Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 15

Lumilitaw na ang pagpapakita ng Diyos sa lahat ng mga iglesia. Ang Espiritu ang nagsasalita, Siya ay isang naglalagablab na apoy, nagdadala Siya ng kamahalan at humahatol Siya; Siya ang anak ng tao, na may suot na damit hanggang sa paa, at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. At ang Kanyang ulo at ang Kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niyebe; at ang Kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy; At ang Kanyang mga paa ay katulad ng tansong binuli, na gaya ng dinalisay sa isang lutuang-bakal; at ang Kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. At sa Kanyang kanang kamay ay may pitong bituin: at sa Kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may dalawang talim: at ang Kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat nang matindi.

Nasasaksihan ang Anak ng tao, hayagang nabubunyag ang Diyos Mismo, napapalabas ang luwalhati ng Diyos, gaya ng araw na sumisikat nang matindi! Kahanga-hangang nagniningning ang maluwalhating mukha ng Diyos; kaninong mga mata ang nangangahas na ituring ito na may pagsalungat? Kamatayan ang kahulugan ng pagsalungat! Wala ni katiting na piraso ng awa as anumang iniisip ninyo sa inyong puso, anumang salitang sinasabi ninyo at anumang ginagawa ninyo. Mauunawaan ninyong lahat at makikita kung ano ang inyong nakakamtan—wala maliban sa Aking paghatol! Mapapanatili Ko ba ito kung hindi kayo nagsisikap sa pagkain ng Aking mga salita, pero basta na lang humahadlang at winawasak ang Aking pagtatayo? Hindi Ako magiging banayad sa ganitong uri ng tao! Anumang mas malubha at tutupukin ka sa apoy! Nagpapakita ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa isang espirituwal na katawan, nang walang katiting na piraso ng laman o dugo na nagdurugtong sa ulo hanggang paa. Hinihigitan Niya ang mundo ng sansinukob, nakaupo sa maluwalhating trono sa ikatlong langit, pinangangasiwaan ang lahat ng bagay! Nasa loob ng Aking mga kamay ang lahat ng bagay sa sansinukob . Kung magsasalita Ako, mangyayari ito. Kung itatalaga Ko ito, gayon ang mangyayari. Nasa ilalim ng Aking mga paa si Satanas, nasa walang hanggang hukay ito! Kapag lumalabas ang Aking tinig, lilipas ang langit at lupa at mauuwi sa wala! Mapapanibago ang lahat ng bagay at ito ay isang di-mababagong katotohanan na tanging napaka-totoo. Napapanagumpayan Ko ang mundo, nananagumpay sa lahat ng masasama. Nakaupo Ako rito nakikipag-usap sa inyo; lahat yaong may mga pandinig ay dapat makinig at lahat yaong mga nabubuhay ay dapat tumanggap.

Magwawakas ang mga araw; mauuwi sa wala ang lahat ng bagay sa mundo, at isisilang muli ang lahat ng bagay. Tandaan ito! Tandaan ito! Hindi maaaring magkaroon ng walang-katiyakan! Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapuwa't ang Aking mga salita ay hindi lilipas! Hayaang muli Ko kayong payuhan: Huwag tumakbong walang kabuluhan! Gising! Magsisi at malapit na ang pagliligtas! Nagpapakita na Ako sa gitna ninyo at lumilitaw ang Aking tinig. Lumilitaw ang Aking tinig sa harap ninyo, mukhaang kasama ninyo araw-araw, sariwa at bago araw-araw. Nakikita mo Ako at nakikita Kita, palagi Akong nagsasalita sa iyo, mukhaan sa iyo. At gayunma’y tinatanggihan mo Ako, hindi mo Ako kilala; Dinirinig ng Aking mga tupa ang Aking tinig at gayunma’y nag-aatubili ka pa rin! Nag-aatubili ka! Kumakapal ang puso mo, binubulag ni Satanas ang iyong mga mata at hindi mo maaaring makita ang Aking maluwalhating mukha—tiyak na kaawa-awa! Tiyak na kaawa-awa!

Ipinapadala ang pitong Espiritu sa harapan ng Aking trono sa lahat ng sulok ng daigdig at ipapadala Ko ang Aking Mensahero upang magsalita sa mga iglesia. Matuwid at tapat Ako, Ako ang Diyos na sinusuri ang pinakamalalim na mga bahagi ng puso ng tao. Nagsasalita ang Espiritu sa mga iglesia at ito ang mga salita Ko na umaagos mula sa loob ng Aking Anak; at lahat ng mga may pandinig ay dapat making! Lahat ng mga nabubuhay ay dapat tumanggap! Basta kainin at inumin ang mga ito, at huwag magdududa. Makatatanggap ng malalaking pagpapala yaong lahat na sumusunod at tumatalima sa Aking mga salita. Tiyak na magkakaroon ng bagong liwanag, bagong kaliwanagan at bagong mga pananaw yaong lahat na taimtim na humahanap sa Aking mukha; magiging sariwa at bago ang lahat. Lilitaw ang Aking mga salita sa iyo anumang oras at bubuksan ng mga ito ang mga mata ng iyong espiritu upang maaari mong makita ang lahat ng mga hiwaga ng espirituwal na kaharian at na ang kaharian ay nasa gitna ng tao. Pumasok sa kanlungan at mapapasaiyo ang lahat ng biyaya at pagpapala, hindi ka magagalaw ng taggutom at salot, mga lobo, mga ahas, mga tigre at mga leopard ay hindi ka masasaktan. Makakasama Kita at lalakad kasama Ako sa kaluwalhatian!

