Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 4: Kung tatanggapin natin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, paano tayo maghahanap para matanggap ang daan ng walang hanggang buhay?

Sagot: Ipinahahayag ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ang kabuuan ng katotohanan na ganap na makadadalisay at makapagliligtas sa sangkatauhan, ipinahahayag ang mga katotohanang ito ayon sa masamang diwa at kakulangan natin, ibig sabihin, ito ang mga realidad ng katotohanan na dapat taglay nating mga tao. Gusto ng Diyos na matanggap natin ang mga katotohanang ito bilang walang hanggang buhay natin. Ang katotohanang ito ang daan ng walang hanggang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya paano natin hahanapin at makakamit ang daan ng walang hanggang buhay? Naglatag na ang Makapangyarihang Diyos ng praktikal na landas para sa atin. Basahin natin ang ilan pang mga talaga mula sa makapangyarihang Diyos:

Ang gawain ng mga huling araw ay upang pagbukud-bukurin ang lahat ayon sa kanilang uri, upang tapusin ang plano sa pamamahala ng Diyos, sapagka’t ang oras ay malapit na at ang araw ng Diyos ay nakárátíng na. Dinadala ng Diyos ang lahat ng nakapasok sa Kanyang kaharian, iyon ay, lahat ng naging tapat sa Kanya hanggang sa katapusan, tungo sa kapanahunan ng Diyos Mismo. Subali’t, hanggang sa pagdating ng kapanahunan ng Diyos Mismo, ang gawaing gagawin ng Diyos ay hindi upang magmasid sa mga gawa ng tao o magtanong tungkol sa buhay ng tao, kundi upang hatulan ang kanyang paghihimagsik, sapagka’t dadalisayin ng Diyos ang lahat ng lalapit sa harap ng Kanyang luklukan. Lahat ng mga nakásúnód sa mga yapak ng Diyos hanggang sa araw na ito ay yaong mga nagsilapit sa harap ng luklukan ng Diyos, at yamang ganito, ang bawat isang tao na tumatanggap sa gawain ng Diyos sa huling yugto nito ang siyang pinag-uukulan ng pagdadalisay ng Diyos. Sa ibang salita, ang lahat ng tumatanggap sa gawain ng Diyos sa huling yugto nito ang siyang pinag-uukulan ng paghatol ng Diyos” (“Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ang mapanlupig na gawa ngayon ay upang maibalik ang lahat ng patotoo at kaluwalhatian, at ang lahat ng tao ay pasambahin sa Diyos, upang mayroong patotoo sa mga nilalang. Ito ang dapat na matapos sa hakbang na ito ng gawain. Paano ba talagang malulupig ang sangkatauhan? Ito ay magagawa sa pamamagitan ng mga ginawang salita upang lubos na mahikayat ang tao; sa pamamagitan ng paghahayag, paghatol, pagparusa, at ang walang-awang sumpa upang siya ay lubos na masupil; at sa pamamagitan ng paghayag ng pagkamapaghimagsik ng tao at paghatol sa kanyang paglaban upang malaman niya ang kasamaan at karumihan ng sangkatauhan, na gagamitin upang mabigyang-diin ang matuwid na katangian ng Diyos. Higit sa lahat, itong mga paggamit ng mga salitang ito ang lumulupig sa tao at lubos na humihikayat sa kanya. Ang mga salita ay ang mga paraan sa kahuli-hulihang paglupig sa sangkatauhan, at silang lahat na tatanggap ng paglupig ay dapat tanggapin ang pananakit at paghatol ng mga salita. Ang kasalukuyang paraan ng pagsasalita ay ang paraan ng paglupig. Paano ba talaga dapat makipagtulungan ang mga tao? Sa pamamagitan ng mabisang pagkain at pag inom ng mga salitang ito at pag-unawa sa mga ito. Hindi maaaring malupig ang mga tao ng kanilang mga sarili lamang. Dapat, sa pagkain at pag-inom ng mga salitang ito, ay makilala nila ang kanilang kasamaan at karumihan, ang kanilang pagkamapaghimagsik at kalikuan, at magpatirapa sa harap ng Diyos. Kung kaya mong unawain ang kalooban ng Diyos at gayon isabuhay ito at, bukod pa rito, magkaroon ng pananaw, at kung kaya mong lubos na sundin ang mga salitang ito at hindi tutuparin ang kahit na alin sa iyong mga sariling napili, gayon ka masasabing nalupig na. At itong mga salitang ito ang nakapaglupig sa iyo” (“Ang Lihim na Katotohanan sa Mapanlupig na Gawa (1)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Sa kapanahunang ito, pangunahing ginagamit ng Diyos ang salita upang pamunuan ang lahat. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, hinahatulan at ginagawang perpekto ang tao, at sa huli ay dinadala tungo sa kaharian. Tanging ang salita ng Diyos ang nakapagtutustos ng buhay ng tao, at tanging ang salita ng Diyos ang makapagbibigay sa tao ng liwanag at ng daan ng pagsasagawa, lalo na sa Kapanahunan ng Kaharian. Hangga’t araw-araw kang kumakain at umiinom sa Kanyang salita at hindi iniiwan ang katunayan ng salita ng Diyos, makakaya kang gawing perpekto ng Diyos” (“Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ang susi ngayon ay ang tumuon sa buhay, kumain at uminom ng higit pa ng Aking mga salita, danasin ang Aking mga salita, alamin ang Aking mga salita, gawin ang Aking mga salita na tunay na maging iyong buhay—ito ang pangunahing bagay. Maari bang ang buhay ng isa na hindi kayang mabuhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos ay gumulang? Hindi, ito ay hindi kaya. Ikaw ay dapat na mabuhay sa pamamagitan ng Aking mga salita sa lahat nang sandali. Sa buhay, ang Aking mga salita ang dapat na maging panuntunan ng iyong asal. Sasanhiin ng mga ito na inyong maramdaman na ang paggawa ng mga bagay-bagay sa isang tiyak na paraan ay siyang kinalulugdan ng Diyos, at ang paggawa ng mga bagay-bagay sa isa pang paraan ang siyang kinamumuhian ng Diyos; dahan-dahan, ikaw ay makararating sa paglakad sa tamang landas” (Mga Pagbigkas at mga Patotoo ni Cristo sa Pasimula).

