Tanong 1: “Naging tao ang Diyos at magiging Diyos ang tao” yan ang pinakamahalagang pangaral ni Brother Lin. Sa simula, tao ang nilikha ng Diyos kaya nilikha ang tao ay para gawin silang Diyos. Nung una, dahil wala silang katangian ng Diyos nilinlang sila ni Satanas para magkasala. Niligtas Niya ang tao para maibigay Niya ang disposisyon Niya para sa atin. Kapag ba nakuha natin ang disposisyon Niya, ‘di pa ba tayo magiging Diyos? Paanong magkakaroon ng mali?

Sagot: Nabanggit nga ninyo “Naging tao ang Diyos at ang tao ay magiging Diyos. Sa pagsabi nyo noon ibig sabihin nagkatawang tao ang Diyos para ang tao ay maging Diyos. Batay nga sa ideya at kaisipang ito, kaya Niya nilalang ang tao ay para gawin silang Diyos Ang ideya bang ito ay naaayon sa kalooban Niya? Suriin natin ito batay sa mga salita ng Diyos. Sa paglikha sa mundo, sabi ng Diyos “Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis: at magkaroon sila ng Kapangyarihan sa mga isda at ibon sa himpapawid, at sa bawa’t umuusad, sa ibabaw ng lupa. At nilalang ang tao ayon sa kaniyang larawan at nilalang sila na lalake at babae” (Genesis 1:26-27). Ngayon, sinasabi rin ng Makapangyarihang Diyos: “Sa pasimula, Aking nilikha ang sangkatauhan, ibig sabihin, Aking nilikha ang ninuno ng sangkatauhan, si Adan. Siya ay binigyan ng anyo at larawan, puno ng kalakasan, puno ng buhay, at, higit pa rito, nasa piling ng Aking luwalhati. Iyan ang maluwalhating araw nang Aking nilikha ang tao. Pagkatapos niyan, si Eba ay ibinunga mula sa katawan ni Adan, at siya rin ay ang ninuno ng tao, kaya’t ang mga taong Aking nilalang ay puno ng Aking hininga at puno ng Aking luwalhati. Si Adan ay orihinal na isinilang mula sa Aking kamay at ang pagkakatawan ng Aking larawan. Sa gayon ang orihinal na kahulugan ng ‘Adan’ ay isang katauhan na nilikha Ko, sinamahan ng Aking buhay na lakas, sinamahan ng Aking luwalhati, nagtataglay ng anyo at larawan, nagtataglay ng diwa at hininga. Siya ang nag-iisang nilalang, may angking espiritu, na may kakayahan ng pagkatawan sa Akin, ng pagtataglay ng Aking larawan, at pagtanggap ng Aking hininga. Sa pasimula, si Eba ang ikalawang taong pinagkalooban ng hininga na ang paglikha ay Aking naitalaga, kaya ang orihinal na kahulugan ng ‘Eba’ ay isang nilikhang magpapatuloy sa Aking luwalhati, puno ng Aking sigla at lalo pang masaganang pinagkalooban ng Aking luwalhati. Si Eba ay nagmula kay Adan, kaya taglay rin niya ang Aking larawan, sapagka’t siya ang ikalawang taong nilalang sa Aking larawan. Ang orihinal na kahulugan ng ‘Eba’ ay isang buhay na tao, may espiritu, laman, at buto, ang Aking ikalawang patotoo gayundin ang Aking ikalawang larawan sa gitna ng sangkatauhan. Sila ang mga ninuno ng sangkatauhan, ang dalisay at mahalagang kayamanan ng tao, at, mula sa nauna, ay buhay na mga nilalang na pinagkalooban ng espiritu” (“Ano ang Kahulugan ng Maging Isang Tunay na Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Malinaw ang sinasabi sa’tin ng Diyos. sa simula’y nilikha ng Diyos ang tao, buhay na may espiritu, katauhang nilikha ng Diyos. Nilikha Niya ang tao para sila ang magkaroon ng dominyon sa mundo, luwalhatiin at ihayag ang Diyos. Bukod pa rito, pagtuunan natin ng pansin ang salita ng Diyos. Nang nilikha ang tao, sabi ng Diyos, “Lalangin natin ang tao sa’ting larawan, at ayon din sa ating wangis” (Genesis 1:26). Hindi sinabi ng Diyos na gumawa Siya ng Diyos, mas lalong hindi Niya nilalang ang tao para gawing Diyos. Kung binasa ito bilang “lumilikha ng Diyos” at hindi “lumillikha ng tao”, ano ang mali rito? Hindi ba’t mali ang paliwanag niya sa salita ng Diyos at iniba ang katotohanan? O baka sinabi niya yon dahil meron siyang lihim na motibo? Alam nating ang Diyos ang lumikha ng lahat at nilikha ng Diyos ang tao. Ang tao at ang Diyos ay magkaiba nga ang katangian. Tulad ng sabi ng Makapangyarihang Diyos. “Ang Diyos ay isa ngang Diyos at ang tao ay isa ngang tao. Ang Diyos ay may sangkap ng Diyos, at ang tao’y may sangkap ng tao” (“Punong Salita” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Ang salita Niya ang katotohanan. Siya ang katotohanan. Ang ating Diyos ay laging tapat. Hindi nagsisinungaling at nanlilinlang. Kaya ang salita Niya ay tiyak at walang kamalian ang katotohanang walang hanggan. Nilikha Niya tayo sa Kanyang wangis, tao ang nilikha Niya. Kaya ba’t sinasabing ginawa Niya ang Diyos? Tulad ito ng tinig ng arkanghel dahil gusto nilang mapantayan ang Diyos at bukod dito’y maging Diyos mismo. Nililinlang ni Satanas ang tao kaya mali ang intindi nila sa salita ng Diyos at nagagawa nating sumunod du’n. Maling pakahulugan ito sa sinabi Niyang, “Lalangin natin ang tao ayon sa sarili nating larawan at wangis” pinakahulugan na Diyos na lumikha ng Diyos Isa itong paglaban at paglapastangan sa Diyos Malaki ring kalasanan ito sa Kanya. Sa hindi maingat na pagpapakahulugan sa salita ng Diyos, nag-iiba ang katotohanan, malaking problema ito. Hindi lang ito simpleng maling pagpapakahulugan sa salita ng Diyos. Kung talagang mula ito kay Satanas lumilikha ito ng problema. Kaya kung sasabihin ninyong “Nagkatawang tao ang Diyos at ang tao ay magiging Diyos Imposible ’yon. Kathang isip lang ito at imahinasyon ng tao na nagmula kay Satanas. Dapat nating malinaw na makita ito. Kung tayo ay hindi magsisisi at paninindigan ang kaisipang ito, Magiging malubha ang ating kaparusahan.