Makapangyarihang Diyos! Hayagang nagpapakita ang Kanyang maluwalhating katawan, lumilitaw ang banal na espirituwal na katawan at Siya ang ganap ng Diyos Mismo! Parehong nagbabago ang mundo at ang laman at ang Kanyang pagbabagong-anyo sa bundok ay ang persona ng Diyos. Suot Niya ang gintong korona sa Kanyang ulo, ang Kanyang kasuotan ay putting-puti, may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto at lahat ng bagay sa mundo ay Kanyang tuntungan. ang Kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy, sa loob ng Kanyang bibig ay isang matalas na tabak na may dalawang talim at sa Kanyang kanang kamay ay may pitong bituin. Ang daan sa kaharian ay walang hangganang maningning at lumilitaw at kumikinang ang Kanyang luwalhati; nagagalak ang mga bundok at tumatawa ang mga katubigan, ang araw, ang buwan at ang mga bituin ay lahat umiinog sa mahusay na pagkakaayos ng mga ito, sinasalubong ang natatanging, totoong Diyos na ang matagumpay na pagbabalik ay ihinahayag ang pagiging ganap ng Kanyang anim na libong taong planong pamamahala. Lahat tumatalon at sumasayaw sa kagalakan! Magbunyi! Nakaupo ang Diyos ba makapangyarihan sa lahat sa Kanyang maluwalhating trono! Umawit! Ang matagumpay na bandila ng Makapangyarihan ay itinataas sa makahari, maringal na Bundok Sion! Nagbubunyi lahat ng bansa, umaawit ang lahat ng tao, tumatawang may kagalakan ang Bundok Sion, lumilitaw ang luwalhati ng Diyos! Kahit sa panaginip ay hindi ko kailanman naisip na makikita ang mukha ng Diyos pero ngayon nakita ko na ito. Mukhaan sa Kanya araw-araw, ihinahantad ko ang aking puso sa Kanya. Masagana Niyang inilalaan lahat na kinakain at iniinom. Buhay, mga salita, mga pagkilos, mga kaisipan, mga ideya—pinaliliwanag ang lahat ng mga ito ng Kanyang maluwalhating liwanag. Nangunguna Siya sa bawat hakbang ng daan, at kung mapanghimagsik ang anumang puso kung gayon kaagad sumasapit ang Kanyang paghatol.

Kumakaing kasama ang Diyos, nananatiling magkakasama, nabubuhay magkakasama, nakakasama Siya, naglalakad magkakasama, nagtatamasang magkakasama, nakakamtan ang luwalhati at mga pagpapala na magkakasama, nakikibahagi sa paghahari ng Diyos, at pagiging magkasama sa kaharian—oh kaysaya-saya! Oh kaytamis! Mukhaan tayo sa Kanya araw-araw, nagsasalita araw-araw, palaging nag-uusap, nagkakaroon ng bagong kaliwanagan at mga bagong pananaw araw-araw. Nabubuksan ang ating mga espirituwal na mata at nakikita natin ang lahat, ibinubunyag sa atin ang lahat ng mga hiwaga ng espiritu. Tunay na nakakalibang ang banal na buhay. Tumakbong mabilis at huwag tumigil, patuloy na sumulong, mayroon pang isang mas kamangha-manghang buhay sa hinaharap. Huwag masiyahan lang sa isang matamis na lasa pero laging hanaping makapasok sa Diyos. Siya ay sumasaklaw sa lahat at masagana, at mayroon Siya ng lahat ng uri ng mga bagay na kulang natin. Aktibong makipagtulungan, pumasok sa Kanya at hindi kailanman magiging tulad ng dati. Magiging nakahihigit ang ating buhay at walang tao, usapin, o bagay ang makagagambala sa atin.

Kahigitan! Kahigitan! Totoong kahigitan! Nasa loob ang nakahihigit na buhay ng Diyos at nagiging talagang nakapahinga ang lahat ng bagay! Nahihigitan natin ang mundo at makamundong mga bagay, damahin ang kawalang pagkagiliw sa mga asawa o mga anak. Nahihigitan natin ang pagkontrol ng sakit at mga kapaligiran. Hindi nangangahas si Satanas ng gambalain tayo. Ganap na nahihigitan ang lahat ng sakuna—ito ang pagpapahintulot sa Diyos na hawakan ang pagkahari! Niyuyurakan natin si Satanas, naninnindigang sumaksi para sa iglesia at lubusang ilantad ang pangit na mukha ni Satanas. Ang pagtatayo ng iglesia ay na kay Cristo, lumilitaw na ang maluwalhating katawan—ito ang nabubuhay sa naguumapaw na kaligayahan!

Sinundan:Kabanata 14

Sumunod:Kabanata 16

Baka Gusto Mo Rin