Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 14

Talagang sumusulong ngayon ang panahon. Gumagamit ng maraming ibat ibang paraan ang Banal na Espiritu para akayin tayo tungo sa mga salita ng Diyos. Dapat masangkapan ng buong katotohanan, mapabanal, magkaroon ng tunay na pagkamalapit at kaugnayan sa Akin; hindi ka pinapayagan na makapamili ng anumang dako. Walang emosyon ang gawain ng Banal na Espiritu at walang pagpapahalaga sa kung anong uri ka ng tao. Hanggat nakahanda kang maghanap at sumunod—hindi magdadahilan, hindi makikipagtalo para sa mga sarili mong kapakinabangan at mga kawalan kundi maghahanap na may gutom at uhaw sa katuwiran, kung gayon liliwanagan kita. Gaano man kahangal at kamangmang ka, hindi Ko nakikita ang gayong mga bagay. Tinitingnan Ko para makita kung gaano ka kasipag gumawa sa positibong aspeto. Kung pinanghahawakan mo pa rin ang pagkaintindi ng sarili, nagpapaikot-ikot sa iyong sariling munting mundo, kung gayon inaakala Kong nasa panganib ka…. Ano ang pagtitipon? Ano ang ibig sabihin ng mapabayaan? Paano ka dapat mabuhay ngayon sa harapan ng Diyos? Paano ka aktibong makikipagtulungan sa Akin? Alisin mo ang iyong sariling mga pagkaintindi, suriin ang sarili mo, hubarin ang iyong maskara, tingnang malinaw ang iyong sariling tunay na mga kulay, kamuhian ang sarili mo, magkaroon ng isang pusong naghahanap na may gutom at uhaw sa katuwiran, maniwala na ikaw mismo ay talagang walang halaga, maging handang bitawan ang sarili mo, makayang itigil ang lahat ng mga paraan mo sa paggawa ng mga bagay, patahimikin ang sarili mo sa harapan Ko, mas higit pang maghandog ng mga panalangin, taimtim na manalig sa Akin, tumingala sa Akin, at huwag tumigil sa pagiging malapit sa Akin at sa pakikisama sa Akin—ito ang susi. Madalas nagpapakaabala ang mga tao sa kanilang sarili at wala sa harapan ng Diyos.

Ang kasalukuyang gawain ng Banal na Espiritu ay talagang mahirap maisip ng mga tao at lahat ng ito ay pumapasok sa katotohanan; hindi makatutulong para sa iyo ang maging walang pakundangan. Kung hindi tama ang iyong puso at isip, kung gayon wala kang malalabasan. Mula umpisa hanggang katapusan dapat mapagbantay ka sa lahat ng panahon at tiyaking magbantay laban sa pagpapabaya. Pinagpala yaong mga palaging mapagbantay at naghihintay at mga tahimik sa harapan Ko! Pinagpala yaong mga palaging tumitingala sa Akin sa kanilang mga puso, yaong mga maingat na matamang nakikinig sa Aking tinig, mga nagbibigay-pansin sa Aking mga pagkilos at mga isinasagawa ang Aking mga salita! Talagang kailangan ng panahon ang agarang pagkilos. Hindi mapipigilan ang lahat ng uri ng mga salot, binubuksan ang mababangis, duguang bibig nito upang lamunin kayong lahat tulad ng baha. Mga anak Ko! Dumating na ang panahon! Wala nang lugar para sa pagbubulay-bulay. Ang tanging paraan palabas para madala kayo sa ilalim ng Aking pag-iingat ay ang bumalik sa harapan Ko. Dapat mayroon kang lakas ng katangian ng batang lalaki, huwag maging mahina o pinanghihinaan ng loob; dapat sumabay ka sa mga hakbang Ko, huwag mong tanggihan ang bagong liwanag at, ang pagsasabi sa inyo kung paano kumain, dapat kang sumunod at kumain nang tama. May panahon pa ba ngayon para lumaban o makipagtunggali sa isat isa nang basta-basta? Maaari bang makidigma kung hindi nagpapakabusog at hindi kayo lubusang nasasangkapan ng katotohanan? Kung nais magtagumpay laban sa relihiyon, dapat lubusang masangkapan ng katotohanan. Kumain at uminom ng Aking mga salita nang higit pa at magbulay-bulay sa Aking mga salita nang higit pa. Dapat may kasarinlang kumain at uminom ng Aking mga salita at simulan sa pamamagitan nang pagiging malapit sa Diyos. Hayaang maging isang babala ito sa iyo! Dapat kang makinig! Yaong matatalino ay dapat madaliang gumising sa katotohanan! Bitawan lahat ng bagay na hindi mo handang talikuran. Muli Kong sinasabi sa iyo na ang mga bagay na ito ay talagang nakasasama sa iyong buhay at walang kapakinabangan! Umaasa Ako na maaari mo Akong asahan sa iyong mga pagkilos, kung hindi ang tanging tatahaking daan ay magiging ang daan ng kamatayan, at saan ka kung gayon pupunta para maghanap sa daan ng buhay? Iurong ang puso mo na iniibig na abalahin ang sarili nito sa mga panlabas na mga bagay! Iurong ang puso mo na sumusuway sa ibang tao! Kung ang buhay mo ay hindi maaaring umunlad at pinababayaan ka, hindi ba ikaw kung gayon ang natitisod sa sarili mo? Ang gawain ng Banal na Espiritu ngayon ay hindi tulad nang iniisip mo. Kung hindi mo kayang bitawan ang iyong mga pagkaintindi kung gayon magdaranas ka ng malaking kawalan. Kung ang gawain ay kaayon sa mga pagkaintindi ng tao, makakaya ba ng iyong dating kalikasan at mga pagkaintindi na makalapit sa liwanag? Makakaya mo bang makilala ang sarili mo? Maaaring iniisip mo pa rin na wala kang mga pagkaintindi, pero ngayon malinaw na malalagay sa liwanag ang lahat ng iyong ibat ibang pangit na sangkap. Maingat na tanungin ang sarili mo:

