Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 97

Ipapakita ko sa bawat isang tao ang Aking mga kamangha-manghang gawa at iparirinig ang Aking matatalinong salita. Dapat na patungkol ito sa bawat isang tao at dapat na tungkol ito sa bawat isang bagay. Ito ang Aking mga atas administratibo at ito ang Aking poot. Isasangkot Ko ang bawat isang tao at bawat isang bagay upang lahat ng tao mula sa isang dulo ng sansinukob hanggang sa kabila ay makikita sa kanilang sariling mga mata, kung hindi, Ako ay hindi titigil kailanman. Lubusang naibuhos na ang Aking poot at wala ni isang kapiraso ang ipinagkakait. Nakatuon ito sa bawat isang tao na tinatanggap ang pangalang ito (malapit na itong ibabaling sa lahat ng bansa ng mundo). At ano ang Aking poot? Gaano katindi ito? Anong uri ng tao ang babagsakan ng Aking poot? Iniisip ng karamihan sa mga tao na ang poot ang pinakamatinding antas ng galit, pero hindi nito lubusang ipinaliliwanag ito. Ang Aking poot at ang Aking mga atas administratibo ay dalawang di-mapaghihiwalay na bahagi; kapag ipinatutupad Ko ang Aking mga atas administratibo, sumusunod ang poot bilang resulta. Kaya ano talaga ang poot? Ang poot ay isang antas ng paghatol na inilalapat Ko sa mga tao at ito ang prinsipyo sa likod ng pagpapatupad ng alinman sa Aking mga atas administratibo. Sinumang sumusuway sa isa sa Aking mga atas, ang antas ng Aking poot ay nakasalalay sa kung aling utos ang sinuway. Dumarating kasama ng poot ang Aking mga atas administratibo, at dumarating kasama ng Aking mga atas administratibo ang poot. Ang Aking mga atas administratibo at poot ay isang kabuuan na hindi mapaghihiwalay. Ito ang pinakamatindi sa mga paghatol at walang sinumang makasusuway dito. Dapat sumunod dito ang lahat ng tao, o kundi ay matatagpuan nilang mahirap umiwas sa pagpapabagsak ng Aking kamay. Hindi kailanman nalaman ito ng mga tao sa buong panahon (bagaman nagdusa ang ilang tao ng kirot na dulot ng malalaking sakuna, hindi pa rin nila nalaman ito; pero pangunahing sinisimulang ipinatutupad ito ngayon mismo), pero ngayon ibinubunyag Ko lahat ito sa inyo, upang makaiwas kayo sa pagdudulot ng pagsuway.

Dapat mapakinggan ng lahat ng tao ang Aking tinig at maniwala sa Aking mga salita, kung hindi gayon hindi Ako kikilos ni gagawa ng anumang gawain. Ang bawat salita at pagkilos Ko ay ang mga halimbawang dapat sinusunod ninyo; ang mga ito ang inyong huwaran at ang mga ito ang isang modelo para sundan ninyo. Ang dahilan kung bakit Ako naging tao ay upang makita ninyo kung ano Ako at anong mayroon sa Aking pagkatao. Sa hinaharap, hahayaan Ko kayong masaksihan kung ano Ako at anong mayroon sa Aking pagka-Diyos. Dapat magpatuloy ang mga bagay sa paisa-isang hakbang sa ganitong paraan. Kung hindi, basta na lang hindi makakaya ng mga tao ang maniwala, at hindi sila magkakaroon ng kaalaman tungkol sa Akin. Sa halip magiging malabo lang sila at walang katiyakan tungkol sa mga pangitain at hindi makakayang magkaroon ng malinaw na pagkaunawa sa Akin. Naipamamalas ng Aking mga salita na lubusang nagpapakita ang Aking persona sa inyo, kaya lang hangal at walang muwang ang mga tao, kaya nga naririnig nila ang Aking mga salita at hindi pa rin Ako nakikilala. Sinasalungat pa rin Ako ng mga tao bilang kasalukuyang pagkakatawang-tao, samakatuwid ginagamit Ko ang Aking poot at ang Aking mga atas administratibo para parusahan itong masama at mahalay na lumang panahon at lubusang ipahiya si Satanas at ang mga demonyo. Ito ang tanging paraan, ito ang hantungan para sa sangkatauhan, at ito ang katapusang naghihintay sa sangkatauhan. Ang kalalabasan ay isang di-maiiwasang pagtatapos na walang sinumang makababago o malalabasan sa mapanghikayat na pananalita. Ako lang ang may huling salita; ito ang Aking pamamahala at ito ang Aking plano. Ang mga tao ay dapat maniwalang lahat at mahikayat sa puso at sa salita. Lahat na nagtatamo ng mabuting kapalaran sa buhay na ito ay tiyak na magdurusa sa buong walang hanggan, habang ang mga nagdurusa sa buhay na ito ang tiyak na pagpapalain sa buong walang hanggan—naitalaga Ko ito at walang sinuman ang makababago nito. Walang sinumang makababago ng Aking puso at walang sinuman ang makadadagdag kahit isang karagdagang salita sa Aking mga salita, lalong higit na hindi sila pinahihintulutan na basta na lang mag-alis ng anumang salita; tiyak na kakastiguhin Ko ang lahat na sumusuway.