Ano nga ba ang dapat nating paniwalaang lahat? Kailangan nating maunawaan ang kalooban ng Diyos. Anong inaasahan Niya at gusto Niyang makamit sa pamamagitan ng pagliligtas sa sangkatauhan? Ano bang klase ng tao ang gagawin ng Diyos sa bandang huli? Ito ang pananaw ng tao sa paniniwala. At ang katotohanan ng gawain Niya. Sa pagpili natin ng landas ay dapat na maging gabay natin ang salita ng Diyos. Hindi tayo dapat madaya o pumunta sa landas na salungat sa Diyos. Dahil sa ang tao’y ginawang tiwali lahat ni Satanas, nawala ang kaluwalhatian ng Diyos at ang mga patotoo sa Kanya. Ang isinasabuhay nila ay puro kasamaan ni Satanas. Hindi siya katulad ng tao. Naging masama ang tao, sumusuway, itinatatwa, lumalayo’t pinagtataksilan Siya. Ito ang totoo. Upang maligtas ng Diyos ang tao Siya’y nagkatawang tao sa Panahon ng Biyaya, upang maging alay sa kasalanan ng tao at sila’y tubusin. Ngayon sa huling mga araw ang Panahon ng Kaharian nagkatawang tao muli ang Diyos upang humatol, ipinahahayag Niya ang katotohanan para maglinis at magligtas ng sangkatauhan. Nasa katotohanan tayo, at ‘di na tiwali, tayo’y mabubuhay ng makabuluhan hanggang sa makamit ang kapayapaan. ng mga nagmamahal sa Kanya. Ito ang makakamit ng Diyos sa Kanyang pagliligtas sa tao. Basahin natin ang Salita ng Makapangyarihang Diyos.

