Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 21

Ang gawain ng Banal na Espiritu ay nagdala na ngayon sa inyo tungo sa isang bagong langit at isang bagong lupa. Ang lahat ng bagay ay pinababago, lahat ng bagay ay nasa Aking mga kamay, lahat ng bagay ay nagsisimulang muli! Sa kanilang mga pagkaunawa, ang mga tao ay hindi kayang waríin ito, at sa kanila ito ay walang kabuluhan, ngunit Ako ito na Siyang gumagawa, at ang Aking karunungan ay nakapaloob dito. Kayo samakatuwid ay maaari nang magbaba ng lahat ng inyong mga pagkaunawa at mga palagay. Maaari ninyong abalahin ang inyong mga sarili sa pagkain at pag-inom ng salita ng Diyos bilang pagpapasakop, nang walang ano pa mang pag-aalinlangan. Sa paggawa sa ganitong paraan, Aking pinapasan ang isang banal na pananagutan. Sa katunayan ang mga tao ay hindi kailangang maging isang partikular na paraan. Sa halip, ang Diyos ang gumagawa ng mahimalang mga bagay, ginagawang hayag ang Kanyang pagka-makapangyarihan. Ang mga tao ay hindi maaaring magyabang malibang magyabang sila tungkol sa Diyos. Kung hindi, magdurusa sila ng kawalan. Itinataas ng Diyos ang nangangailangan mula sa alabok at ang mapagkumbaba ay kailangang itaas. Aking gagamitin ang Aking karunungan sa lahat ng anyo nito upang pamahalaan ang pandaigdigang iglesia, upang pamahalaan ang lahat ng bansa at lahat ng tao, upang sa gayon silang lahat ay nasa loob Ko, at upang sa gayon lahat kayo na nasa iglesia ay maaaring magpasakop sa Akin. Yaong mga hindi sumunod noon ay dapat maging masunurin ngayon sa harap Ko, dapat magpasakop sa isa’t isa, tiisin ang isa’t isa, magkaroon ng mga magkakaugnay na buhay, at mag-ibigan sa isa’t isa, lahat ay kumukuha sa malakas na katangian ng iba upang matakpan ang kanilang sariling mga kahinaan, naglilingkod nang may koordinasyon. Sa paraang ito ang iglesia ay maitatayo, at si Satanas ay mawawalan na ng pagkakataon na magsamantala. Sa ganito lamang ang Aking plano ng pamamahala ay hindi mabibigo. Hayaan ninyong bigyan Ko kayo ng isa pang paalala rito. Huwag mong pahintulutan ang mga hindi-pagkakaunawaan na lumitaw sa iyo dahil si-ganito-at-si-ganyan ay ganito-at-ganyan, o kumilos nang ganito-at-ganyan, hinahayaan kang maging bulok sa espiritu. Sa Aking pananaw dito, hindi ito nararapat, at ito ay isang walang-kabuluhang bagay. Ang Isa ba na iyong pinaniniwalaan ay hindi Diyos? Ito ay hindi kung sinong persona. Ang mga tungkulin ay hindi pareho. May isang katawan. Bawat isa’y ginagawa ang kanyang tungkulin, bawat isa ay nasa kanyang lugar at ginagawa ang kanyang buong makakaya, bawat silakbo ng pagkasabik ay mayroong isang guhit ng liwanag, at naghahanap ng kalaguan sa buhay. Sa gayon Ako ay masisiyahan.

Dapat ninyong abalahin ang inyong mga sarili sa pagiging mapayapa lamang sa harap Ko. Manatili sa malapít na pakikipag-isa sa Akin, maghanap kung saan hindi kayo nakakaunawa, mag-alay ng mga panalangin, at maghintay sa Aking panahon. Tingnan ang bawat bagay nang malinaw mula sa espiritu. Huwag kumilos nang walang-pag-iingat, upang maiwasan ang pagkaligaw. Sa paraang ito lamang ang iyong pagkain at pag-inom ng Aking mga salita ay tunay na magbubunga. Kumain at uminom ng Aking mga salita nang malimit, bulay-bulayin kung ano ang Aking sinabi, bigyang pansin ang pagsasagawa ng Aking mga salita, at isabuhay ang realidad ng Aking mga salita; ito ang mahalagang usapin. Ang proseso ng pagtatayo ng iglesia ay siya ring proseso ng paglago sa buhay. Kung ang iyong buhay ay huminto sa paglago, hindi ka maitatayo. Sa pag-asa sa pagiging-likas, sa laman, sa kasigasigan, sa mga ambag, sa mga katangian, gaano ka man kagaling, hindi ka maitatayo. Kailangan mong mabuhay sa loob ng mga salita ng buhay, mabuhay sa loob ng kaliwanagan at pagpapalinaw mula sa Banal na Espiritu, alamin ang iyong tunay na sitwasyon, at maging isang taong nabago. Dapat kang magkaroon ng magkaparehong panloob-na-kabatiran sa loob ng iyong espiritu, magkaroon ng bagong kaliwanagan, at makayang sumabay sa bagong liwanag. Dapat mong makaya na walang-humpay na lumapit sa Akin at ipagbigay-alam sa Akin, makayang ibatay ang iyong mga pagkilos sa pang-araw-araw na buhay sa Aking mga salita, makayang tanganan nang wasto ang lahat ng uri ng mga tao, mga kaganapan, at mga bagay batay sa Aking mga salita, na tinataglay ang Aking mga salita bilang iyong pamantayan, at isinasabuhay ang Aking disposisyon sa lahat ng iyong gawain sa buhay.

Kung nais mo na arukin at mahalin ang Aking kalooban, dapat mong bigyang pansin ang Aking mga salita. Huwag mong gawin ang mga bagay-bagay nang padalus-dalos. Lahat ng hindi ko sinasang-ayunan ay hahantong sa masamang wakas. Ang pagpapala ay dumarating lamang doon sa Aking pinupuri. Kung Ako ay magsalita, ito ay mangyayari. Kung Ako ay mag-utos, ito ay tatayong matatag. Kayo ay tunay na hindi dapat gumawa ng kung ano ang hindi Ko pinahintulutan, upang maiwasang galitin Ako. Sa panahong iyon magiging huling-huli na upang magsisi.

Sinundan:Kabanata 20

Sumunod:Kabanata 22

Baka Gusto Mo Rin