Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 90

Lahat yaong mga bulag ay dapat umalis sa Akin at hindi na dapat manatili pa kahit isang sandali, dahil ang mga nais Ko ay yaong maaaring makilala Ako, mga maaaring makita Ako at maaaring makamit lahat ng bagay mula sa Akin. At sino ang tunay na makapagkakamit ng lahat ng bagay mula sa Akin? Talagang mayroong napakakaunting ganitong uri ng tao at siguradong tatanggap sila ng mga pagpapala Ko. Mahal Ko ang mga taong ito at pipiliin Ko sila isa-isa para maging mga kanang kamay Ko, maging mga pagpapamalas Ko, at gagawin Ko ang lahat ng bansa at lahat ng tao na purihin Ako nang walang-patid, patuloy na nagbubunyi para sa kanilang kapakanan. O, Bundok Sion! Itaas ang bandila ng tagumpay at magbunyi para sa Akin! Dahil binabagtas Ko hanggang sa mga dulo ng sansinukob, sinasaklaw ang bawat sulok ng mga kabundukan, mga ilog at lahat ng bagay, pagkatapos ay bumabalik muli rito. Matagumpay Akong bumabalik na may pagkamakatuwiran, paghatol, poot at pagsusunog, at higit pa nga sa Aking mga panganay na anak. Lahat ng bagay na Aking kinasusuklaman at lahat ng mga tao, mga usapin, at mga bagay na Aking kinamumuhian ay Aking itinatapo nang napakalayo. Mapagtagumpay Ako at natapos Ko ang lahat na nais Kong gawin. Sinong nangangahas na magsabi na hindi Ko natapos ang Aking gawain? Sinong nangangahas na magsabi na hindi Ko nakamtan ang Aking mga panganay na anak? Sinong nangangahas magsabi na hindi Ako nakabalik nang tagumpay? Tiyak na sila ang kauri ni Satanas, at yaong mga nahihirapang matamo ang Aking pagpapatawad. Mga bulag sila, mga maruruming demonyo ang mga ito at pinakakinasusuklaman Ko ang mga ito. Sa mga bagay na ito sisimulan Kong ipahayag ang Aking poot at ang kabuuan ng Aking paghatol at, sa pamamagitan ng Aking nagliliyab ng apoy, pagniningasin ang buong sansinukob mula magkabilang dulo, nililiwanagan ang bawat sulok—ito ang Aking mga atas sa pamamahala.

Kapag naunawaan ninyo ang Aking mga salita, dapat makakuha kayo ng kaaliwan mula sa mga ito; dapat huwag ninyong hinahayaang lumampas ang mga ito nang di-binibigyang pansin. Sumasapit araw-araw ang mga pagbigkas ng paghatol, kaya bakit kayo manhid at napakapurol ang isip? Bakit hindi kayo makipagtulungan sa Akin? Talaga bang handang-handa kayong mapunta sa impyerno? Sinasabi Kong Ako ang Diyos ng awa sa Aking mga panganay na anak, sa Aking mga anak at bayan, kaya paano ninyo nauunawaan ito? Hindi ito isang simpleng pahayag, at dapat itong maunawaan mula sa positibong pananaw. O, bulag na sangkatauhan! Maraming beses Ko na kayong naililigtas, dinadala kayo palabas ng pagkahawak ni Satanas at labas ng pagkastigo upang maaari ninyong makamtan ang Aking pangako, kaya bakit hindi kayo magpakita ng anumang pagsasaalang-alang para sa puso Ko? Maaari bang maligtas ang sinuman sa inyo sa ganitong paraan? Ang Aking pagkamakatuwiran, kamahalan at paghatol ay hindi nagpapakita ng awa kay Satanas. Ngunit para sa inyo, ang mga ito ay upang iligtas kayo, ngunit wala kayong kakayanang maunawaan ang Aking disposisyon, ni malaman ang mga prinsipyong nasa likod ng Aking mga kilos. Inisip ninyo na kumikilos Ako nang di-inaalintana ang kabagsikan ng Aking mga pagkilos, o ng mga tudlaan ng mga ito—napakamangmang! Kaya Kong makita nang malinaw ang lahat ng tao, mga pangyayari, at mga bagay. Nauunawaan Ko nang may ganap na kalinawan ang diwa ng bawat tao, na ibig sabihin, lubos Kong naaaninag ang mga bagay na kinikimkim ng tao sa kanilang mga sarili. Nakikita Ko nang malinaw kung ang isang tao ay isang jezebel o isang bayarang babae, at alam Ko kung sino ang gumagawa ng ano ng lihim. Huwag ipangalandakan sa harap Ko ang inyong alindog—kayong walang-hiya! Lumayas kayo dito ngayon! Para makaiwas na magdala ng kahihiyan sa Aking pangalan, wala Akong mapaggamitan sa ganyang uri ng tao! Hindi sila maaaring sumaksi sa Aking pangalan, pero sa halip kumikilos sila nang hindi nakakabuti at nagdadala ng kahihiyan sa Aking pamilya! Itataboy sila kaagad mula sa Aking bahay. Hindi Ko sila gusto. Hindi Ko pahihintulutan ang pagkaantala kahit na isang segundo! Para sa mga taong iyon walang saysay paano man sila maghanap, dahil sa Aking kaharian lahat ay banal at walang anumang dungis. Kabilang ang Aking bayan, kung sinasabi Ko na hindi Ko nais ang isang tao kung gayon taos Ako rito; huwag hintaying baguhin Ko ang Aking isip. Wala Akong pakialam gaano ka man kabuti sa Akin noon!