Sinabi ng Makapangyarihang Diyos: “Nilalang ng Diyos ang tao inilagay sa lupa at pinamunuan hanggang sa kasalukuyan. Iniligtas Niya ang sangkatauhan at nagsilbing alay sa kasalanan. Sa huli, Siya ang mangingibabaw sa sangkatauhan. ililigtas ang buong sangkatauhan at ibabalik sila sa orihinal nilang anyo. Ito ang gawaing ipinalalaganap Niya mula sa simula hanggang sa katapusan ang maibalik sa orihinal na imahe ang tao at sa orihinal nilang anyo” (“Ang Diyos at ang Tao ay Magkasamang Papasok sa Kapahingahan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Pag dumating ang katapusan ng tatlong yugto ng gawain magkakaro’n ng pangkat na sumasaksi sa Kanya, Sila ang nakakakilala sa Makapangyarihang Diyos. Kilalang kilala ng mga taong ito ang Makapangyarihang Diyos at maisasagawa nila ang katotohanan. Tataglayin nila ang kabaitan at pang-unawa at malalaman nila ang tatlong yugto ng gawain ng Diyos sa pagliligtas ng tao. Ito ang gawain na tutuparin sa bandang huli, at sila ang malinaw na bunga ng anim na libong taong pamamahala, at ang pinaka-makapangyarihang patotoo na makatatalo kay Satanas. Silang may kayang magpatotoo sa Diyos ay makatatanggap ng pangako at walang hanggang biyaya Niya, at sila ang pangkat na mananatili hanggang sa pinaka-huli na taglay ang kapangyarihan ng Diyos at nagpapatotoo sa Kanya” (“Ang Pag-alam sa Tatlong mga Yugto ng Gawain ng Diyos ay ang Daan Patungo sa Pagkilala sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Pagkatapos magdanas hanggang sa isang partikular na punto, ang mga pananaw sa buhay ng isang tao, kabuluhan ng pag-iral, at ang saligan ng pag-iral ay lubos na magbabago. Kaya naman, ikaw ay muling isisilang, at magiging isang lubos na naiibang tao. Ito ay kamangha-mangha! Ito ay isang malaking pagbabago; ito ay isang pagbabago na nagpapabaligtad sa lahat ng bagay. Madadama na ang gayong katanyagan, pakinabang, posisyon, kayamanan, mga kagalakan, at ang kaluwalhatian ng mundo ay balewala at nagagawa mong pakawalan ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Ito ay isang tao sa wangis ng isang tao. Yaong mga sa bandang huli ay ginawang ganap ay magiging isang grupong kagaya nito. Mabubuhay sila para sa katotohanan, para sa Diyos, at para sa pagkamatuwid. Ito ang wangis ng isang tao” (“Pagkaunawa sa mga Pagkakatulad at mga Pagkakaiba sa Kalikasan ng Tao” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo).

Sa kabuuan ng pamamahala ng gawain Niya, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kaligtasan nga ng tao sa impluwensiya ni Satanas. Ang pangunahing gawain ay lubos na masupil ang masasamang tao, nang sa gayon ay manumbalik ang dating paggalang sa Diyos sa puso nilang lahat, mabibigyan sila ng pagkakataong mabuhay nang normal sa ibang salita normal na buhay bilang mga nilalang ng ating Diyos. Mahalaga ang gawaing ito at ang pinaka-sentro ng gawaing mamahala” (“Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ayon sa mga salita Niya matitiyak nating, ang layunin ng Diyos sa tatlong yugto ng gawain ay gumawa ng pangkat na kinikilala siya, sinusunod at nagpapatotoo. Dalawang beses nagkatawang-tao ang Diyos upang iligtas ang tao mula sa impluwensiya ni Satanas, upang tayo’y gawing banal at mamuhay nang ayon sa kalooban Niya. Malinaw ang paliwanag ng salita ng Diyos. Madaling maunawaan. Ibig sabihin, hindi Niya gagawing Diyos din ang mga tao. Iyon ang totoo. Simula nang pamahalaan Niya ang tao hanggang sa mga huling araw, ang mga santong pinuri at binayayaan Niya’y mga tapat at sumusunod sa kalooban Niya. tulad nina Abraham, Job Peter at ang iba panasa kanila ang salita ng Diyos, ang papuri at biyaya. Ang mga taong ito ay puno ng papuri at tinutularan ng mga santo sa lahat ng panahon. Pwede nating sabihin Sila’y nasa kaharian ng langit. Pero sinabi bang magiging Diyos sila? Walang sinabing gano’n ang Diyos sa’tin. Ang sinabi Niya lang, si Abraham ang pinakatapat sa lahat, si Job naman ay taong may takot sa Diyos at tinalikuran ang masama at si Pedro ay kilala ang Diyos. Malinaw na ang layunin ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan ay mga taong tulad nila. Ibig sabihin, gagawin ng Diyos ang tao na tulad nina Abraham, Job at ang perpektong tao ang makakaintindi sa Diyos, tulad ni Pedro. Malinaw rin itong sinabi ng Diyos sa Biblia. Walang makatatanggi rito. Malinaw na ipinahayag ng Diyos sa’tin ang Kanyang kalooban. Sa Kanyang plano sa pamamahala, gagawin Niyang kumpleto ang mga pinupuri’t pinagpapala Niya; Sa bandang huli, ang mga taong ito ang kukunin Niya. Kaya nga, maniwala tayo batay sa mga kailangan Niya, tularan natin sina Abraham, Job at si Pedro, hanapin ang katotoohanan sumunod sa gawain Niya upang maperpekto tayo. Ito ang landas na dapat nating tahakin. Di nilikha ang tao para gawing Diyos. Iyan ang katotohanan ng ating Diyos. Sa Panahon ng Kautusan, ‘Di sinabi ni Jehova na gagawing Diyos ang tao. at lalong lalo na ng Panginoong Jesus Nung panahon ng Biyaya. Sa Panahon ng Kaharian mas nilinaw ng Makapangyarihang Diyos ang mga ito. Di Niya sinabing gagawin Niyang Diyos ang tao. Samakatuwid, tiyak nating masasabi Na ang pahayag na “Naging tao ang Diyos at magiging Diyos ang tao” ay ‘di galing sa Kanya, kundi sa isipan ng tao na nagmulakay Satanas. Hindi dapat masaktan ang disposisyon ng Diyos Gustong maging Diyos ni Satanas at maging kapantay niya ang Diyos. Ginalit ni Satanas ang Diyos kaya Siya’y hinampas Niya at tumilapon. Kaya Kung maghahangad pa rin ang tao na maging Diyos, hindi ba’t mula ito kay Satanas? Hindi ba’t ganito ang pananaw ng arkanghel? Hindi ba’t pagiging sakim ito at maambisyon?

