Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 114

Nilikha Ko ang mundong sansinukob; ginawa Ko ang mga bundok, mga ilog, at ang lahat ng bagay; hinubog Ko ang mga pinakadulo ng kalawakan; pinangunahan Ko ang aking mga anak na lalaki at ang Aking bayan; inutusan Ko ang lahat ng mga bagay. Ngayon, pangungunahan Ko ang Aking mga panganay na anak na lalaki pabalik sa Aking Bundok Sion, para bumalik kung saan Ako naninirahan, na siyang magiging huling bahagi sa Aking gawain. Ang lahat ng Aking ginawa (lahat ng ginawa mula sa paglikha hanggang ngayon) ay para sa yugto ng Aking gawain ngayon, at tangi sa riyan, para ito sa paghahari sa hinaharap, kaharian sa hinaharap, at para sa Akin at sa Aking mga panganay na anak na lalaki upang magkaroon sila ng walang hanggang kasiyahan. Ito ang naging layunin Ko sa paglikha ng lahat ng mga bagay at ito ang pinakahuling tagumpay ng Aking paglikha. May layunin sa likod ng Aking sinasabi at ginagawa; ang lahat ay may plano at hindi ginagawa nang walang tiyak na layunin. Bagama’t sinasabi Kong lahat sa Akin ay kalayaan at kasarinlan, gayunman, lahat ng Aking ginagawa ay may prinsipyo, lahat ng Aking ginagawa ay batay sa Aking karunungan at disposisyon. Nakakita na ba kayo ng kahit anong bagay tungkol dito? Mula sa paglikha hanggang sa kasalukuyan, bukod sa Aking mga panganay na anak na lalaki, walang sinuman ang nakakakilala sa Akin at nakakakita ng Aking tunay na mukha. Ang pagtatangi na Aking ginawa para sa Aking mga panganay na anak na lalaki ay dahil sila ay pangunahing isang bahagi ng Aking persona.

Nang Aking likhain ang mundo, ginawa Ko ang tao sa apat na antas ng kategorya ayon sa Aking mga kinakailangan, ang mga ito ay ang: Aking mga anak na lalaki, Aking bayan, ang mga naglilingkod, at ang mga pupuksain. Bakit wala ang Aking mga panganay na anak na lalaki sa listahang ito? Ito ay dahil hindi mga nilalang ng paglikha ang Aking mga panganay na anak na lalaki; sila ay mula sa Akin at hindi sa sangkatauhan. Gumawa Ako ng mga pagsasaayos para sa Aking mga panganay na anak na lalaki bago Ako naging katawang-tao; kung saang pamilya sila isisilang at sino ang mga naroroon para maglingkod sa kanila—ang lahat ng mga bagay na ito ay naplano Ko na. Plinano Ko rin kung kailan Ko sila muling mababawi at sa huli ay magkakasama kaming babalik sa Sion. Lahat ng ito ay naplano na bago ang paglikha, kaya walang sinumang tao ang nakakaalam nito at hindi ito nakatala sa anumang aklat dahil ang mga ito ay mga usapin ng Sion. Tangi sa riyan, nang Ako ay naging katawang-tao, hindi Ko ibinigay sa tao ang kakayahang ito, kaya nga walang sinuman ang nakakaalam ng mga bagay na iyon. Sa pagbabalik sa Sion, malalaman ninyo kung ano ang katulad ninyo sa nakalipas, ano ang katulad ninyo ngayon, at ano ang inyong nagawa sa buhay na ito. Sa sandaling ito basta sinasabi Ko sa inyo ang mga bagay na ito nang malinaw at paunti-unti, kung hindi gayon hindi ninyo mauunawaan kahit gaano man kalaki ang gawin ninyong pagsisikap, at gagambalain ninyo ang Aking pamamahala. Ngayon, bagama’t hiwalay Ako sa mga laman ng karamihan sa Aking mga panganay na anak na lalaki, iisa kami sa Espiritu, at habang maaaring magkaiba ang aming pisikal na anyo, kami, mula sa umpisa hanggang sa wakas, ay iisang Espiritu. Gayunman, hindi ito dapat gamitin ng mga inapo ni Satanas bilang isang oportunidad para magsamantala. Gaano mo man ikubli ang iyong sarili, mananatili itong panlabas lamang at hindi Ako sasang-ayon. Kaya makikita mula rito na ang mga nakatuon sa panlabas at ang naghahangad na gayahin Ako sa panlabas ay isandaang porsyentong tiyak na kay Satanas. Dahil iba ang kanilang espiritu at hindi sila kabilang sa Aking mga iniibig, gaano man nila subukang gayahin Ako, hindi sila katulad sa Akin. Tangi sa riyan, dahil ang Aking mga panganay na anak na lalaki ay talagang kaisa Ko sa Espiritu, kahit hindi nila Ako ginagaya, nagsasalita sila at kumikilos nang pareho sa Akin, at lahat sila ay tapat, dalisay, at bukas (para sa mga nagkukulang ng karunungan, ito ay dahil lamang sa kanilang limitadong karanasan sa mundo, at dahil dito, ang kakulangan ng karunungan ay hindi isang kapintasan ng Aking mga panganay na anak na lalaki; sa pagbalik nila sa katawan, maaayos ang lahat). Kaya dahil sa katwirang inilarawan sa itaas na karamihan sa mga tao ay hindi pa rin binabago ang kanilang lumang kalikasan gaano Ko man sila pakitunguhan. Ngunit para sa Aking mga panganay na anak na lalaki, tumatalima sila sa Aking mga layunin nang hindi Ko kinakailangang makitungo sa kanila at ito ay dahil iisa kami sa Espiritu. Nadarama nila sa kanilang espiritu ang kahandaan na gumugol nang buo para sa Akin. Kaya maliban sa Aking mga panganay na anak na lalaki, walang sinumang tao ang tunay at tapat na isinasaalang-alang ang Aking mga layunin; tanging pagkatapos lamang na Aking malupig si Satanas na sila’y magiging handang maglingkod sa Akin.