Naghahayag Ako ng mga hiwaga sa inyo araw-araw. Alam ba ninyo ang Aking paraan ng pagsasalita? Alinsunod sa ano ang Aking paghahayag ng Aking mga hiwaga? Alam ba ninyo? Madalas ninyong sinasabi na Ako ang Diyos na nagtutustos sa inyo sa tamang panahon, kaya paano ninyo nauunawaan ang mga aspetong ito? Ibinubunyag Ko sa inyo ang Aking mga hiwaga nang paisa-isa alinsunod sa mga hakbang ng Aking gawain, at nagtutustos Ako sa inyo alinsunod sa Aking plano, at higit pa nga alinsunod sa inyong tunay na mga tayog (binabanggit ang pagtustos sa pagtukoy sa bawat isang tao sa kaharian). Ganito ang Aking paraan ng pagsasalita: Nagbibigay Ako ng kaaliwan sa mga tao sa Aking bahay, tinutustusan Ko sila at hinahatulan Ko sila; wala Akong awang ipinakikita kay Satanas, at lahat ay poot at pagsusunog. Gagamitin Ko ang Aking mga atas sa pamamahala para itapon palabas mula sa Aking bahay nang paisa-isa yaong mga hindi Ko naitadhana o napili. Hindi kailangang mabalisa. Pagkatapos Kong pinapangyaring ihayag nila ang kanilang orihinal na mga anyo (pagkatapos nilang magbigay ng serbisyo para sa mga anak Ko sa katapusan), babalik sila sa walang hanggang hukay, o kung hindi, hindi Ko kailanman kalilimutan ang bagay na ito at hindi Ko kailanman pakakawalan. Madalas binabanggit ng mga tao ang impiyerno at Hades. Pero ano ba ang tinutukoy ng dalawang salitang ito, at ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ito? Tunay bang tumutukoy ang mga ito sa isang malamig, madilim na sulok? Palaging ginagambala ng isip ng tao ang Aking pamamahala, iniisip na mahusay ang kanilang sariling mga walang pinipiling pagbubulay-bulay. Pero sarili lang nila itong mga pagguni-guni. Kapwa tinutukoy ng Hades at impiyerno ang isang templong madumi na dating pinaninirahan ni Satanas o ng masasamang espiritu. Na ibig sabihin, sinumang napanirahan noon ni Satanas o ng masasamang espiritu, sila itong Hades at sila ang impiyerno—walang pagkakamali! Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit Kong nabibigyang-diin sa nakaraan na hindi Ako naninirahan sa templong madumi. Maaari bang manirahan Ako (Diyos Mismo) sa Hades, o sa impiyerno? Hindi ba iyan magiging walang katuwirang kalokohan? Nasabi Ko na ito nang maraming beses pero hindi pa rin ninyo nauunawaan ang ibig Kong sabihin. Kumpara sa impiyerno, mas matinding pinasama ni Satanas ang Hades. Yaong mga para sa Hades ay yung mga pinakamalalang kalagayan, at talagang hindi Ko naitadhana ang mga taong ito; yaong mga para sa impiyerno ay yaong Aking naitadhana, pero naalis sila kalaunan. Sa simpleng salita, hindi Ko napili kahit isa sa mga taong ito.

