Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 92

Maaaring makita ng bawat isang tao ang Aking pagka-makapangyarihan sa lahat at Aking karunungan sa loob ng mga salitang Aking sinasabi at ang mga bagay na ginagawa Ko. Saanman Ako pumupunta, naroon ang Aking gawain. Hindi lang nasa Tsina ang Aking mga yapak pero, mas mahalaga, nasa lahat ng bansa ng mundo ang mga ito. Ang unang tumanggap ng pangalang ito, gayunman, ay tanging ang pitong bansa na nasabi na dati, dahil ang mga ito ang mga hakbang ng Aking gawain, at sa nalalapit na hinaharap magiging ganap na malinaw sa inyo ang tungkol dito at lubusang mauunawaan ito. Kung sasabihin Ko sa inyo ngayon, natatakot Ako na babagsak samakatuwid ang karamihan, tulad nang nasabi Ko na dati na nagsasalita Ako sa inyo at binibigkas ang Aking tinig naaayon sa inyong mga katayuan, at lahat na ginagawa Ko ay mayroon sa loob nito ng Aking walang katapusang pangitain na walang makaaarok; Masasabi Ko lang sa inyo ang tungkol dito nang paunti-unti sa tuwina. Alamin ito! Kayo sa Aking paningin ay mga bata magpakailanman; sa bawat paghakbang ninyo dapat kayong pangunahan Ko at tagubilinan Ko. Bayan, sa ilalim lang ng Aking paggabay makakapamuhay kayo ng inyong buong mga buhay, kung hindi walang sinuman ang makakayang patuloy na mabuhay. Nasa Aking mga kamay ang buong mundong sansinukob, pero hindi mo Ako nakikitang abalang-abala. Sa halip, panatag at masaya Ako. Hindi nalalaman ng mga tao ang Aking pagka-makapangyarihan sa lahat at lahat sila ay nagnanasa na madama ang pagkabalisa para sa Akin—napakaliit ng pagkakilala ninyo sa inyong mga sarili! Ipinagmamalaki pa rin ninyo ang inyong basura sa harapan Ko, hinahangaan ang inyong mga sarili! Nahalata Ko na ito noon pa. At gumagawa kayo ng mga pandaraya sa Aking harapan, kayong napakasamang masasama! Lumayas kayo sa Aking tahanan ngayon na! Hindi Ko nais ang mga bagay tulad ninyo. Mas nanaisin Ko pang walang sinuman sa Aking kaharian kailanman, kaysa naisin ang inyong uri ng mga napakasamang masasama! Nalaman mo ba na hindi na Ako gumagawa sa’yo? Sa kabila ng katunayan na kumakain at nagdaramit ka pa rin ngayon tulad ng dati! Pero nalaman mo ba na nabubuhay ka para kay Satanas? Na nagbibigay serbisyo ka kay Satanas? Pero mayroon ka pa ring kapangahasang tumindig sa Aking harapan! Napaka-walang hiya mo!