Ang Aking karunungan at ang Aking mga panganay na anak na lalaki ay nakatataas sa lahat, nananaig sa lahat, at walang anumang bagay o sinuman o anumang pangyayari ang nangangahas na humadlang sa daan. Tangi pa riyan, walang tao, pangyayari o bagay na makakapanaig sa kanila, at sa halip, ang lahat ay magpapasakop nang masunurin sa harapan ng Aking persona. Ito ay isang katotohanan na nagaganap sa harap ng tao at isang katotohanang nakakamtan Ko na. Sinumang nagpupumilit sa pagsuway (ang mga masuwayin ay sumasangguni pa rin kay Satanas at ang mga sinakop ni Satanas ay walang dudang si Satanas), tiyak na pupuksain Ko sila mula sa ugat hanggang sanga para hindi na magkaroon ng kaguluhan sa hinaharap; mamamatay sila kaagad mula sa Aking pagkastigo. Ang uring ito ni Satanas ay ang mga hindi handang maglingkod sa Akin at ang mga bagay na ito ay palaging naninindigan sa isang sutil na pagsalungat sa Akin mula sa paglikha, at ngayon, nagpupumilit sila sa pagsuway sa Akin (hindi ito nakikita ng mga tao dahil bagay lamang ito na patungkol sa espiritu. Ang ganitong uri ng tao ay kumakatawan sa ganitong uri ni Satanas). Una Ko silang pupuksain bago maging handa ang lahat, at hahayaan sila na walang hanggang matanggap ang pagdidisiplina ng matinding kaparusahan (ang “pagpuksa” dito ay hindi nangangahulugan na hindi na sila umiiral, sa halip tumutukoy ito sa lawak ng kalupitan na kanilang mararanasan at ang salitang “puksain” na ginamit dito ay naiiba sa salitang “puksain” na ginamit para sa mga taong pupuksain), at mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin magpakailanman, nang walang hangganan. Ganap na hindi mailalarawan ng tao ang eksenang ito. Sa mortal na pag-iisip ng mga tao, wala silang kakayahang makaintindi ng mga espiritwal na bagay, kaya nga mauunawaan lamang ninyo ang mas maraming mga bagay pagkatapos ninyong makabalik sa Sion.

Sa Aking tahanan sa hinaharap, walang ibang naroroon maliban sa Akin at ang Aking mga panganay na anak na lalaki at sa panahong iyon lamang matutupad ang Aking layunin at magkakaroon ng ganap na katuparan ang Aking plano, dahil ang lahat ay ibabalik sa orihinal nitong kalagayan at ang bawat isa ay uuriin ayon sa kani-kanilang uri. Ang Aking mga panganay na anak na lalaki ay babalik sa Akin, ang Aking mga anak na lalaki at bayan ay babalik sa kaharian ng mga nilikha at ang mga tagapagbigay ng serbisyo at ang mga pinuksa ay babalik kay Satanas. Pagkatapos ng paghatol sa mundo, Ako at ang Aking mga panganay na anak na lalaki ay sisimulang muli ang banal na buhay at hindi nila Ako iiwan kailanman at lagi silang makakasama Ko. Ang lahat ng misteryo na maaaring maunawaan ng isipan ng tao ay, paunti-unting ihahayag sa inyo. Sa buong kasaysayan, may hindi na mabilang na tao ang namamatay dahil sa Akin, iniaalay nila ang kanilang sarili nang buo sa Akin, ngunit sa kabila ng lahat, ang mga tao ay mga nilikhang nilalang at gaano man sila kabait, hindi sila maituturing na Diyos; ito ay isang hindi mahahadlangang kalakaran at hindi kayang baguhin ng sinuman. Kung tutuusin, ang Diyos ang lumikha ng lahat ng mga bagay at ang mga tao ay mga nilalang, at si Satanas ang Aking laging puntirya sa pagwasak at ang Aking kinamumuhiang kaaway—ito ang pinakatotoong kahulugan ng kasabihang “hindi mababago ng isang leopardo ang kanyang mga batik.” Ang malagay sa ganitong kundisyon at ang estadong ito ngayon ay isang tanda na Ako at ang Aking mga panganay na anak na lalaki ay papasok sa kapahingahan. Ito ay dahil lubusan nang ganap ang Aking gawain sa mundo at hinihingi sa Akin ng susunod na hakbang ng Aking gawain na bumalik sa katawan para maging ganap. Ito ang mga hakbang ng Aking gawain at plinano Ko na ang mga ito nang una pang panahon. Ang puntong ito ay dapat na makita nang malinaw dahil kung hindi, lalabagin ng nakararaming tao ang Aking mga batas sa pamamahala.

Sinundan:Kabanata 113

Sumunod:Kabanata 115