Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 7: Tanging salita ng Diyos ang katotohanan at maaaring maging buhay ng tao. Ito ang sigurado! Ngunit hindi malinaw sa akin ang kahulugan ng salita ng Diyos bilang buhay ng tao at mga resultang kaya nitong makamit. Maaari bang magbahagi pa kayo ng mas maraming detalye?

Sagot: Tanging ang mga salita ng Diyos ang maaaring maging buhay ng tao, magbago ng tao, at pumerpekto ng tao. Ang salita ng tao, kahit gaano pa sila umaayon sa katotohanan, ay hindi mababago o mapeperpekto ang tao. Katotohanan ito na walang makapagkakaila! Kahit aminin pa ng mga tao na tanging ang mga salita ng Diyos ang maaaring maging buhay ng tao, kakaunti lamang ang nakakaintindi sa kahulugan ng mga salita ng Diyos bilang buhay ng tao at ang mga resultang makakamit nito. Kapag ang tao ay naliwanagan sa usaping it, hahanapin nila ng kusa ang katotohanan. Napakakaunting tao ang nakakaintindi kung ano talaga ang katotohanan, at walang nakakaintindi kung bakit maaari itong maging buhay ng tao at anong uri ng mga resulta ang makakamit sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng tao sa katotohanan. Upang maintindihan ang aspetong ito ng katotohanan, kailangan muna nating maintindihan na nilikha at binigyang buhay ng Diyos ang tao. At tanging ang Diyos lamang ang may kakayahang ipagkaloob sa tao ang totoong buhay. Genesis 1:26: “At sinabi ng Diyos, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. …” Nilikha ng Diyos ang tao sa Kanyang imahe, kaya siguradong pagkakalooban ng Diyos ang tao ng bagong buhay. Sa parehong pagkakataong nagkatawang-tao ang Diyos upang iligtas ang sangkatauhan, binanggit Niya: “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay.” Dumating ang Diyos at dinala ang daan sa walang-hanggang buhay. Walang duda na ipagkakaloob ng Diyos sa tao at pahihintulutan ang tao na makamit ang walang-hanggang na buhay. Ang daan ng walang-hanggang buhay ay lahat ng katotohanang ipinahayag ng Diyos upang linisin at perpektuhin ang tao. Sinabi noon ng Panginoong Jesus: “Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung ang sinoman ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailan man ng kamatayan” (Juan 8:51). “Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama’t siya’y mamatay, gayon ma’y mabubuhay siya: At ang sinomang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailan man. Sinasampalatayanan mo baga ito?” (Juan 11:25-26). Napakalinaw ng mga salita ng Panginoong Jesus. Ang daan ng Diyos ay ang walang-hanggang buhay na ipinagkakaloob ng Diyos sa tao. Kung susunod ang tao sa daan ng Diyos, hindi siya kailanman mamamatay. Kung susunod ang tao sa daan ng Diyos, hindi siya mamamatay kailanman.

Sinasabi ng Makapangyarihang Diyos: Si Cristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay, at ng magpakailanmang daan ng katotohanan. Ito ay ang landas na sa pamamagitan nito ay makakamit ng tao ang buhay, at ang tanging landas sa pamamagitan niyao’y makikilala ng tao ang Diyos at masasang-ayunan ng Diyos. Kung hindi mo hahanapin ang daan ng buhay na ibinigay ni Cristo ng mga huling araw, ika’y hindi kailanman makakakuha ng pagsang-ayon ni Jesus, at hindi kailanman magiging karapat- dapat pumasok sa kaharian ng langit, sapagkat ikaw ay kapwa sunud- sunuran at bilanggo ng kasaysayan (Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Silang mga nagnanais na makamtan ang buhay nang hindi umaasa sa katotohanan na sinambit ni Cristo ay ang mga pinaka-hibang na tao sa mundo, at silang mga hindi tumatanggap ng daan ng buhay na inihatid ni Cristo ay mga ligaw sa guniguni. At sa gayon sinasabi ko na ang mga tao na hindi tatanggap kay Cristo ng mga huling araw ay magpakailanmang kamumuhian ng Diyos. Si Cristo ay ang daanan ng tao patungo sa kaharian sa mga huling araw, na walang sinuman ang makakalampas. Walang sinuman ang gagawing perpekto ng Diyos kundi sa pamamagitan ni Cristo lang. Ikaw ay naniniwala sa Diyos, at sa gayon dapat mong tanggapin ang Kanyang mga salita at sundin ang Kanyang paraan. Hindi mo dapat isipin lang ang pagtanggap ng mga pagpapala nang hindi tumatanggap ng katotohanan, o tinatanggap ang tustos ng buhay. Si Cristo ay darating sa mga huling araw upang lahat silang mga tunay na naniniwala sa Kanya ay mabigyan ng buhay. Ang Kanyang gawain ay para sa pagtatapos ng sinaunang panahon at ang pagpasok sa bago, at ito ang landas na dapat tahakin ng lahat ng mga papasok sa bagong panahon. Kapag ikaw ay walang kakayanang magpasalamat sa Kanya, at bagkus hinatulan, sinumpa, at inusig pa Siya, kung gayon ikaw ay nakatakdang masunog magpakailanman, at hindi kailanman papasok sa kaharian ng Diyos” (“Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Napakalinaw na sinabi ng Makapangyarihang Diyos. Ang daan ng katotohanang dala ni Cristo ng mga huling araw ay daan ng walang-hanggang buhay. Ang daang ito ng walang-hanggang buhay ay ipinagkakaloob ng Diyos sa sangkatauhan. Kung makamit ng tao ang buhay na ipinagkakaloob ng Diyos, makakamit niya ang walang-hanggang buhay at hindi kailanman mamamatay. Kung gayon bakit salita lamang ng Diyos ang maaaring maging walang-hanggang buhay ng tao? Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Makapangyarihang Diyos.

Sinasabi ng Makapangyarihang Diyos: “Ang daan ng buhay ay hindi maaaring taglayin ng kahit na sino lang, ni hindi rin ito madaling makamtan ng lahat. Ito ay dahil sa ang buhay ay maaari lamang magmula sa Diyos, na ibig sabihin, ang Diyos Mismo lang ang may taglay ng sangkap ng buhay, walang ibang daan ng buhay kung wala ang Diyos Mismo, sa gayon ang Diyos lang ang pinanggagalingan ng buhay, at ang walang hanggang umaagos na bukal ng tubig ng buhay. Pagkalikha Niya ng mundo marami nagawa ang Diyos ukol sa kasiglahan ng buhay, maraming nagawa na nagbigay buhay sa tao, at nagbayad ng malaking halaga upang ang tao ay makamtan ang buhay, pagkat ang Diyos Mismo ang buhay na walang hanggan, at ang daan upang ang tao ay mabuhay muli. ... Ang buhay ng tao ay nanggaling sa Diyos, ang pag-iral ng kalangitan ay dahil sa Diyos, at ang pag-iral ng mundo ay nagmumula sa kapangyarihan ng buhay ng Diyos. Walang bagay na nagtataglay ng sigla ang kayang malampasan ang paghahari ng Diyos, at walang anumang bagay na may lakas ang kayang humiwalay sa awtoridad ng Diyos. … at ang Diyos lang ang nagaangkin sa daan ng buhay. Dahil ang Kanyang buhay ay di-nababago, ito ay walang hanggan; dahil ang Diyos lang ang daan ng buhay, ang Diyos Mismo ang daan patungo sa buhay na walang hanggan” (“Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Diyos Mismo ang buhay, at ang katotohanan, at ang Kanyang buhay at katotohanan ay sabay na umiiral. Silang hindi kayang makamtan ang katotohanan ay di-kailanman makakamtan ang buhay. Kung wala ang patnubay, tulong, at pagtustos ng katotohanan, ang makakamtan mo lang ay mga salita, mga doktrina, at, bukod diyan, kamatayan. Ang buhay ng Diyos ay laging naririyan, at ang Kanyang katotohanan at buhay ay umiiral nang sabay. Kung hindi mo mahanap ang pinagmulan ng katotohanan, sa gayon hindi mo makakamtan ang sustansiya ng buhay; kung hindi mo makakamtan ang sustento ng buhay, hindi ka magkakaroon ng katotohanan, bukod sa mga imahinasyon at mga pagkaintindi, ang kabuuan ng iyong katawan ay magiging laman lang, iyong umaalingasaw na laman. Ang mga salita ng mga aklat ay hindi itinuturing na buhay, ang mga talaan ng kasaysayan ay hindi maaaring ipagdiwang na katotohanan, at ang mga doktrina ng nakalipas ay hindi maaaring magsilbing paglalarawan ng sinambit ng Diyos sa kasalukuyan. Ang tanging mga inihayag ng Diyos nang Siya ay nagtungo sa lupa at namuhay kasama ng mga tao ay ang katotohanan, buhay, kalooban ng Diyos, at Kanyang kasalukuyang paraan ng paggawa” (“Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ginawang napakalinaw ng mga salita ng Diyos kung bakit maaaring maging buhay ng tao ang mga salita ng Diyos. Ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay ng sanlibutan. Hindi lang nilikha ng Diyos ang langit, lupa at lahat ng bagay, pinamumunuan din niya ang lahat ng ito. Ito ay katotohanang tinatanggap ng lahat. Ang Diyos ay umiiral at kailanma’y umiiral; tanging ang Diyos ang walang-hanggang buhay. Kaya kaya niyang pamunuan lahat ng bagay. Bukod sa Diyos, walang tao, kaganapan o bagay ang tumatagal o umiiral habangbuhay. Iiral ang salita ng Diyos magpakailanman. Tulad ng sinabi ng Panginoong Jesus: “Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman” (Mateo 24:35). Kaya magpakailanmang iiral ang katotohanang ipinahayag ng Diyos at hindi kailanman magbabago. Ito ang walang-hanggang buhay. Ang salita ng Diyos mismo ang daan sa walang-hanggang buhay at maaaring maging walang-hanggang buhay ng tao. Lahat ng salitang ipinahayag ng Diyos na nagkatawang-tao ay pagbubunyag ng buhay ng Diyos. Lahat ng ito’y pagpapahayag ng matuwid niyang disposisyon, lahat ng mayroon at kung ano Siya, kinakatawan ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, at lahat ng kanyang intensyon at kinakailangan sa sangkatauhan. Lahat ng ito’y katotohanang kailangang taglayin ng napasamang sangkatauhan upang makamit ang pagliligtas. Ito ang daan sa walang-hanggang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa sangkatauhan. Lahat ng tunay na nakaranas ng salita ng Diyos ay nakita na ang katotohanang ito: Habang mas nararanasan ng tao ang salita ng Diyos ay mas mararamdaman niya na ang salita ng Diyos ang katotohanan at ang buhay. Ang bawat pangungusap ng salita ng Diyos ay sapat na para maranasan ng tao sa habangbuhay. Kapag nararanasan ng tao ang salita ng Diyos, makakamit niya ang katotohanan at buhay mula sa salita ng Diyos. Kapag namuhay ayon sa salita ng Diyos, makakaramdam ang tao ng labis na pagkakuntento, kasiyahan, kapayapaan at pag-asa. Lubos niyang mararamdaman sa kanyang puso na nasa kanya ang Diyos at binibigyang-lakas siya ng salita ng diyos at maaaring maging pananampalataya at buhay niya ang salita ng Diyos. Sapat na itong patunay na ang salita ng Diyos ang walang-hanggang katotohanan. Tanging ang salita ng Diyos ang maaaring maging walang-hanggang buhay ng tao. Walang makapagkakaila nito. Lahat ng katotohanang ipinahayag ng Diyos sa Kanyang gawaing paghatol ng mga huling araw ay ang buhay na ipinagkakaloob ng Diyos sa sangkatauhan. Bawat bagay ng katotohanan ay maaaring maging bahagi ng buhay ng tao. Halimbawa: Ang pagiging isang matapat na tao ay maaaring daan para magkaroon ang tao ng normal na pagkatao at mabuhay nang kawangis ng tunay na tao. Maaaring maging daan ang pagkilala sa Diyos para igalang ng tao ang Diyos, sundin ang Diyos, sambahin ang Diyos, at biyayaan ng Diyos nang libu-libong henerasyon. Makakamit ng pag-asa at pagsunod sa Diyos ang pamamatnubay at mga biyaya ng Diyos para sa tao. Kung tunay na minamahal ng tao ang Diyos, maaari siyang gamitin nang husto ng Diyos at palaging maglingkod sa Diyos. Sa paglalakad sa daan ng Diyos, takot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan makakamit ang pangako ng Diyos na pagpasok sa kaharian ng langit. Ipinapakita nito na ang pagkamit sa mga katotohanang ito ay pagkamit ng walang-hanggang buhay at pagtamasa sa habangbuhay na mga biyaya. Bawat bagay ng katotohanan ay maaaring maging buhay ng tao at magdala ng mga biyaya sa tao. Ito ang tunay na kahulugan ng pagiging buhay ng tao ang katotohanan.

Ngayon alam na natin kung bakit tanging ang salita ng Diyos ang maaaring maging buhay ng tao. Dahil tanging salita ng Diyos ang katotohanan, at tanging ang katotohanan ang maaaring maging buhay ng tao. Ito ay hindi maikakailang katotohanan. Anong mga resulta ang makakamit mula sa pagiging buhay ng tao ang salita ng Diyos? Tingnan natin muli ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos:

Bagaman ang salitang ‘salita’ ay payak at karaniwan, ang salita mula sa bibig ng Diyos na nagkatawang-tao ay niyayanig ang buong sansinukob; binabago ng Kanyang salita ang puso, haka at disposisyon ng tao, at ang lumang anyo ng buong mundo. Sa pagdaan ng mga kapanahunan, tanging ang Diyos ng kasalukuyan ang gumagawa sa ganoong paraan, at Siya ang tanging nagsasalita at nagliligtas sa tao. Pagkatapos noon, namuhay ang tao sa ilalim ng patnubay ng salita, inaakay at tinutustusan ng salita; sila ay namumuhay sa mundo ng salita, namumuhay sa gitna ng mga sumpa at mga pagpapala ng salita ng Diyos, at higit pa ay namumuhay sa ilalim ng paghatol at pagkastigo ng salita. Ang mga salita at gawaing ito ay para lahat sa kapakanan ng kaligtasan ng tao, pagkamit sa kalooban ng Diyos, at pagbabago sa orihinal na anyo ng mundo ng unang paglikha. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng salita, pinamumunuan ang mga tao sa buong sansinukob sa pamamagitan ng salita, nilulupig at inililigtas sila sa pamamagitan ng salita. Sa huli, gagamitin Niya ang salita upang tapusin ang buong lumang sanlibutan. Doon lamang ganap na matatapos ang plano sa pamamahala” (“Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ang kaliwanagan ng tao ay makakamit lamang sa pagkakilala sa Diyos at pagkakaroon ng katotohanan sa pagbabago lamang ng kanyang pananaw sa mundo at pananaw sa buhay makakamit ang saligang pagbabago.” Kapag ang tao ay may layunin sa buhay at inaayon ang sarili sa katotohanan; Kapag siya ay walang pasubaling sumusunod sa Diyos at nabubuhay ayon sa salita ng Diyos; Kapag siya ay panatag at naliliwanagan sa kaloob-looban ng kanyang kaluluwa; kapag ang puso niya ay malaya sa kadiliman; at kapag siya ay malayang nabubuhay sa presensya ng Diyos— gayon lamang siya mabubuhay bilang isang tunay na tao na may katotohanan Bukod doon, lahat ng katotohanang mo ay galing sa salita ng Diyos, galing mismo sa Diyos. Ang namumuno sa buong sansinukob—ang Makapangyarihang Diyos—ay sumasang-ayon sa yo, isang tunay na taong namumuhay ng tunay na buhay. may mas makabuluhan pa ba kaysa sa pagsang-ayon ng Diyos? Gayon ang taong may katotohanan” (mula sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo).

