Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 8: Tungkol sa mga matagal nang nanalig sa Panginoong Jesus at buong buhay na nagsakripisyo para sa Kanya, kung hindi nila tatanggapin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, hindi talaga sila madadala sa kaharian ng langit?

Sagot: Tungkol sa problemang ito, malinaw na tayong sinagot ng Makapangyarihang Diyos. Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Kung hindi mo hahanapin ang daan ng buhay na ibinigay ni Cristo ng mga huling araw, sa gayon, ikaw ay hindi kailanman makakakuha ng pagsang-ayon ni Jesus, at hindi kailanman magiging karapat-dapat pumasok sa pintuan ng kaharian ng langit, sapagkat ikaw ay kapwa sunud-sunuran at bilanggo ng kasaysayan. Silang mga kontrolado ng mga tuntunin, ng mga nasusulat, at nakagapos sa kasaysayan ay hindi kailanman makakamtan ang buhay, at hindi kailanman makakamtan ang walang hanggang daan ng buhay. Iyan ay dahil ang mayroon lang sila ay malabong tubig na nanatiling walang pag- unlad nang libu-libong mga taon, sa halip na ang tubig ng buhay na dumadaloy mula sa luklukan. Silang mga hindi nabigyan ng tubig ng buhay ay mananatiling bangkay magpakailanman, mga laruan ni Satanas, at mga anak ng impiyerno. Paano, gayon, nila makikita ang Diyos? Kung ikaw ay sumusubok lang na panghawakan ang nakaraan, sinusubukan lang na panatilihin ang mga bagay na walang pagbabago, at hindi sinusubukang baguhin ang nakasanayan at itapon ang kasaysayan, sa gayon hindi ka ba magiging laging salungat sa Diyos? Ang mga hakbang sa gawain ng Diyos ay malawak at makapangyarihan, tulad ng rumaragasang mga alon ng dagat at dumadagundong na mga kulog— ngunit ikaw ay nakaupo at walang imik na naghihintay ng kapahamakan, nananatili sa iyong kahangalan at walang ginagawa. Sa ganitong paraan, paano ka maituturing na nilalang na sumusunod sa mga yapak ng Kordero? Paano mo mapatutunayan na ang Diyos na kinakapitan mo ay isang Diyos na laging bago at hindi naluluma? At paano ka maihahatid ng mga salita ng mga nanilaw sa luma mong libro patawid sa panibagong panahon? Paano ka nila papatnubayan sa iyong paghahanap ng mga hakbang sa gawain ng Diyos? At paano ka nila madadala paakyat sa langit? Ang hawak mo sa iyong mga kamay ay ang mga nasusulat na magbibigay ng panandaliang ginhawa lang, hindi ang mga katotohanan na kayang magbigay ng buhay. Ang mga kasulatan na iyong nababasa ay ang mga nakakapagpayaman lang ng iyong dila, hindi mga salita ng karunungan na makatutulong sa pag- unawa mo sa buhay ng tao, lalong hindi ang mga magiging daan na maghahatid sa iyo sa pagka-perpekto. Ang pagkakaiba bang ito ay hindi nagdudulot sa iyo ng pagbubulay bulay? Hindi ba nito maipaunawa sa iyo ang mga hiwaga na sumasaloob dito? Ikaw ba ay may kakayahan na dalhin ang iyong sarili sa langit upang makipagkita sa Diyos nang ikaw lang? Kung hindi dumating ang Diyos, kaya mo bang dalhin ang sarili mo sa langit upang magalak sa kapamilyang kasiyahang kasama ang Diyos? Nananaginip ka pa rin ba ngayon? Imumungkahi ko, sa gayon, na ihinto mo ang pananaginip, at tingnan kung sino ang gumagawa ngayon, kung sino ang umaakay sa gawain ng pagliligtas sa tao sa mga huling araw. Kung hindi, hindi mo makakamtan ang katotohanan kailanman, at hindi kailanman makakamtan ang buhay.