Kung ang isa ay tunay na makapapasok sa realidad ng mga salita ng Diyos mula sa mga usapin at mga salita na Kanyang kinakailangan, kung gayon siya ay magiging isang tao na ginawang perpekto ng Diyos. Maaaring sabihin na ang gawain at mga salita ng Diyos ay lubos na mabisa para sa taong ito, na ang mga salita ng Diyos ay nagiging kanyang buhay, nakakamit niya ang katotohanan, at maaari siyang mabuhay alinsunod sa mga salita ng Diyos. Pagkatapos nito ang kalikasan ng kanyang laman, iyon ay, ang saligan ng kanyang katutubong pag-mayayanig, mauuga at mabubuwal. Pagkatapos taglayin ng isa ang mga salita ng Diyos bilang kanilang buhay sila ay nagiging isang bagong tao. Ang mga salita ng Diyos ay nagiging kanyang buhay; ang pananaw ng gawain ng Diyos, ang Kanyang mga kinakailangan ukol sa tao, ang Kanyang pagbubunyag sa tao, at ang mga pamantayan para sa isang tunay na buhay na kinakailangan ng Diyos na matamo ng tao na maging kanyang buhay— siya ay nabubuhay alinsunod sa mga salitang ito at sa mga katotohanang ito, at ang taong ito ay nagiging perpekto sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Nakakaranas siya ng muling-pagsilang at nagiging isang bagong tao sa pamamagitan ng Kanyang mga salita” (“Paano Tahakin Ang Landas ni Pedro” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo).

