Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 98

Lahat ng bagay ay darating sa bawat isa sa inyo, at papayagan kayo ng mga ito na mas malaman ang tungkol sa Akin at mas maging tiyak tungkol sa Akin. Papayagan kayo ng mga ito na makilala Ako, ang nag-iisang Diyos Mismo, makilala Ako ang Makapangyarihan, makilala Ako ang nagkatawang-taong Diyos Mismo. Pagkatapos, lalabas Ako sa katawang-tao, babalik sa Sion, babalik sa mainam na lupa ng Canaan, na Aking tirahan, na Aking hantungan, at ito ang himpilan mula saan nilikha Ko ang lahat ng bagay. Ngayon wala sa inyo ang nauunawaan ang kahulugan ng mga salitang sinasabi Ko, wala kahit isang tao na makakaunawa sa kahulugan ng mga salitang ito. Tanging kapag naibubunyag sa inyo ang lahat mauunawaan ninyo kung bakit sinasabi Ko ang mga salitang ito. Hindi Ako nabibilang sa mundo at ni hindi Ako nabibilang sa sansinukob dahil Ako ang iisang Diyos Mismo. Hawak Ko ang buong mundo ng sansinukob sa Aking kamay, Ako Mismo ang namumuno nito, at maaari lang magpasakop ang mga tao sa Aking awtoridad, magsalita sa Aking banal na pangalan, magbunyi para sa Akin at purihin Ako. Unti-unting ibubunyag sa inyo ang lahat. Kahit na walang natatago, hindi ninyo pa rin mawari ang paraan Ko ng pagsasalita, at ang tono ng Aking mga salita. Hindi ninyo pa rin nauunawaan kung tungkol saan ang Aking plano ng pamamahala. Kaya, sasabihin Ko sa inyo kalaunan tungkol sa lahat ng bagay na hindi ninyo nauunawaan sa kung ano ang nasabi Ko na dahil, para sa Akin, lahat ay simple at malinaw samantalang, para sa inyo, napakahirap gawin ito, basta hindi ninyo nauunawaan ito paanuman. Kaya nga, babaguhin Ko ang Aking paraan ng pananalita, hindi Ko na pagdudugtunin ang mga bagay na sama-sama kapag nagsasalita Ako pero lilinawin bawat punto isa-isa.

Tungkol saan ang muling pagkabuhay mula sa patay? Ito ba ay pagkamatay sa laman at pagkatapos pagbabalik sa katawan matapos ang kamatayan? Ito ba ang tinatawag na muling pagkabuhay mula sa patay? Ganito ba ito kasimple? Ako ang makapangyarihan sa lahat na Diyos, ano ang alam mo tungkol dito? Papaano mo inuunawa ito? Maaari bang ang muling pagkabuhay mula sa mga patay noong Aking unang pagkakatawang-tao ay talagang unawain nang literal? Ang proseso ba talaga ay ayon sa pagsalarawan sa teksto? Nasabi Ko na kung hindi Ako nagsasalita nang tuwiran, kung hindi Ko sinasabi nang malinaw, walang sinumang makakayang maunawaan ang kahulugan ng Aking mga salita. Walang isang tao sa buong kapanahunan ang hindi nag-isip na ganoon ang muling pagkabuhay sa patay. Simula sa paglikha sa mundo walang sinuman ang nakakaunawa ng tunay na kahulugan nito. Talaga bang ipinako Ako sa krus? At, matapos ang kamatayan, lumabas ba Ako mula sa libingan? Talaga bang ganoon ito? Maaari bang talagang totoo ito? Walang sinuman sa buong kapanahunan ang naglagay ng anuman pagsisikap dito, walang sinuman ang nakakilala sa Akin mula rito at walang isang tao ang hindi naniniwala, iniisip ng lahat na totoo ito. Hindi nila nalalaman na ang bawat salita Ko ay may isang panloob na kahulugan. Kaya, ano talaga ang muling pagkabuhay mula sa patay? (Sa nalalapit na hinaharap, mararanasan niyo ito, kaya sasabihin Ko sa inyo ang tungkol dito sa patiuna.) Nagnanasa ang bawat likhang nilalang na mabuhay sa halip na mamatay. Mula sa Aking pangmalas, hindi tunay na kamatayan ang kamatayan sa laman. Kapag binabawi ang Aking Espiritu mula sa isang tao, namamatay ang taong iyan. Kaya nga, tinatawag Ko ang lahat yaong mga demonyong napasama ni