Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 118

Sinumang naninindigan upang sumaksi sa Aking Anak, pagkakalooban Ko sila ng biyaya; sinumang hindi naninindigan upang sumaksi sa Aking Anak, pero sa halip ay tumatanggi at ginagamit ang mga pagkaintindi ng tao para sukatin Siya, wawasakin Ko sila. Lahat ay dapat makakita nang malinaw! Ang pagsaksi sa Aking Anak ay isang kilos ng paggalang para sa Akin at pinalulugod nito ang Aking kalooban. Huwag lang igalang ang Ama pero inaapi at sinisiil ang Anak. Ang mga gumagawa niyan ay mga inapo ng malaking pulang dragon at hindi Ko kailangan ang ganitong hamak upang sumaksi para sa Aking Anak; wawasakin Ko sila sa walang hanggang hukay. Nais Ko ang mga tapat at matapat na taga-serbisyo na magbigay serbisyo sa Aking Anak, at hindi Ko kailangan ang iba pa. Ito ang Aking matuwid na disposisyon at nagsisilbi ito para ipakita na Ako ang banal at walang kapintasang Diyos Mismo. Hindi Ko patatawarin ang sinuman na nagkakasala sa Aking mga atas administratibo. Sinumang sumalangsang sa Iyo o umusig sa Iyo sa nakaraan, maging sa pamilya man o sa mundo, kakastiguhin Ko sila isa-isa at walang palalampasin, dahil walang bahagi sa Akin na nasa laman at dugo. Ang pagsaksi para sa Iyo ngayon ay nagpapakita na natapos na sa pagbibigay serbisyo sa Akin ang mga taga-serbisyong ito, kaya walang anumang pag-aalinlangan kahit anupaman at walang pakialam. Sila ang Iyong mga taga-serbisyo sa paanuman at kapag nasabi at nagawa na ang lahat Ikaw ay sa langit, at babalik Ka sa Aking katawan sa katapusan, dahil ang Aking katawan ay hindi maaari nang wala Ka. Ang mga sumalangsang sa Iyo at mga hindi kaayon sa Iyo sa nakaraan (isang bagay ito na hindi makikita ng iba, Ikaw lang ang nakakaalam nito sa puso Mo) ay naibunyag na ngayon ang kanilang mga orihinal na anyo at napabagsak na, dahil Ikaw ang Diyos Mismo at hindi Mo kinukunsinti ang sinuman na sumalangsang sa Iyo o magkasala sa Iyo. Kahit hindi ito makikita paanuman mula sa labas, nasa loob Mo ang Aking Espiritu at walang alinlangan ito. Dapat naniniwala ang lahat ng tao rito, baka pabagsakin ng Aking bakal na tungkod ang lahat ng sumasalangsang sa Akin! Yamang sumasaksi Ako para sa Iyo, siguradong nagtataglay Ka ng awtoridad, at lahat na sinasabi Mo ay paghahayag Ko, lahat na ginagawa Mo ay Aking pagpapamalas, dahil Ikaw ang Aking minamahal at Ikaw ang isang bahagi na hindi maaaring wala ang Aking persona. Kaya bawat pagkilos Mo, ano ang suot Mo, ano ang gamit Mo, at saan Ka nakatira—siguradong ang mga ito ay mga gawa Ko rin. Walang dapat sumubok maghanap ng isang bagay laban sa Iyo o maghanap ng mali sa Iyo, o hindi Ko sila patatawarin!

