Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Mga Pagsalangsang ay Maghahatid sa Tao sa Impiyerno

Binigyan Ko na kayo ng maraming mga babala at ipinagkaloob sa inyo ang mga katotohanan nang upang lupigin kayo. Sa kasalukuyan nararamdaman ninyo na mas pinagyaman kaysa sa kalagayan ninyo noong nakaraan, naiintindihan ang maraming mga panuntunan kung paano dapat maintindihan ng isang tao, at taglay ang napakaraming sentido kumon na dapat taglayin ng mga taong tapat. Ito ang inyong natamo sa loob ng maraming mga taon ngayon. Hindi Ko ikinakaila ang inyong mga nagawa, ngunit kailangan Kong sabihin nang tapat na hindi Ko rin ikinakaila ang inyong napakaraming mga pagsuway at mga paghihimagsik laban sa Akin sa maraming mga taon na ito, sapagkat walang sinumang banal sa inyo,kabilang din kayo sa mga taong ginawang tiwali ni Satanas, at mga kaaway ni Kristo. Ang inyong mga pagsalangsang at ang inyong mga pagsuway hanggang sa kasalukuyan ay hindi mabilang, kaya nakapaninibago talaga na palagi Kong inuulit ang Sarili Ko sa harap ninyo. Ayaw Kong mabuhay sa ganitong paraan kasama ninyo, ngunit para sa kapakanan ng inyong mga kinabukasan, para sa kapakanan ng inyong mga hantungan, muli Kong babalikan dito kung ano ang Aking sinabi. Umaaasa Ako na pagtitiyagaan ninyo Ako, at higit pa Akong umaasa na magagawa ninyong maniwala sa bawat salita na Aking sasabihin, at higit pa, na inyong mahinuha ang malalim na mga pagpapahiwatig ng Aking mga salita. Huwag magduda tungkol sa kung ano ang Aking sinasabi o ang mas matindi pa rito, pupulutin ang Aking mga salita gaya ng inyong inaasam at basta-basta na lang itatapon ang mga ito, na sa tingin Ko ay hindi mapagtitiisan. Huwag mong hatulan ang Aking mga salita, at lalong huwag balewalain, o sasabihin na ikaw ay tinutukso Ko, o ang mas malala pa, sasabihin na ang nabanggit Ko sa inyo ay kulang sa katumpakan. Ang mga bagay na iyon ay hindi Ko matatagalan. Sapagkat itinuturing ninyo Ako at itinuturing kung ano ang Aking sinabi nang may gayong paghihinala hindi kailanman ito tinatanggap, sinasabi Ko sa inyo nang buong kaseryosohan: Huwag ninyong iuugnay ang Aking sinasabi sa pilosopiya, huwag isasama ito sa mga kasinungalingan ng mga nagmamarunong, at higit pa, huwag kayong tumugon sa Aking mga salita nang may paghamak. Marahil ay walang sinuman sa hinaharap ang makapagsasabi sa inyo sa kung ano ang sinasabi Ko sa inyo, o magsalita nang masyadong pabor sa inyo, lalong mas hindi ninyo maipaliliwanag ang mga puntong ito nang buong tiyaga. Ang mga araw na darating ay magugugol sa pag-aalala sa mga masasayang panahon, o sa pag-iyak nang malakas, o pagdaing sa sobrang sakit, o kayo ay mabubuhay sa mga madidilim na gabi nang wala ni kapirasong katotohanan o buhay na inilaan, o maghihintay na lang nang walang pag-asa, o sa gayong kapait na pagsisisi na kayo ay hindi mapaliwanagan …. Ang alternatibong mga posibilidad na ito ay totoong hindi matatakasan ng sinuman sa inyo. Sapagkat walang sinuman sa inyo ang tumatahan sa isang upuan kung saan ay sinasamba ninyo talaga ang Diyos; inilulubog ninyo ang inyong mga sarili sa mundo ng kahalayan at kasamaan, inihahalo sa inyong mga paniniwala, sa inyong mga espiritu, mga kaluluwa, at mga katawan sa napakaraming mga bagay na walang kinalaman sa buhay at katotohanan at sa totoo lang ay paglaban sa mga ito. Kaya ang inaasahan Ko sa inyo ay ang madala kayo sa daan ng liwanag. Ang Aking tanging pag-asa ay ang magawa ninyong ingatan ang inyong mga sarili, magawa ninyong ipagmalasakit ang inyong mga sarili, huwag maglagay ng sobrang pagpapahalaga sa inyong hantungan na inyong tinatanaw ang inyong pag-uugali at ang inyong mga pagsasalangsang nang walang pagkabahala.

