Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 117

Ikaw ang Isa na nagbubukas ng balumbon, Ikaw ang Isa na bumabasag sa pitong tatak, dahil sa Iyo nagmumula ang lahat ng hiwaga at Ikaw ang nagbubunyag ng lahat ng pagpapala. Nakatakda Akong mahalin Ka sa walang hanggan, at nakatakda Ako na gawing sumasamba sa Iyo ang lahat ng tao, dahil Ikaw ang Aking persona, bahagi Ka ng Aking masagana at ganap na pagpapamalas, isang kailangang-kailangang bahagi ng Aking katawan. Kaya nga, dapat magbigay Ako ng natatanging patotoo. Sino pa maliban sa napapaloob sa Aking persona ang kaayon ng puso Ko? Hindi Ikaw Mismo ang nagpapatotoo sa Iyo, pero ang Aking Espirtu na nagpapatotoo sa Iyo, at tiyak ng hindi Ko patatawarin ang sinumang nangangahas na lumaban sa Iyo, dahil hinggil ito sa Aking mga atas administratibo. Tiyak na isasakatuparan Ko lahat na sinasabi Mo, at siguradong tatanggapin Ko lahat ng iniisip Mo. Kung hindi tapat ang isang tao sa Iyo kung gayon hayagan nila Akong nilalabanan, at tiyak na hindi Ko sila patatawarin. Matindi Kong kakastiguhin lahat ng lumalaban sa Aking Anak, at pagpapalain Ko yaong mga kaayon sa Iyo. Ito ang awtoridad na iginagawad Ko sa Iyo. Kinuha Kang huwaran para sa mga hinihingi at mga pamantayang inilagay sa mga panganay na anak gaya ng nasabi sa nakalipas. Na ibig sabihin, bilang Ikaw gayon din ang hihingin Ko sa mga panganay na anak. Hindi ito isang bagay na magagawa ng mga tao, kundi kung ano ang ginagawa ng Aking Espiritu. Kung naniniwala ang sinuman na ang mga tao ang sumasaksi para sa Iyo kung gayon ang nilikhang iyan ay walang dudang uri ni Satanas at kaaway Ko! Kung gayon, ang saksi ay kapani-paniwala, walang pagbabago sa walang hanggan, at kung ano ang pinagtitibay ng Banal na Espiritu! Walang sinuman ang maaaring basta-basta baguhin iyan, kung hindi gayon hindi Ako magpapatawad! Yamang hindi makasasaksi sa Akin ang mga tao, Ako Mismo ang sumasaksi sa Aking persona, at hindi dapat humadlang ang mga tao sa Aking gawain! Mga salita ito ng matinding paghatol na dapat pakaingatan ng lahat!

Dapat ninyong isaalang-alang at bigyang-pansin ang bawat detalye sa kung ano ang sinasabi Ko. Huwag itong ituring nang basta-basta, pero pakinggang mabuti. Bakit Ko sinasabi na ang mga panganay na anak ay Aking persona? At isang kailangang-kailangang bahagi ng Aking kaharian? Bago ang lahat ng kapanahunan nabuhay kaming magkasama at hindi kailanman nagkahiwalay. Dahil sa mga paggambala ni Satanas, matapos Akong nagkatawang-tao sa unang pagkakataon bumalik Akong muli sa Sion. Pagkatapos dumating kaming lahat sa mundo, at matapos Akong magwagi ng tagumpay sa mga huling araw—iyan ay, matapos Ko kayong mabawi mula sa laman na natiwali na ni Satanas—ibabalik Ko kayo sa Sion para magsamang muli ang Aking persona, hindi na kailanman mapaghihiwalay. Matapos iyan hindi na Ako muling magkakatawang-tao, at tiyak na hindi kayo lalabas sa katawan. Na ibig sabihin, pagkatapos nito hindi Ko na muling lilikhain ang mundo, pero mananatili kailanmang di-maihihiwalay mula sa mga panganay na anak ng Sion, dahil lahat ay lubos na natapos, at matatapos Ko na ang buong lumang kapanahunan. Tanging sa Sion mayroong buhay ng bagong langit at lupa, dahil umiiral ang Aking persona sa Sion. Hindî na magkakaroon ng bagong langit o bagong lupa na umiiral ng hiwalay mula rito. Ako ang bagong langit, at Ako rin ang bagong lupa, dahil puspos ng persona Ko ang buong Sion. Maaaring sabihin din na ang Aking mga panganay na anak ang bagong langit, ang Aking mga panganay na anak ang bagong lupa. Ang Aking mga panganay na anak at Ako ay sa isang katawan, di-mapaghihiwalay. Ang magsalita tungkol sa Akin ay nararapat kabilang sa mga panganay na anak, at siguradong hindi Ko papatawarin sinumang sinusubukang paghiwalayin kami. Kapag ginagawa Kong bumalik lahat ng bansa at mga tao sa harapan ng Aking trono, lubusang ipahihiya lahat ng Satanas at umaatras mula sa Akin ang lahat ng masasamang demonyo. Kaya tiyak na iiral ang katuwiran sa gitna ng lahat ng tao (ibig sabihin sa gitna ng Aking mga anak at bayan), at tiyak na hindi magkakaroon ng mga paggambala ni Satanas sa gitna ng mga bansa, dahil pamumunuan Ko lahat ng bansa at tao, hahawakan Ko ang kapangyarihan sa buong mundong sansinukob, at lubusang mawawasak ang mga Satanas, ganap na matatalo, at tinatanggap ang kaparusahan ng Aking mga atas administratibo.

