Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 20

Nanguna na gawain ng Banal na Espiritu ay, dinadala kayo tungo sa isang ganap na bagong kaharian, na iyon ay ang realidad ng buhay ng kaharian ay nagpakita sa harap mo. Ang mga salita na winika ng Banal na Espiritu ay tuwirang nagbunyag sa kalaliman sa loob ng inyong puso at bunga nito ay isang larawan pagkatapos ng isa pa ay nagpapakita sa harap ninyo. Lahat niyaong may pagkagutom at pagkauhaw sa pagkamatuwid, na may hangaring sumunod ay tiyak na mananatili sa Sion at mananahan sa Bagong Herusalem. Sila ay tiyak na magkakamit ng kaluwalhatian at karangalan kasama Ko, at magbabahagi ng magagandang mga pagpapala kasama Ko! Ngayon mayroong mga hiwaga sa mundo ng espiritu na hindi pa ninyo nakikita, dahil ang inyong espiritwal na mga mata ay hindi nabuksan; lahat ng mga bagay ay tunay na kamangha-mangha, at ang mga himala at mga nakamamangha, mga bagay na kahit kailan ay hindi man lamang naisip ng mga tao, ay unti-unting magkakatotoo. Ipakikita ng Makapangyarihang Diyos ang Kanyang pinakadakilang mga hiwaga upang ang mga hangganan ng sansinukob at lahat ng mga bansa at lahat ng mga bayan ay makikita ang mga iyon ng kanilang sariling mga mata, at makikita kung saan nakasalalay ang Aking kamahalan, pagkamatuwid at pagkamakapangyarihan-sa-lahat. Ang araw ay dumarating nang papalapit! Ngayon ay isang sukdulang kritikal na sandali – kayo ba ay uurong o kayo ba ay magtitiyaga hanggang sa wakas at hindi na kailanman babaling pabalik? Huwag kayong titingin sa kahit sinong tao, pangyayari o bagay, huwag kayong titingin sa sanlibutan, o sa inyong mga asawang lalaki, mga anak o sa inyong mga kamalian tungkol sa buhay; basta tumingin kayo sa Aking pag-ibig at habag, makikita ninyo kung ano ito na Aking binayaran upang makamtan kayo, ano ito na Ako nga, at ang mga bagay na ito ay magkakaloob ng sapat na pagpapalakas ng kalooban.

Ang panahon ay napakalapit at ang Aking kalooban ay dapat na matupad nang buong pagmamadali. Hindi Ko iiwan lahat ng mga yaong nasa Aking pangalan nguni’t dadalhin kayong lahat tungo sa kaluwalhatian. Nguni’t ito ay makikita na ngayon ay isang napakahalagang sandali. Kung ang isa ay hindi magawa ang susunod na hakbang na iyan kung gayon sila ay mananaghoy para sa kanilang mga sarili nang buong buhay nila at magsisisi kung kailan ito ay napakahuli na. Ngayon ang inyong mga kataasan ay inilalagay sa isang praktikal na pagsubok upang makita kung ang iglesia ay maitatayo at kung kayo ay makasusunod sa isa’t isa o hindi. Sa pagtanaw mula sa aspetong ito, ang iyong pagsunod ay tunay ngang isang pagsunod kung saan ikaw ay pumipili at namimilì – kahit na makaya mong sundin ang isang tao, nahihirapan kang sundin ang iba pa. Tunay ngang walang paraan na ang mga tao ay makakayang maging masunurin kapag sila ay nananalig sa kanilang mga pagkaintindi. Gayunpaman ang mga ideya ng Diyos ay laging humihigit sa mga ideya ng mga tao! Si Kristo ay sumunod hanggang kamatayan at namatay sa krus. Si Kristo ay hindi nagsalita tungkol sa anumang mga kundisyon o mga dahilan; hangga’t ito ay kalooban ng Kanyang Ama, Siya ay sumunod nang maluwag sa kalooban. Ang iyong kasalukuyang pagsunod ay napakalimitado. Sinasabi Ko sa inyong lahat, ang pagsunod ay hindi ang pagsunod sa mga yaong nasa labas ng inyong mga sarili, ito ay pagsunod sa panloob na buhay sa loob at ito ay pagsunod sa Diyos Mismo. Ang Aking mga salita ay nagpapabago at bumabago sa inyo mula sa loob, kung hindi sino ang susunod kanino? Kayong lahat ay hindi-masunurin sa iba. Dapat kayong magbigay ng panahon upang unawain ito, ano ang pagkamasunurin at paano ninyo maisasabuhay ang buhay ng pagkamasunurin. Dapat kayong lumapit sa harap Ko nang higit pa at pagsamahan ang bagay na ito at dahan-dahan kayong darating sa pagkaunawa nito at bunga nito ay bibitawan ang mga pagkaintindi at mga pamimilian sa loob ninyo. Ang paraang ito ng Aking paggawa ng mga bagay-bagay ay mahirap para sa mga tao na unawain nang lubusan. Ito ay hindi kung gaano kabuti o kagaling ang mga tao – Aking ginagamit ang pinakamangmang, ang pinakawalang-halaga upang ibunyag ang pagka-makapangyarihan-sa-lahat ng Diyos habang kasabay nito ay binabaligtad ang iba sa mga pagkaintindi ng mga tao, mga palagay at mga pamimilian. Ang mga gawa ng Diyos ay kamangha-mangha sa ganitong paraan, at ang mga iyon ay hindi kayang abutin ng mga haka-haka ng mga tao!