Ibinubunyag ang Aking mga hiwaga sa inyo araw-araw—talaga bang nauunawaan ninyo ang mga ito? Talaga bang nakatitiyak kayo sa mga ito? Nakakaya mo bang mahiwatigan ito kapag nililinlang ka ni Satanas? Pinagpapasyahan ito ayon sa inyong mga tayog sa buhay. Dahil sinasabi Ko na lahat ng bagay ay itinatadhana Ko Mismo, bakit kung gayon nagkakatawang-tao Ako sa persona para gawing perpekto ang Aking mga panganay na anak? Isa pa, bakit Ako gumawa ng napakaraming gawain na iniisip ng mga tao na walang pakinabang? Ako ba ang nalilito? Tandaan ito! Lahat na ginagawa Ko ay ginagawa hindi lang upang matamo ang Aking mga panganay na anak pero mas mahalaga ginagawa ito para ipahiya si Satanas. Kahit kinakalaban Ako nito, pero may kapangyarihan Ako na palabanin dito ang kanyang mga supling, at bumaling upang purihin Ako. Lalong higit ito para ang sunod na hakbang ng gawain ay dadaloy nang maayos, at magbubunyi at pupurihin Ako ng buong mundo at luluhod sa Akin ang lahat na humihinga at luluwalhatiin Ako; tunay na iyan ang magiging araw ng kaluwalhatian. Tangan Ko ang lahat ng bagay sa Aking mga kamay at kapag pumutok ang pitong kulog ang lahat ng bagay ay lubusang maisasakatuparan, hindi kailanman nagbabago, lahat nakapirmi. Mula sa puntong iyan mapapasok ang bagong buhay ng bagong langit at lupa, pumapasok sa lubusang bagong mga kalagayan, at magsisimula ang buhay ng kaharian. Pero ano ang tulad sa loob ng kaharian? Hindi basta malinaw na mawawari ito ng mga tao (dahil walang sinuman ang nakaranas kailanman ng buhay ng kaharian noon, at kaya naguni-guni na lang sa mga isip ng tao at pinagmuni-muni sa kanilang puso). Sa pagbaling mula sa buhay ng iglesia sa buhay ng kaharian, na pagbaling mula sa kasalukuyang kalagayan sa kalagayan sa hinaharap, maraming bagay ang mangyayari sa panahong ito na hindi kailanman naisip noon ng mga tao. Ang buhay ng iglesia ang pasimula sa pagpasok sa buhay ng kaharian, kaya bago dumating ang buhay ng kaharian hindi Ko pagbubuhusan ng anumang pagsisikap na pagyamanin ang buhay ng iglesia. Ano ang buhay ng iglesia? Ito ang ginagawa ng lahat, kabilang ang Aking mga panganay na anak, kumakain, umiinom at tinatamasa ang Aking mga salita at nakikilala Ako, sa gayon tinatanggap ang Aking pagsusunog at pagdadalisay, upang maunawaan ang Aking mga atas administratibo, Aking paghatol at Aking poot, upang makaiwas sila sa pagdudulot ng pagsuway sa buhay ng kaharian. At ano ang buhay ng kaharian? Ang buhay ng kaharian ay kung saan namumuno ang Aking mga panganay na anak bilang mga hari kasama Ako, namumuno sa lahat ng tao at lahat ng bansa (tanging ang Aking mga panganay na anak at Ako ang nakakayang matamasa ang buhay ng kaharian). Bagaman pumapasok sa kaharian ang Aking mga anak at Aking bayan mula sa lahat ng tao at lahat ng bansa, hindi nila kayang matamasa ang buhay ng kaharian. Matatamasa lang ang buhay ng kaharian ng mga pumapasok sa espirituwal ng daigdig. Kaya tanging ang Aking mga panganay na anak at Ako ang kayang mabuhay sa katawan, habang ang Aking mga anak at Aking bayan ay nananatiling namumuhay sa laman. (Pero hindi ito ang laman na nagawang tiwali na ni Satanas. Ito ang kabuluhan ng Aking mga panganay ng anak na namumunong kasama Ko bilang mga hari.) Anglahat ng espiritu, mga kaluluwa at mga katawan ng ibang tao ay itinatapon sa Hades. Na ibig sabihin ay lubusang mapapahamak ang mga taong ito at titigil sa pag-iral (pero dapat silang dumaan sa lahat ng pagkabihag at kalupitan ni Satanas, tulad ng mga paghihirap at mga sakuna). Matapos maganap ito, maaari nang opisyal na pumasok sa tamang landasin ng buhay ng kaharian at sisimulan Ko ng opisyal na ibunyag ang Aking mga gawa (magiging hayagang ibubunyag at hindi natatago). Mula noon, tiyak na hindi na magkakaroon ng mga buntong-hininga at wala ng mga luha. (Dahil hindi na magkakaroon ng anumang makasasakit sa mga tao, o magdudulot sa kanila ng pagtangis o magdudulot sa kanila ng pagdurusa, at gayundin ito para sa Aking mga anak at Aking bayan; pero mayroong isang punto na dapat ipagdiinan, na ang Aking mga anak at Aking bayan ay mamamalaging laman magpakailanman.) Lahat magiging masayahin at isang pangitain ng kaaliwan. Hindi ito magiging isang bagay na pisikal, magiging isang bagay ito na hindi maaaring makita ng mga pisikal na mata. Yaong Aking mga panganay na anak ay matatamasa rin ito; ito ang Aking kamangha-manghang gawa at Aking kapangyarihan.