Noon, sinabi Ko nang madalas, “Hindi magtatagal at sasapit ang matitinding sakuna; bumagsak na mula sa Aking mga kamay ang matitinding sakuna.” Ano ang tinutukoy ng “matitinding sakuna”, at paano ipaliwanag itong “bumagsak”? Iniisip ninyo na ang mga matitinding sakuna ay tumutukoy sa mga di-maiiwasang mga sakuna na sinasaktan ang espiritu, kaluluwa at katawan ng tao, at iniisip ninyo na ang “mga lindol, mga taggutom at mga salot” na sinasabi Ko ang mga matitinding sakunang ito. Pero ang hindi ninyo nalalaman ay na maling napakahulugan ninyo ang Aking mga salita. At iniisip ninyo na itong “bumagsak” ay nangangahulugang nagsisimula na ang matitinding sakuna; katawa-tawa ito! Talagang nauunawaan ninyo ito sa ganitong paraan, at pagkatapos Kong mapakinggan ang inyong paliwanag talagang nagagalit Ako. Ang hiwaga na hindi nakakaya ng mga tao na lutasin (ang pinaka-lihim na hiwaga) ay ang hiwaga rin na naging pinaka-malubhang maling napakahulugan sa nagdaang mga panahon. Bukod diyan, ang hiwagang ito ay isang bagay na walang sinuman ang nakaranas noon (yamang nakakapamunga lang ang hiwagang ito sa huling mga araw, at tanging sa panghuling kapanahunan makikita ito ng tao pero hindi nila nalalaman ito) dahil napakahigpit Kong ipinipinid ito at hindi maaaring mapasok ito ng tao kailanman (ni hindi nila maaaring makita ang pinakamaliit na bahagi nito). Ngayong nakapagpatuloy na ang Aking gawain sa yugtong ito, pinupukaw Ko kayo naaayon sa mga kinakailangan ng Aking gawain, kung hindi gayon hindi kayo magkakaroon ng anumang paraan upang makaunawa. Ngayon sinisimulan Ko ang pagbabahagi at dapat magbigay-pansin ang lahat, kung hindi sinuman ang di-maingat, kabilang ang Aking mga panganay na anak, ay magdurusa ng Aking paghatol, at sa pinaka-malulubhang kalagayan pababagsakin sila ng Aking kamay (ibig sabihin na kukunin ang kanilang espiritu, kaluluwa at katawan). Sinasabi ang matitinding sakuna kaugnay sa bawat isa sa mga utos ng pangangasiwa ng Aking kaharian, at bawat isa ng Aking mga utos ng pangangasiwa ay isang bahagi ng matitinding sakuna. (Hindi lubusang naipapaalam sa inyo ang Aking mga utos ng pangangasiwa, huwag kayong mag-alala o mabalisa tungkol dito; mayroon ilang bagay na magdadala sa inyo ng maliit na pakinabang kung malalaman ang mga ito nang masyadong maaga. Tandaan ito! Ako ay marunong na Diyos.) Kaya ano ang isa pang bahagi? Naglalaman ang matitinding sakuna ng dalawang bahagi: ang Aking mga utos ng pangangasiwa at ang Aking poot. Ang panahong bumabagsak ang matitinding sakuna ay panahon din na sinisimulan Kong magliyab sa galit at ipinatutupad ang Aking mga utos ng pangangasiwa. Dito sinasabi Ko sa Aking mga panganay na anak: Dapat tiyakin na hindi kayo sumama dahil dito. Nakalimutan mo na ba na itinakda Ko ang lahat ng bagay at lahat ng usapin? Huwag matakot, mga anak Ko! Tiyak na Ako ang magsasanggalang sa’yo, magtatamasa ka ng mabuting pagpapala kasama Ko kailanman, at makakasama Ko sa walang hanggan. Dahil ikaw ang Aking minamahal, ikaw ay hindi Ko pababayaan; dahil hindi Ako gumagawa ng kahangalan, kung gigibain Ko ang bagay na may kahirapang naging ganap, hindi ba ipinahahamak Ko ang Aking Sarili? Nalalaman Ko kung ano ito na iniisip mo sa iyong puso. Naaalala mo na ba? Ano pa ang gusto mong sabihin Ko? Mas magsasalita pa Ako tungkol sa matitinding sakuna. Ang panahon kung kailan sasapit ang matitinding sakuna ang magiging pinaka-nakakatakot na panahon at lubusang ibubunyag ng mga ito ang kapangitan ng tao. Lahat ng uri ng malademonyong pagmumukha ay ilalantad sa liwanag ng Aking mukha at walang pagtataguan ang mga ito, walang masusumpungang masisilungan; lubusan silang malalantad. Ang kalalabasan ng matitinding sakuna ay gawing yaong lahat na hindi Ko pinili o itinakdang lumuhod sa harapan Ko at humingi ng kapatawaran, may pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ito ang Aking paghatol kay Satanas, ang Aking mabagsik na paghatol. Kasalukuyan Kong isinasagawa ang gawaing ito at baka sakali mayroong ilang tao na gustong magkunwari na may mga katangian at magpakitang-tao sa pagpaparangya, pero mas higit silang tulad nito mas makagagawa si Satanas sa kanila, hanggang makarating sila isang punto kung saan nabubunyag ang kanilang mga orihinal anyo.

