Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 113

Bawat pagkilos na ginagawa Ko ay naglalaman ng Aking karunungan sa loob nito, pero hindi ito maarok ng tao paanuman; maaaring makita lang ng tao ang Aking mga pagkilos at Aking mga salita, pero hindi makita ang Aking kaluwalhatian, o ang pagpapakita ng Aking persona, dahil talagang kulang ang tao sa kakayahang ito. Kaya, sa ilalim ng mga kalagayang hindi pagbabago ng tao, babalik sa Sion ang Aking mga panganay na anak at magbabagong anyo, upang sa gayon makita ng tao ang Aking karunungan at Aking pagkamakapangyarihan. Ang Aking karunungan at Aking pagkamakapangyarihan na nakikita ng tao ngayon ay isang maliit na bahagi lang ng Aking kaluwalhatian, at hindi karapat-dapat binabanggit paanuman. Ipinakita mula rito, walang hanggan at di-masukat na kalaliman ang Aking karunungan at Aking kaluwalhatian, at talagang walang paraan upang isaalang-alang at maunawan ito ng isip ng tao. Tungkulin ng mga panganay na anak ang pagtatayo ng kaharian, at gawain Ko rin ito, ibig sabihin isang tala ito sa Aking plano ng pamamahala. Hindi katulad ng pagtatayo ng iglesia ang pagtatayo ng kaharian; yamang persona Ko at ng kaharian ang Aking mga panganay na anak at Ako, kaya kapag pumapasok ang Aking mga panganay na Anak at Ako sa Bundok ng Sion, makakamit ang pagtatayo ng kaharian. Sa ibang salita, isang hakbang ng gawain ang pagtatayo ng kaharian: ang hakbang ng pagpasok sa espirituwal na mundo. (Gayunman, lahat na nagawa Ko simula sa paglikha ng mundo ay nagawa para sa kapakanan ng hakbang na ito. Kahit na sinasabi Kong hakbang ito, sa katunayan hindi ito paanuman.) Kaya ginagamit Ko lahat ng taga-serbisyo para mag-serbisyo sa hakbang na ito, at bunga nito sa mga huling araw uurong ang malalaking bilang ng tao; nagbibigay serbisyo silang lahat sa mga panganay na anak. Mamamatay sa Aking mga sumpa ang sinumang nagpapakita ng kabaitan sa mga taga-serbisyo. (Kinakatawan lahat ng mga taga-serbisyo ang mga pakana ng malaking pulang dragon, at lahat mga alagad ni Satanas, kaya mga kasabwat ng malaking pulang dragon ang lahat na nagpapakita ng kabaitan sa mga taong ito at nabibilang sila kay Satanas.) Mahal Ko lahat na mahal Ko, at kinasusuklaman lahat ng tudlaan ng Aking mga sumpa at pagsusunog. Kaya ba ninyong gawin din ito? Sinumang naninindigan laban sa Akin, siguradong hindi Ko patatawarin, ni pakakawalan! Kapag ginagawa bawat gawa, isinasaayos Ko ang malalaking bilang ng mga taga-serbisyo upang mag-serbisyo sa Akin. Kaya makikita na sa buong kasaysayan, para nga sa hakbang na ito na lahat ng propeta at apostol ay nakapagbigay serbisyo, at hindi sila katulad ng puso Ko, hindi sila galing sa Akin. (Kahit na tapat sa Akin ang karamihan sa kanila, walang nabibilang sa Akin. Kaya, ang kanilang pagiging abala ay upang gawin ang saligan nitong huling hakbang para sa Akin, pero walang saysay na pagsisikap ang lahat ng ito para sa kanila.) Kaya nga, sa mga huling araw higit pang magkakaroon ng malalaking bilang ng tao ang uurong. (Ang dahilan kung bakit Ko sinasabing malalaking bilang ay dahil nakarating na sa katapusan ang Aking plano ng pamamahala, nagtagumpay na ang pagtatayo ng Aking kaharian, at nakaupo na sa trono ang mga panganay na anak.) Lahat iyan dahil sa pagpapakita ng mga panganay na anak. Dahil sa pagpapakita ng mga panganay na anak, sinusubukan ng malaking pulang dragon ang lahat na paraang maaari at inuubos ang lahat ng larangan upang makapinsala: nagpapadala ng lahat ng uri ng mga masasamang espiritu na dumarating upang mag-serbisyo para sa Akin, na nagpakita ng mga tunay na kulay nito sa kasalukuyang yugto, at na nakagambala sa Aking pamamahala. Hindi makikita ang mga ito sa mata ng tao, at lahat mga bagay ng espirituwal na mundo. Kaya hindi naniniwala ang mga tao na magkakaroon ng malalaking bilang na tao upang umurong, pero alam Ko ang Aking mga pagkilos, nauunawaan Ko ang Aking pamamahala, at ito ang dahilan na huwag hayaan na manggambala ang tao. (Darating ang araw kung kailan bawat uri ng malaswang masamang espiritu ay ibubunyag ang mga tunay na sarili nito, at taimtim na mahihikayat ang lahat ng tao.)

Mahal Ko ang Aking mga panganay na anak, pero yaong mga inapo ng malaking pulang dragon na nagmamahal sa Akin nang may malaking kataimtiman, hindi Ko minamahal paanuman; sa katunayan higit Ko pa nga silang kinasusuklaman. (Hindi Akin ang mga taong ito, at kahit na nagpapakita sila ng mabubuting hangarin, at nagsasabi ng mga kaaya-ayang salita, pakana iyan ng malaking pulang dragon, kaya kinamumuhian Ko sila sagad sa Aking mga buto.) Ito ang Aking disposisyon, at ito ang kabuuan ng Aking pagkamakatuwiran. Hindi ito maaarok ng tao paanuman. Bakit ibinubunyag dito ang kabuuan ng Aking pagkamakatuwiran? Muli rito mahihiwatigan ng isa ang Aking banal at di-mapagkakasalahang disposisyon. Maaaring mahalin Ko ang Aking mga panganay na anak at kasuklaman lahat yaong mga hindi Ko panganay na mga anak (kahit na tapat na mga tao sila). Ito ang Aking disposisyon. Hindi ninyo ba nakikita? Sa mga pagkaintindi ng mga tao, palagi Akong maawaing Diyos, at mahal Ko lahat na mahal Ako; hindi ba ito pagsalansang laban sa Akin? Maaari Ko bang mahalin ang mga baka at mga kabayo? Maaari Ko bang kunin si Satanas bilang Aking panganay na anak at masiyahan dito? Kalokohan! Nasa Aking mga panganay na anak ang Aking gawain, at bukod sa Aking mga panganay na anak, wala na Akong ibang mamahalin. (Karagdagan ang mga anak at ang mga tao, pero hindi sila mahalaga paanuman.) Sinasabi ng mga tao na noon, gumawa Ako ng napakaraming walang silbing gawain, pero sa Aking pananaw ito nga sa katunayan ang pinakamahalaga, pinakamakabuluhan. (Ito lahat ang nagawa noong dalawang pagkakatawang-tao; dahil nais Kong ibunyag ang Aking kapangyarihan, dapat maging katawang-tao Ako para maging ganap ang Aking gawain.) Ang dahilan kung bakit sinasabi Kong dumarating ang Aking Espiritu para personal na gumawa, ay dahil sa katawang-tao nagiging ganap ang Aking gawain, na ibig sabihin, nagsisimulang pumasok sa kapahingahan ang Aking mga panganay na anak at Ako. Mas mabangis ang digmaan kay Satanas sa laman kaysa sa digmaan kay Satanas sa espirituwal na mundo, at nakikita ng lahat ng tao, kaya maaari ring sumaksi nang maganda sa Akin maging ang mga inapo ni Satanas, at ayaw umalis; ito ang ibig sabihin mismo ng Aking paggawa sa katawang-tao. Pangunahing ito upang gawin ang mga inapo ng demonyo na lapastanganin ang demonyo mismo; ito ang pinaka-makapangyarihang pagkapahiya na madadala sa demonyong Satanas, ginagawa itong maramdamang hiyang-hiya na walang masulingan mismo, at paulit-ulit na magmakaawa sa harapan Ko. Nakapagtagumpay Ako, nakapanaig Ako sa lahat, nakasulong Ako sa ikatlong langit upang maabot ang Bundok Sion, upang matamasa ang kaligayahan ng pamilya kasama ang Aking mga panganay na anak, mapupuspos kailanman sa malaking piging sa kaharian ng langit!

Sa mga panganay na anak, nabayaran Ko lahat ng halaga at ginugol lahat ng lakas. (Talagang hindi alam ng tao na lahat ng nagawa Ko, lahat na nasabi Ko, na nahahalata Ko lahat ng uri ng masamang espiritu, at na napaalis Ko ang lahat ng uri ng taga-serbisyo, lahat ay para sa mga panganay na anak.) Pero napapaloob sa maraming gawa, mahusay ang Aking pagkakaayos; hindi ito ginawang basta na lamang. Sa mga pagbigkas Ko sa bawat araw, dapat kaya ninyong makita ang mga paraan at mga hakbang ng Aking gawa; sa mga pagkilos Ko sa bawat araw dapat makita ninyo ang Aking karunungan at Aking mga prinsipyo sa pakikitungo sa mga usapin. Tulad ng nasabi Ko, naipadala ni Satanas yaong mga gumagawa ng serbisyo para sa Akin upang gambalain ang Aking pamamahala; mga mapanirang damo ang mga taga-serbisyong ito, pero hindi tumutukoy sa mga panganay na anak ang mga trigo, kundi sa lahat ng mga anak at mga tao na hindi mga panganay na anak. Palaging magiging trigo ang trigo, palaging magiging mapanirang damo ang mapanirang damo; ibig sabihin nito na hindi maaaring magbago ng kalikasan yaong mga kay Satanas. Kaya, sa maikling salita, nananatili silang Satanas. Ibig sabihin ng trigo ang mga anak at ang bayan, dahil bago ang paglikha ng mundo idinagdag Ko sa mga taong ito ang Aking katangian. Dahil nasabi Ko noon na hindi nagbabago ang kalikasan ng tao, palaging magiging trigo ang trigo. Ano kung gayon nga ang mga panganay na anak? Nanggagaling sa Akin ang mga panganay na anak, hindi Ko sila nilikha, kaya hindi sila maaaring tawagin trigo (dahil sa oras na may magbanggit ng trigo, nauugnay ito sa mga salitang “maghasik,” at “maghasik” ay nangangahulugang “lumikha”; lihim na ihinahasik ni Satanas ang lahat ng mga mapanirang damo, para kumilos bilang mga taga-serbisyo). Maaaring masabi lang na ang mga panganay na anak ang ganap at masaganang pagpapamalas ng Aking persona, dapat silang kinakatawan ng ginto at pilak at mamahaling bato; nababanggit nito ang katunayan na ang Aking pagdating ay tulad ng isang magnanakaw, at naparito Ako upang nakawin ang ginto at pilak at mamahaling bato (dahil orihinal na pag-aari Ko ang mga ginto at pilak at mamahaling bato, at nais Kong ibalik ang mga ito sa Aking tahanan). Kapag magkasamang bumalik ang mga panganay na anak at Ako sa Sion, nanakawin Ko ang mga ginto, pilak at mamahaling batong ito; sa panahong ito, magkakaroon ng mga paghadlang at mga paggambala ni Satanas, at kaya kukunin Ko ang ginto, pilak at mamahaling bato at maglulunsad ng isang pangwakas na digmaan kay Satanas. (Tiyak na hindi ito isang kuwento, pero isang usapin na nangyayari sa espirituwal na mundo, kaya ganap na malabo ang pagsasaalang-alang sa mga taong ito, at mapapakinggan lang nila ito bilang isang kuwento. Pero dapat makita ninyo mula sa sinasabi Ko kung ano ang Aking anim na libong taong plano ng pamamahala, at talagang hindi ninyo dapat pakinggan ito bilang isang biro, kung hindi aalis ang Aking Espiritu mula sa lahat ng tao.) Ngayon, ganap nang tapos ang digmaang ito, at dadalhin Ko ang Aking mga panganay na anak (dala-dala ang ginto, pilak at mamahaling bato na pag-aari Ko) kasama Ko pabalik sa Aking Bundok Sion. Dahil sa kasalatan ng ginto, pilak at mamahaling bato, at dahil ang mga ito ay mahalaga, sinusubukan ni Satanas lahat ng posibleng paraan para agawin ang mga ito, pero sinasabi Ko nang paulit-ulit na kung ano ang mula sa Akin ay dapat mabalik sa Akin, ang ibig sabihin nito ay nabanggit sa itaas. Ang mga salitang mula sa Akin at nabibilang sa Akin ang Aking mga panganay na anak ay isang pagpapahayag kay Satanas, walang nakauunawa nito, at usapin lang ito na nangyayari sa espirituwal na mundo. Kaya hindi maunawaan ng tao bakit paulit-ulit Kong binibigyang-diin na nabibilang sa Akin ang mga panganay na anak; dapat nauunawaan ninyo ngayon! Nasabi Ko na may layunin at karunungan ang Aking mga pagbigkas, pero nauunawaan lang ninyo ito mula sa panlabas, at walang isang tao ang malinaw na nakikita ito sa espiritu.

Nagsasalita Ako mas higit pa, at mas nagsasalita Ako mas nagiging mahigpit ang Aking mga salita. Kapag nakarating ito sa isang tiyak na antas, gagamitin Ko ang Aking mga salita upang hubugin ang mga tao sa isang antas, upang gawin ang mga tao na hindi lang mahikayat sa puso at sa salita, pero higit pa nga upang gawin silang mabingit sa buhay at kamatayan; ito ang Aking paraan ng paggawa, ito ang Aking hakbang ng paggawa; dapat itong maging ganito, sa gayon lang mapapahiya nito si Satanas at magawang ganap ang mga panganay na anak (ginagamit ang Aking mga salita upang sa wakas magawang perpekto ang mga panganay na anak, upang pahintulutan silang makawala sa laman at makapasok sa espirituwal na mundo). Hindi nauunawaan ng tao ang paraan ng Aking mga pagbigkas, ang tono ng Aking mga pagbigkas. Mula sa Aking paliwanag dapat magkaroon kayong lahat ng ilang pananaw, at dapat sumunod kayong lahat sa Aking mga pagbigkas para magawang ganap ang gawain na dapat ninyong gawin. Ito ang Aking naipagkatiwala sa inyo. Dapat mayroon kayong kabatiran dito, hindi lang mula sa panlabas na mundo, pero higit na mahalaga mula sa espirituwal na mundo.

Sinundan:Kabanata 112

Sumunod:Kabanata 114