Ikaw ba ay isang taong sumusunod sa Akin?

Payag at handa ka bang talikuran ang iyong sarili at sumunod sa Akin?

Ikaw ba ay isang tao na hinahanap ang Aking mukha ng may malinis na puso?

Alam mo ba kung paano maging malapit sa Akin at makisama sa Akin?

Mapapatahimik mo ba ang iyong sarili sa harapan Ko at hanapin ang kalooban Ko?

Isinasagawa mo ba ang mga salitang ibinubunyag Ko sa iyo?

Mapapanatili mo ba ang isang karaniwang kalagayan sa harapan Ko?

Kaya mo bang mahalata ang mga tusong pakana ni Satanas? Nangangahas ka bang ilantad ang mga ito?

Gaano ka nagsaalang-alang sa pasanin ng Diyos?

Ikaw ba ay isang taong nagsasaalang-alang sa pasanin ng Diyos?

Paano mo nauunawaan ang gawain ng Banal na Espiritu?

Paaano ka naglilingkod ng may pakikipagtulungan sa pamilya ng Diyos?

Paano ka matibay na sumasaksi para sa Akin?

Paano ka nakikibaka ng mainam na pakikibaka para sa katotohanan?

Dapat naglalaan ka ng panahon para lubusang magbulay-bulay sa mga katotohanang ito. Sapat ang mga katotohanan para patunayan na ang araw ay malapit na. Dapat pinaging-ganap ka na bago ang mga sakuna—ito ay isang usaping napakahalaga na dapat agarang malutas! Ninanais Ko na gawin kayong ganap, pero nakikita Ko na talagang tila hindi kayo masupil. Mayroong tapang pero hindi ito ginagamit sa pinakamainam na paraan at hindi nauunawaan ang pinakamahahalagang bagay, sa halip ang mga maliliit na bagay lang ang nauuunawaan. Ano ang pakinabang sa pagtalakay sa mga bagay na ito? Hindi ba ito isang pag-aaksaya ng panahon? Ipinapakita Ko sa inyo ang kagandahang-loob sa paraang ito pero bigo kayong makapagpakita ng anumang pasasalamat at nakikipaglaban sa isa’t isa, kaya hindi ba naaaksaya ang lahat ng Aking puspusang pagsisikap? Kung magpapatuloy kayo sa ganitong paraan, hindi Ako maglalaan ng panahon para himukin kayong sumama! Sinasabi Ko sa inyo, malibang gumising kayo sa katotohanan, babawiin ang gawain ng Banal ng Espiritu mula sa inyo! Walang ibibigay sa inyo para makain, at maaari kayong maniwala sa inaakala ninyong angkop. Lubusang nasasabi na ang Aking mga salita; makinig man kayo o hindi, nasa sa inyo ito. Kapag dumarating ang panahon kung kailan nalilito kayo at walang daan pasulong at hindi nakikita ang totoong liwanag, sisisihin ninyo ba Ako? Anong kamangmangan! Ano ang dapat kahihinatnan kung mahigpit na kumakapit sa sarili mo at tumatangging bumitaw? Hindi ba nagiging walang-kabuluhang pagsisikap ang iyong gawa? Gaano kahabag-habag ang maisantabi kapag sumasapit ang mga sakuna!

Ngayon ang maselang yugto ng pagtatayo ng iglesia. Kung hindi mo kayang aktibong makipagtulungan sa Akin at buong-pusong ialay ang iyong sarili sa Akin, kung hindi mo matatalikuran ang lahat, kung gayon daranas ka ng kawalan; maaari ka pa bang magkaroon ng ibang layunin? Ipinakita Ko sa inyo ang kaluwagan sa ganitong paraan, hinihintay kayong magsisi at magsimulang muli. Pero hindi talaga ito pinahihintulatan ng panahon ngayon at dapat Kong isaalang-alang ang malaking larawan. Para sa kapakanan ng layunin ng plano ng pamamahala ng Diyos, kumikilos pasulong ang lahat at lumalakad pasulong ang Aking mga hakbang bawat araw, bawat oras, bawat sandali, at yaong mga hindi makakasabay ay maiiwan. Mayroong bagong liwanag araw-araw, nagagawa ang mga bagong gawa araw-araw, mayroong mga bagong bagay araw-araw at yaong mga hindi nakikita ang liwanag ay bulag! Yaong mga hindi sumusunod ay aalisin….

Sinundan:Kabanata 13

Sumunod:Kabanata 15