Napakalinaw ng paliwanag ng Makapangyarihang Diyos sa mga resultang maaaring makamit sa pagsasabuhay ng tao sa salita ng Diyos. Tinanggap natin ang gawain ng Diyos ng mga huling araw at nakita na lahat ng pahayag ng Makapangyarihang Diyos ay katotohanan at lahat ay disposisyon ng Diyos at lahat ng mayroon at kung ano Siya. Ibinunyag ng salita ng Makapangyarihang Diyos ang kanyang plano sa pamamahala: ang katotohanan ng tatlong yugto ng gawain ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan, ang misteryo ng pagkakatawang-tao ng Diyos, kahulugan ng pangalan ng Diyos, at mga kuwento ng Biblia, paano pinasama ni Satanas ang sangkatauhan at paano iniligtas ng Diyos ang sangkatauhan, ang mga hantungan at katapusan ng lahat ng uri ng mga tao, paano dapat maghanap ang tao upang makamit ang pagliligtas at maperpekto, at iba pa. Binuksan ng Makapangyarihang Diyos ang ating mga mata at binibigyan tayo ng piging para sa mga ito. Ang salita ng Makapangyarihang Diyos ay tila may dalawang talim lubos na nilalantad ang ating malasatanas na kalikasan at ang iba’t ibang pangit na katayuan ng pagsuway at pagtutol sa Diyos ipinatatanto sa atin kung gaano kalalim tayong pinasama ni Satanas, na hindi na tayo mukhang tao, pinahiya tayo, at ipinaramdam sating wala na tayong pagtataguan. Ganap tayong nilupig ng salita ng Diyos, pinakita nitong ang salita ng Diyos ay katotohanan at kayang lupigin ang sangkatauhan. Parang pakikipagharap sa Diyos ang pagkakaranas ng paghatol ng kanyang salita. Nalaman natin ang matuwid niyang disposisyon at tunay na naramdaman ang kanyang kamahalan, poot, at di-pagpaparaya sa kasalanan ng tao, na magbubunga ng pusong gumagalang sa Diyos. Ito ang resulta ng paglilinis at pagpeperpekto sa tao ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ang paghatol ng salita ng Makapangyarihang Diyos ay binago ang ating mga pananaw sa buhay sa iba’t ibang hangganan. Kung dati ay katanyagan, katayuan at kapurihan ng yaman ang hanap, ngayon ay nakatuon tayo sa katotohanan at katapatan na kumikilala, na sumusunod, at nagmamahal sa Diyos, at tinutupad ang ating tungkulin bilang nilikhang nilalang upang palugudan ang Diyos. Unti-unting nagbago ang ating disposisyon sa buhay, at tayo’y naging mas kawangis ng tunay na tao. Sa palagay ko lalong mahalaga at makabuluhan ang pamumuhay nang ganito. Malinaw na nating nakikita lahat ng salitang ihinayag ng Makapangyarihang Diyos ay talagang nakalilinis, nakapagliligtas, at nakakaperpekto ng tao, na ito’y maaaring maging buhay ng tao at dulutan ang tao ng totoong buhay. Ito ang resultang nakakamit ng gawain ng Diyos sa kanyang mga salita. Ito’y patunay na tanging salita ng Diyos at katotohanan ang makapaglilinis, makapagliligtas, at makapeperpekto ng sangkatauhan at maaaring maging buhay ng tao. Kung tunay na makakamit ng isang tao ang katotohanan mula sa salita ng Diyos, makakamit nila ang pagkilala sa Diyos, pagsunod sa Diyos, at pagmamahal sa Diyos, makakamit ang pagkakaayon sa Diyos at hindi kailanman muling pagtataksilan ang Dyos. Sa ganitong paraan, makakamit ng tao ang walang-hanggang buhay at hindi kailanman masisira. Ito ang resulta ng pagiging buhay ng tao ng katotohanan ng mga salita ng Diyos.

