Pakikinig sa Tinig ng Diyos at Pagsalubong sa Panginoon

Setyembre 12, 2020

Ni Muguang, South Korea

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Maraming taong walang pakialam sa sinasabi Ko, ngunit nais Ko pa ring sabihin sa bawat tinatawag na banal na sumusunod kay Jesus na, kapag nakita ng sarili ninyong mga mata si Jesus na bumababa mula sa langit sakay ng puting ulap, ito ang magiging pagpapakita sa publiko ng Araw ng katuwiran. Marahil ay magiging panahon iyon ng matinding katuwaan sa iyo, subalit dapat mong malaman na ang sandali na nasasaksihan mong bumababa si Jesus mula sa langit ay ang sandali rin ng pagbaba mo sa impiyerno para maparusahan. Iyon ang magiging panahon ng pagwawakas ng plano ng pamamahala ng Diyos at ito ay kung kailan ginagantimpalaan ng Diyos ang mabubuti at pinarurusahan ang masasama. Sapagkat magwawakas na ang paghatol ng Diyos bago pa makakita ng mga tanda ang tao, kung kailan mayroon lamang pagpapahayag ng katotohanan. Yaong mga tumatanggap sa katotohanan at hindi naghahanap ng mga tanda, at sa gayon ay napadalisay na, ay nakabalik na sa harap ng luklukan ng Diyos at nakapasok na sa yakap ng Lumikha. Yaon lamang mga nagpupumilit sa paniniwala na ‘Ang Jesus na hindi nakasakay sa puting ulap ay isang huwad na Cristo’ ang sasailalim sa walang-hanggang kaparusahan, sapagkat naniniwala lamang sila sa Jesus na nagpapakita ng mga tanda, ngunit hindi kinikilala ang Jesus na nagpapahayag ng matinding paghatol at nagpapalabas ng tunay na daan at buhay. Kaya nga maaari lamang silang harapin ni Jesus kapag hayagan Siyang nagbabalik sakay ng puting ulap” (“Kapag Namasdan Mo na ang Espirituwal na Katawan ni Jesus, Napanibago na ng Diyos ang Langit at Lupa” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Pinahahayag ng salita ng Diyos na ang pinakamalaking pagkakamali ng mga nananalig sa pagsalubong sa Panginoon, ay ang paghawak sa literal na Kasulatan, at paghihintay sa Kanyang bumalik sakay ng isang ulap. Kahit na kapag narinig nilang nagbalik na Siya, at gumagawa ng gawain ng paghatol sa mga huling araw, ’di nila sinusubukan na pakinggan ang tinig ng Diyos. Walang nakakaisip na kapag nakita ng mga tao ang Panginoong Jesus na bumababa sakay ng ulap, nagawa na ang gawain ng Diyos na pagliligtas sa sangkatauhan. Tatangis sila’t magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ang pagkapit sa pagkaunawa nang ’di hinahanap ang katotohanan ay napakamapanganib! Dahil pinanghawakan ko’ng sarili kong pagkaunawa, muntikan ko nang hindi masalubong ang Panginoon.

Isa akong dating mangangaral sa isang bahay-iglesia. No’ng taong 1996, nakaramdam ako ng espirituwal na kahungkagan, kaya nakikinig ako sa ibang sermon. At narinig ko na pinatotohanan ng Kidlat ng Silanganan na nagbalik na sa katawang-tao’ng Panginoon, na gumagawa Siya ng gawain ng paghatol sa mga huling araw, yung ilan nga sa mga kapatid, sumali na sa Kidlat ng Silanganan. Nabigla ako, at naisip ko, “Nagbalik na’ng Panginoon? Papa’no ’yon nangyari? Sabi sa Biblia, ‘Kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo’y nakatayong nakatingala sa langit? Ang kaparehong Jesus na ito, na kinuha mula sa inyo patungong langit, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon Niya sa langit’ (Mga Gawa 1:11). Ang Panginoon ay dapat bumalik bilang Kanyang nabuhay-muling espirituwal na katawan sakay ng ulap. Dahil hindi pa tayo nakakita ng gano’n kailanman, papa’no masasabi ninuman na nagbalik na Siya? Yung bahagi tungkol sa gawain ng paghatol ng Diyos sa katawang-tao, mas ’di kapani-paniwala.” Kaya hindi ako nakinig sa mga sermon ng Kidlat ng Silanganan.

Isang araw, nagsama si Brother Wang ng ibang mga mangangaral. May kaliwanagan daw ng Banal na Espiritu ang mga sermon nila, at matututo kaming lahat. Nasabik ako nang dahil do’n, kaya inimbita ko yung ibang mga kapatid. Sa pagtitipon, dalawang sister ang nagsama ng Biblia sa pagbabahagi nila tungkol sa kahulugan ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan, at Biyaya. Tinalakay nila kung papa’no tayo nabubuhay sa masamang siklo ng pagkakasala at pangungumpisal, kung gaano tayo hindi angkop na makita ang Panginoon, at pa’nong sabi ng Biblia’ng hahatulan, at lilinisin Niya tayo pagbalik Niya sa mga huling araw para lutasin ang makasalanang kalikasan natin. Sa gano’n tayo makakalaya sa kasalanan at magiging nararapat sa kaharian ng langit. Sabi ng Panginoong Jesus, “Mayroon pa Akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung Siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan Niya kayo sa buong katotohanan” (Juan 16:12–13). At saka: “Sapagka’t hindi Ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Siya na nagtatakwil sa Akin, at hindi tumatanggap sa Aking mga salita, ay mayroong isang hahatol sa kanya: ang salitang Aking sinalita, ay siyang sa kanya’y hahatol sa huling araw” (Juan 12:47–48). Sa sampung taon kong pananampalataya, hindi pa ’ko nakarinig ng pagbabahaging gaya no’n. Kinailangan ko pang mas makinig, kaya inimbita ko sa bahay ang mga sister para mas makarinig pa ’ko ng pagbabahagi. Sinabi nung isang sister ang salita ng Diyos, “Dumadagundong ang Pitong Kulog—Nagpopropesiya na ang Ebanghelyo ng Kaharian ay Lalaganap sa Buong Sansinukob.” Sabi niya, nagbalik na’ng Panginoong Jesus bilang Makapangyarihang Diyos, Cristo ng mga huling araw. Nang narinig kong binanggit ng salita ng Diyos ang “Ang kidlat ay tuwirang kumikislap mula Silangan hanggang Kanluran.” napagtanto kong Kidlat ng Silanganan ’to. At nakaramdam ako ng parehong pagkabigla at pagkadismaya. Pa’no nangyari ’yon? Noon lang ako nakarinig ng gano’ng nakakaliwanag na sermon. Natuwa ’ko, sa isip ko’y nahanap ko na’ng gawain ng Banal na Espiritu at nakamit ang sustento ng buhay na tubig. Ang kaso lang, Kidlat ng Silanganan ’yon eh! Nasusulat sa Kasulatan, na babalik sa espirituwal Niyang anyo ang Panginoon at diretso tayong dadalhin sa langit. Pa’no nila nasabing nagbalik na sa katawang-tao’ng Panginoon? Hindi ko ’yon maintindihan. Dahil do’n, ayoko nang makinig pa. ’Pag hinayaan ko silang iligaw ako, mawawalan ng saysay ang maraming taon kong pananampalataya. Parang gusto ko nang paalisin sila sa bahay ko. Pero matapos ang dalawang linggo, nakita kong mabuting katauhan talaga’ng ’sinasabuhay nila. At panahon pa naman ng taglamig no’n, kaya napakaginaw, at bukod do’n, pasado hatinggabi na. Naisip ko, kung paaalisin ko pa sila, hindi makatao ’yon. Talagang hindi ko alam kung ano’ng dapat kong gawin. Hindi ko kasi alam kung ano’ng kalooban ng Diyos at do’n ako nahirapan. Nagdahilan ako, at pumunta sa kwarto ko, at nagdasal ako sa Panginoon: “Panginoon, talagang merong liwanag ang pagbabahagi nila, pero takot akong maligaw. Talagang naguguluhan ako, ’di ko alam ang itutugon ko. Panginoon, ituro Niyo sa’kin ang daan.” Pagkatapos, naalala kong tinuro ng Panginoong Jesus na mahalin natin ang kapwa natin. Kaya hindi naman tama kung basta ko na lang sila paaalisin. Ang kalooban ng Panginoon ay hayaan lang silang manatili.

Habang kaharap ko’ng dalawang sister, hindi ko alam kung ano ba’ng nararamdaman ko. Hindi ko mapakalma’ng sarili ko. Alam kong nakakapagpaliwanag ang pagbabahagi nila’t galing sa Banal na Espiritu, pero yung sinasabi nila na nagbalik na ang Diyos sa katawang-tao, salungat ’yon sa sarili kong pagkaunawa. Kaya naisip ko, mabuting sabihin ko na lang ang tanong ko sa kanila. Kaya tinanong ko sila: “Pinatototohanan niyo na nagbalik na ang Panginoong Jesus sa katawang-tao. Pero ’di ko mapapaniwalaan ’yon. Malinaw na nasusulat sa Biblia, ‘Kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo’y nakatayong nakatingala sa langit? Ang kaparehong Jesus na ito, na kinuha mula sa inyo patungong langit, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon Niya sa langit’ (Mga Gawa 1:11). Yung espirituwal na katawan ng Panginoong Jesus ang inakyat, kaya yung espirituwal na katawan Niya ang magbabalik sakay ng ulap. Kaya pa’no niyo nasasabing nagbalik na Siya sa katawang-tao?”

Nakakuha ako ng sagot mula kay Sister Li. “Maraming propesiya sa Biblia ang bumabanggit tungkol sa pagbabalik sa katawang-tao ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Jesus: ‘Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kanluran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao’ (Mateo 24:27). ‘Kayo rin naman ay magsipaghanda: sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, ang Anak ng tao ay darating’ (Lucas 12:40). ‘Sapagka’t gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit; gayon din naman ang Anak ng tao sa Kanyang kaarawan. Datapuwa’t kailangan muna Siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito’ (Lucas 17:24–25). Binabanggit ng salita ng Diyos ang ‘ang Anak ng tao’ at ‘pagdating ng Anak ng tao.’ ‘Ang Anak ng tao’, ay isinilang bilang tao at may normal na pagkatao. Sa espirituwal Niyang anyo, hindi Siya matatawag na ‘ang Anak ng tao.’ Espiritu ang Diyos na Jehova, hindi Siya pwedeng tawaging ‘ang Anak ng tao.’ Espiritu ang mga anghel, ’di tinatawag na ‘Anak ng tao.’ Tinawag na Cristo’ng Panginoong Jesus, ang Anak ng tao, dahil Siya ay Espiritu ng Diyos na nagkatawang-tao, at merong normal na pagkatao. Nang sinabi ng Panginoong Jesus na: ‘pagdating ng Anak ng tao’ at ‘ang Anak ng tao’y darating,’ ibig sabihin babalik ang Panginoon sa katawang-tao sa mga huling araw.”

Sabi ni Sister Zhou, “Hinula ng Panginoong Jesus ang pagbabalik Niya: ‘Datapuwa’t kailangan muna Siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito.’ Gumagawa’ng Diyos sa katawang-tao bilang Anak ng tao sa mga huling araw. ’Di nila Siya kilala bilang Cristo, at tinatrato lang Siya bilang karaniwang tao. Ang ’di nagmamahal sa katotohanan, o hinahangad na marinig ang tinig ng Diyos, lumalaban at tumatanggi kay Cristo. Ang mundo ng relihiyon at ang rehimen ni Satanas kumokondena’t tumatanggi rin kay Cristo. At tinutupad nito ang propesiyang: ‘Datapuwa’t kailangan muna Siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito.’ Kung dumating ang Panginoon sa mga huling araw sa Kanyang espirituwal na anyo, maluwalhating nakasakay sa ulap, magpapatirapa ang lahat ng tao sa harap Niya, wala ’yong duda. Maaari bang matupad ang propesiyang ’yon?”

’Yon ang tumulong sa’kin na maunawaan na kung nagpakita’ng Panginoon sa mga huling araw sa espirituwal Niyang anyo, walang sinuman ang magtatangkang lumaban sa Kanya, susunod sa Kanya’ng lahat. Kung gano’n ang propesiyang, “Datapuwa’t kailangan muna Siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito,” ay ’di maaaring matupad. Naisip ko kung pa’nong pinatototohanan ng Kidlat ng Silanganan na nagbalik na ang Panginoong Jesus at kinokondena ’yon ng mga relihiyon at ng CCP. ’Di ba tinutupad no’n ang propesiya ng pagtanggi ng henerasyong ito sa Panginoon? Posible kayang ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus? Hindi ko pa rin lubos na maunawaan. Hinuhula nga ng Biblia’ng pagdating ng Anak ng tao, pero sabi rin ng Panginoon: “Narito, Siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita Siya ng bawa’t mata, at ng nangagsiulos sa Kanya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa Kanya” (Pahayag 1:7). Naguluhan ako. Kaya sinabi ko sa kanila ang tungkol sa pagkalito ko.

