Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

260 Pananabik sa Makapangyarihang Diyos

1 Oh Diyos, oh Diyos! Nananabik kami sa Iyo. Ikaw ay naging tao, ang Anak ng tao, at lumalakad sa gitna ng mga iglesia. Dinidilig at tinutustusan kami ng Iyong mga salita, inaakay at sinusuportahan Mo kami sa tamang-tamang panahon. Nalalasap namin ang Iyong mga salita sa bawat araw, nabubuhay sa harap Mo, ang aming mga puso ay panatag at payapa. Oh Diyos, oh Diyos! Minamahal naming Makapangyarihang Diyos. Ang paghatol at mga pahayag ng Iyong mga salita ay tinutulutan kaming malinaw na makita ang mundo, makatakas sa pinsala ni Satanas at makahakbang sa tamang landas sa buhay. Ang biyaya ng Iyong pagliligtas ay hindi makakalimutan, gumuguhit ito sa aming mga puso. Nananabik kami sa Iyo!

2 Oh Diyos, oh Diyos! Nananabik kami sa Iyo. Binibigkas Mo ang mga salita at gumagawa ng gawain sa gitna namin sa bawat araw. Ginagamit Mo ang mga salita upang paalalahanan at payuhan kami, at malupit na hatulan at ibunyag kami. Nakita na naming napakalalim ng aming katiwalian, lubhang nagsisisi kami at walang mapagtataguan kahit saan, lumalago ang aming paggalang para sa Iyo. Oh Diyos, oh Diyos! Minamahal naming Makapangyarihang Diyos. Nawa’ý umunlad kami sa aming mga buhay, Binigkas Mo na ang bawat posibleng salita at ginawa Mo na ang lahat ng pagsisikap. Hinahatulan at nililinis Mo kami upang maaari kaming maligtas at makakamit ng lahat ng Iyong pag-ibig. Ito ang aming pagpapala, lalo pa kaming nakakasama sa Iyo.

3 Oh Diyos, oh Diyos! Nananabik kami sa Iyo. Palagi Kang sumasaamin sa pag-uusig ng CCP, ginagabayan kami ng Iyong mga salita sa tamang-tamang panahon. Hindi na kami nangingimi o natatakot, natikman na namin ang awtoridad at kapangyarihan ng Iyong mga salita. Naninindigan kami nang matatag at matibay sa gitna ng aming pagdurusa, sumasaksi at lumuluwalhati kami sa Iyo. Oh Diyos, oh Diyos! Minamahal naming Makapangyarihang Diyos. Ginagabayan kami ng Iyong mga salita upang matalo ang kaawat na si Satanas. Sa mga kahirapan at mga pagsubok ramdam namin ang Iyong pag-ibig, lalong napapalapit ang aming mga puso sa Iyo. Nakikita namin ang Iyong kabanalan at katuwiran, ang Iyong pagka-makapangyarihan sa lahat at karunungan, pupurihin Ka namin magpakailanman.

4 Oh Diyos, oh Diyos! Nananabik kami sa Iyo. Gumawa Ka sa maraming taon, namumuhay na katabi at kasama namin. Puno ng tawanan at galak, iniiwan ang ganoon kagagandang ala-ala. Hindi namin malilimutan ang Iyong tunay na pag-ibig, puno ang aming mga puso ng pag-ibig sa Iyo noon pa; nanindigan na kaming maging tapat sa Iyo magpakailanman. Oh Diyos, oh Diyos! Minamahal naming Makapangyarihang Diyos. Tinatandaan namin ang Iyong mga pagpapayo, isinasagawa ang mga salita, at matapat na tinutupad ang aming mga tungkulin ng pagsaksi at pagluwalhati sa Iyo. Sa lupa susunod kami at sasambahin Ka magpakailanman. Palagi kaming magiging nakaugnay sa Iyo, hindi kami kailanman mahihiwalay sa Iyo.

Sinundan:Walang Mga Pagsisisi o Hinaing sa Pagmamahal sa Diyos

Sumunod:Palagi Naming Pananatilihin ang Pag-ibig ng Diyos sa Aming Isip

Kaugnay na Content

 • Mapalad ang mga Nagmamahal sa Diyos

  I Tanging mga nagmamahal sa Diyos ay maaaring sumaksi sa Diyos, tanggapin ang Kanyang mga pagpapala at magdala sa Kanyang mga pangako. Tanging nagm…

 • Ang Dapat Hanapin ng mga Naniniwala sa Diyos

  I Gaano karaming gawain ang nagawa ng Diyos sa iyo? Gaano na ang iyong napagdaanan at natikman? Siya'y sinusubukan ka, dinidisiplina ka. Isinasagawa…

 • Panahon

  I Isang malungkot na kaluluwa ang naglakbay mula sa malayo, sinusuri ang bukas, hinahanap ang lumipas, masipag na gumagawa, at naghahangad ng isang pa…

 • Panindigan ang Dapat Gawin ng Tao

  I Ang pag-aalay ng dalisay na birhen at banal na espirituwal na katawan, ibig sabihin ay pananatili ng pusong tapat sa harap ng Diyos. Para sa sang…