Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Gawain ng Banal na Espiritu at Ang Gawain ni Satanas

Paano mo nauunawaan ang mga partikular sa Espiritu? Paano gumagawa ang Banal na Espiritu sa tao? Paano gumagawa si Satanas sa tao? Paano gumagawa ang masasamang espiritu sa tao? At anu-ano ang mga pagpapakita ng gawaing ito? Kapag mayroong nangyayaring isang bagay sa iyo, ito ba ay mula sa Banal na Espiritu, at dapat mo ba itong sundin, o itatakwil ito? Ang totoong pagsasagawa ng mga tao ay nag-aangat sa marami na mula sa kalooban ng tao ngunit palaging pinaniniwalaan ng mga tao na nagmumula sa Banal na Espiritu. Ang ilan ay mula sa masasamang espiritu, ngunit iniisip pa rin ng mga tao na ito ay ipinanganak ng Banal na Espiritu, at may mga pagkakataon na ginagabayan ang mga tao ng Banal na Espiritu mula sa loob, ngunit natatakot ang mga tao na ang gayong paggabay ay nagmumula kay Satanas, at hindi sila nangangahas na sumunod, samantalang sa realidad ito ay pagliliwanag ng Banal na Espiritu. Kaya, kung walang pagkakaiba walang paraan na maranasan kapag ang gayong mga karanasan ay totoong nangyayari sa iyo, at kung walang pagkakaiba, walang paraan sa pagkakamit ng buhay. Paano gumagawa ang Banal na Espiritu? Paano gumagawa ang masasamang espiritu? Ano ang galing sa kalooban ng tao? At ano ang ipinanganak ng paggabay at pagliliwanag ng Banal na Espiritu? Kung nauunawaan mo ang mga patakaran ng gawain ng Banal na Espiritu sa loob ng tao, kung gayon magagawa mong palaguin ang iyong kaalaman at makita ang pagkakaiba sa iyong pang-araw-araw na buhay at sa panahon ng iyong totoong mga karanasan; makararating ka sa pagkaalam sa Diyos, magagawa mong maunawaan si Satanas, hindi ka malilito sa iyong pagkamasunurin o paghahangad, at ikaw ay magiging isang tao na ang mga pananaw ay malinaw, at sinusunod ang gawain ng Banal na Espiritu.

Ang gawain ng Banal na Espiritu ay isang anyo ng maagap na paggabay at positibong pagliliwanag. Hindi nito pinahihintulutan ang tao na maging walang kibo. Sila ay dinadalhan nito ng kaaliwan, binibigyan sila ng pananampalataya at katatagan at nagagawa nito na maghangad silang maging ginagawang perpekto ng Diyos. Kapag gumagawa ang Banal na Espiritu, nagagawa ng mga tao na aktibong pumasok; hindi sila walang kibo o pinipilit, ngunit mga maaagap. Kapag ang Banal na Espiritu ay gumagawa, ang mga tao ay nagagalak at handa, at sila ay nakahandang sumunod, at masayang magpakumbaba ng kanilang mga sarili, at bagamat sila ay nasasaktan at marupok sa loob, mayroon silang katatagan na makipagtulungan, nagtitiis silang may kagalakan, nagagawa nilang sumunod, at sila ay walang bahid ng kalooban ng tao, walang bahid ng pag-iisip ng tao, at tiyak na walang bahid ng mga pagnanasa at mga pagbubuyo ng tao. Kapag nararanasan ng mga tao ang gawain ng Banal na Espiritu, sila ay lalo pang banal sa loob. Isinasabuhay niyaong mga nagtataglay ng gawain ng Banal na Espiritu ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng kanilang mga kapatid, at nagagalak sa mga bagay na ikinagagalak ng Diyos, at kinasusuklaman ang mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Ang mga tao na inaantig ng gawain ng Banal na Espiritu ay mayroong normal na pagkatao, at sila ay nagtataglay ng pagkatao at palaging hinahangad ang katotohanan. Kapag ang Banal na Espiritu ay gumagawa sa loob ng mga tao, ang kanilang mga kalagayan ay painam nang painam, at ang kanilang pagkatao ay lalong mas nagiging normal, at bagamat