Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 92

Maaaring makita ng bawat isang tao ang Aking pagka-makapangyarihan sa lahat at Aking karunungan sa loob ng mga salitang Aking sinasabi at ang mga bagay na ginagawa Ko. Saanman Ako pumupunta, naroon ang Aking gawain. Hindi lang nasa Tsina ang Aking mga yapak pero, mas mahalaga, nasa lahat ng bansa ng mundo ang mga ito. Ang unang tumanggap ng pangalang ito, gayunman, ay tanging ang pitong bansa na nasabi na dati, dahil ang mga ito ang mga hakbang ng Aking gawain, at sa nalalapit na hinaharap magiging ganap na malinaw sa inyo ang tungkol dito at lubusang mauunawaan ito. Kung sasabihin Ko sa inyo ngayon, natatakot Ako na babagsak samakatuwid ang karamihan, tulad nang nasabi Ko na dati na nagsasalita Ako sa inyo at binibigkas ang Aking tinig ng naaayon sa inyong mga tayog, at lahat na ginagawa Ko ay mayroon sa loob nito ng Aking walang katapusang pangitain na walang makaaarok; Masasabi Ko lang sa inyo ang tungkol dito nang paunti-unti sa tuwina. Alamin ito! Kayo sa Aking paningin ay mga bata magpakailanman; sa bawat paghakbang ninyo dapat kayong pangunahan Ko at tagubilinan Ko. Bayan, sa ilalim lang ng Aking paggabay makakapamuhay kayo ng inyong buong mga buhay, kung hindi walang sinuman ang makakayang patuloy na mabuhay. Nasa Aking mga kamay ang buong mundong sansinukob, pero hindi mo Ako nakikitang abalang-abala. Sa halip, panatag at masaya Ako. Hindi nalalaman ng mga tao ang Aking pagka-makapangyarihan sa lahat at lahat sila ay nagnanasa na madama ang pagkabalisa para sa Akin—napakaliit ng pagkakilala ninyo sa inyong mga sarili! Ipinagmamalaki pa rin ninyo ang inyong basura sa harapan Ko, hinahangaan ang inyong mga sarili! Nakita Ko na ito noon pa. At gumagawa kayo ng mga pandaraya sa Aking harapan, kayong napakasamang sawing-palad! Lumayas kayo sa Aking tahanan ngayon din! Hindi Ko nais ang mga bagay na tulad ninyo. Mas nanaisin Ko pang walang sinuman sa Aking kaharian kailanman, kaysa naisin ang inyong uri ng mga napakasamang sawing-palad! Nalaman mo ba na hindi na Ako gumagawa sa iyo? Sa kabila ng katotohanan na kumakain at nagdaramit ka pa rin ngayon tulad ng dati! Pero nalaman mo ba na nabubuhay ka para kay Satanas? Na nagbibigay serbisyo ka kay Satanas? Pero mayroon ka pa ring kapangahasang tumindig sa Aking harapan! Napaka-walang hiya mo!