Satanas (yaong mga walang pananampalataya, di-mananampalatayang lahat) ang mga patay. Simula sa paglikha sa mundo, naidadagdag Ko ang Aking Espiritu sa lahat na napipili Ko. Gayunman, matapos ang yugtong sumunod sa paglikha, tinahanan ni Satanas ang mga tao sa isang yugto ng panahon. Kaya umalis Ako at nagsimulang magdusa ang mga tao (ang pagdurusang tiniis Ko noong Ako ay nagkatawang-tao at ipinako sa krus, tulad nang sinasabi). Gayunman, sa panahong pinagpasyahan Ko (ang panahon kung kailan natapos ang Aking pagpapabaya sa mga tao), binawi Ko ang mga taong naitakda Ko at muli inilagay Ko ang Aking Espiritu sa inyo upang muling nabuhay kayo. Ito ang tinatawag na “muling pagkabuhay mula sa mga patay.” Ngayon, yaong mga talagang nabubuhay sa Aking Espiritu ay lahat nakahihigit na, at nabubuhay silang lahat sa katawan. Gayunman, hindi magtatagal, iwawaksi ninyong lahat ang inyong pag-iisip, iwawaksi ang inyong pagkaunawa, at iwawaksi lahat ng pagkakasalabid sa daigdig. Pero,hindi ito, gaya nang naguguni-guni ng mga tao, pagbangon mula sa patay matapos ang pagdurusa. Na nabubuhay kayo ngayon ang pangunang kailangan sa pamumuhay sa katawan, ito ang kinakailangan landas sa pagpasok sa espirituwal na mundo. Ang pagkakahigit sa normal na pagkataong sinasabi Ko ay nangangahulugang walang pamilya, walang asawang babae, walang mga anak at walang pangangailangan ng tao. Ito ay pagtuon lang sa pagsasabuhay ng Aking imahe, sa pagtuon lang sa pagpasok sa Akin at hindi pag-iisip ng tungkol sa ibang bagay na labas sa Akin. Saan man ka man magpunta ay tahanan mo, ito ang nahihigitan ang normal na pagkatao. Lubusang hindi ninyo nauunawaan ang mga salita Ko, napakababaw ng inyong pang-unawa. Papaano talaga Ako magpapakita sa lahat nga bansa at lahat ng tao? Sa katawang-tao ngayon? Hindi! Pagdating ng panahon, magpapakita Ako sa Aking katawan sa bawat bansa ng sansinukob. Hindi pa nakararating ang panahon kung saan kailangan kayo ng mga banyaga na pastulan sila. Sa panahong iyan kakailanganin ninyo na lumabas sa laman at pumasok sa katawan upang pastulan sila. Ito ang katotohanan pero hindi ito ang “muling pagkabuhay mula sa patay” na ginuguni-guni ng mga tao. Sa takdang panahon, walang kaalam-alam na lalabas kayo sa laman at papasol sa espirituwal na mundo at mamumunong kasama Ako sa lahat ng bansa. Ito ay hindi pa panahon. Kapag kailangan Ko kayo na maging nasa laman magiging nasa laman kayo (ayon sa mga pangangailangn ng Aking gawain, dapat may naiisip kayo ngayon, dapat mabuhay pa rin kayo sa laman. kaya dapat pa rin ninyong ginagawa ang mga bagay na dapat gawin sa laman ayon sa Aking mga hakbang: huwag basta naghihintay na lang dahil aantalain nito ang mga bagay). Kapag kailangan Ko kayong kumilos sa katawan bilang mga pastol ng iglesia, lalabas kayo mula sa laman, itakwil ang inyong kaisipan, at lubusang umasa sa Akin para mabuhay. Magkaroon ng pananampalataya sa Aking kapangyarihan, magkaroon ng pananampalataya sa Aking karunugan. Lahat ay gagawin Ko nang personal. Kailangan ninyo lang na maghintay para magtamasa. Darating sa inyo ang lahat ng pagpapala, at magkakaroon kayo na di-mauubos at walang katapusang panustos. Kapag sumapit ang araw na iyan, mauunawaan ninyo ang prinsipyo kung papaano Ko ginagawa ito, malalaman ninyo ang Aking mga kahanga-hangang gawa at mauuunawaan kung papaano Ko ibabalik ang Aking mga panganay na anak sa Sion. Hindi naman talaga ito kasing-salimuot gaya nang naguguni-guni ninyo pero hindi rin ito kasing-simple gaya nang iniisip ninyo.