ang ilan sa kanilang pakikipagtulungan ay maaari mang maging hangal, ang kanilang mga pagganyak ay tama, ang kanilang pagpasok ay positibo, hindi nila tinatangkang makagambala, at walang masamang pag-iisip sa loob nila. Ang gawain ng Banal na Espiritu ay normal at totoo, ang Banal na Espiritu ay gumagawa sa tao alinsunod sa mga patakaran ng normal na buhay ng tao, at nililiwanagan Niya at ginagabayan sa tao alinsunod sa totoong paghahangad ng normal na mga tao. Kapag ang Banal na Espiritu ay gumagawa sa mga tao, ginagabayan Niya sila at nililiwanagan alinsunod sa mga pangangailangan ng normal na mga tao, naglalaan Siya para sa kanila batay sa kanilang mga pangangailangan, at positibo Niyang ginagabayan at nililiwanagan sila batay sa kung ano ang wala sa kanila, at sa kanilang mga kakulangan; kapag ang Banal na Espiritu ay gumagawa, ang gawaing ito ay naaayon sa mga patakaran ng normal na buhay ng tao, at sa totoong buhay lamang nagagawang makita ng mga tao ang gawain ng Banal na Espiritu. Kung, sa kanilang pang-araw-araw na mga buhay, ang mga tao sa isang positibong kalagayan at mayroong isang normal na espirituwal na buhay, kung gayon tinataglay nila ang gawain ng Banal na Espiritu. Sa gayong kalagayan, kapag kinakain nila at iniinom ang mga salita ng Diyos mayroon silang pananampalataya, kapag sila ay nananalangin sila ay inspirado, kapag mayroong isang bagay na nangyayari sa kanila sila ay hindi nagsasawalang-kibo, at habang nangyayari ito sa kanila nagagawa nilang makita ang mga aral na hinihiling sa kanila ng Diyos na matutunan, at sila ay hindi pasibo o mahina, at bagamat mayroon silang totoong mga kahirapan, nakahanda silang sundin ang lahat ng mga pagsasaayos ng Diyos.

Anong mga epekto ang natatamo ng gawain ng Banal na Espiritu? Maaari kang maging hangal, at walang magiging pagkakaiba sa loob mo, ngunit kailangan lamang gumawa ang Banal na Espiritu para magkaroon ng pananampalataya sa iyo, para palagi mong madama na hindi mo maaaring ibigin nang sapat ang Diyos, para maging handa kang makipagtulungan, upang maging handang makipagtulungan gaano man katindi ang mga kahirapan na darating. Ang mga bagay ay mangyayari sa iyo at hindi magiging malinaw sa iyo kung ang mga ito ay galing sa Diyos o mula kay Satanas, ngunit magagawa mong maghintay, at hindi ka magiging walang kibo o walang-ingat. Ito ang normal na gawain ng Banal na Espiritu. Kapag ang Banal na Espiritu ay gumagawa sa loob nila, nakasasagupa pa rin ang mga tao ng totoong mga kahirapan, may mga pagkakataon na lumuluha sila, at may mga pagkakataon na mayroong mga bagay na hindi nila napagtatagumpayan, ngunit lahat ng ito ay isang yugto ng karaniwang gawain ng Banal na Espiritu. Bagamat hindi nila mapagtagumpayan ang mga bagay na ito, at bagamat, sa panahong iyon, sila ay mahihina at nagsisipagreklamo, nagagawa pa rin nila pagkatapos ang ibigin ang Diyos nang may lubos na pananampalataya. Hindi sila maaring pigilan ng kanilang pagiging walang kibo, at hindi alintana kung ano man ang sasabihin ng mga ibang tao, at kung paano nila sila inaatake, nagagawa pa rin nilang ibigin ang Diyos. Sa panahon ng pananalangin, palagi nilang nadadama na dati silang may pagkakautang sa Diyos, at sila ay nagpapasya na mapalugod ang Diyos at tinatalikuran ang laman kapag sila ay muling nakasasagupa ng gayong mga bagay. Ipinakikita ng lakas na ito na naroroon ang gawain ng Banal na Espiritu sa loob nila, at ito ang normal na kalagayan ng gawain ng Banal na Espiritu.