Noon, sinabi Ko nang madalas, “Hindi magtatagal at sasapit ang matitinding sakuna; bumagsak na mula sa Aking mga kamay ang matitinding sakuna.” Ano ang tinutukoy ng “matitinding sakuna”, at paano ipaliwanag itong “bumagsak”? Iniisip ninyo na ang mga matitinding sakuna ay tumutukoy sa mga di-maiiwasang mga sakuna na sinasaktan ang espiritu, kaluluwa at katawan ng tao, at iniisip ninyo na ang “mga lindol, mga taggutom at mga salot” na sinasabi Ko ang mga matitinding sakunang ito. Pero ang hindi ninyo nalalaman ay maling napakahulugan ninyo ang Aking mga salita. At iniisip ninyo na itong “bumagsak” ay nangangahulugang nagsimula na ang matitinding sakuna; katawa-tawa ito! Talagang nauunawaan ninyo ito sa ganitong paraan, at pagkatapos Kong mapakinggan ang inyong paliwanag talagang nagagalit Ako. Ang hiwaga na hindi nakakaya ng mga tao na lutasin (ang pinakalihim na hiwaga) ay ang hiwaga rin na naging pinakamalubhang maling napakahulugan sa nagdaang mga panahon. Bukod diyan, ang hiwagang ito ay isang bagay na walang sinuman ang nakaranas noon (yamang nakakapamunga lang ang hiwagang ito sa mga huling araw, at tanging sa panghuling kapanahunan makikita ito ng tao pero hindi nila nalalaman ito) dahil napakahigpit Kong ipinipinid ito at hindi maaaring mapasok ito ng tao kailanman (ni hindi nila maaaring makita ang pinakamaliit na bahagi nito). Ngayong nakapagpatuloy na ang Aking gawain sa yugtong ito, pinupukaw Ko kayo ng naaayon sa mga pangangailangan ng Aking gawain, kung hindi gayon hindi kayo magkakaroon ng anumang paraan upang makaunawa. Ngayon sinisimulan Ko ang pagsasalamuha at dapat magbigay-pansin ang lahat, kung hindi sinuman ang di-maingat, kabilang ang Aking mga panganay na anak, ay magdurusa ng Aking paghatol, at sa pinaka-malulubhang kalagayan pababagsakin sila ng Aking kamay (ibig sabihin na kukunin ang kanilang espiritu, kaluluwa at katawan). Sinasabi ang matitinding sakuna kaugnay sa bawat isa sa mga atas administratibo ng Aking kaharian, at bawat isa ng Aking mga atas administratibo ay isang bahagi ng matitinding sakuna. (Hindi lubusang naipapaalam sa inyo ang Aking mga atas administratibo, huwag kayong mag-alala o mabalisa tungkol dito; mayroong ilang bagay na magdadala sa inyo ng maliit na pakinabang kung malalaman ninyo ang mga ito nang masyadong maaga. Tandaan ito! Ako ay marunong na Diyos.) Kaya ano ang isa pang bahagi? Naglalaman ang matitinding sakuna ng dalawang bahagi: ang Aking mga atas administratibo at ang Aking poot. Ang panahong bumabagsak ang matitinding sakuna ay panahon din na sinisimulan Kong magliyab sa galit at ipinatutupad ang Aking mga atas administratibo. Dito sinasabi Ko sa Aking mga panganay na anak: Dapat tiyakin na hindi kayo sasama dahil dito. Nakalimutan mo na ba na itinakda Ko ang lahat ng bagay at lahat ng usapin? Huwag matakot, mga anak Ko! Tiyak na Ako ang mangangalaga sa iyo, magtatamasa ka ng mabubuting pagpapala kasama Ko magpakailanman, at makakasama Ko sa walang hanggan. Dahil ikaw ang Aking minamahal, hindi Kita pababayaan; dahil hindi Ako gumagawa ng kahangalan, kung gigibain Ko ang bagay na pinaghirapang maging ganap, hindi ba ipapahamak Ko ang Aking Sarili? Nalalaman Ko kung ano ito na iniisip mo sa iyong puso. Naaalala mo na ba? Ano pa ang gusto mong sabihin Ko? Magsasalita pa Ako ng mas marami tungkol sa matitinding sakuna. Ang panahon kung kailan sasapit ang matitinding sakuna ang magiging pinaka-nakakatakot na panahon at lubusang ibubunyag ng mga ito ang kapangitan ng tao. Lahat ng uri ng malademonyong pagmumukha ay ilalantad sa liwanag ng Aking mukha at walang pagtataguan ang mga ito, walang masusumpungang masisilungan; lubusan silang malalantad. Ang kalalabasan ng matitinding sakuna ay para paluhurin sa harap Ko at pahingin ng kapatawaran ang lahat na hindi Ko pinili o itinakda, nang may pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ito ang Aking paghatol kay Satanas, ang Aking mabagsik na paghatol. Kasalukuyan Kong isinasagawa ang gawaing ito at baka sakali mayroong ilang tao na gustong magkunwari na may mga katangian at magpakitang-tao sa pagpaparangya, pero mas higit silang tulad nito mas makagagawa si Satanas sa kanila, hanggang makarating sila sa isang punto kung saan nabubunyag ang kanilang mga orihinal na anyo.