Hindi Ako nagmamadali na gawin ang Aking gawain, at Ako ang nagbabalangkas ng bawat isang tao sa Sarili Ko (tinutuya sila nito at pinatutunayan na sila ang mga inapo ng malaking pulang dragon at hindi Ko sila pinapansin kaya hindi kalabisan na gamitin ang “nagbabalangkas”), at gawin bawat gawa sa Sarili Ko. Lahat nagtatagumpay sa Akin, at ligtas at tiwasay na tagumpay ito; lahat na ginagawa Ko, paisa-isang hakbang, ay naisasaayos na. Sinasabi Ko sa inyo ang kalooban Ko at ang pasanin Ko nang paunti-unti. Mula sa puntong ito, nagsisimulang lumitaw ang Aking mga salita sa lahat ng bansa at lahat ng tao. Dahil nagagawa nang ganap ang Aking mga panganay na anak (ang tuon ng Aking mga salita ay nasa Aking mga anak at Aking bayan), nagsisimulang magbagong muli ang paraan nang Aking paggawa. Malinaw mo bang nakikita ito? Naramdaman ninyo ba ang tono ng Aking mga salita nitong mga nakalipas na ilang araw? Inaaliw Ko ang Aking mga panganay na anak bawat hakbang ng daan, pero simula ngayon (dahil nagawa nang ganap ang Aking mga panganay na anak) nagdadala Ako ng patalim sa Aking kamay (pagiging pinaka-mahigpit na mga salita). Sinumang sumandali Kong tingnan nang hindi kaaya-aya (ibig sabihin yaong mga hindi naitakda na o pinili, sa gayon pagiging walang pagkakasalungatan), wala Akong pakialam kung nagbibigay serbisyo sila para sa Akin, p kung sila ay iba pa, kaagad Ko silang itatapon. Ako ang makapangyarihan sa lahat na Diyos at magagawa Ko na magbigay serbisyo sa Akin ang lahat ng tao. Hindi Ako nag-aatubili na talikuran ang ganyang uri ng tao paanuman; kung sinasabi Kong hindi Ko sila nais kung gayon hindi Ko sila nais. Ngayong nakarating na ang panahong ito, kailangan Ko lang makita ang sinumang hindi Ako napalulugdan at kaagad Kong itatapon nang walang pagsisiyasat. Dahil Ako ang Diyos na tinutupad ang Kanyang salita. Sa yaong mga naitatakda Ko na maging sa Aking serbisyo, gaano ka man kagaling at kung may nagawa ka mang anuman na kumakalaban sa Akin o wala, kapag hindi mo Ako napalugdan kung gayon Ako ay sisipain ka palabas. Walang kaguluhan sa hinaharap ang kinatatakutan Ko. Mayroon Akong mga utos ng pangangasiwa, Lubusan Akong mapagkakatiwalaan at maisasakatuparan ang Aking mga salita. Maibubulid Ko ba si Satanas? Pakinggan Ako, kayong mga tao! Hindi ninyo kailangang matakot; dapat lumabas ka tuwing hinihingi Ko sa’yong lumabas ka. Huwag magbigay ng mga dahilan sa Akin dahil wala Akong mga salita na masabi sa’yo! Dahil nakapagpapakita Ako ng gayong pagpapasensiya, at nakakarating na ang panahon na para ipatupad ang Aking mga utos ng pangangasiwa at naririto na rin ang inyong huling araw. Sa loob nang libu-libong taon nagpakasama kayo at laging ginawa ang mga bagay-bagay sa isang matigas ang ulong, sinadyang paraan, pero naging palagi Akong mapagparaya (dahil mapagbigay-loob Ako at pinapayagan Ko ang iyong kasamaan na makarating sa isang antas). Pero ngayon nakarating na ang huling araw ng Aking kaluwagan at dumating na ang panahon para maangkin kayo at itapon sa lawa ng apoy at asupre. Magmadali at umalis sa daanan. Pormal Kong sinisimulang ipatupad ang Aking paghatol at pakawalan ang Aking poot.

Sa lahat ng bansa at sa lahat ng dako ng mundo, mga lindol, mga taggutom, mga salot, lahat ng uri ng sakuna ay madalas nangyayari. Habang ginagawa Ko ang Aking dakilang gawain sa lahat ng bansa at lahat ng dako, lilitaw nang mas matindi ang mga sakunang ito kaysa sa anumpamang panahon simula sa paglikha sa mundo. Ito ang pasimula ng Aking paghatol sa lahat ng tao; pero makahihinga nang maluwag ang Aking mga anak, walang sakunang makararating sa inyo, at ipagsasanggalang Ko kayo (ibig sabihin mabubuhay kayo pagkatapos sa katawan, pero hindi sa laman, kaya hindi magdurusa ng kirot ng anumang sakuna). Makakasama lang ninyo Ako na namumuno bilang mga hari at hinahatulan ang lahat ng bansa at lahat ng tao, tinatamasa kasama Ko ang mabubuting pagpapala sa dulo ng sansinukob. Matutupad lahat ng mga salitang ito at malapit nang makamtan ang mga ito sa harap mismo ng mga mata ninyo. Hindi Ako magluluwat kahit isang oras o isang araw, Ginagawa Ko ang mga bagay nang pambihirang mabilisan. Huwag mag-alala o mabalisa, at ang pagpapalang ibinibigay Ko sa’yo ay isang bagay na walang sinuman ang makaaagaw mula sa’yo—ito ang Aking utos ng pangangasiwa. Lahat ng tao ay magiging masunurin sa Akin dahil sa Aking mga gawa; hindi lang sila magbubunyi nang magbubunyi, pero higit pa magtatatalon sila sa galak.

Sinundan:Kabanata 91

Sumunod:Kabanata 93

Baka Gusto Mo Rin