Anong gawain ang nagmumula kay Satanas? Sa gawain na nagmumula kay Satanas, ang mga pananaw sa mga tao ay malabo at mahirap unawain, at sila ay walang normal na pagkatao, ang mga pagganyak sa likod ng kanilang mga pagkilos ay mali, at bagamat nais nilang ibigin ang Diyos, palaging mayroong mga bintang sa gitna nila, at ang mga bintang at mga saloobing ito ay palaging nanghihimasok sa loob nila, pinipigilan ang paglago ng kanilang buhay, at pinahihinto sila mula sa pagkakaroon ng normal na mga kalagayan sa harap ng Diyos. Na ang ibig sabihin, sa sandaling mayroong gawain ni Satanas sa gitna ng mga tao, ang kanilang mga puso ay hindi maaaring maging panatag sa harap ng Diyos, hindi nila alam kung ano ang gagawin nila sa kanilang mga sarili, ang tanawin ng isang pagtitipon ay nagtutulak sa kanila na magnais na lumayo, at hindi nila nagagawang ipikit ang kanilang mga mata kapag nananalangin ang iba. Sinisira ng gawain ng masasamang espiritu ang ugnayan sa pagitan ng tao at ng Diyos, at binabalisa ang dating mga pananaw ng mga tao at ang landas na pinasukan ng kanilang buhay, sa kanilang mga puso hindi sila kailanman maaaring maging malapit sa Diyos, palaging nangyayari ang mga bagay na nagdudulot ng pagkagambala sa kanila at iginagapos sila, at ang kanilang mga puso ay hindi nakasusumpong ng kapayapaan, walang iniiwang lakas sa kanilang pag-ibig sa Diyos, at pinalulubog pababa ang kanilang mga espiritu. Ang gayon ay ang mga pagpapakita ng gawain ni Satanas. Ang gawain ni Satanas ay ipinapakita sa mga sumusunod: hindi nagagawang makapanindigan at maging saksi, nagiging sanhi upang ikaw ay maging isang tao na makasalanan sa harap ng Diyos at yaong walang katapatan tungo sa Diyos. Sa panghihimasok mula kay Satanas, nawawala mo ang pag-ibig at katapatan tungo sa Diyos sa loob mo, ikaw ay tinanggalan ng isang normal na kaugnayan sa Diyos, hindi mo hinahangad ang katotohanan, o ang pagsulong ng sarili mo, ikaw ay umuurong, at nagiging walang kibo, pinalalayaw mo ang sarili mo, nagbibigay ka ng kalayaan sa paglaganap ng kasalanan, at hindi namumuhi sa kasalanan; tangi sa roon, ginagawa kang napakasama ng panghihimasok ni Satanas, nagiging sanhi ito upang ang pag-antig ng Diyos ay maglaho sa loob mo, at itinutulak kang magreklamo tungkol sa Diyos at kalabanin Siya, nag-aakay sa iyo upang kuwestiyunin ang Diyos, at mayroon pang panganib na iiwanan mo ang Diyos. Ang lahat ng ito ay gawain ni Satanas.