Nalalaman Ko na kapag sinasabi Ko ito kayo ay mas lalong hindi nakakayang maunawaan ang Aking layunin sa likod nito at mas lalong pang nalilito. Ihahalo ninyo ito sa kung ano ang nasabi Ko na nang una kaya hindi kayo makaunawa ng anuman, magmumukhang parang walang malalabasan. Gayunman, huwag mag-alala, sasabihin Ko sa inyo ang lahat. May kahulugan ang lahat na sinasabi Ko. Nasasabi Ko na magagawa Kong pabalikin sa wala ang mga umiital na mga bagay at magagawa ang pagpaparami ng mga bagay mula sa wala. Sa guni-guni ng mga tao, para makapasok sa katawan mula sa laman, dapat mabuhay na muli mula sa patay. Sa nakalipas, ginamit Ko ang paraang ito at ipinamalas ang Aking pinaka-dakilang himala, pero ngayon ay hindi tulad ng nakaraan. Tuwirang dadalhin Ko kayo mula sa laman tungo sa katawan. Hindi ba ito isang mas nakahihigit na tanda at himala? Hindi ba ito isang nakahihigit na pagpapamalas ng Aking pagka-makapangyarihan? May plano Ako, may mga layunin Ako. Sino ang hindi nasa Aking mga kamay? Gumagawa Ako at nalalaman Ko. Ang Aking mga paraan ng paggwa ngayon ay, kung tutuusin, iba mula sa nakalipas. Ibinabagay Ko ang Aking mga paraan ng paggawa ayon sa pagbabago ng mga panahon. Noong ipako Ako sa krus, iyan ang Kapanahunan ng Biyaya, pero ngayon ang huling panahon. Bumibilis ang tulin ng Aking gawain, hindi ito nasa kaparehong bilis gaya nang nasa nakaraan, hindi ito mas mabagal kaysa sa nakalipas pero, sa halip, mas mabilis ito kaysa sa nakalipas. Talagang walang paraan para mailarawan ito, hindi kailangan ang napakaraming masalimuot na proseso. Malaya Akong gumawa ng anuman; hindi ba totoo na kailangan lang ng kaunting salita ng awtoridad galing sa Akin para matiyak kung papaanong magiging ganap ang Aking kalooban at kung papaanong Ako ay gagawin kayong perpekto? Siguradong magagawa ang lahat na sinasabi Ko. Sa nakalipas, madalas na nasabi Ko na magdurusa Ako, at hindi Ko pinayagan ang mga tao ng banggitin ang pagdurusang natiis Ko noon; ang banggitin ito ay pagsalangsang tungo sa Akin. Dahil ito sa Ako ang Diyos Mismo at para sa Akin walang paghihirap; kapag binabanggit mo ang pagdurusang ito pinatatangis mo ang mga tao. Nasasabi Ko na sa hinaharap hindi na magkakaroon ng mga buntong-hininga at mga luha. Dapat maipaliwanag ito mula sa aspetong ito, at sa gayon ang kahulugan ng Aking mga salita ay mauunawaan. Ang kahulugan ng “hindi talaga matagalan ng mga tao ang pagdurusang ito” ay na makakaalpas Ako mula sa lahat ng pagkaunawa at pag-iisip ng mga tao, makaalpas mula sa mga damdamin ng laman, makaalpas mula sa lahat ng kamunduhan at lumabas mula sa laman, and makakapanindigan pa rin Ako kapag pinabubulaaanan Ako ng lahat. Sapat ito para patunayan na Ako ang nag-iisang Diyos Mismo. Nasasabi Ko, “Dapat pumasok ang bawat panganay ng anak sa espirituwal na mundo mula sa laman; ito ang landas na dapat nilang tahakin upang mamunong kasama Ko bilang mga hari.” Ang kahulugan ng pangungusap na ito ay na kapag nakasagupa mo ang bagay na mayroon ka, sa nakaraan, naguni-guni, opisyal kang lalabas sa laman at papasol sa katawan para opisyal na umpisahang hatulan yaong mga prinsipe at mga hari. Hahatulan sila batay sa mga bagay na nangyayari sa panahong ito. Gayunman, hindi ito kasing-salimuot gaya ng naguguni-guni ninyo, gagawain ito sa isang saglit. Hindi ninyo kailangan bumangon mula sa patay at ni hindi ninyo kailangang magdusa (dahil nakarating na sa isang katapusan ang inyong pagdurusa at mga paghihirap sa daigdig at Akin nang nasabi na hindi Ko na pakikitunguhan ang Aking mga panganay na anak pagkatapos nito). Ito ang kung saan matatamasa ng mga panganay na anak ang kanilang mga pagpapala, ayon sa nasabi na—walang kaalam-alam na mapapasol ninyo ang espirituwal na mundo. Bakit Ko sinasabi na ito ang Aking awa at biyaya? Kung makakapasok lang ang isa sa espirituwal na mundo matapos ang pagbangon mula sa patay, magiging malayo ito sa pagiging maawain at magandang-loob. Kaya ito ang pinaka-halatang paghahayag ng Aking awa at biyaya at, higit pa, ibinubunyag ang Aking pagtatakda at Aking pagpipili ng tao. Sapat na ito para ipakita kung gaano kahigpit ang Aking utos ng pangangasiwa. Magiging magandang-loob Ako sa sinumang nais Ko at magiging maawain sa sinumang nais Ko. Walang sinumang makikipagtunggali o makikipaglaban. Ako ang magpapasya sa lahat ng ito.