Ang mga tao na naniniwala sa Diyos sa mahabang panahon ngayon ay mayroon nang pag-asa para sa isang magandang hantungan, lahat ng mga taong naniniwala sa Diyos ay umaasa na dumating sa kanila ang mabuting kapalaran, at silang lahat ay umaasa na bago pa nila malaman ito ay payapa nilang masusumpungan ang kanilang mga sarili na nakaupo sa isang lugar o sa isa pa sa langit. Ngunit Aking sinasabi na ang mga taong ito sa kanilang mga magagandang saloobin ay hindi kailanman nalaman kung mayroon silang katangian upang tumanggap ng gayong kagandang kapalaran na bumabagsak mula sa langit, o maupo sa isang upuan sa langit. Kayo sa kasalukuyan ay mayroong mabuting kaalaman sa inyong mga sarili, ngunit umaasa pa rin kayo na matatakasan ninyo ang mga sakuna sa mga huling araw at ang kamay ng Makapangyarihan na nagpaparusa sa mga masasama. Para bang ang pagkakaroon ng matamis na mga pangarap at ang paghahangad ng isang maalwang buhay ay isang karaniwang katangian ng lahat ng mga tao na ginawang tiwali ni Satanas, hindi bunga ng katalinuhan ng ilang tao. Magkagayunman, nais Ko pa ring wakasan ang inyong malabis na mga pagnanasa at ang inyong kasabikan na magkamit ng mga biyaya. Sabihin pa na ang inyong mga pagsalangsang ay napakarami at ang mga katotohanan ng inyong pagsaway ay sobrang dami at parami nang parami, paano aakma ang mga ito sa inyong magagandang mga plano sa hinaharap? Kung nais mong magpatuloy gaya ng iyong gusto sa pagiging mali, nang walang pipigil sa iyo, ngunit nais pa ring matupad ang mga pangarap, kung gayon ay hinihimok kita na magpatuloy sa iyong kawalang malay at huwag nang magising kailanman, sapagkat ang sa iyo ay isang hungkag na pangarap, at hindi magsisilbing isang kataliwasan sa iyo sa harap ng matuwid na Diyos. Kung nais mo lamang matupad ang mga pangarap, kung gayon huwag mangarap kailanman, ngunit magpakailanmang harapin ang totoo, harapin ang mga katotohanan. Iyon ang tanging paraan para maligtas ka. Ano ang mga hakbang sa pamamaraang ito sa konkretong mga pananalita?

Una, magsagawa ng pagsisiyasat sa lahat ng iyong mga pagsalangsang, at siyasatin ang lahat ng iyong pag-uugali at mga saloobin na hindi nakaayon sa katotohanan.

Ito ay isang bagay na madali ninyong magagawa, at Ako ay naniniwala na maaari itong gawin ng mga taong nag-iisip. Gayunman, yaong mga tao na hindi kailanman naiintindihan kung ano ang kahulugan ng pagsalangsang at katotohanan ay mga kataliwasan, sapagkat pangunahin na sila ay mga taong hindi nag-iisip. Nakikipag-usap Ako sa mga taong sinang-ayunan ng Diyos, mga matatapat, na hindi lubhang nagkasala sa mga administratibong kautusan, at madaling nasusumpungan ang kanilang sariling mga pagsalangsang. Bagamat ito ay isang bagay na Aking kinakailangan sa inyo na madali para sa inyo, hindi ito ang tanging bagay na kinakailangan Ko sa inyo. Anuman ang mangyari, Ako ay umaasa na hindi kayo tatawa nang patago sa kinakailangan na ito, o higit pa, na hindi ninyo ito hahamakin o babalewalain. Seryosohin ninyo ito, at huwag kalimutan.

Ikalawa, para sa bawat mga pagsalangsang at mga pagsuway mo maghanap ng isang katumbas na katotohanan at gamitin ang mga katotohanang ito upang lutasin sila, pagkatapos ay palitan ang iyong mga pasalangsang na pagkilos at masuwaying mga saloobin at mga pagkilos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng katotohanan.

Ikatlo, maging isang matapat na tao, hindi sinuman na palaging matalino, palaging tuso. (Narito Ako muling hinihiling sa iyo na maging isang matapat na tao.)