Bakit ang salita lamang ng Diyos ang maaaring maging buhay na walang-hanggan ng tao, ngunit ang mga salita at kaalaman ng tao ay hindi? Tingnan natin ang isang katunayan. Ginawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan sa loob ng libu-libong taon. Bakit ang sangkatauhan ay lalo pang nagiging masama at tiwali? Bakit lalong dumidilim ang mundong ito? Ito’y dahil sa simula nang ginawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan, ang pilosopiya, mga patakaran, lohika at maraming lason ni Satanas ang naging buhay at likas ng tao. Bilang resulta, ang sangkatauhan ay lalong nagiging masama at kinakalaban ang Diyos, at ang daigdig ay lalo pang nagdidilim. Mula rito ay makikita natin na lahat ng negatibong bagay ay mula kay Satanas, masasamang espiritu at mga demonyo. Si Satanas ang ugat ng lahat ng kasamaan at kadiliman. Taglay ng tiwaling sangkatauhan ang likas ni Satanas, at nabubuhay nang ayon sa pilosopiya, mga patakaran at mga lason ni Satanas. Ang tao ay arogante, liko, mapanlinlang, tagataguyod ng kasamaan, puno ng mga intriga, pakikibaka para sa katayuan, at pagtatalo sa loob ng pamilya, atbp. Nawala na sa tao ang kanyang konsensya at katuwiran. Siya ay walang pagkatao tulad ng maruruming demonyo at masasamang espiritu. Sapat ang katibayan para mapatunayan na ang salita ni Satanas ni ang sa tiwaling sangkatauhan ay hindi ang katotohanan. Ito ay hindi maaaring ang buhay ng tao. Magagawa lamang nitong tiwali, linlangin, saktan, at patayin ang tao. Maliban na ang lahat ng katotohanang ipinahayag ng Diyos ay tanggapin, ang sangkatauhan ay lalo lamang magiging tiwali at sa huli ay wawasakin ni Satanas. Ito ang batas na hindi maiiwasan. Kung gayon, ang mga taong hindi tinatanggap ang paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay mamamatay na kasama ni Satanas sa bandang huli. Hindi na sila iiral pa. Ito ay tiyak na mangyayari. Tanging ang Diyos ang makapagliligtas sa sangkatauhan, at tanging ang salita ng Diyos ang magiging buhay ng tao. Tanging sa pagtanggap sa katotohanan bilang buhay maaaring makaligtas ang tao at makapasok sa kaharian ng Diyos.

mula sa iskrip ng pelikulang Sino Siya na Nagbalik

Sinundan:Tanong 6: Umaayon din sa katotohanan ang mga salita ng mga tanyag na tao at nakakatulong sa mga tao. Kung ganoon, paano ito naiiba sa mga salita ng Diyos na katotohanan?

Sumunod:Tanong 1: “Naging tao ang Diyos at magiging Diyos ang tao” yan ang pinakamahalagang pangaral ni Brother Lin. Sa simula, tao ang nilikha ng Diyos kaya nilikha ang tao ay para gawin silang Diyos. Nung una, dahil wala silang katangian ng Diyos nilinlang sila ni Satanas para magkasala. Niligtas Niya ang tao para maibigay Niya ang disposisyon Niya para sa atin. Kapag ba nakuha natin ang disposisyon Niya, ‘di pa ba tayo magiging Diyos? Paanong magkakaroon ng mali?

Baka Gusto Mo Rin

Baka Gusto Mo Rin