Ninanasa Ko para sa inyo na makayang mahanap ang Aking kalooban at maging mapagsaalang-alang tungo sa Aking puso sa lahat ng panahon. Makasisira ng iyong buong buhay ang panandaliang aliw, samantalang makapaghahatid ang pansamantalang pagdurusa sa isang walang hanggan ng mga pagpapala. Huwag malumbay; ito ang daan na dapat lakaran. Madalas Kong nasasabi noon: “Sa yaong mga tapat na gumugugol para sa Akin, tiyak na pagpapalain Ko nang matindi.” Ano ang mga pagpapala? Hindi lang ang mga ito ang natatamo ngayon, pero higit pa ang mga ito ay ang matatamasa sa hinaharap—tanging ang mga ito ang mga totoong pagpapala. Kapag bumalik kayo sa Bundok ng Sion, magpapakita kayo ng walang katapusang pasasalamat sa inyong kasalukuyang pagdurusa, dahil ito ang Aking pagpapala. Ang pamumuhay ngayon sa laman ay pagiging nasa Bundok ng Sion (nangangahulugang nabubuhay ka sa loob Ko), samantalang ang pamumuhay sa katawan bukas ang magiging araw ng kaluwalhatian, at ito ang pagiging higit pang nasa Bundok ng Sion. Pagkatapos mapakinggan ang mga salitang itong sinasabi Ko, nauunawaan ninyo na kung ano ang kahulugan ng Bundok ng Sion. Ang Bundok ng Sion ay isang kasingkahulugan para sa kaharian, at ito rin ang espirituwal na daigdig. Sa Bundok ng Sion ngayon, nasa laman kayo na nagtatamasa ng kaaliwan at nagtatamo ng Aking biyaya; sa Bundok ng Sion sa hinaharap, magiging nasa katawan kayo na tinatamasa ang pagpapala ng pamumuno bilang mga hari. Dapat may katiyakang hindi ito ipagwalang-bahala. At sa anumang paraan huwag papayagan ang mga panahon kung saan ang mga pagpapalang maaaring matamo ay makalampas; ang ngayon ay ngayon, kung tutuusin, at ibang-iba ito sa kinabukasan. Kapag dumarating ka sa pagtamo ng mga pagpapala, iisipin mo na ang biyaya ngayon ay hindi karapat-dapat na binabanggit. Ito ang ipinagkakatiwala Ko sa iyo, at ito ang Aking huling payo.

Sinundan:Kabanata 96

Sumunod:Kabanata 98

Baka Gusto Mo Rin