Itatapon Ko lahat ng masasamang alipin palabas ng Aking bahay, at sa loob ng Aking bahay gagawin Kong sumaksi para sa Aking mga panganay na anak ang Aking mga tapat na lingkod; ito ang Aking plano at ito ang paraan kung paano Ako gumagawa. Kapag sumasaksi sa Aking Anak ang masasamang lingkod ay nangangamoy ito na parang patay at kinamumuhian Ko ito. Kapag sumasaksi sa Aking Anak ang matatapat na lingkod ay masigasig at taimtim ito, at katanggap-tanggap ito sa Akin. Kaya, sinumang ayaw sumaksi para sa Aking Anak, lumayas kayo rito ngayon na! Hindi kita pipilitin. Kung hinihingi Ko sa iyo na umalis kung gayon dapat kang umalis! Tingnan kung ano ang mga kahihinatnan para sa iyo at kung ano ang naghihintay sa iyo, at ito ang nauunawaan ng mga nagbibigay serbisyo higit sa sino pa man. Ang Aking paghatol, ang Aking poot, ang Aking mga sumpa, ang Aking pagsunog at ang Aking nagngangalit na poot anumang oras ay sasapitin ninuman na sumasalangsang sa Akin. Hindi nagpapakita ang Aking kamay ng awa kaninuman; kahit gaano katapat ang isang nagbibigay serbisyo dati, kung sumasalangsang sila ngayon sa Aking Anak kung gayon kaagad Ko silang wawasakin at hindi Ko sila pananatilihin sa harapan Ko. Mula rito makikita ng isa ang Aking walang awang kamay. Dahil hindi Ako kilala ng mga tao at ang kanilang kalikasan ay sumasalangsang sa Akin, maging ang mga matapat sa Akin ay para sa kanilang sariling kasiyahan. Pero kung mangyayari ang isang bagay na nagdudulot sa kanila ng pighati, nagbabago agad ang kanilang puso at gusto nilang umatras mula sa tabi Ko. Ito ang kalikasan ni Satanas. Hindi kayo dapat mapaggiit, naniniwala sa inyong mga sarili sa pagiging tapat! Kung wala silang mahihita rito para sa kanila, itong kawan ng mga hayop ay talagang hindi kayang maging tapat sa Akin. Kung hindi Ko inihayag ang Aking mga atas administratibo, matagal na kayong magsisiurong na. Lahat kayo ngayon ay napapagitna sa kawali at apoy, ayaw magbigay ng serbisyo sa Akin pero ayaw mapabagsak ng Aking kamay. Kung hindi Ko ipinahayag na ang malalaking sakuna ay sasapit sa sinumang sumasalangsang sa Akin anumang oras, matagal na kayong magsisiurong na. Hindi Ko ba alam paano magiging makitid ang isip ng mga tao? Nagkikimkim ng maliit na pag-asa ang karamihan sa mga tao ngayon, pero kapag ang pag-asang iyan ay nauwi sa kabiguan ayaw na nilang magpatuloy at humihiling na bumalik. Nasabi Ko na noon na hindi Ako nagpapanatili rito ninuman laban sa kanilang kalooban, pero maingat na mag-isip tungkol sa ano ang mga kahihinatnang magiging para sa iyo, at katunayan ito, hindi ito Ako na pinagbabantaan ka. Walang makaaarok sa kalikasan ng tao liban sa Akin, at lahat sila ay nag-iisip na tapat sila sa Akin, hindi nalalaman na marumi ang kanilang katapatan. Sisirain ang mga tao ng mga karumihang ito dahil ang mga ito ay isang pakana ng malaking pulang dragon. Matagal nang panahong inilantad Ko ito; Ako ang makapangyarihan sa lahat na Diyos, at hindi Ko ba mauunawaan ang isang bagay na napakasimple? Kaya Kong tumagos sa iyong dugo at iyong laman para makita ang iyong mga layunin. Hindi mahirap para sa Akin na maarok ang kalikasan ng tao, pero nagsisikap ang mga taong maging nagmamarunong, iniisip na walang sinuman bukod sa kanilang mga sarili ang nakakaalam ng kanilang mga layunin. Hindi ba nila alam na ang makapangyarihan sa lahat na Diyos ay umiiral sa loob ng kalangitan at daigdig at lahat ng bagay?