Kapag mayroong isang bagay na nangyayari sa iyo sa iyong pang-araw-araw na buhay, paano mo titingnan ang pagkakaiba sa pagitan ng kung ito ay mula sa gawain ng Banal na Espiritu o mula sa gawain ni Satanas? Kapag ang mga kalagayan ng mga tao ay normal, ang kanilang mga espirituwal na buhay sa laman ay normal, at ang kanilang katuwiran ay normal at maayos; sa pangkalahatan ang kanilang nararanasan at nararating sa pagkaalam sa gitna ng kanilang mga sarili sa panahong iyon ay maaaring sabihin na nagmumula sa pagiging inantig ng Banal na Espiritu (sa pagkakaroon ng mga pananaw o pagtataglay ng mababaw na kaalaman kapag kinakain at iniinom mo ang mga salita ng Diyos, o pagiging tapat kapag ang mga bagay ay nangyayari sa iyo, o sa pagkakaroon ng lakas upang ibigin ang Diyos kapag nangyayari ang mga bagay—ang lahat ng mga ito ay ukol sa Banal na Espiritu). Ang gawain ng Banal na Espiritu sa tao ay talagang normal; ang tao ay walang kakayahan na madama ito, at tila sa pamamagitan ng tao mismo—ngunit ang katunayan ito ay ang gawain ng Banal na Espiritu. Sa pang-araw-araw na buhay, ang Banal na Espiritu ay gumagawa kapwa ng malaki at maliit sa bawat isa, at ito ay simple na ang saklaw ng gawaing ito ay magkakaiba. Ang ilan sa mga tao ay mayroong mainam na kakayahan, nauunawaan nila ang mga bagay nang mabilis, at ang pagliliwanag ng Banal na Espiritu ay talagang matindi sa loob nila; ang ilang mga tao ay mayroong mahinang kakayahan, at inaabot sila nang mas matagal upang maunawaan ang mga bagay, ngunit inaantig sila sa loob ng Banal na Espiritu, at sila, gayundin, ay nagagawang matamo ang katapatan sa Diyos—ang Banal na Espiritu ay gumagawa sa lahat ng mga taong naghahangad sa Diyos. Kapag, sa pang-araw-araw na buhay, hindi kinakalaban ng mga tao ang Diyos, o naghihimagsik laban sa Diyos, hindi gumagawa ng mga bagay na kaiba sa pamamahala ng Diyos, at hindi nanghihimasok sa gawain ng Diyos, sa bawat isa sa kanila ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa sa mas malaki o mas maliit na saklaw, at inaantig sila, nililiwanagan sila, binibigyan sila ng pananampalataya, binibigyan sila ng lakas, at pinakikilos sila upang pumasok sa mas aktibong paraan, hindi sa pagiging tamad o pag-iimbot sa mga kasiyahan ng laman, nakahandang isagawa ang katotohanan, at nananabik para sa mga salita ng Diyos—lahat ng ito ay gawain na nagmumula sa Banal na Espiritu.

Kapag ang kalagayan ng mga tao ay hindi normal, sila ay pinababayaan ng Banal na Espiritu, mayroong pagmamaktol sa gitna nila, ang kanilang mga pagganyak ay mali, sila ay tamad, nagpapasasa sila sa laman, at ang kanilang mga puso ay naghihimagsik laban sa katotohanan, at ang lahat ng ito ay nagmumula kay Satanas. Kapag ang mga kalagayan ng mga tao ay hindi normal, kapag sila ay madilim sa loob at nawala ang kanilang normal na katuwiran, pinabayaan ng Banal na Espiritu, at hindi nagagawang maunawaan ang Diyos sa loob ng kanilang mga sarili, ito ay kung kailan si Satanas ay gumagawa sa loob nila. Kung ang mga tao ay palaging mayroong lakas sa loob nila at palaging minamahal ang Diyos, kung gayon sa pangkalahatan kapag ang mga bagay ay nangyayari sa kanila ang mga ito ay mula sa Banal na Espiritu, at sinumang makatagpo nila ay ang resulta ng pagsasaayos ng Diyos. Na ang ibig sabihin, kapag ang iyong mga kalagayan ay normal, kapag ikaw ay nasa dakilang gawain ng Banal na Espiritu, kung gayon imposible para kay Satanas na gawin kang nag-aalinlangan; maaaring sabihin sa ibabaw ng saligang ito na ang lahat ay nagmumula sa Banal na Espiritu, at bagamat maaaring mayroon kang hindi tamang mga saloobin, nagagawa mong talikuran ang mga ito, at hindi sinusunod ang mga ito. Ang lahat ng ito ay nagmumula sa gawain ng Banal na Espiritu. Sa anong mga sitwasyon nanghihimasok si Satanas? Kapag ang iyong mga kalagayan ay hindi normal, kung ikaw ay hindi pa naantig ng Diyos, at walang gawain ng Diyos, at ikaw ay tuyo at tigang sa loob, kapag ikaw ay nananalangin sa Diyos ngunit walang nauunawaang anuman, at kinakain at iniinom ang mga salita ng Diyos ngunit hindi naliliwanagan o naiilawan--sa gayong mga pagkakataon napakadali para kay Satanas na gumawa sa loob mo. Sa ibang pananalita, kapag ikaw ay iniwan ng Banal na Espiritu at hindi mo nauunawaan ang Diyos, kung gayon nangyayari ang maraming mga bagay sa iyo na nagmumula sa tukso ni Satanas. Si Satanas ay gumagawa sa kaparehong oras na ang Banal na Espiritu ay gumagawa, at nanghihimasok sa tao sa kaparehong oras na inaantig ng Banal na Espiritu ang loob ng tao; sa gayong mga pagkakataon, gayunpaman, ang gawain ng Banal na Espiritu ang nangunguna sa kalagayan, at ang mga tao na normal ang mga kalagayan ay makapagtatagumpay, na siyang tagumpay ng gawain ng Banal na Espiritu laban sa gawain ni Satanas. Ngunit kapag gumagawa ang Banal na Espiritu, ang naroon ay ang napakaliit na gawain ni Satanas; kapag ang Banal na Espiritu ay gumagawa naroroon pa rin ang isang masuwaying disposisyon sa loob ng mga tao, at ang lahat na dating nasa kanila ay naroroon pa rin, ngunit sa pamamagitan ng gawain ng Banal na Espiritu napakadali para sa mga tao na malaman ang mahahalagang bagay ukol sa kanila at ang kanilang mapanghimagsik na disposisyon tungo sa Diyos—bagamat maaari lamang nilang alisin sa kanilang mga sarili sa panahon ng unti-unting gawain. Ang gawain ng Banal na Espiritu ay talagang normal, at habang Siya ay gumagawa sa mga tao mayroon pa rin silang mga kaligaligan, lumuluha pa rin sila, nagdurusa pa rin sila, mahihina pa rin sila, at marami pa rin ang hindi malinaw sa kanila, ngunit sa gayong kalagayan nagagawa pa rin nilang pigilan ang kanilang mga sarili na dumausdos pabalik, at maaaring ibigin ang Diyos, at bagamat lumuluha sila at nababalisa sa loob, nagagawa pa rin nilang purihin ang Diyos; ang gawain ng Banal na Espiritu ay talagang normal, at kahit katiting ay hindi higit sa karaniwan. Pinaniniwalaan iyon ng karamihan sa mga tao, sa sandaling magsimulang gumawa ang Banal na Espiritu, ang mga pagbabago ay nangyayari sa kalagayan ng mga tao at ang mahalagang mga bagay ukol sa kanila ay tinatanggal. Ang gayong mga paniniwala ay mapanlinlang. Kapag ang Banal na Espiritu ay gumagawa sa loob ng tao, ang pasibong mga bagay ng tao ay naroroon pa rin at ang kanyang tayog ay nananatiling gaya nang dati, ngunit taglay niya ang pagpapailaw at pagliliwanag ng Banal na Espiritu, ang kanyang kalagayan ay mas maagap, ang mga kalagayan sa loob niya ay normal, at nagbabago siya nang mabilis. Sa totoong mga karanasan ng mga tao, pangunahin nilang nararanasan ang alinman sa gawain ng Banal na Espiritu o ng kay Satanas, at kung hindi nila maunawaan ang mga kalagayang ito, at hindi nakikita ang pagkakaiba, kung gayon ang totoong mga karanasan ay huwag ng pag-usapan pa, upang wala nang masabi ukol sa mga pagbabago sa disposisyon. Kaya, ang susi sa pagdanas sa Diyos ay ang magawang makakita nang malinaw sa gayong mga bagay; sa ganitong paraan, mas magiging madali para sa kanila na makaranas.

