Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 109

Ako ay gumagawa ng mga pagbigkas araw-araw, nagsasalita araw-araw, at nagbubunyag ng Aking mga dakilang tanda at kababalaghan araw-araw. Ang lahat ng mga ito ay gawa ng Aking Espiritu. Sa mga mata ng mga tao Ako ay isang tao lamang, nguni’t ito ay talagang sa taong ito Aking ibinubunyag ang Aking lahat-lahat at ang Aking dakilang kapangyarihan.

Dahil binabalewala ng mga tao ang taong Ako nga at binabalewala ang Aking mga pagkilos, iniisip nila na ang mga ito ay mga bagay na ginagawa ng mga tao. Nguni’t bakit hindi mo iniisip: Magagawa ba ng mga tao ang ginagawa Ko? Hindi Ako kilala ng mga tao nang ganito kalalim, hindi nila nauunawaan ang Aking mga salita, at hindi naaabot ang Aking mga gawa. Masasama at tiwaling mga tao! Kailan kita lululunin? Kailan kita ibabaon sa lawa ng apoy at asupre? Ilang beses Akong naitaboy mula sa inyong grupo, ilang beses Akong ininsulto, tinuya at hinamak ng mga tao, at ilang beses Akong lantarang hinatulan at nilabanan ng mga tao? Bulag na mga tao! Hindi ba ninyo alam na kayo ay isang dakot na putik lamang sa Aking mga kamay? Hindi ba ninyo alam na kayo ay layon ng Aking paglikha? Ngayon, ang Aking poot ay pinakakawalan at walang sinumang makakapagtanggol laban dito. Maaari lamang silang paulit-ulit na magmakaawa. Nguni’t dahil ang Aking gawain ay nakasulong na hanggang sa antas na ito, walang sinumang makakapagbago nito. Yaong mga nalikha na ay dapat bumalik sa putik. Hindi naman na Ako ay di-matuwid, kundi na kayo ay masyadong masama, masyadong mabagsik, at ito ay dahil sa kayo ay naagaw na ni Satanas at naging mga kasangkapan nito. Ako ang banal na Diyos Mismo, hindi Ako maaaring marumihan, at hindi Ako maaaring mag-angkin ng maruming templo. Mula ngayon, ang Aking nagngangalit na nagngangalit na pagkapoot (mas matindi kaysa poot) ay magsisimulang bumuhos sa lahat ng bansa at bayan, at magsisimulang kastiguhin ang lahat ng pasaway na nagbubuhat sa Akin nguni’t hindi nakakakilala sa Akin. Kinamumuhian Ko ang mga tao hanggang sa kasukdulan, at hindi na Ako maaawa, kundi pauulaning lahat ang Aking mga sumpa. Walang-pasubaling hindi na magkakaroon ng kahabagan at pag-ibig, lahat ay susunugin tungo sa kawalan, at ang kaharian Ko lamang ang matitira, sa gayon Ako ay pupurihin ng Aking bayan sa Aking bahay, bibigyan Ako ng luwalhati, at pasasayahin Ako magpakailanman (ito ang tungkulin ng Aking bayan). Magsisimula ang Aking kamay na opisyal na kastiguhin yaong mga kapwa nasa loob at nasa labas ng Aking bahay. Walang mga gumagawa-ng-masama ang makakatakas sa Aking pagpigil at paghatol. Lahat ay dapat sumailalim sa pagsubok na ito at sambahin Ako. Ito ang Aking kamahalan, at higit pa, ito ay isang utos sa pangangasiwa na Aking ipinahahayag sa masasamang tao. Walang sinumang makakapagligtas sa kaninumang iba pa. Maaari lamang nilang lingapin ang mga sarili nila mismo, nguni’t anuman ang gawin nila, hindi nila kayang takasan ang Aking kamay ng pagkastigo. Ang dahilan na nasabing ang Aking mga utos sa pangangasiwa ay marahas ay ibinubunyag dito. Ito ay isang katunayan na nakikita ng sinuman ng kanilang sariling mga mata.