Silang mga nagnanais na makamtan ang buhay nang hindi umaasa sa katotohanan na sinambit ni Cristo ay ang mga pinaka-hibang na tao sa mundo, at silang mga hindi tumatanggap ng daan ng buhay na inihatid ni Cristo ay mga ligaw sa guniguni. At sa gayon sinasabi ko na ang mga tao na hindi tatanggap kay Cristo ng mga huling araw ay magpakailanmang kamumuhian ng Diyos. Si Cristo ay ang daanan ng tao patungo sa kaharian sa mga huling araw, na walang sinuman ang makakalampas. Walang sinuman ang gagawing perpekto ng Diyos kundi sa pamamagitan ni Cristo lang. Ikaw ay naniniwala sa Diyos, at sa gayon dapat mong tanggapin ang Kanyang mga salita at sundin ang Kanyang paraan. Hindi mo dapat isipin lang ang pagtanggap ng mga pagpapala nang hindi tumatanggap ng katotohanan, o tinatanggap ang tustos ng buhay. Si Cristo ay darating sa mga huling araw upang lahat silang mga tunay na naniniwala sa Kanya ay mabigyan ng buhay. Ang Kanyang gawain ay para sa pagtatapos ng sinaunang panahon at ang pagpasok sa bago, at ito ang landas na dapat tahakin ng lahat ng mga papasok sa bagong panahon. Kapag ikaw ay walang kakayanang magpasalamat sa Kanya, at bagkus hinatulan, sinumpa, at inusig pa Siya, kung gayon ikaw ay nakatakdang masunog magpakailanman, at hindi kailanman papasok sa kaharian ng Diyos” (“Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ang Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga huling araw, ay ibinibigay sa mga tao ang tunay na daan tungo sa buhay na walang hanggan. Ang Makapangyarihang Diyos ang Cristo na nagpapakita sa mga huling araw, at Siya ang pasukan ng tao patungo sa kaharian ng langit. Walang makakalagpas sa Kanya. Kailangan nating tanggapin ang mga katotohanang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos para magtamo ng buhay, maging mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, nagtatamo ng pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw, at madadala sa kaharian ng langit. Gaya ng nasusulat sa 1 Pedro, “Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon” (1 Pedro 1:5).

Matagal na tayong nananalig sa Panginoon at lagi tayong umaasang makapasok sa kaharian sa langit. Kahit alam natin na sinabi ng Panginoong Jesus na “Ang mga gumagawa lamang ng kalooban ng Ama sa langit ang makakapasok sa kaharian sa langit” wala talagang nakaunawa sa ibig Niyang sabihin. Ang katotohanan lamang na ipinahayag ng Cristo ng mga huling araw—ang Makapangyarihang Diyos ang nagpapakita sa atin ng landas tungo sa kaharian ng langit, naglalarawan ng kalooban ng Ama sa langit at nagbubunyag ng lahat ng hiwaga. Maraming katotohanan Siyang ipinapaunawa sa atin at hinahayaan Niya tayong magtakda ng mas makatotohanan at tumpak na mga mithiin. Mga kapatid, ang Makapangyarihang Diyos ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ang katotohanan; ang tinig ng Diyos, ang pagpapahayag ng Banal na Espiritu. Ang biyaya ng Diyos ang nagbigay sa atin ng pagkakataong tanggapin ang daan ng Makapangyarihang Diyos ngayon tungo sa buhay na walang hanggan. Isang pagpapala ‘yan! Huwag nating palagpasin ang bihirang pagkakataong ito!

mula sa iskrip ng pelikulang Masasakit na Alaala

Sinundan:Tanong 7: Pag di natin tinanggap ang gawain ng paghatol ng Makapangyarihang Diyos, magagawa ba talaga natin ang kalooban ng Ama sa langit? Makakapasok ba tayo talaga sa kaharian ng langit?

Sumunod:Tanong 9: Pag tinanggap namin ang Makapangyarihang Diyos, tiyak bang makakapasok kami sa kaharian sa langit?

Baka Gusto Mo Rin

Baka Gusto Mo Rin