At sabi sa’kin ni Sister Li: “Matapat ang Panginoon. Kaya naman bawat salitang nagmula sa Panginoon ay tiyak na matutupad. Ilang panahon na lang ang kailangang hintayin. Napakaraming mga propesiya patungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Bukod sa pagdating Niya sakay ng ulap, may mga propesiya rin tungkol sa pagkakatawang-tao Niya at pagdating nang palihim. Halimbawa, sabi ng Panginoon, ‘Narito, Ako’y pumaparitong gaya ng magnanakaw’ (Pahayag 16:15). ‘Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalaki! Magsilabas kayo upang salubungin Siya’ (Mateo 25:6). ‘Nguni’t tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang Anak, kundi ang Ama lamang’ (Mateo 24:36). At nang sinabi ng Panginoon na ‘parang magnanakaw,’ ‘nang maghatinggabi’y may sumigaw,’ at ‘walang makakaalam,’ ang tinutukoy Niya ro’n ay ang pagbabalik Niya nang palihim. Sa mga huling araw, nagbabalik ang Panginoon sa dalawang magkaibang paraan. Palihim Siyang nagkakatawang-tao bilang ang Anak ng tao, at saka lantarang bumabalik sa’tin sakay ng ulap. Ibig sabihin, una Siyang nagbabalik sa’tin sa katawang-tao sa palihim na paraan upang hatulan ang tao gamit ang katotohanan at gumawa ng isang pangkat ng mananagumpay bago ang sakuna. ’Pag tapos na Siyang palihim na iligtas ang sangkatauhan, mangyayari na ang mga sakuna’t gagantimpalaan Niya ang mabuti at parurusahan ang masama. Saka lang ihahayag ng Diyos ang sarili Niya sa lahat ng mga tao’t bansa. Do’n na matutupad ang propesiya ng lantarang pagdating ng Panginoon. Ang tumatanggap sa paghatol ng Makapangyarihang Diyos at nalinis sa katiwalian, ay poprotektahan ng Diyos, ililigtas at makakapasok sila sa kaharian ng Diyos. Pero yung mga tumatanggi sa gawain ng Makapangyarihang Diyos, mga tumututol at kumokondena ro’n, ay tatangis at magngangalit ang ngipin, at parurusahan. At ang propesiya na ito ay matutupad: ‘Narito, Siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita Siya ng bawa’t mata, at ng nangagsiulos sa Kanya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa Kanya’ (Pahayag 1:7).” Tapos binasa niya ang mga salitang ito ng Makapangyarihang Diyos: “Maraming taong walang pakialam sa sinasabi Ko, ngunit nais Ko pa ring sabihin sa bawat tinatawag na banal na sumusunod kay Jesus na, kapag nakita ng sarili ninyong mga mata si Jesus na bumababa mula sa langit sakay ng puting ulap, ito ang magiging pagpapakita sa publiko ng Araw ng katuwiran. Marahil ay magiging panahon iyon ng matinding katuwaan sa iyo, subalit dapat mong malaman na ang sandali na nasasaksihan mong bumababa si Jesus mula sa langit ay ang sandali rin ng pagbaba mo sa impiyerno para maparusahan. Iyon ang magiging panahon ng pagwawakas ng plano ng pamamahala ng Diyos at ito ay kung kailan ginagantimpalaan ng Diyos ang mabubuti at pinarurusahan ang masasama. Sapagkat magwawakas na ang paghatol ng Diyos bago pa makakita ng mga tanda ang tao, kung kailan mayroon lamang pagpapahayag ng katotohanan” (“Kapag Namasdan Mo na ang Espirituwal na Katawan ni Jesus, Napanibago na ng Diyos ang Langit at Lupa” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Biglang namulat ang mga mata ko. May mga yugto ang pagbabalik ng Panginoon. Una, nagkakatawang-tao Siya, nagsasalita’t gumagawa nang patago, pagkatapos, bumabalik sakay ng ulap para makita ng lahat. Nilimitahan ko ang pagdating ng Panginoon sa huling paraan dahil sa sarili kong mga pagkaunawa at mga haka-haka. Do’n ako nagkamali. ’Di ko na pwedeng panghawakan ang mga pagkaunawa ko. Naisip ko’ng salita ng Panginoon: “Sapagka’t ang bawa’t humihingi ay tumatanggap; at ang humahanap ay nakasusumpong; at ang tumutuktok ay pinagbubuksan” (Mateo 7:8). Ngayong nahaharap sa pagbabalik ng Panginoon, kailangan kong seryosong maghanap. ’Yon ang kalooban ng Diyos. Kung hindi, aalisin ako ng Panginoon! Tapos tinanong ko sila, “Kung nagkakatawang-tao muna ang Panginoon para gumawa nang palihim, papa’no tayo nakakasiguro na ang Makapangyarihang Diyos ang Cristo ng mga huling araw?”

Pagkatapos, masaya akong sinagot ni Sister Li, “Sa loob ng ilang libong taon, walang sinumang nakaunawa sa hiwagang ito, kung ano talaga’ng ibig sabihin ng pagkakatawang-tao ng Diyos. At ngayon, ibinunyag ng Makapangyarihang Diyos ang misteryong ito sa’tin.” Tapos binasa niya ang sumusunod na sipi. “Ang ‘pagkakatawang-tao’ ay ang pagpapakita ng Diyos sa katawang-tao; gumagawa ang Diyos sa gitna ng nilikhang sangkatauhan sa larawan ng katawang-tao. Kaya para magkatawang-tao ang Diyos, kailangan muna Siyang magkaroon ng katawang-tao, katawang-taong may normal na pagkatao; ito ang pinakapangunahing kinakailangan. Sa katunayan, ang implikasyon ng pagkakatawang-tao ng Diyos ay na ang Diyos ay buhay at gumagawa sa katawang-tao, na ang Diyos sa Kanyang pinakadiwa ay nagkatawang-tao, naging isang tao” (“Ang Diwa ng Katawang-taong Tinatahanan ng Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “Ang pagkakatawang-tao ay nangangahulugan na ang Espiritu ng Diyos ay nagiging isang tao, ibig sabihin, ang Diyos ay nagiging tao; ang gawaing ginagawa ng tao ay ang gawain ng Espiritu, na nagiging totoo sa katawang-tao, ipinapahayag ng tao. Walang sinuman maliban sa laman ng Diyos ang makakatupad sa ministeryo ng nagkatawang-taong laman ng Diyos; ibig sabihin, tanging ang nagkatawang-taong laman ng Diyos, ang normal na pagkataong ito—at wala nang iba—ang maaaring magpahayag ng banal na gawain” (“Ang Diwa ng Katawang-taong Tinatahanan ng Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “Tinatawag na Cristo ang Diyos na nagkatawang-tao, at si Cristo ay ang katawang-taong isinuot ng Espiritu ng Diyos. Hindi katulad ng sinumang tao sa laman ang katawang-taong ito. Ang kaibhang ito ay dahil hindi sa laman at dugo si Cristo; Siya ay ang pagkakatawang-tao ng Espiritu. Siya ay kapwa may normal na pagkatao at ganap na pagka-Diyos. Hindi taglay ng sinumang tao ang pagka-Diyos Niya. Ang normal na pagkatao Niya ang nagpapanatili sa lahat ng normal na gawain Niya sa katawang-tao, habang isinasakatuparan ng pagka-Diyos Niya ang gawain ng Diyos Mismo” (“Ang Diwa ni Cristo ay ang Pagsunod sa Kalooban ng Ama sa Langit” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “Siya na Diyos na nagkatawang-tao ay magtataglay ng diwa ng Diyos, at Siya na Diyos na nagkatawang-tao ay magtataglay ng pahayag ng Diyos. Dahil ang Diyos ay naging tao, ilalahad Niya ang gawaing layon Niyang gawin, at dahil ang Diyos ay naging tao, ipapahayag Niya kung ano Siya, at magagawa Niyang ihatid ang katotohanan sa tao, pagkalooban siya ng buhay, at ituro ang daan para sa kanya. Ang katawang-tao na walang diwa ng Diyos ay tiyak na hindi ang Diyos na nagkatawang-tao; walang duda ito. Kung layon ng tao na magsiyasat kung ito ang katawang-tao ng Diyos, kailangan niyang patunayan ito mula sa disposisyon na Kanyang ipinapahayag at sa mga salitang Kanyang sinasambit. Ibig sabihin, patunayan kung ito nga ang katawang-tao ng Diyos o hindi, at kung ito nga ang tunay na daan o hindi, kailangan itong matukoy batay sa Kanyang diwa. Kaya nga, sa pagtukoy kung ito ang katawan ng Diyos na nagkatawang-tao, ang sagot ay nasa Kanyang diwa (Kanyang gawain, Kanyang mga pagbigkas, Kanyang disposisyon, at maraming iba pang aspeto), sa halip na sa panlabas na anyo. Kung ang susuriin lamang ng tao ay ang Kanyang panlabas na anyo, at dahil dito ay hindi napansin ang Kanyang diwa, ipinapakita niyan na ang tao ay mangmang at walang alam” (Paunang Salita sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Nagpatuloy si Sister Li: “Si Cristo ay ang Diyos sa katawang-tao. Siya ang Espiritu ng Diyos na may katawan at naging isang karaniwang tao, gumagawa’t bumibigkas ng salita habang kahalubilo ng tao. Ang nagkatawang-taong Diyos, ay parang karaniwang tao, hindi mataas o mahiwaga. Meron Siyang lahat ng katinuan at emosyon ng isang normal na tao. Nakikipag-ugnayan nga Siya sa mga tao. Ang kaibahan lang, bukod sa karaniwang pagkatao, nagtataglay din Siya ng isang banal na diwa. Si Cristo, kayang gawin ang gawain ng Diyos at tapusin ang lumang panahon at magsimula ng bago. Ang diwa Niya ay: ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Kaya Niyang ipahayag ang katotohanan anumang oras, umalalay sa tao, lutasin ang mga problema natin, at bigyan tayo ng landas sa pagsasagawa. Nakakapagbunyag si Cristo ng mga misteryo, naipapakita’ng disposisyon ng Diyos, ang karunungan Niya, at ang pagkamakapangyarihan Niya. natutupad ng salita ni Cristo ang lahat. Walang tao ang nakakagawa no’n. Ang Panginoong Jesus, parang isang karaniwang tao lang, pero meron Siyang banal na diwa. Ang pagpapakita’t gawain Niya ang nagsimula ng Panahon ng Biyaya’t tumapos sa Panahon ng Kautusan. Binigay Niya sa’tin ang landas ng pagsisisi at pinatawad ang kasalanan, at sinabihan tayo na magpatawad nang pitumpu’t pitong beses. Pinakita Niya ang maawaing disposisyon ng Diyos. Nagpakita rin Siya ng maraming tanda at kababalaghan habang gumagawa Siya, gaya ng pagpapalakad sa lumpo, pagpapagaling sa bulag, pagpapakalma ng karagatan, pagpapabangon sa patay, pagpapakain ng limanlibong tao ng dalawang isda’t limang tinapay. Ganap nitong inihayag ang awtoridad ng Diyos. Ang gawai’t salita ng Panginoong Jesus at disposisyong pinahayag Niya’y mainam na pruweba na talagang Siya ang Diyos sa katawang-tao. Ang Diyos lang ang nakakapagpahayag ng katotohanan, at nakakatapos ng lumang panahon at nakakapagsimula ng bagong panahon, nakakapagpahayag sa disposisyon ng Diyos at karunungan Niya. Maliban sa Diyos, wala nang nakakapagpahayag ng katotohanan o kung ano ang Diyos, o nakakagawa sa gawain Niya. Sa ganito natin natitiyak, kung talagang Siya ang Diyos sa katawang-tao, ang Cristo ng mga huling araw. Ang pinakamahalaga’y ang pagsisiyasat sa salita’t gawain ni Cristo. Kung pinapahayag Niya’ng katotohana’t disposisyon ng Diyos at ginagawa’ng gawain ng Diyos, Siya ang Diyos sa katawang-tao. Siya si Cristo.”