Kapag nagsimula Akong magalit, lahat ng demonyo, malaki at maliit, ay lalayas na natataranta, takot na takot na papatayin ang mga ito ng Aking kamay. Nguni’t walang sinumang makakatakas mula sa Aking mga kamay. Hawak Ko ang lahat ng gamit na pagpahirap, kinokontrol ng kamay Ko ang lahat, lahat ay Aking abot-kamay, at walang makakawalâ. Ito ay Aking karunungan. Nang dumating Ako sa pantaong kinasasaklawan, natapos Ko na ang lahat ng mga uri ng paghahandang gawain, inilalatag ang saligan para sa pagsisimula ng Aking gawain sa gitna ng mga tao (dahil Ako ay ang marunong na Diyos, at pinakikitunguhan Ko nang wasto kung ano ang dapat na gawin at ano ang hindi dapat na gawin). Pagkatapos na ang lahat ay naayos na nang wasto, Ako ay naging katawang-tao at nagtungo sa pantaong kinsasaklawan, nguni’t walang nakakilala sa Akin. Bukod sa mga yaong Aking niliwanagan na, lahat ng mga anak-na-lalaki ng pagsuway ay kumakalaban sa Akin, hinihiya Ako, at malamig ang pakitungo sa Akin. Nguni’t sa katapusan, gagawin Ko silang may-mabuting-asal at mapagpasakop. Bagaman para sa mga tao ay wala Akong gaanong ginagawa, ang Aking malaking gawain ay natapos na. (Ganap na sinusunod ang taong Ako nga ng mga tao kapwa sa salita at sa puso. Ito ay isang palatandaan.) Ngayon, bumabangon Ako at kinakastigo ang lahat ng uri ng masasamang espiritu na lumalaban sa Akin. Gaano mang katagal na sinusundan nila Ako, kailangan nilang umalis sa Aking tabi. Hindi Ko gusto ang sinuman na laban sa Akin (sila ay yaong mga kulang sa espirituwal na pang-unawa, yaong mga pansamantalang naangkin ng masasamang espiritu, at yaong mga hindi nakakakilala sa Akin). Hindi Ko gusto ang isa man sa kanila! Lahat ay aalisin, at magiging mga anak-na-lalaki ng kapahamakan! Pagkatapos gumawa ng serbisyo para sa Akin ngayon, sila ay dapat umalis na lahat! Huwag manatili sa Aking bahay, huwag maging walang-kahihiyan at maghuthot lamang. Yaong mga kay Satanas ay mga anak-na-lalaki ng diyablo lahat, at mapapahamak magpakailanman. Lahat ng kumakalaban sa Akin ay tahimik na lilisanin ang Aking tabi, kaya ang tulin ng Aking gawain ay magiging lalong di-nahahadlangan na wala nang panggagambala. Lahat ng bagay ay gagawin sa Aking utos, nang walang anumang balakid at anumang mga paghadlang. Lahat ay babagsak sa harap ng Aking titig at mawawasak sa Aking pagsunog. Ipinakikita nito ang Aking pagka-makapangyarihan, ang Aking perpektong karunungan (ito ay ginagawa sa Aking mga panganay na anak-na-lalaki). Ito’y magdaragdag ng higit pang luwalhati sa Aking pangalan, at magdaragdag ng higit pang luwalhati sa Akin. Mula sa Aking ginagawa at mula sa tono ng Aking tinig, nakikita ninyong lahat na lubusan Ko nang natapos ang Aking gawain sa Aking bahay at nagsimula na Akong bumaling sa mga Gentil na bansa. Sinisimulan Ko ang Aking gawain doon at ipinatutupad ang susunod na hakbang ng Aking gawain.