Nagpapatuloy Ako ng gawain sa gitna ng lahat ng tao, pero mayroon lang silang kaliwanagan ng Aking Espiritu, at walang sinuman sa kanila ang marapat para maglantad ng mga hiwaga Ko, walang marapat na ipahayag Ako. Tanging ang taong nagmumula sa Akin ang marapat gawin ang Aking gawain, at ang iba pa ay pansamantala Ko lang ginagamit. Hindi bababa ang Aking Espiritu sa isang tao nang basta na lang, dahil lahat na nasa Akin ay mahalaga. Para bumaba ang Aking Espiritu sa isang tao at para gumawa ang Aking Espiritu sa isang tao ay ganap na magkaibang bagay. Gumagawa ang Aking Espiritu sa mga taong nasa labas Ko, pero bumababa ang Aking Espiritu sa taong nagmumula sa Akin. Dalawa itong ganap na di-magkaugnay na bagay. Dahil banal ang taong nagmumula sa Akin, pero hindi banal ang mga nasa labas Ko, gaano man sila kabuti. Hindi bababa ang Aking Espiritu sa isang tao para sa anumang maliit na dahilan. Hindi dapat mag-alala ang mga tao. Hindi Ako nagkakamali, at isandaang porsiyentong tumpak ang Aking ginagawa! Katulad ng naipatotoo Ko na Siya, siguradong pangangalagaan Ko rin Siya; tiyak na nagmumula sa Akin ang taong iyan at kailangang-kailangan ng Aking persona. Kaya nga, umaasa Akong isinasantabi ng mga tao ang kanilang mga sariling pagkaintindi, binibitawan ang mga ideyang bigay ni Satanas, pinaniniwalaang totoo ang bawat pagbigkas Ko, at hindi nagbibigay-daan sa mga pagdududa sa kanilang isipan. Ito ang Aking tagubilin sa sangkatauhan, Aking payo sa sangkatauhan. Lahat ay dapat tangkilikin ang mga bagay na ito, lahat ay dapat taimtim na sumunod sa mga ito, at dapat gawing pamantayan kung ano ang sinasabi Ko.

Hindi lang Ako magsisimula ng Aking gawain sa gitna ng lahat ng bansa at tao, kundi mag-uumpisa rin ng Aking gawain sa lahat ng dako ng mundong sansinukob, at higit pang ipinapakita nito na ang araw ng pagbalik Ko sa Sion ay hindi na malayo (dahil kinakailangan Kong bumalik sa Sion bago makakapag-umpisa ng gawain sa gitna ng lahat ng tao sa buong mundong sansinukob). Mayroon bang sinuman na makakaarok ng mga hakbang ng Aking gawain at ng paraan kung paano Ako gumawa? Ang dahilan kung bakit sinasabi Ko na kakatagpuin Ko ang mga banyaga sa espiritu ay dahil pangunahing hindi ito magagawa sa laman, at dahil ayaw Kong makipagsapalaran sa panganib sa ikalawang pagkakataon. Ito ang mga dahilan sa pakikipagniig sa mga banyaga sa espiritu. Ito ang pagiging nasa totoong espirituwal na mundo, hindi isang malabong espirituwal na mundong gaya ng naguguni-guni ng mga[a] nabubuhay sa laman. Kung ano ang sinasabi Ko sa panahong iyan ay magiging iba lang sa paraan ng Aking pagsasalita dahil naging isang ibang kapanahunan ito. Kung gayon, ipinaaalala Ko sa sangkatauhan nang paulit-ulit na bigyang-pansin ang paraan ng Aking pagsasalita, at ipinaaalala Ko rin sa sangkatauhan na mayroong mga hiwaga sa sinasabi Ko na hindi mailalantad ng mga tao. Pero walang nakauunawa kung bakit sinasabi Ko ang mga bagay na ito, at tanging sa kung ano ang sinasabi Ko sa inyo ngayon na mauunawaan ninyo ang kaunti, pero hindi pa rin ganap. Pagkatapos nitong yugto ng Aking gawain sasabihin Ko sa inyo nang baytang-baytang. (Nais Ko pa ring alisin ang ilang tao sa pamamagitan nito, kaya hindi Ako magsasalita ng anuman sa ngayon.) Ito ang paraan ng sunod na hakbang ng Aking gawain. Lahat dapat ay magbigay-pansin at malinaw na makita na Ako ang Mismong Diyos na marunong.

Talababa:

a. Wala sa orihinal na teksto ang pariralang “gaya ng naguni-guni ng mga.”

Sinundan:Kabanata 116

Sumunod:Kabanata 118

Baka Gusto Mo Rin

 • Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV

  Ang Kabanalan ng Diyos (I) Mayroon tayong ilang karagdagang pagbabahagi ukol sa awtoridad ng Diyos sa ating huling pulong, at hindi natin pag-uusapan …

 • Kabanata 17

  Umaalingawngaw ang Aking tinig tulad ng kulog, na pinaliliwanag ang apat na kwadrante at ang buong mundo, at sa kalagitnaan ng kulog at kidlat, pinaba…

 • Ang Pangitain ng Gawain ng Diyos (3)

  Ang unang pagkakataon na naging tao ang Diyos ay sa pamamagitan ng paglilihi ng Banal na Espiritu, at ito ay may kaugnayan sa gawain na nilayon Niyang…

 • Nakarating na ang Milenyong Kaharian

  Nakita na ba ninyo kung ano’ng gawa ng Diyos ang matutupad sa grupo ng mga taong ito? Sinabi ng Panginoon, kahit na sa Milenyong Kaharian ay dapat sundin pa rin ng mga tao ang Kanyang mga salita at magpatuloy, at sa hinaharap ang salita ng Diyos ay direktang pang gagabay sa buhay ng tao patungo sa mabuting lupain ng Canaan.