Sa pamamagitan ng pagbabahagi niya, naunawaan kong ang Diyos sa katawang-tao ay nakakapagpahayag ng katotohanan at nakakagawa ng gawain ng Diyos. At ’yon ang realidad.

Dinagdag pa ni Sister Zhou: “’Di natin malalaman kung ang Makapangyarihang Diyos ang Diyos sa katawang-tao sa pagtingin lang sa panlabas Niya. Dapat tayong makatiyak mula sa mga salita Niya, sa gawai’t disposisyong pinapahayag Niya. Sa mga huling araw, ginagawa ng Makapangyarihang Diyos ang gawain ng paghatol, sa pundasyon ng gawain ng pagtubos ng Panginoong Jesus. Tinapos Niya’ng Panahon ng Biyaya’t sinimulan ang Panahon ng Kaharian. Milyun-milyong salita ang binigkas ng Makapangyarihang Diyos, at nilantad ang anim na libong taong planong pamamahala ng Diyos, ang misteryo ng Biblia, at ang pagkakatawang-tao ng Diyos. Binunyag Niya kung pa’no ginagawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan, at pa’no sila nililigtas ng Diyos, pa’no gumagawa’ng Diyos sa paghatol at paglilinis ng tao sa mga huling araw, pa’no Niya binubukod ang tao ayon sa uri nila’t tinatakda’ng katapusan at hantungan ng tao. Pinapahayag ng Makapangyarihang Diyos ang disposisyon Niyang higit na matuwid sa lahat, hinahatulan ang satanikong kalikasan nating tumutol sa Diyos at ang tiwali nating disposisyon. Pinapakita Niya ang daan para maitakwil natin ang kasamaan at malinis tayo.” Binahagi rin ni Sister Zhou ang karanasan niya na mahatulan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi niya, “’Di ko nakita kung ga’no ako katiwali hanggang sa sinubok at hinatulan ako, tinabas, kinastigo’t pinakitunguhan gamit ang salita ng Diyos. Naniwala ako sa Makapangyarihang Diyos pero nilabanan ko pa rin Siya dahil sa tiwali at satanikong kalikasan ko, gaya ng kung pa’nong gustung-gusto kong magpakitang-gilas at tingalain ng tao. Madalas kong pinagagalitan ang iba at pinagagawa sa kanila’ng sinabi ko. Palagi akong nagsisinungaling at pinoprotektahan ang sarili kong interes, at iba pa. Sa pamamagitan ng paghatol ng salita ng Diyos, nagsimula akong magkaro’n sa puso ko ng takot sa Kanya, dahil sa matuwid Niyang disposisyon. Nagsimula rin akong magtuon sa pagsasagawa ng katotohanan para malutas ang sataniko kong kalikasan. Nagkaro’n ng kaunting pagbabago sa disposisyon ko. Hindi ba ang resulta ng salita’t gawain ng Makapangyarihang Diyos ay sapat na para makasiguro tayong lahat na, Siya nga ang Diyos na nagkatawang-tao, ang Cristo ng mga huling araw?”

Naliwanagan ang puso ko dahil sa pagbabahagi ng mga sister. Ang susi sa pagkumpirma kung Siya nga ang Anak ng tao, ang Cristo sa katawang-tao, ay makita kung naipapahayag Niya’ng mga salita at disposisyon ng Diyos, at kung kaya Niyang tapusin ang lumang panahon at magsimula ng panibago. Maraming katotohanan ang pinahayag ng Makapangyarihang Diyos at hinahatulan at nilinis Niya’ng tao. Sinimulan Niya’ng Panahon ng Kaharia’t tinapos ang Panahon ng Biyaya. Siguradong Siya si Cristo, ang nagbalik na Panginoon! ’Di ko dati naunawaan ang katotohanan. Bulag lang akong naghintay sa pagbabalik ng Panginoon sakay ng ulap. Ni hindi ako nag-abalang magsiyasat kahit na narinig kong nagbalik na Siya. Muntik ko nang mapalagpas ang pagkakataong muli Siyang makasama. Napakahangal ko talaga!

Matapos ’yon, kinain ko’ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos, marami akong nalamang katotohanang ’di ko naunawaan sa pananalig ko dati. Nakatitiyak akong ang Makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Jesus! Binahagi ko ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mahigit na isandaang mga kapatid sa loob ng grupo namin. Nang mabasa nila’ng salita Niya, at narinig ang tinig Niya, naantig sila at nag-iyakan. Bumaling sila sa Makapangyarihang Diyos, at tinanggap ang gawain Niya sa mga huling araw, at dumalo sa piging ng Cordero!

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.

Kaugnay na Nilalaman

Kontakin Kami Gamit ang Messenger