Kung ikaw ay tunay na nagnanais na maging isa na nagpapatotoo para sa Akin, dapat mong tanggapin ang katotohanan nang dalisay at hindi katawa-tawa. Dapat kang higit na tumuon sa pagsasagawa ng Aking mga salita, maghanap na ang iyong buhay ay lumago nang mabilis. Huwag kang yayaong naghahanap ng mga bagay na walang halaga; ang mga iyon ay walang pakinabang para sa pagpapaunlad ng inyong buhay. Kayo ay maitatayo lamang kung ang inyong mga buhay ay lumago na at sa gayon lamang kayo madadala tungo sa kaharian - ito ay sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan. Nais Ko pa sanang magsalita nang higit na marami sa iyo. Ako ay napakarami nang naibigay sa iyo nguni’t gaano na karami ang iyong tunay na nauunawaan? Gaano karami sa mga sinasabi Ko ang naging realidad na ng iyong buhay? Gaano karami sa mga sinasabi Ko ang iyong isinasabuhay? Huwag kang magsasayang ng mga pagsisikap – ikaw ay walang makakamit sa katapusan, at magkakamit ka lamang ng kawalan. Ang iba ay nagkamit na ng tunay na mga pakinabang nang napakadali; paano naman ikaw? Kaya mo bang talunin si Satanas kung ikaw ay inalisan ng sandata at walang dalang mga sandata? Dapat kang mabuhay nang higit na nananalig sa Aking mga salita, at ang mga iyon ang pinakamagaling na sandata para sa pagtatanggol sa sarili. Dapat mong tandaan: Huwag mong kukunin ang Aking mga salita bilang iyong pag-aari; kung hindi mo alam ang mga iyon, huwag hanapin ang mga iyon, huwag subukang unawain ang mga iyon o makisama sa Akin kundi puno-ng-sarili at kuntento-sa-sarili, kung gayon ikaw ay magdurusa ng kawalan. Dapat kang matuto sa aralin ngayon sa aspetong ito, at dapat mong isantabi ang iyong sarili at kumuha sa kalakasan ng iba upang punuan ang iyong sariling mga pagkukulang; huwag mong basta gagawin kung anuman ang iyong nais. Ang panahon ay hindi naghihintay sa sino man. Ang mga buhay ng mga kapatid na lalaki at babae ay lumalago bawa’t araw, sila ay nakararanas ng pagbabago at lahat ay napapabago bawa’t araw. Ang kalakasan ng mga kapatid na lalaki at babae ay tumataas at ito ay isang dakilang bagay! Tumakbo kang mabilis tungo sa dulo ng takbuhan; walang sinumang makakayang maghintay sa kahit na sino, basta gumawa ka ng pansariling mga pagsisikap upang makipagtulungan sa Akin. Yaong may mga pangitain, may paraan upang sumulong, yaong mga hindi nasisiraan ng loob at yaong mga laging nakatingin sa unahan ay tinitiyak na magiging matagumpay, walang pag-aalinlangan. Ngayon ay isang napakahalagang sandali. Tiyakin mong hindi ka masisiraan ng loob o manghihina ang loob. Dapat kang tumingin sa unahan sa lahat ng bagay at huwag babaling pabalik, isakripisyo mo ang lahat ng bagay at iwanan ang lahat ng mga pagkakabuhol at maghabol gamit ang lahat ng iyong kapangyarihan! Hangga’t may isang hiningang nananatili sa iyo, magtiyaga hanggang sa kahuli-hulihan; ito lamang ang magiging karapat-dapat na purihin.

Sinundan:Kabanata 19

Sumunod:Kabanata 21

Baka Gusto Mo Rin