Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 113

Bawat pagkilos na ginagawa Ko ay naglalaman ng Aking karunungan sa loob nito, pero hindi ito maaarok ng tao sa anumang paraan; maaaring makita lang ng tao ang Aking mga pagkilos at Aking mga salita, pero hindi maaaring makita ang Aking kaluwalhatian, o ang pagpapakita ng Aking persona, dahil talagang kulang ang tao sa kakayahang ito. Kaya, sa ilalim ng mga kalagayang hindi pagbabago ng tao, babalik Ako at ang Aking mga panganay na anak sa Sion at magbabagong anyo, upang sa gayon ay maaaring makita ng tao ang Aking karunungan at Aking walang hanggang kapangyarihan. Ang Aking karunungan at Aking walang hanggang kapangyarihan na nakikita ng tao ngayon ay isang maliit na bahagi lang ng Aking kaluwalhatian, at hindi karapat-dapat binabanggit sa anumang paraan. Ipinakita mula rito, na walang hanggan at di-masukat ang kalaliman ng Aking karunungan at Aking kaluwalhatian, at talagang walang paraan upang maisaalang-alang at maunawaan ito ng isip ng tao. Tungkulin ng mga panganay na anakang pagtatayo ng kaharian, at gawain Ko rin ito, ibig sabihin isang tala ito sa Aking plano ng pamamahala. Hindi katulad ng pagtatayo ng iglesia ang pagtatayo ng kaharian; dahil ang Aking mga panganay na anak at Ako ang Aking persona at Aking kaharian, kaya kapag pumapasok ang Aking mga panganay na anak at Ako sa Bundok ng Sion, makakamit ang pagtatayo ng kaharian. Sa ibang salita, isang hakbang ng gawain ang pagtatayo ng kaharian: ang hakbang ng pagpasok sa espirituwal na daigdig. (Gayunman, lahat na nagawa Ko simula sa paglikha ng mundo ay nagawa na para sa kapakanan ng hakbang na ito. Kahit na sinasabi Kong hakbang ito, sa katotohanan hindi ito sa anumang paraan.) Kaya ginagamit Ko lahat ng taga-silbi para maglingkod sa hakbang na ito, at bunga nito sa mga huling araw uurong ang malalaking bilang ng tao; nagbibigay serbisyo silang lahat sa mga panganay na anak. Mamamatay sa Aking mga sumpa ang sinumang nagpapakita ng kabaitan sa mga taga-silbi. (Kinakatawan lahat ng taga-silbi ang mga pakana ng malaking pulang dragon, at lahat ay mga alagad ni Satanas, kaya mga kasabwat ng malaking pulang dragon ang lahat na nagpapakita ng kabaitan sa mga taong ito at nabibilang sila kay Satanas.) Mahal Ko ang lahat na mahal Ko, at kinasusuklaman lahat ng pakay ng Aking mga sumpa at pagsusunog. Kaya ba ninyong gawin din ito? Sinumang naninindigan laban sa Akin, siguradong hindi Ko patatawarin, ni pakakawalan! Kapag ginagawa ang bawat gawa, isinasaayos Ko ang malalaking bilang ng mga taga-silbi upang maglingkod sa Akin. Kaya makikita na sa buong kasaysayan, para nga sa hakbang na ito na ang lahat ng propeta at apostol ay nakapagbigay serbisyo, at hindi sila kaayon ng puso Ko, hindi sila galing sa Akin. (Kahit na tapat sa Akin ang karamihan sa kanila, walang sinuman ang nabibilang sa Akin. Kaya, ang kanilang pagiging abala ay upang gawin ang saligan nitong huling hakbang para sa Akin, pero walang saysay na pagsisikap ang lahat ng ito para sa kanila.) Kaya nga, sa mga huling araw higit pang magkakaroon ng malalaking bilang ng tao ang uurong. (Ang dahilan kung bakit Ko sinasabing malalaking bilang ay dahil nakarating na sa katapusan ang Aking plano ng pamamahala, nagtagumpay na ang pagtatayo ng Aking kaharian, at nakaupo na sa trono ang mga panganay na anak.) Lahat iyan ay dahil sa pagpapakita ng mga panganay na anak. Dahil sa pagpapakita ng mga panganay na anak, sinusubukan ng malaking pulang dragon ang lahat ng possible at ginagamit ang lahat ng larangan upang makapinsala: nagpapadala ng lahat ng uri ng masasamang espiritu na dumarating upang magsilbi para sa Akin, na nagpakita ng mga tunay na kulay nito sa kasalukuyang panahon, at nakagambala sa Aking pamamahala. Hindi makikita ang mga ito ng mata ng tao, at mga bagay ito lahat ng espirituwal na daigdig. Kaya hindi naniniwala ang mga tao na magkakaroon ng malalaking bilang ng tao upang umurong, pero alam Ko ang Aking mga pagkilos, nauunawaan Ko ang Aking pamamahala, at ito ang dahilan para huwag hayaan na manggambala ang tao. (Darating ang araw kung kailan bawat uri ng nakaririmarim na masamang espiritu ay ibubunyag ang mga tunay na sarili nito, at taimtim na mahihikayat ang lahat ng tao.)