Karamihan sa Aking mga salita ay hindi tumutugma sa inyong mga pagkaunawa, nguni’t Aking mga anak-na-lalaki, huwag aalis. Na ito ay hindi tugma sa mga pantaong pagkaunawa ay hindi nangangahulugan na ito ay hindi Aking tinig. Tiyak na dahil dito kaya mapapatunayang ito ay Aking tinig. Kung ito ay angkop sa pantaong mga pagkaunawa, kung gayon iyan ay magiging ang gawain ng masasamang espiritu. Kaya, dapat mong higit pang pagsikapan ang Aking mga salita, gawin ang Aking ginagawa, at mahalin ang Aking minamahal. Ang huling kapanahunang ito ay ang kapanahunan din kung kailan ang mga sakúnâ ay darating muli, at higit pa ang kapanahunan kung kailan Aking ibinubunyag ang lahat ng Aking mga disposisyon. Kapag ang Aking mga banal na trumpeta ay nagsimulang hipan lahat, ang mga tao ay tunay na matatakot, at pagkatapos walang sinumang mangangahas na gumawa ng masama, kundi sila sa halip ay magpapatirapa sa Aking harapan, nagpapahalaga sa Aking karunungan at pagka-makapangyarihan. Ako nga, kung tutuusin, ang marunong na Diyos Mismo! Sinong nakakapagpasubali sa Akin? At sinong nangangahas na tumayo laban sa Akin? Sinong nangangahas na hindi tanggapin ang Aking karunungan? Sinong nangangahas na hindi alamin ang Aking pagka-makapangyarihan? Kapag ang Aking Espiritu ay gumagawa ng dakilang gawain sa lahat ng dako, nalalaman lahat ng mga tao ang Aking pagka-makapangyarihan, nguni’t ang Aking nilalayon ay hindi pa naaabot. Nais Kong makita ng mga tao ang Aking pagka-makapangyarihan dahil sa Aking poot, makita ang Aking karunungan, at makita ang luwalhati ng Aking persona. (Itong lahat ay nasa panganay na anak-na-lalaki, walang anumang pagkakamali. Bukod sa kanila, walang sinuman ang maaaring maging bahagi ng Aking persona; ito ay Aking itinatalaga.) Sa Aking bahay, mayroong walang-katapusang mga hiwaga na hindi maaarok ng mga tao. Kapag Ako ay nagsasalita, sinasabi ng mga tao na Ako ay masyadong walang-awa, sinasabi nila na napakarami nang mga tao ang nagmamahal sa Akin hanggang sa isang tiyak na antas, nguni’t bakit Ko sinasabi na sila ay ang mga inápó ng malaking pulang dragon? At bakit Ko sila tatalikuran nang isa-isa? Hindi ba mas mabuti na magkaroon ng mas maraming tao sa Aking bahay? Nguni’t ganito pa rin Ako kumikilos. Hindi maaaring humigit ng isa ni magkulang ng isa ang bilang na Aking paunang-naitálágá. (Ito ang Aking utos sa pangangasiwa. Hindi lamang ito hindi maaaring mabago ng mga tao, kundi kahit Ako Mismo ay hindi nakakapagbago nito, dahil hindi Ako maaaring yumukod sa harap ni Satanas. Ito ay sapat upang ipakita ang Aking karunungan at Aking kamahalan. Ako nga ang siyang Diyos Mismo. Ang mga tao lamang ang yumuyukod sa harap Ko; hindi Ako yumuyukod sa harap ng mga tao.) Ito ang talagang punto na pinaka-nanghihiya kay Satanas. Ang mga taong Aking napili na ay mapagkumbabang lahat, mapagpasakop, masunurin, at tapat, at nakakapaglingkod sila sa Akin nang may kapakumbabaan at walang katanyagan. (Inasam ni Satanas na gamitin ito para hiyain Ako, nguni’t nilabanan Ko ito.) Ang Aking disposisyon ay makikita mula sa mga taong ito. Kapag Ako ay nakabalik na pagkatapos ng tagumpay sa labanan, Aking papahiran ang Aking mga panganay na anak-na-lalaki upang maging mga hari sa Aking kaharian, at saka lamang Ako magsisimulang magpahinga, dahil ang Aking mga panganay na anak-na-lalaki ay magiging mga haring kasama Ko. Ang Aking mga panganay na anak-na-lalaki ay kumakatawan sa Akin, at kanilang ipinahahayag Ako. Sa kanilang mababa at walang katanyagang paglilingkod sinusunod nila Ako, sa kanilang katapatan ipinatutupad nila ang Aking mga salita, sa kanilang katapatan kanilang sinasabi ang Aking sinasabi, at sa kanilang kababaan sila ay nagdadala ng luwalhati sa Aking pangalan (walang katamaran o kabagsikan, kundi may kamahalan at poot). Aking mga panganay na anak-na-lalaki! Panahon na upang hatulan ang mundo ng sansinukob! Ipinagkakaloob Ko ang mga pagpapala sa inyo, binibigyan Ko kayo ng awtoridad, at ginagantimpalaan Ko kayo ng mga pagpapala! Lahat ay natupad na, at itong lahat ay kinokontrol ninyo, inaayos ninyo, dahil Ako nga ang inyong Ama, Ako nga ang inyong malakas na tore, Ako nga ang inyong kanlungan, Ako nga ang inyong sandigan, at higit pa Ako nga ang inyong Makapangyarihang Isa, at Ako nga ang inyong lahat-lahat! Lahat ay nasa Aking mga kamay, at lahat ay nasa inyo ring mga kamay. Hindi lamang ngayon, kundi kahapon, at kahit bukas! Hindi ba ito karapat-dapat na ipagdiwang? Hindi ba ito karapat-dapat sa inyong pagbubunyi? Lahat kayo, tanggapin ninyo mula sa Akin ang kabahaging karapat-dapat sa inyo! Ibinibigay Ko sa inyo ang Aking lahat-lahat, at hindi Ako nagtatabi ng isa mang kapirangot, dahil lahat ng Aking pag-aari ay sa inyo, at ang Aking mga kayamanan ay nasa inyo. Ito ang dahilan kung bakit Ko sinabing “napakabuti” pagkatapos likhain kayo.