Kung matutupad mo lahat ang tatlong bagay na ito kung gayon ikaw ay mapalad, isang tao na natutupad lahat ang mga pangarap at nakakakuha ng mabuting kapalaran. Marahil ay pakikitunguhan ninyo ang tatlong hindi kaakit-akit na mga kahilingang ito nang seryoso, o marahil pakikitunguhan ang mga ito nang gayon na lang. Magkagayunman, ang Aking layunin ay upang tuparin ang inyong mga pangarap, ilagay ang inyong mga mithiin sa pagsasagawa, huwag kayong pagtawanan o gawin kayong tanga.

Maaaring ang Aking mga kahilingan ay simple lamang, ngunit kung ano ang sinasabi Ko sa inyo ay hindi napakasimple kagaya ng isa idagdag sa isa ay katumbas ng dalawa. Kung ang magagawa lamang ninyo ay basta na lamang magsasalita tungkol dito, magpaligoy-ligoy sa hungkag, malabis na mga pagpapahayag, kung gayon ang inyong mga plano at inyong mga kahilingan ay magiging isang pangarap na lamang magpakailanman. Hindi Ako magkakaroon ng diwa ng habag sa inyo na nagdurusa sa maraming mga taon at nagpapagal nang husto nang walang napapala. Sa halip, pinakikitunguhan Ko yaong mga hindi nakaabot sa Aking mga kahilingan nang kaparusahan, hindi nang mga gantimpala, lalong hindi nang anumang simpatiya. Marahil ay iniisip ninyo na sa pagiging isang tagasunod sa maraming mga taon ay nagpapagal kayo anuman ang mangyari, kaya sa anupaman makakuha kayo ng isang mangkok ng kanin sa tahahan ng Diyos sa pagiging isang taga-serbisyo. Masasabi Ko na karamihan sa inyo ay nag-iisip sa ganitong paraan sapagkat palagi na lamang ninyong hinahangad hanggang sa ngayon ang panuntunan kung paano samantalahin ang isang bagay at hindi mapagsamantalahan. Kaya sinasabi Ko sa inyo ngayon nang buong kaseryosohan: Wala Akong pakialam gaano man kapuri-puri ang iyong pagsisikap, kung gaano man kahanga-hanga ang iyong mga pagkamarapat, kung gaano mo man kahigpit Akong sinusunod, kung gaano ka man kabantog, o kung gaano man ang iniunlad ng iyong pag-uugali; hangga’t hindi mo ginagawa ang Aking hinihiling, hindi mo kailanman makakamit ang aking papuri. Huwag balewalain ang lahat ng mga ideyang iyon at mga pagkalkula hangga’t maaga, at simulang pakitunguhan nang may kaseryosohan ang Aking mga kinakailangan. Kung hindi, gagawin Kong abo ang mga tao nang upang wakasan na ang Aking gawain, at pansamantalang gawin ang Aking mga taon ng gawain at pagdurusa sa wala, sapagkat hindi Ko madadala ang Aking mga kaaway at mga tao na nangangalisaw sa kasamaan na huwaran ni Satanas sa Aking kaharian, sa susunod na kapanahunan.

Napakarami ng Aking mga kahilingan. Umaasa Ako na gagawi kayo sa isang maayos at maamong paraan, maging tapat na tumutupad ng inyong tungkulin, magkaroon ng katotohanan at ng pagkatao, maging sinuman na maaaring isuko ang lahat at isuko ang kanilang mga buhay para sa Diyos, at iba pa. Ang lahat ng mga pag-asang ito ay nag-ugat mula sa inyong mga kakulangan at inyong katiwalian at pagsuway. Kung ang bawat pakikipag-usap na Aking ginawa sa inyo ay hindi pa sapat upang akitin ang inyong pansin, kung gayon marahil ang magagawa Ko na lamang ay huwag nang magsalita pa. Gayunman, naiintindihan ninyo ang mga resulta niyon. Hindi Ako nagpapahinga, kaya kung hindi Ako nagsasalita, gagawa Ako ng isang bagay para makita ng mga tao. Magagawa Kong sirain ang bibig ng sinuman, o ang sinuman ay mamatay nang putol-putol, o bigyan ang sinuman ng mga depekto sa pag-iisip at gawin silang parang nababaliw. O kaya, sa isang banda, magagawa Ko na matagalan ng ilang mga tao ang mga pagdurusa na Aking inihanda para sa kanila. Sa ganitong paraan ay magagalak Ako, talagang sasaya at totoong malulugod. Ito ay palaging “Ang kabutihan ay tinutumbasan ng kabutihan, ang kasamaan ng kasamaan,” kaya bakit hindi sa kasalukuyan? Kung gusto mo Akong kalabanin at nais mong gumawa ng ilang paghatol tungkol sa Akin, kung gayon Aking sisirain ang iyong bibig, at yaon ang magpapagalak sa Akin nang walang katapusan. Ito ay sapagkat sa katapusan ay wala kang nagawa na may kinalaman sa katotohanan, kulang pa rin sa buhay, samantalang lahat ng Aking ginagawa ay katotohanan, ang lahat ay may kaugnayan sa mga panuntunan ng Aking gawain at sa mga administratibong batas na Aking itinakda. Kung gayon, hinihimok Ko ang bawat isa sa inyo na mag-ipon ng ilang katangian, tumigil sa paggawa ng napakaraming kasamaan, at pakinggang mabuti ang Aking mga kahilingan sa iyong oras ng paglilibang. Pagkatapos ay makadadama Ako ng kasiyahan. Kung kayo ay mag-aambag (o maghahandog) sa katotohanan nang isa sa isanlinbo ng inyong pagsisikap na inyong inilalagay sa laman, kung gayon ay Aking sasabihin na hindi ka magkakaroon nang madalas na mga pagsalangsang at nang mababahong mga bibig. Hindi ba ito halata?

