Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 52

Lumilitaw Ako bilang Araw ng pagkamakatuwiran, at kayo at Ako ay magkasamang nakikibahagi sa luwalhati at mabubuting pagpalapa, magpakailan-kailanman! Lubusang totoo ito, at nagsisimula ng matupad sa inyo. Dahil sa lahat na naipangako Ko, tutuparin Ko para sa inyo; katunayan ang lahat ng sinasabi Ko, at hindi babalik na walang saysay. Sumasainyo ang lahat ng mabubuting pagpapalang ito, walang ibang maaaring umangkin sa mga ito; bunga ang mga ito ng inyong serbisyo sa pakikipagtulungan sa Akin sa isang pagkakaisa. Itakwil ang inyong mga relihiyosong pagkaunawa; maniwalang totoo ang mga salita Ko at huwag maging mapagduda! Hindi Ko kayo binibiro, Ginagawa Ko ang Aking sinasabi; yaong mga pinagkakalooban Ko ng mga pagpapala sa gayo’y tinatanggap ang mga ito; yaong mga hindi Ko pinagkakalooban ng mga pagpapala ay hindi tumatanggap; Ako ang nagpapasya nito. Ano ang panlupang mabuting kapalaran? Sa Aking pananaw walang iba ito kundi dumi, mas mababa ang halaga kaysa isang kusing. Kaya huwag pahalagahan ang panlupang kasiyahan nang masyadong mataas; hindi ba’t ang matamasa ang panlangit na mga pagpapala kasama Ako mas higit na makahulugan, higit na mas makabuluhang bagay?

Dati hindi pa naibunyag ang katotohanan, at hindi pa Ako hayagang nagpakita; pinagdudahan ninyo Ako at hindi nangahas na maging tiyak tungkol sa Akin. Gayunman, ngayon lahat ng bagay ay naging naibunyag, at Ako ay nakalilitaw bilang Araw ng pagkamakatuwiran; kung kayo ay nasa pagdududa pa, anong masasabi ninyo riyan? Nang natakpan ng kadiliman ang lupa, napapatawad na hindi ninyo makita ang liwanag, pero ngayong napaliliwanag ng araw ang lahat na madidilim na sulok; ang nakatago ay hindi na natatago, ang nakakubli ay hindi na naikukubli; kung mayroon pa kayong pagdududa, sa gayo’y hindi Ko na kayo madaling mapawalang-sala! Ngayon na ang panahon na maging lubusang tiyak tungkol sa Akin, ang panahong maging nahahanda na italaga ang inyong mga sarili sa Akin at gumugol sa Akin. Sinumang sumasalungat sa Akin kahit sa pinaka-katiting na paraan ay pagtutuunan pagdaka ng mga apoy ng paghatol nang hindi nagdadalawang-isip o hindi nagpapaliban kahit sandali. Dahil ngayon na ang panahon kung saan ang walang-awang paghatol ay nakarating na; para sa yaong mga isip at puso ay hindi tama, magkakaroon ng agarang paghatol ; ito ang totoong kahulugan ng “Tulad ng matalim na kidlat ang Aking gawain” gaya ng nasasabi na.

Mabilis na sumusulong ito; wala itong magagawa kundi gulatin ang mga tao, wala itong magagawa kundi gawing matatakutin ang mga tao, hindi ito maaaring maantala pa at hindi ito mapipigil. Mas naisasagawa ang gawain Ko, mas mabilis itong sumusulong; sinumang hindi mapagbantay at handa ay palaging dinadala ang panganib na maisantabi; huwag na kailanman magsubok muli sa inyong puso. Lubusang naguumpisa na ang Aking gawain, pinalalawak tungo sa mga bansang Gentil at sa mundong sansinukob. Ang mga apoy ng paghatol ay malupit at walang awa o pag-ibig sa kaninuman. Yaong mga tapat sa Diyos pero nagdadala ng mga maling kaisipan at mga palagay, o kahit tumututol nang katiting, ay walang dudang mahahatulan din. Kaninuman naipupukol ang liwanag Ko ay mabubuhay sa loob ng liwanag, at kumikilos sa liwanag, at naglilingkod sa Akin hanggang katapusan. Yaong mga hindi nabubuhay sa loob ng liwanag ay nabubuhay sa kadiliman. Gagawa Ako ng isang pasya matapos hatulan sila, sangayon sa kanilang saloobin tungo sa kanilang sariling sala.

Nakarating na ang Araw Ko, ang patiunang nabanggit na araw Ko ay nasa harap ng mga mata ninyo ngayon, dahil bumababa kayong kasama Ko. Ako kasama ka, ikaw kasama Ko, nagkasalubong na tayo sa himpapawid, magkasamang nakikibahagi sa luwalhati. Talagang ganap na nakarating na ang Aking araw!

Sinundan:Kabanata 51

Sumunod:Kabanata 53

Baka Gusto Mo Rin

 • Kabanata 17

  Umaalingawngaw ang Aking tinig tulad ng kulog na tumatanglaw sa apat na kwandrante at sa buong mundo, at sa kalagitnaan ng kulog at kidlat, pinababag…

 • Ang Landas … (7)

  Nakikita nating lahat sa ating praktikal na mga karanasan na maraming beses nang personal na nagbubukas ang Diyos ng isang landas para sa atin kaya an…

 • Ang Gawain sa Kapanahunan ng Kautusan

  Ang gawain na ginawa ni Jehova sa mga Israelita ay itinatag sa gitna ng sangkatauhan ng panlupang lugar na pinagmulan ng Diyos, na siya ring banal na…

 • Ang Landas... (5)

  Dati ay walang nakakakilala sa Banal na Espiritu, at partikular na hindi nila nalalaman kung ano ang landas ng Banal na Espiritu. Kaya laging dinadaya…