Hindi Ako nagmamadali na gawin ang Aking gawain, at Akin Mismong isinasaayos ang bawat isang tao (tinutuya sila nito at pinatutunayan na sila ang mga inapo ng malaking pulang dragon at hindi Ko sila pinapansin, kaya hindi kalabisan na gamitin ang “isinasaayos”), at gawin ang bawat gawa Ko Mismo. Lahat ay nagtatagumpay sa Akin, at ligtas at tiwasay na tagumpay ito; lahat na ginagawa Ko, paisa-isang hakbang, ay naisasaayos na. Sinasabi Ko sa inyo ang kalooban Ko at ang pasanin Ko nang paunti-unti. Mula sa puntong ito, nagsisimulang lumitaw ang Aking mga salita sa lahat ng bansa at lahat ng tao. Dahil nagagawa nang ganap ang Aking mga panganay na anak (ang pansin ng Aking mga salita ay nasa Aking mga anak at Aking bayan), nagsisimulang magbagong muli ang paraan nang Aking paggawa. Malinaw mo bang nakikita ito? Naramdaman ninyo ba ang tono ng Aking mga salita nitong mga nakalipas na ilang araw? Inaaliw Ko ang Aking mga panganay na anak bawat hakbang ng daan, pero simula ngayon (dahil nagawa nang ganap ang Aking mga panganay na anak) nagdadala Ako ng patalim sa Aking kamay (pagiging pinakamasakit na mga pananalita). Sinumang sumandali Kong tingnan nang hindi kaaya-aya (ibig sabihin yaong mga hindi naitakda na o pinili, sa gayon pagiging walang pagkakasalungatan), wala Akong pakialam kung nagbibigay serbisyo sila para sa Akin, kung sila ay iba pa, kaagad Ko silang itatapon. Ako ang makapangyarihan sa lahat na Diyos at magagawa Ko na magbigay serbisyo sa Akin ang lahat ng tao. Hindi Ako nag-aatubili na talikuran ang ganyang uri ng tao; kung sinasabi Kong hindi Ko sila nais talagang hindi Ko sila nais. Ngayong dumating na ang panahong ito, kailangan Ko lang makita ang sinumang hindi Ako pinasasaya at kaagad Kong itatapon nang walang pagsisiyasat. Dahil Ako ang Diyos na tinutupad ang Kanyang salita. Sa mga naitakda Ko na sa pagseserbisyo sa Akin, gaano ka man kagaling at kung may nagawa ka mang anuman na kumakalaban sa Akin o wala, kapag hindi mo Ako napalugdan kung gayon ay sisipain Kita palabas. Walang kaguluhan sa hinaharap ang kinatatakutan Ko. Mayroon Akong mga atas administratibo, lubusan Akong mapagkakatiwalaan at maisasakatuparan ang Aking mga salita. Maibubulid Ko ba si Satanas? Pakinggan Ako, kayong mga tao! Hindi ninyo kailangang matakot; dapat lumabas ka tuwing hinihingi Ko sa iyong lumabas ka. Huwag magdahilan sa Akin dahil wala Akong mga salita na masabi sa iyo! Dahil nakakapagpasensya Ako ng gayon, at dumating na ang panahon para ipatupad ang Aking mga atas administratibo at naririto na rin ang inyong huling araw. Sa loob nang libu-libong taon nagpakasama kayo at laging ginawa ang mga bagay-bagay ng may katigasan ang ulo ng sinasadya, pero naging palagi Akong mapagparaya (dahil mapagbigay Ako at pinapayagan Ko ang iyong katiwalian na makarating sa isang antas). Pero ngayon dumating na ang huling araw ng Aking kaluwagan at dumating na ang panahon para maangkin kayo at itapon sa lawa ng apoy at asupre. Magmadali at umalis sa daanan. Pormal Kong sinisimulang ipatupad ang Aking paghatol para pakawalan ang Aking poot.

Sa lahat ng bansa at sa lahat ng dako ng mundo, ang mga lindol, mga taggutom, mga salot, lahat ng uri ng sakuna ay madalas nangyayari. Habang ginagawa Ko ang Aking dakilang gawain sa lahat ng bansa at lahat ng dako, lilitaw nang mas matindi ang mga sakunang ito kaysa sa alinmang panahon simula sa paglikha ng mundo. Ito ang pasimula ng Aking paghatol sa lahat ng tao; pero makahihinga nang maluwag ang Aking mga anak, walang sakunang makararating sa inyo, at pangangalagaan Ko kayo (ibig sabihin mabubuhay kayo pagkatapos sa katawan, pero hindi sa laman, kaya hindi magdurusa ng kirot ng anumang sakuna). Makakasama lang ninyo Ako na namumuno bilang mga hari at hinahatulan ang lahat ng bansa at lahat ng tao, tinatamasa kasama Ko ang mabubuting pagpapala sa mga dulo ng sansinukob. Matutupad lahat ng salitang ito at malapit nang makamtan ang mga ito sa harap mismo ng mga mata ninyo. Hindi Ako mahuhuli kahit isang oras o isang araw, Ginagawa Ko ang mga bagay nang may pambihirang bilis. Huwag mag-alala o mabalisa, at ang pagpapalang ibinibigay Ko sa iyo ay isang bagay na walang sinuman ang makaaagaw mula sa iyo—ito ang Aking mga atas administratibo. Lahat ng tao ay magiging masunurin sa Akin dahil sa Aking mga gawa; hindi lang sila magbubunyi nang magbubunyi, pero higit pa magtatatalon sila sa galak.

Sinundan:Kabanata 91

Sumunod:Kabanata 93

Baka Gusto Mo Rin