Mula sa salita ng Makapangyarihang Diyos makikita natin na ang gawain ng Diyos sa mga huling araw ay ang gawain ng salita. Ginagamit ng Diyos ang salita para hatulan, dalisayin, at perpektuhin ang tao. Kung gusto nating makamit ang daan ng walang hanggang buhay, kailangan nating tanggapin at sundin ang paghatol at pagkastigo ng mga huling araw sa harapan ng upuan ni Cristo. Ang pagkain at pag-inom sa salita ng Diyos, at pagtanggap sa paghatol at pagkastigo ng salita ng Diyos, at sa gayon maintindihan ang katotohanan, malaman ang matuwid na disposisyon ng Diyos, at mahanap ang totoong takot sa Diyos sa mga puso natin, at pagkatapos ay maranasan ang salita ng Diyos para matindihan ang katotohanan at isabuhay ang realidad ng salita ng Diyos ang tanging paraan para matanggap ang daan ng walang hanggang buhay. Ngayon alam na nating lahat na tanging ang salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ang makadadalisay, makapagliligtas, at makakaperpekto sa tao. Kung gusto nating makamit ang daan ng walang hanggang buhay, kailangan nating kainin at inumin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, at maranasan ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, dahil napakalalim ng malasatanas na kasaman sa kalooban natin. Nabubuhay tayo sa kasalanan, nagkakandarapang ingatan ang mga sarili nating kinabukasan at kapalaran. Hindi natin alam ang pagkakaiba ng mabuti at masama, at hindi alam ang diwa ng kalikasan natin at ang katotohanan tungkol sa kasamaan natin. Hindi natin maintindihan ang pagnanais ng Diyos, at walang kaalaman tungkol sa Diyos, hindi rin natin maintindihan kung ano ang mga gusto at hindi gusto ng Diyos. o maunawaan ang masamang diwa ni Satanas. Nabubuhay tayo batay sa mga malasatanas na kalikasan natin, naghahanap tayo ng katanyagan at kapalaran, nang-iintriga tayo, hinahangaan natin ang kapangyarihan at kasamaan, napagbabaliktad natin ang itim at puti, nagpaparaya tayo sa kasakiman at mga pagnanais natin, atbp. Isinasabuhay natin ang mga malademonyong imahe ni Satanas, walang anumang pagkakatulad sa mga totoong tao. Tanging ang Diyos ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Ang mga katotohanang ipinahayag ng Diyos ay ang pagbubunyag ng disposisyon ng Diyos at lahat ng mayroon at kung ano Siya. Sa tao, ang katotohanan ay paghatol, pagkastigo, pagsusuri, at pagdadalisay. Sa harapan ng mga salita ng Diyos, mararamdaman natin ang pagdating ng matuwid na disposisyon ng Diyos. Katulad kapag natutunghayan natin ang pagpapakita ng Diyos, nararamdaman ng mga puso natin ang takot sa Diyos. Nararamdaman nating tayo’y mababa, marumi, at maliit. Nakikita natin ang katotohanan ng pagpapasama sa atin ni Satanas, at kung gaano tayo kalayo sa pagtugon sa mga hinihingi ng Diyos. At kapag naiintindihan na natin ang mas marami pang katotohanan, sa pamamagitan ng pagsasagawa, nakakaramdam tayo ng pagkahiya at pagpapaalala para sa mga aksyong hindi umaayon sa puso ng Diyos. Nagsisilbi ang katotohanan bilang pagsusuri, at sa mga aksyong ginagawa natin at mga landas na tinatahak natin, nagsisilbi ang katotohanan bilang gabay, nagiging prinsipyo na batayan ng pagsasalita at pagkilos natin. Kapang mangyayari ito, magiging buhay natin ang katotohanan. Makikita natin na kayang baguhin ng katotohanan ang mga tao. Binabago nito ang kanilang disposisyon, at pineperpekto sila. May malalim na kahalagahan at kabuluhan ang katotohanan sa pag-iral ng tao. Kaya kung tatanggapin natin ang katotohanan bilang buhay na ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, makakamit natin ang pagbabago sa disposisyon natin sa buhay, at magtataglay ng katotohanan at pagkatao. Sa gayon, tayo ang mga ginawang perpekto ng Diyos at nagkamit ng katotohanan, mga nakawala sa madilim na impluwensiya ni Satanas at nakamit ng Diyos, at mga sumusunod sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos, at umaakma sa Diyos. At tayo ang mga taong nagkakamit ng daan ng walang hanggang buhay.

mula sa iskrip ng pelikulang Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono

Sinundan:Tanong 3: Sabi mo ang mga sumusunod lamang sa kalooban ng Diyos ang makakatanggap ng daan ng walang hanggang buhay. Matapos naming magsimulang maniwala sa Panginoon, nagdusa kami at nagbayad para ipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon. Ipinastol namin ang kawan ng Panginoon, pinasan ang krus at sinundan ang Panginoon, nagpakababang-loob, nagtiyaga, at nagpaubaya. Sinasabi mo bang hindi namin sinusunod ang kalooban ng Diyos? Alam naming kung magpapatuloy kami, magiging banal kami, at madadala sa kaharian ng langit. Ibig mo bang sabihin mali ang ganitong paraan ng pag-intindi at pagsasagawa sa salita ng Panginoon?

Sumunod:Tanong 1: Pinatotohanan mo na ang Makapangyarihang Diyos ay ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Imposible! Sinasabi sa Biblia, “Datapuwa’t karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag, at mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit: At kung magkagayo’y lilitaw ang tanda ng Anak ng tao sa langit: at kung magkagayo’y magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mangakikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian” (Mateo 24:29-30). Kung talagang nagbalik na ang Panginoon, dapat ay nagawa na Niya nang may malaking kaluwalhatian habang bumababa sakay ng ulap. Bukod diyan, nayanig sana ang langit at lupa, at hindi na nagliwanag ang araw at buwan. Sa ngayon hindi pa nakikita ang gayong tanawin, kaya paano nila nasabi na nagbalik na ang Panginoon? Ano ba talaga ang nangyayari?

Baka Gusto Mo Rin