Alam ba ninyo kung sinong nag-aatas ng inyong ginagawa, iniisip, at sinasabi ngayon? At para ano ang lahat ng inyong ginagawa? Tinatanong Ko kayo, paano kayo dumadalo sa kasalang piging ng Kordero? Ito ba ay ngayon? O ito ba ay sa hinaharap? Ano ba ang kasalang piging ng Kordero? Hindi ninyo alam, hindi ba? Kung gayon Aking ipaliliwanag para sa inyo: Nang dumating Ako sa pantaong kinasasaklawan, naayos Ko na ang lahat ng uri ng mga tao, mga pangyayari, at mga bagay para paglingkuran ang taong Ako nga ngayon. Ngayon na ang lahat ay tapos na, Aking ihinahagis ang mga tagaserbisyo sa tabi. Anong kinalaman nito sa kasalang piging? Kapag ang mga taong ito ay nag-uukol ng serbisyo sa Akin, iyan ay, nang Ako ay ginawang Kordero, nadarama Ko ang lasa ng kasalang piging. Ibig sabihin niyan, lahat ng sakit na Aking pinagdusahan na, lahat ng mga bagay na Aking nagawa na, lahat ng Aking nasabi na, lahat ng Aking nakatagpo na, at lahat ng Aking nagawa na sa Aking panahon sa gitna ng sangkatauhan ay naging ang kasalang piging. Pagkatapos na ang taong Ako nga ay pinahiran, sinundan ninyo Ako (sa panahong ito Ako ang Kordero), kaya sa ilalim ng Aking pangunguna, naranasan ninyo na ang lahat ng uri ng sakit, sakúnâ, tinalikuran at siniraan ng mundo, tinalikuran ng pamilya, at nabubuhay kayo sa Aking pagpapala. Lahat ng mga ito ang kasalang piging ng Kordero. Ginagamit Ko ang kasalang piging dahil lahat ng pinagdadalhan Ko sa inyo upang gawin ay para tamuhin kayo. Nguni’t ito lahat ay bahagi ng piging. Sa hinaharap, masasabi lamang ng isa ngayon, lahat ng inyong tinatamasa, lahat ng inyong tinatamo, at ang makaharing kapangyarihan na nakakabahagi ninyo sa Akin ay ang piging lahat. Ang Aking pag-ibig ay dumarating sa lahat ng mga umiibig sa Akin. Yaong Aking mga iniibig ay mananatili hanggang magpakailanman, hindi kailanman maaalis, magpakailanmang mananatili sa loob ng Aking pag-ibig. Ito ay magpakailanman!

Sinundan:Kabanata 108

Sumunod:Kabanata 110

Baka Gusto Mo Rin

 • Kabanata 12

  Kapag kumikidlat mula sa Silangan—na siya ring talagang sandali na nagsisimula Akong magsalita—sa sandaling kumikidlat, ang buong kalangitan ay in…

 • Ang Sangkap ni Cristo ay Pagtalima sa Kalooban ng Ama sa Kalangitan

  Ang nagkatawang-taong Diyos ay tinatawag na Cristo, at si Cristo ay ang katawang-tao na isinuot ng Espiritu ng Diyos. Ang laman na ito ay hindi katula…

 • Umiiral ba ang Trinidad?

  Pagkatapos lamang na nagkatotoo na si Jesus ay nagiging katawang-tao saka napagtanto ito ng tao: Hindi lamang ang Ama sa langit, kundi ang Anak din, a…

 • Ang Masama ay Dapat Maparusahan

  Ang pagsisiyasat kung iyong isinasagawa ang pagkamatuwid sa lahat ng iyong ginagawa, at kung minamasdan ng Diyos ang lahat ng pagkilos mo, ay mga prin…