mula sa iskrip ng pelikulang Nanganganib na Pagdala

Sinundan: Tanong 7: Tanging salita ng Diyos ang katotohanan at maaaring maging buhay ng tao. Ito ang sigurado! Ngunit hindi malinaw sa akin ang kahulugan ng salita ng Diyos bilang buhay ng tao at mga resultang kaya nitong makamit. Maaari bang magbahagi pa kayo ng mas maraming detalye?

Sumunod: Tanong 2: Tungkol sa mga salita ng Diyos sa Genesis. “Lalangin natin ang tao sa ating larawan, at ayon sa ating wangis” (Genesis 1:26). Di ko pa maintindihan. Kung nilalang ng Diyos ang tao ayon sa Kanyang wangis, Ibig bang sabihin, mayroon tayong imahe ng Diyos? Kung taglay natin ang imahe ng Diyos, tao ba tayo o isang Diyos?

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Nilalaman

Tanong 2: Matagal na naming narinig na ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay nagpatotoo na tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. At Siya ang Makapangyarihang Diyos! Nagpapahayag Siya ng mga katotohanan at gumaganap sa Kanyang gawaing paghatol sa mga huling araw, ngunit karamihan sa mga tao ng mga relihiyosong lipunan ay naniniwala lahat na babalik ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbaba nang nasa mga alapaap. Ito ay dahil malinaw na nagsabi ang Panginoong Jesus na: “At kung magkagayo’y lilitaw ang tanda ng Anak ng tao sa langit: at kung magkagayo’y magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mangakikita nila ang Anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian” (Mateo 24:30). Ipinropesiya rin ng Libro ng Pahayag: “Narito, siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa't mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya” (Pahayag 1:7). Pinananatili ko rin ang paniniwalang babalik ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbaba nang nasa mga alapaap upang direkta tayong dalhin sakaharian ng langit. Tinatanggihan namin ang Panginoong Jesus na hindi bumaba nang nasa mga alapaap. Sinasabi ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon ay pagbabalik sa katawang-tao at pagbaba nang palihim. Ngunit walang nakakaalam tungkol dito. Gayunman, ang lantarang pagbaba ng Panginoonnang nasa mga alapaap ay ganap! Kaya hinihintay naming bumaba ang Panginoonnang nasa mga alapaap at lantarang magpakita upang dalhin tayo nang direkta sa kaharian ng langit. Tama ba ang aming pag-unawa o hindi?

Sagot: Pagdating sa paghihintay sa Panginoon na bumaba nang nasa mga alapaap, hindi tayo dapat umasa sa mga paniniwala at imahinasyon ng...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito