Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 41

Tungkol sa mga problemang lumilitaw sa loob ng iglesia, huwag kayong mapuno ng napakaraming mga pag-aalinlangan. Kapag ang iglesia ay itinayo imposibleng maiwasan ang mga pagkakamali, nguni’t huwag kayong matataranta kapag nahaharap kayo sa mga problema; maging kalmado at palagay-ang-loob. Di ba sinabi Ko na sa inyo? Madalas manalangin sa Akin at Aking malinaw na ipakikita sa iyo ang Aking mga hangarin. Ang iglesia ang Aking puso at ito ang Aking sukdulang layunin, paanong hindi Ko ito mamahalin? Huwag matakot, kapag ang mga bagay na gaya nito ay nangyayari sa iglesia, lahat ng ito ay pinahintulutan Ko. Tumayo at maging Aking tinig. Manampalataya na ang lahat ng mga bagay at usapin ay pinahintulutan ng Aking trono at ang lahat ay nagtataglay ng Aking mga hangarin sa loob ng mga ito. Kung kayo ay magpapatuloy sa pagsasama-sama ayon sa sariling kapasyahan magkakaroon ng mga problema, naisip mo na ba ang tungkol sa mga mangyayari pagkatapos? Ito ang uri ng bagay na sasamantalahin ni Satanas. Lumapit sa Akin nang malimit. Ako ay magsasalita nang malinaw: Kung ikaw ay gagawa ng isang bagay nang hindi lumalapit sa Aking harapan, kung gayon ay huwag mong iisipin na kaya mong tapusin ito. Kayo ang naglagay sa Akin sa katayuang ito.

Huwag kang masisiraan ng loob, huwag manghihina, Aking ibubunyag sa iyo. Ang daan tungo sa kaharian ay hindi ganyang kapatag, walang ganyang kasimple! Nais ninyo ng mga pagpapala na madaling makamtan, tama? Ngayon, bawa’t isa ay magkakaroon ng mapait na mga pagsubok na haharapin, kung hindi ang pusong mapagmahal na taglay ninyo para sa Akin ay hindi titibay at kayo ay hindi magkakaroon ng tunay na pag-ibig para sa Akin. Kahit na ito ay maliliit na pangyayari lamang, bawa’t isa ay dapat na dumaan sa mga iyon, nagkakaiba lamang ang mga iyon nang kaunti sa ilang antas. Ang pangyayari ay isa sa Aking mga pagpapala, ilan ang malimit na lumuluhod sa harapan Ko upang hingin ang Aking pagpapala? Hangal na mga bata! Lagi ninyong nadarama na ang ilang mapalad na mga salita ay maibibilang na Aking pagpapala, gayunman ay hindi nadarama na ang kapaitan ay isa sa Aking mga pagpapala. Yaong mga nakikibahagi sa Aking kapaitan ay tiyak na makikibahagi sa Aking katamisan. Iyan ay Aking pangako at Aking pagpapala sa inyo. Huwag mag-atubiling kumain at uminom at magsaya. Kapag ang dilim ay dumaraan magkakaroon ng liwanag. Ito ay pinakamadilim bago magbukang-liwayway; pagkalipas ng sandaling ito ay unti-unting magniningning, at kalaunan ang araw ay sisikat. Huwag kayong matatakot o mahihiya. Ngayon, aking inaalalayan ang Aking mga anak at ginagamit ang Aking kapangyarihan para sa kanila.

Pagdating sa pagpapatakbo ng iglesia, huwag ninyong iiwasan ang inyong pananagutan. Kung inyong dadalhin ang usapin sa harap Ko nang taos-sa-kalooban kayo ay makasusumpong ng isang paraan. Kapag ang isang maliit na bagay na gaya nito ay nangyayari, kayo ay nangatatakot at natataranta, di-malaman ang gagawin? Akin nang sinabi nang maraming ulit, “Madalas lumapit nang napakalapit sa Akin!” Inyo bang isinasagawa nang taos-sa-kalooban ang mga bagay na hinihingi Ko na inyong gawin? Ilang ulit na ba ninyong binulay-bulay ang Aking salita? Kaya nga, wala kayong malinaw na pananaw. Hindi ba iyan ay isang bagay na kayo ang may kagagawan? Inyong sinisisi ang iba, bakit hindi ninyo kamuhian ang inyong mga sarili? Ginulo ninyo ang mga bagay-bagay at pagkatapos ay hindi pa rin taos-sa-kalooban at kayo ay nanatiling mapagpaimbabaw; kayo ay magbibigay-pansin sa Aking salita.

Ang masunurin at ang mapagpasakop ay tatanggap ng dakilang mga pagpapala. Sa iglesia, kayo ay tatayo nang matatag sa inyong patotoo sa Akin, paninindigan ang katotohanan–ang tama ay tama at ang mali ay mali—at huwag malilito sa itim at puti. Kayo ay makikipagdigma kay Satanas at dapat na lubusang magapi ito upang sa gayon ay hindi na ito kailanman babangon. Dapat ninyong isakripisyo ang lahat ng bagay upang pangalagaan ang Aking patotoo. Ito ang magiging layunin ng inyong mga pagkilos, huwag kalilimutan ito. Subali’t ngayon, kayo ay nagkukulang sa pananampalataya at sa kakayahang pag-ibahin ang mga bagay-bagay at kayo ay laging hindi makaunawa sa Aking salita at sa Aking mga hangarin. Gayunpaman, huwag kang mag-aalala; ang lahat ng bagay ay nagpapatuloy ayon sa Aking mga hakbang at ang pagkabahala ay nanganganak lamang ng kaguluhan. Gumugol ng higit na panahon sa harap Ko at huwag bigyang-pansin ang pagkain at pananamit para sa pisikal na katawan. Madalas hanapin ang Aking mga hangarin, at Aking ipakikita sa iyo nang malinaw kung ano ang mga iyon. Unti-unti mong masusumpungan ang Aking mga hangarin sa lahat ng bagay, upang sa gayon Ako ay magkaroon ng paraan sa bawa’t isa nang walang mga hadlang. Ito ay magbibigay-kasiyahan sa Aking puso at kayo ay tatanggap ng mga pagpapala kasama Ko magpakailan kailanman!

Sinundan:Kabanata 39

Sumunod:Kabanata 42