Hindi maunawaan ng mga tao iyan at naglalagay sila ng panggigipit sa kanilang mga sarili hanggang hindi sila makahinga at gayunman iginagapos pa rin nila ang kanilang mga sarili. Talagang limitado ang pag-iisip ng mga tao, kaya dapat nilang alisin ang pag-iisip ng tao at mga pagkaintindi. Dahil dito, dapat Akong lumabas sa katawan at pumasok sa espirituwal na munod upang pamunuan ang lahat, upang pamahalaan ang lahat. Ito lang ang paraan para mamuno sa lahat ng tao at lahat ng bansa at upang matupad ang Aking kalooban. Hindi na ito malayo pa. Wala kayong pananampalataya sa Aking pagka-makapangyarihan, at hindi ninyo kilala ang tao na Ako. Iniisip ninyo na Ako ay isa lang na tao, hindi ninyo nakikita ang Aking pagka-Diyos paanuman. Magiging ganap ang mga bagay kapag ninais Ko na maging ganap ang mga ito. Ang tanging kailangan ay ang salita mula sa Aking bibig. Nakapagbibigay pansin lang kayo sa aspeto ng Aking pagkatao sa kung ano ang nasasabi Ko kamakailan at ang Aking bawat pagkilos, pero hindi kayo nakapagbibigay pansin sa aspeto ng Aking pagka-Diyos. Na ibig sabihin na iniisip ninyo na mayroon din Akong pag-iisip at mga pagkaintindi. Pero Akin ng nasabi na ang Aking mga kaisipan, mga ideua at isip, Aking bawat pagkilos, lahat ng ginagawa Ko at lahat na sinasabi Ko ay ang ganap na pagpapamalas ng Diyos Mismo. Nakalimutan ninyo na ba ang lahat ng ito? Lahat kayo ay mga taong nalilito! Hindi ninyo nauunawaan ang kahulugan ng Aking mga salita. Napapayagan Ko kayong makita ang aspeto ng Aking normal na pagkatao mula sa kung ano ang nasasabi Ko (napapayagan Ko kayong makita ang Aking normal na pagkatao sa Aking araw-araw na buhay, sa katunayan, dahil hindi ninyo pa rin nauunawaan ang aspeto ng Aking normal na pagkatao mula sa kung ano ang nasasabi Ko sa yugtonh ito), gayunman hindi ninyo nauunawaan ang Aking normal na pagkatao, at sinisikap ninyo lang na sunggaban ang isang bagay na magagamit laban sa Akin at hindi napipigil sa harapan Ko. Bulag kayo! Ignorante kayo! Hindi ninyo Ako kilala! Nakapagsasalita Ako nang walang saysay napakatagal na, hindi ninyo Ako kilala paaunuman, basta hindi ninyo itinuturing ang Aking normal na pagkatao bilang bahagi ng ganap na Diyos Mismo! Papaano Ako hindi magagalit? Papaano Ako magiging maawain muli? Makatutugon lang Ako sa mga anak ng pagsuway na ito sa Aking poot. Napaka-pangahas, napaka-ignorante sa Akin! Iniisip ninyo na ang taong Ako ay nakagagawa ng mali? Basta-basta ba Akong mamimili na tanggapin ang anumang laman? Ang Aking pagkatao at Aking pagka-Diyos ay dalawang di-mapaghihiwalay ng bahagi na binubuo ang ganap na Diyos Mismo. Ngayon dapat na maging talagang malinaw kayo tungkol dito! Nasabi Ko na ang lahat na dapat sabihin. Hindi Ko na ito ipaliliwanag pa!

Sinundan:Kabanata 97

Sumunod:Kabanata 99