Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 21

Ang gawa ng Banal na Espiritu ay nagdala ngayon sa inyo tungo sa isang bagong langit at isang bagong lupa. Ang lahat ng bagay ay pinababago, lahat ng bagay ay nasa Aking mga kamay, nasa-proseso ng pagbabalik! Sa kanilang mga paniwala, ang mga tao ay hindi kayang waríin ito, at sa kanila ito ay walang kabuluhan, ngunit Ako ito na Siyang gumagawa, at ang Aking karunungan ay nakapaloob dito. Kayo samakatuwid ay maaari nang magbabâ ng lahat ng inyong mga paniwala at mga palagay. Maaari ninyong abalahin ang inyong mga sarili sa pagkain at pag-inom ng salita ng Diyos bilang pagsunod, nang walang ano pa mang pag-aalinlangan. Sa paggawa sa ganitong paraan, Aking pinapasan ang isang sakdal na pananagutan. Sa katunayan ang mga tao ay hindi kailangang maging isang partikular na paraan. Sa halip, ang Diyos ang gumagawa ng mahimalang mga bagay, ginagawang hayag ang Kanyang pagka-makapangyarihan. Ang mga tao ay hindi maaaring magyabang malibang magyabang sila tungkol sa Diyos. Kung hindi, magdurusa sila ng kawalan. Itinataas ng Diyos ang mga nangangailangan mula sa alabok, kung saan ang mga mapagkumbaba ay ginagawang mataas. Aking gagamitin ang Aking karunungan sa lahat ng kanyang mga anyô upang pamahalaan ang pandaigdigang iglesia, upang pamahalaan ang lahat ng mga bansa at lahat ng mga tao, upang sa gayon silang lahat ay nasa loob Ko, at upang sa gayon lahat kayo na nasa iglesia ay maaaring magpasakop sa Akin. Yaong mga hindi sumunod noon ay dapat maging masunurin ngayon sa harap Ko, dapat magpasakop sa isa’t isa, tanggapin ang isa’t isa, magkaroon ng mga magkakaugnay na buhay, at mag-ibigan sa isa’t isa, lahat ay kumukuha sa malakas na katangian ng iba upang matakpan ang kanilang sariling mga kahinaan, naglilingkod nang may koordinasyon. Sa paraang ito ang iglesia ay maitatayo, at si Satanas ay mawawalan na ng pagkakataon na magsamantala. Sa ganito lamang ang Aking plano sa pamamahala ay hindi mabibigo. Hayaan ninyong bigyan Ko kayo ng isa pang paalala rito. Huwag mong pahintulutan ang mga hindi-pagkakaunawaan na lumitaw sa inyo dahil si-ganito-at-si-ganyan ay ganito-at-ganyan, o kumilos nang ganito-at-ganyan, hinahayaan kang maging bulok sa espiritu. Sa Aking pananaw dito, hindi ito nararapat, at ito ay isang walang-kabuluhang bagay. Ang Isa ba na iyong pinaniniwalaan ay hindi Diyos? Ito ay hindi kung sinong persona. Ang mga tungkulin ay hindi pareho. May isang katawan. Bawat isa’y ginagawa ang kanyang tungkulin, bawat isa ay nasa kanyang lugar at ginagawa ang kanyang pinakamagaling, bawat diklap ng pagkasabik ay isang guhit ng liwanag, naghahanap ng kalaguan sa buhay, sa gayon Ako ay masisiyahan.

Dapat ninyong abalahin ang inyong mga sarili sa pagiging mapayapa lamang sa harap Ko. Manatili sa malapít na pakikipag-isa sa Akin, maghanap kung saan hindi kayo nakakaunawa, mag-alay ng mga panalangin, at maghintay sa Aking panahon. Tingnan ang bawat bagay nang malinaw mula sa espiritu. Huwag kumilos nang walang-pag-iingat, upang maiwasan ang pagkaligaw. Sa paraang ito lamang ang iyong pagkain at pag-inom ng Aking mga salita ay tunay na magbubunga. Kumain at uminom ng Aking mga salita nang malimit, bulay-bulayin kung ano ang Aking sinabi, bigyang pansin ang pagsasagawa ng Aking mga salita, at isabuhay ang realidad ng Aking mga salita; ito ang susing usápín. Ang proseso ng pagtatayo ng iglesia ay siya ring proseso ng paglago sa buhay. Kung ang iyong buhay ay huminto sa paglago, hindi ka maitatayo. Sa pag-asa lamang sa pagiging-likas, sa laman, sa kasigasigan, sa mga ambag, sa mga katangian, gaano ka man kagaling, hindi ka maitatayo. Kailangan mong mabuhay sa loob ng mga salita ng buhay, mabuhay sa loob ng pagliliwanag at pag-iilaw mula sa Banal na Espiritu, alamin ang iyong tunay na sitwasyon, at maging isang taong nabago. Dapat kayong magkaroon ng magkaparehong panloob-na-pananaw sa loob ng inyong mga espiritu, magkaroon ng bagong pagliliwanag, at makayang sumabay sa bagong liwanag. Dapat mong makaya na walang-humpay na makipag-usap nang malapít sa Akin, makayang ibatay ang iyong mga pagkilos sa pang-araw-araw na buhay sa Aking mga salita, makayang tanganan nang wasto ang lahat ng uri ng mga tao, mga kaganapan, at mga bagay batay sa Aking mga salita, lahat ng mga gawain sa buhay na tinataglay ang Aking mga salita bilang iyong pamantayan, isinasabuhay ang Aking disposisyon.

Kung nais mo na arukin at mahalin ang Aking kalooban, dapat mong bigyang pansin ang Aking mga salita. Huwag mong gawin ang mga bagay-bagay nang padalus-dalos. Lahat ng hindi ko sinasang-ayunan ay hahantong sa masamang wakas. Ang pagpapala ay dumarating lamang doon sa Aking pinupuri. Kung Ako ay magsalita, ito ay mangyayari. Kung Ako ay mag-utos, ito ay tatayong matatag. Ikaw ay tunay na hindi dapat gumawa ng kung ano ang hindi ko pinahihintulutan, upang maiwasang galitin Ako. Sa panahong iyon magiging huling-huli na upang magsisi.

Sinundan:Kabanata 20

Sumunod:Kabanata 22

Baka Gusto Mo Rin