Madalas ipinakikita ng mga tao ang kanilang mga sarili bilang mga dalubhasa sa maling pag-unawa sa Aking mga salita. Kung hindi Ko malinaw na itinawag-pansin at nililinaw ang mga bagay-bagay nang paunti-unti, sino sa inyo ang makauunawa? Hindi ninyo lubusang pinaniniwalaan maging ang mga salitang sinasabi Ko, hayaan na ang mga bagay na hindi pa nabanggit noon. Ngayon, nagsisimula na ang mga alitang panloob sa pagitan ng lahat ng bansa: Mga manggagawang nakikipagtalo sa mga pinuno, mga mag-aaral sa mga guro, mga mamamayan sa mga tauhan ng estado, at lahat ng mga ganitong kaganapan na nagdudulot ng kaguluhan ay unang lumilitaw sa loob ng bawat bansa, at ito lahat ay isang bahagi lang na nagbibigay ng serbisyo sa Akin. At bakit Ko sinasabing nagbibigay ng serbisyo ito sa Akin? Nasisiyahan ba Ako sa kasawiang-palad ng mga tao? Nakaupo ba Akong hindi nagbibigay-pansin? Tiyak na hindi! Dahil ito ay si Satanas na nagwawala sa huling paghihingalo nito, at mula sa nakasasamang epekto, kumikilos ito bilang hambingan sa Aking kapangyarihan at kumikilos bilang hambingan sa Aking mga kahanga-hangang gawa. Lahat ito ay malakas na patotoo na sumasaksi sa Akin, at isang sandata na pansalakay kay Satanas. Kung kailan pinaglalabanan ng lahat ng bansa ng mundo ang lupa at impluwensya, ang Aking mga panganay na anak at Ako ay namumuno bilang mga hari nang magkasama at inaayos sila, at lubusan itong lampas sa kanilang mga pagguni-guni na sa ilalim ng mga kalunus-lunos na kalagayan ng kapaligiran, lubusang natatanto ang Aking kaharian sa gitna ng tao. Bukod diyan, kapag nag-uunahan sila para sa kapangyarihan at nangangarap na humatol sa iba, hinahatulan sila ng iba at sinusunog sila ng Aking poot—kaawa-awa! Kaawa-awa! Natatanto ang Aking kaharian sa gitna ng tao—isang maluwalhating kaganapan ito!

Bilang tao (mga tao man ng Aking kaharian o supling ni Satanas), dapat makita ninyong lahat ang Aking mga kahanga-hangang gawa, kung hindi gayon hindi Ko kailanman titigilan ang usaping ito. Kahit na nahahanda kang tanggapin ang Aking paghatol, hindi pa rin ito maaari kung hindi mo pa nakita ang Aking mga kahanga-hangang gawa. Dapat mapapaniwala ang lahat ng tao sa puso, sa salita at sa paningin, at walang mapapayagang makapuslit. Dapat magbigay luwalhati sa Akin ang lahat ng tao. Sa katapusan, gagawin Ko maging ang malaking pulang dragon na bumangon at purihin Ako dahil sa Aking tagumpay. Ito ang Aking atas sa pamamahala—matatandaan ba ninyo ito? Dapat walang katapusang magpuri sa Akin ang lahat ng tao at magbigay luwalhati sa Akin!

Sinundan:Kabanata 89

Sumunod:Kabanata 91