Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 1: Hindi ko maintindihan, kung ang Kidlat ng Silanganan ang tunay na daan, bakit napakatindi ng pagtutol do’n ng CCP? Bakit galit din ‘yong tinutuligsa ng mga pinuno ng relihiyon? Hindi sa hindi pa inusig ng CCP ang mga pastor at elder. Pero pagdating sa Kidlat ng Silanganan, bakit pwedeng pareho ang opinyon at saloobin ng CCP at ng mga pastor at elder na naglilingkod sa Diyos? Ano ba talaga ang dahilan no’n?

Sagot: Sabi sa Biblia: “… ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama” (1 Juan 5:19). Sabi rin ng Panginoong Jesus: “Ang lahing ito ay isang masamang lahi” (Lucas 11:29). Kung gano’n, gaano pala kadilim at kasama ang mundong ito? Sa Kapanahunan ng Biyaya, alang-alang sa pagtubos sa sangkatauhan, ang Panginoong Jesus sa katawang-tao ay ipinako sa krus ng mga relihiyoso at pinuno noong panahong ‘yon. Sa mga huling araw, ang pagpapahayag ng katotohanan at paghatol ng Makapangyarihang Diyos ay tinuligsa ng mga relihiyoso at CCP at tinanggihan sa panahong ito. Tinutupad no’n ang salita ng Panginoong Jesus na: “Gaya ng kidlat na kumikislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng langit; gayon din sa pagdating ng Anak ng Tao. Ngunit kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito” (Lucas 17:24-25). Natupad din sa wakas ang propesiyang ito ng Panginoong Jesus. Dapat malinawan ng lahat na nagugutom sa pagpapakita ng Diyos na dumating na ang Panginoon at gumagawa ng paghatol sa mga huling araw. Natupad na ang propesiya ng Panginoong Jesus. Hindi pa rin ba ‘yan malinaw na nakikita ng mga tao? Ang mga ateistang rehimen at halos lahat ng pinuno ng relihiyon ay mga pwersa ni Satanas na galit sa Diyos at sa katotohanan. Ang puntong ‘yon ay mapapatunayan sa nangyari sa pagpapapako sa Panginoong Jesus sa krus. Kung gano’n, basta’t ‘yon ang tunay na daan, tiyak na tatanggihan ‘yon ng mga ateista at ng mga relihiyoso. At siguradong huhulihin at pahihirapan ang mga nangangaral ng tunay na daan at umaayon sa katotohanan. Sabi nga ng Panginoong Jesus: “Kung kinapopootan kayo ng mundo, ay alam ninyo na ako muna ang kinapootan bago kayo. Kung kayo’y taga mundo, iibigin ng mundo ang kaniyang sarili: ‘Ngunit dahil kayo’y hindi taga-mundo, kundi kayo ay mga hinirang ko sa sanlibutan, Kaya napopoot sa inyo ang mundo’” (Juan 15:18-19). Dahil diyan, sa buong kasaysayan, ang tanging mga maaaring tumanggap sa tunay na daan at sumunod sa iisang tunay na Diyos, ay yaong iilan na tunay na nagmamahal at naghahanap sa katotohanan samantalang ang iba, dahil sinusunod nila’ng pwersa ni Satanas, o dahil takot silang usigin, takot silang hanapin ang tunay na daan, at nawawalan sila ng pagkakataong maligtas ng Diyos. Kaya binalaan ng Panginoong Jesus ang tao: “Pumasok ka sa makipot na pintuan: dahil maluwang ang pintuan, at malapad ang patungo sa kapahamakan, at marami ang doo’y nagsisipasok: Dahil makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong no’n” (Mateo 7:13-14).

mula sa iskrip ng pelikulang Kumawala sa Bitag

Sinundan:Tanong 8: Sabi mo, hindi talaga nagsisi si Pablo kailanman. Pero sabi ni Pablo, ang nabuhay siya na parang Cristo. Pa’no mo iinterpretahin ‘yan?

Sumunod:Tanong 2: Kung ang Kidlat ng Silanganan ang tunay na daan, papa’no niyo ‘yon patutunayan? Nananalig tayo sa Panginoong Jesus dahil may kakayahan Siyang iligtas tayo, pero ano ang patunay niyong ang Kidlat ng Silanganan ang tunay na daan?

Baka Gusto Mo Rin