Habang lalong dumadami ang iyong mga pagsalangsang, lalong mas nagiging kaunti ang iyong mga pag-asa na magkamit ng isang mabuting hantungan. Sa kasalungat, habang lalong nagiging kaunti ang iyong mga pagsalangsang, lalong mas dumarami ang iyong mga pag-asa na purihin ng Diyos. Kung ang iyong mga pagsalangsang ay nadaragdagan hanggang sa puntong imposible na para sa Akin na patawarin ka, kung gayon ay masyado mong sasayangin ang iyong mga pag-asa na mapatawad. Kung magkagayon ang iyong hantungan ay hindi sa itaas kundi sa ibaba. Kung hindi mo Ako paniniwalaan kung gayon ay maging matapang ka at gumawa ng mali, at pagkatapos ay makikita mo kung ano ang pakikinabangan mo rito. Kung ikaw ay isang masigasig na tao na nagsasagawa ng katotohanan kung gayon ay tiyak na mayroon kang pagkakataon na ang iyong mga pagsalangsang ay mapatawad, at ang bilang ng iyong mga pagsuway ay magiging papakaunti nang papakaunti. Kung ikaw ay isang tao na hindi nakahandang magsagawa ng katotohanan kung gayon ang iyong mga pagsalangsang sa harap ng Diyos ay tiyak na madaragdagan, ang bilang ng iyong mga pagsuway ay lalago nang lalago, hanggang sa pinakahuling saglit pagka ikaw ay lubusan nang nawasak, at yaon ang oras kapag ang iyong kawili-wiling pangarap na makatanggap ng mga biyaya ay masira. Huwag mong ituring ang iyong mga pagsalangsang bilang mga pagkakamali ng isang wala pa sa hustong pag-iisip o taong hangal, huwag mong gagamiting dahilan na hindi ka nakapagsagawa ng katotohanan sapagkat ang iyong mahinang kakayahan ay ginawang imposible sa iyo na isagawa ito, at higit pa, huwag mong basta na lamang ituring ang mga pagsalangsang na iyong nagawa bilang mga pagkilos ng sinuman na hindi nakauunawa. Kung ikaw ay mahusay sa pagpapatawad sa iyong sarili at mahusay sa pagbibigay sa iyong sarili, kung gayon sasabihin Ko na ikaw ay isang duwag na hindi kailanman magkakamit ng katotohanan, at ang inyong mga pagsalangsang ay hindi kailanman titigil sa paghabol sa iyo, bagkus hahadlang sa iyo mula sa pagkarating kailanman sa mga pangangailangan ng katotohanan at gagawin kang magpakailanman man na isang tapat na kasamahan ni Satanas. Ang Aking payo sa iyo ay nananatiling: Huwag ka lamang magtuon ng pansin sa iyong hantungan at palalampasin ang iyong nakatagong mga pagsalangsang; seryosohin mo ang iyong mga pagsalangsang, at huwag palalampasin ang iyong mga pagsalangsang alang-alang sa iyong hantungan.

Sinundan:Tatlong Paalaala

Sumunod:Napakahalaga na Maintindihan ang Disposisyon ng Diyos

Baka Gusto Mo Rin