Mamahalin Ko ang Aking Anak hanggang sa pinakadulo at kamumuhian Ko ang malaking pulang dragon magpakailan pa man. Sasapit ang Aking pagkastigo sa lahat ng sumasalangsang sa Akin at wala kahit isang kaaway ang palalampasin. Nasabi ko na noon, “Naglagay Ako sa Sion ng isang malaking bato. Sa mga mananampalataya, ang batong ito ang saligan ng kanilang pagkakatayo. Sa mga hindi naniniwala, ito ang bato na tumitisod sa kanila. Sa mga anak ng demonyo, ito ang bato na dumudurog sa kanila sa kamatayan.” Hindi lang nasabi Ko na noon ang mga salitang ito, pero naihula na ang mga ito ng maraming tao at maraming tao ang nakabasa na sa mga ito sa kapanahunang ito. Bukod diyan, ilang tao ang nagsubok na ipaliwanag ang mga salitang ito, pero walang sinuman ang nakalutas na kailanman ng hiwagang ito noon, dahil ang gawaing ito ay ginagawa lang sa kasalukuyang panahon ng mga huling araw. Kaya, bagama’t ilang tao ang nagsubok na ipaliwanag ang mga salitang ito ang kanilang mga paliwanag ay pawang kamalian. Ngayon, ibinubunyag Ko ang buong kahulugan sa inyo upang malaman ninyo ang kahalagahan ng Aking pagsaksi para sa Aking mga panganay na anak, at ang Aking mga layunin sa paggawa nito. Inilalagay Ko sa Sion ang isang malaking bato at ang batong ito ang tumutukoy sa Aking mga panganay na anak na sinasaksihan. Ang salitang “malaki” ay hindi nangangahulugang ginagawa ang pagsaksing ito sa isang napakalaking antas, pero sa halip sa pagsaksing ito para sa Aking mga panganay na anak, aatras ang malaking bilang ng mga taga-serbisyo. Dito, “ang mga hindi naniniwala” ay tumutukoy sa mga umaatras dahil sinaksihan ang Aking Anak, kaya nga ang bato ay batong katitisuran sa ganitong uri ng tao. Sinasabi Ko na bato ito dahil ang ganitong uri ng tao ay pababagsakin Ko sa Aking kamay, kung kaya ang bato na nakakatisod sa mga tao ay hindi sinabi kaugnay sa pagkahulog o pagiging mahina, pero sinasabi ito kaugnay sa pagiging pinabagsak ng Aking kamay. Ang “mga mananampalataya” sa “Sa mga mananampalataya, ang batong ito ang saligan ng kanilang pagkakatayo” ay tumutukoy sa mga taga-serbisyong iyon na tapat, at ang “saligan ng kanilang pagkakatayo” ay tumutukoy sa biyaya at pagpapala na tatanggapin nila matapos silang tapat na nakapagbigay serbisyo na sa Akin. Na sinaksihan ang mga panganay na anak ay nagpapahiwatig na malapit nang mawala ang buong lumang panahon, at sumasagisag ito sa pagkawasak ng kaharian ni Satanas; samakatuwid, para sa mga Gentil ito ang batong dumudurog sa kanila sa kamatayan. Kaya ang pagbasag sa lahat ng bansa sa mga piraso ay tumutukoy sa ganap na pagpapanibago ng buong mundo; ang luma ay mawawala at ang bago ay maitatatag—ito ang totoong kahulugan ng “pagbasag.” Nauunawaan ba ninyo? Maaaring lagumin ang gawaing ginagawa Ko rito sa huling yugto sa kaunting salitang ito. Ito ang Aking kamangha-manghang gawa at dapat maunawaan ninyo ang Aking kaloobang napapaloob sa Aking mga salita.

Sinundan:Kabanata 117

Sumunod:Kabanata 119

Baka Gusto Mo Rin

 • Ang Hindi Pagbabago ng Disposisyon ay Pakikipag-alitan sa Diyos

  Makalipas ang ilang libong taon ng katiwalian, ang tao ay naging manhid at mapurol ang pag-iisip, isang demonyong kumakalaban sa Diyos, hanggang sa an…

 • Hinggil sa Hantungan

  Sa tuwing binabanggit ang hantungan, itinuturing ninyo ito nang may espesyal na pagpapahalaga; lubusang maramdamin kayong lahat tungkol sa usaping ito…

 • Kabanata 19

  Ito ang obligasyon ng sangkatauhan na kunin ang mga salita Ko bilang ang batayan ng kanyang pananatiling buhay. Dapat itatag ng tao ang indibidwal niy…

 • Kabanata 18

  Sa isang siklab ng kidlat, ibinubunyag ang bawat hayop sa tunay na anyo nito. Gayundin naman, dahil sa pagpapalinaw ng Aking liwanag, nabawi na ng san…