Mahal Ko ang Aking mga panganay na anak, pero yaong mga inapo ng malaking pulang dragon na nagmamahal sa Akin nang labis, hindi Ko minamahal sa anumang paraan; sa katunayan higit Ko pa nga silang kinasusuklaman. (Hindi Akin ang mga taong ito, at kahit na nagpapakita sila ng mabubuting hangarin, at nagsasabi ng mga kaaya-ayang salita, pakana iyan ng malaking pulang dragon, kaya kinamumuhian Ko sila ng sagad sa Aking mga buto.) Ito ang Aking disposisyon, at ito ang kabuuan ng Aking katuwiran. Hindi ito maaarok ng tao sa anumang paraan. Bakit ibinubunyag dito ang kabuuan ng Aking katuwiran? Mula rito mahihiwatigan ng isa ang Aking banal at di-naaagrabyadong disposisyon. Maaaring mahalin Ko ang Aking mga panganay na anak at kasuklaman lahat yaong mga hindi Ko panganay na mga anak (kahit na tapat na mga tao sila). Ito ang Aking disposisyon. Hindi ninyo ba nakikita? Sa mga pagkaintindi ng mga tao, palagi Akong maawaing Diyos, at mahal Ko lahat na minamahal Ako; hindi ba ito pamumusong laban sa Akin? Maaari Ko bang mahalin ang mga baka at mga kabayo? Maaari Ko bang kunin si Satanas bilang Aking panganay na anak at masiyahan dito? Kalokohan! Nasa Aking mga panganay na anak ang Aking gawain, at bukod sa Aking mga panganay na anak, wala na Akong ibang mamahalin. (Karagdagan ang mga anak at ang mga tao, pero hindi sila mahalaga sa anumang paraan.) Sinasabi ng mga tao na noon, gumawa Ako ng napakaraming walang silbing gawain, pero sa Aking pananaw ito nga sa katunayan ang pinakamahalaga, pinakamakabuluhan. (Ito lahat ang nagawa noong dalawang pagkakatawang-tao; dahil nais Kong ibunyag ang Aking kapangyarihan, dapat maging katawang-tao Ako para maging ganap ang Aking gawain.) Ang dahilan kung bakit sinasabi Kong dumarating ang Aking Espiritu para personal na gumawa, ay dahil sa katawang-tao nagiging ganap ang Aking gawain, na ibig sabihin, nagsisimulang pumasok sa kapahingahan ang Aking mga panganay na anak at Ako. Mas mabangis ang digmaan laban kay Satanas sa laman kaysa sa digmaan kay Satanas sa espirituwal na daigdig, at makikita ng lahat ng tao, kaya maaari ding sumaksi nang maganda sa Akin maging ang mga inapo ni Satanas, at ayaw umalis; ito ang ibig sabihin mismo ng Aking paggawa sa katawang-tao. Pangunahin ito upang gawin ang mga inapo ng demonyo na lapastanganin ang demonyo mismo; ito ang pinaka-makapangyarihang pagkapahiya para sa demonyong si Satanas, ginagawa itong hiyang-hiya na wala ito mismong masulingan, at paulit-ulit na nagmamakaawa sa harapan Ko. Nakapagtagumpay Ako, nakapanaig Ako sa lahat, nakasulong Ako sa ikatlong langit upang maabot ang Bundok ng Sion, upang matamasa ang kaligayahan ng pamilya kasama ang Aking mga panganay na anak, mapupuspos magpakailanman sa malaking piging sa kaharian ng langit!

Sa mga panganay na anak, nabayaran Ko lahat ng halaga at ginugol lahat ng lakas. (Talagang hindi alam ng tao na lahat ng nagawa Ko, lahat na nasabi Ko, na nahahalata Ko lahat ng uri ng masamang espiritu, at napaalis Ko ang lahat ng uri ng taga-silbi, lahat ay para sa mga panganay na anak.) Pero napapaloob sa maraming gawa, mahusay ang Aking pagkakaayos; hindi ito ginawang basta na lamang. Sa mga pagbigkas Ko sa bawat araw, dapat na kaya ninyong makita ang mga paraan at mga hakbang ng Aking gawain; sa mga pagkilos Ko sa bawat araw dapat makita ninyo ang Aking karunungan at Aking mga prinsipyo sa pakikitungo sa mga usapin. Tulad ng nasabi Ko, naipadala ni Satanas yaong mga nagsisilbi para sa Akin upang gambalain ang Aking pamamahala. Mga mapanirang damo ang mga tagapag-silbing ito, pero hindi tumutukoy sa mga panganay na anak ang mga trigo, kundi sa lahat ng anak at mga tao na hindi mga panganay na anak. “Palaging magiging trigo ang trigo, palaging magiging mapanirang damo ang mapanirang damo”; ibig sabihin nito na hindi kailanman maaaring magbago ng kalikasan yaong mga kay Satanas. Kaya, sa maikling salita, nananatili sila bilang Satanas. Ibig sabihin ng trigo ay ang mga anak at ang bayan, dahil bago ang paglikha ng mundo idinagdag Ko sa mga taong ito ang Aking katangian. Dahil nasabi Ko noon na hindi nagbabago ang kalikasan ng tao, palaging magiging trigo ang trigo. Ano kung gayon nga ang mga panganay na anak? Nanggagaling sa Akin ang mga panganay na anak, hindi Ko sila nilikha, kaya hindi sila maaaring tawagin na trigo (dahil sa oras na may magbanggit ng trigo, nauugnay ito sa mga salitang “maghasik,” at ang “maghasik” ay nangangahulugang “lumikha”; lihim na ihinahasik ni Satanas ang lahat ng mapanirang damo, para kumilos bilang mga taga-silbi). Maaaring masabi lang na ang mga panganay na anak ang ganap at masaganang pagpapamalas ng Aking persona, dapat silang kinakatawan ng ginto at pilak at mamahaling bato; nababanggit nito ang katunayan na ang Aking pagdating ay tulad ng isang magnanakaw, at naparito Ako upang nakawin ang ginto at pilak at mamahaling bato (dahil orihinal na pag-aari Ko ang mga ginto at pilak at mamahaling bato, at nais Kong ibalik ang mga ito sa Aking tahanan). Kapag magkasamang bumalik ang mga panganay na anak at Ako sa Sion, nanakawin Ko ang mga ginto, pilak at mamahaling batong ito; sa panahong ito, magkakaroon ng mga paghadlang at mga paggambala ni Satanas, at kaya kukunin Ko ang ginto, pilak at mamahaling bato at maglulunsad ng isang pangwakas na digmaan kay Satanas. (Tiyak na hindi ito isang kuwento, pero isang usapin na nangyayari sa espirituwal na daigdig, kaya ang tungkol dito ay ganap na malabo ito para sa mga tao at mapapakinggan lang nila ito bilang isang kuwento. Pero dapat makita ninyo mula sa sinasabi Ko kung ano ang Aking anim na libong taong plano ng pamamahala, at talagang hindi ninyo dapat pakinggan ito bilang isang biro, kung hindi aalis ang Aking Espiritu mula sa lahat ng tao.) Ngayon, ganap nang tapos ang digmaang ito, at dadalhin Ko ang Aking mga panganay na anak (dala-dala ang ginto, pilak at mamahaling bato na pag-aari Ko) kasama Ko pabalik sa Aking Bundok ng Sion. Dahil sa kasalatan ng ginto, pilak at mamahaling bato, at dahil ang mga ito ay mahalaga, sinusubukan ni Satanas lahat ng posibleng paraan para agawin ang mga ito, pero sinasabi Ko nang paulit-ulit na kung ano ang mula sa Akin ay dapat mabalik sa Akin, ang ibig sabihin nito ay nabanggit sa itaas. Ang mga salitang mula sa Akin at nabibilang sa Akin ang Aking mga panganay na anak ay isang pagpapahayag kay Satanas, walang nakauunawa nito, at usapin lang ito na nangyayari sa espirituwal na daigdig. Kaya hindi nauunawaan ng tao kung bakit paulit-ulit Kong binibigyang-diin na nabibilang sa Akin ang mga panganay na anak; dapat nauunawaan ninyo ngayon! Nasabi Ko na may layunin at karunungan ang Aking mga pagbigkas, pero nauunawaan lang ninyo ito mula sa panlabas, at walang isang tao ang malinaw na nakikita ito sa espiritu.

Nagsasalita Ako ng mas marami pa, at mas nagsasalita Ako mas nagiging mahigpit ang Aking mga salita. Kapag nakarating ito sa isang tiyak na antas, gagamitin Ko ang Aking mga salita upang hubugin ang mga tao sa isang antas, upang gawin ang mga tao na hindi lang mahihikayat sa puso at sa salita, pero higit pa nga upang mabingit sila sa buhay at kamatayan; ito ang Aking paraan ng paggawa, ito ang Aking hakbang ng paggawa; dapat itong maging ganito, sa gayon lang maipapahiya nito si Satanas at magawang ganap ang mga panganay na anak (ginagamit ang Aking mga salita upang sa wakas magawang perpekto ang mga panganay na anak, upang pahintulutan silang makawala sa laman at makapasok sa espirituwal na daigdig). Hindi nauunawaan ng tao ang paraan ng Aking mga pagbigkas, ang tono ng Aking mga pagbigkas. Mula sa Aking paliwanag dapat magkaroon kayong lahat ng ilang pananaw, at dapat sumunod kayong lahat sa Aking mga pagbigkas para magawang ganap ang gawain na dapat ninyong gawin. Ito ang Aking naipagkatiwala na sa inyo. Dapat mayroon kayong kabatiran dito, hindi lang mula sa panlabas na mundo, pero higit na mahalaga mula sa espirituwal na daigdig.

Sinundan:Kabanata 112

Sumunod:Kabanata 114

Baka Gusto Mo Rin