Ang gawain ng Banal na Espiritu ay maagap na pag-unlad samantalang ang gawain ni Satanas ay paurong at pagiging pasibo, pagkamasuwayin tungo sa Diyos, paglaban sa Diyos, pagkawala ng pananamalataya sa Diyos, at kawalang kahandaan kahit na umawit ng mga awitin o tumindig at sumayaw. Yaong nagmumula sa pagliliwanag ng Banal na Espiritu ay hindi ipinilit sa iyo, ngunit talagang likas. Kung susundin mo ito, tataglayin mo ang katotohanan, at kung hindi, pagkatapos saka magkakaroon ng pagdusta. Kung ito ang pagliliwanag ng Banal na Espiritu, kung gayon walang anuman sa ginagawa mo ang mapanghihimasukan o mapipigilan, ikaw ay mapalalaya, magkakaroon ng isang landas na isasagawa sa iyong mga pagkilos, at hindi ka sasailalim sa anumang mga pagbabawal, at magagawang kumilos sa ibabaw ng kalooban ng Diyos. Ang gawain ni Satanas ay nagdudulot ng maraming mga bagay na nagiging sanhi ng panghihimasok sa iyo, ginagawa ka nitong hindi nakahandang manalangin, masyadong tamad upang kainin at inumin ang mga salita ng Diyos, at hindi nakahandang isabuhay ang buhay ng iglesia, at inihihiwalay ka nito mula sa espirituwal na buhay. Ang gawain ng Banal na Espiritu ay hindi nanghihimasok sa iyong pang-araw-araw na buhay, at hindi nanghihimasok sa iyong pagpasok sa isang normal na espirituwal na buhay. Sa maraming mga bagay na nangyayari sa iyo, hindi mo nagagawang makita ang pagkakaiba sa panahong iyon. Pagkatapos ng ilang mga araw, gayunpaman, nagsasabuhay ka nang kaunti, at nagpapakita nang kaunti, at mayroong ilang mga pagtugon sa loob mo, at sa pamamagitan ng mga pagpapakitang ito nasasabi mo kung ang mga saloobin sa loob mo ay mula sa Diyos o mula kay Satanas. Ang ilang mga bagay ay malinaw na ginagawa kang tutulan ang Diyos o maghimagsik laban sa Diyos, o pipigilin ka sa pagsasagawa ng mga salita ng Diyos, ang mga bagay na ito ay mula lahat kay Satanas. Ang ilang mga bagay ay hindi malinaw, at hindi mo matutukoy kung ano ang mga ito sa panahong iyon; pagkatapos, kapag nakita mo ang kanilang mga pagpapakita matutukoy mo kung alin ang mula kay Satanas at alin ang pinatnubayan ng Banal na Espiritu. Sa malinaw na pagkilatis sa gayong mga bagay, hindi ka kaagad-agad maililigaw sa iyong mga karanasan. May mga pagkakataon, kapag hindi mabuti ang iyong mga kalagayan, mayroon kang partikular na mga saloobin na ilalabas ka sa iyong pasibong kalagayan—ipinakikita nito na kapag ang iyong mga kalagayan ay hindi kaaya-aya, ang ilan sa iyong mga saloobin ay maaari ding manggaling sa Banal na Espiritu. Hindi ito ang kalagayan na kapag ikaw ay pasibo, ang lahat ng iyong mga saloobin ay ipinadala ni Satanas; kung ang mga iyon ay tama, kung gayon kailan mo magagawang bumaling sa isang positibong kalagayan? Sa pagiging pasibo sa loob ng isang yugto ng panahon, binibigyan ka ng pagkakataon ng Banal na Espiritu na gawing perpekto, inaantig ka Niya, at inilalabas sa iyong pasibong kalagayan.

Sa pagkaalam kung ano ang gawain ng Banal na Espiritu, at kung ano ang gawain ni Satanas, maaari mong paghambingin ang mga ito sa iyong sariling kalagayan sa panahon ng iyong mga karanasan, at sa iyong sariling mga karanasan, at sa ganitong paraan magkakaroon ng marami pang mga katotohanan na may kaugnayan sa panuntunan sa iyong mga karanasan. Sa pagkaunawa sa mga bagay na ito, magagawa mong mapamahalaan ang iyong totoong kalagayan, at magagawang magkaroon ng pagkilatis sa mga tao at sa mga bagay na nangyayari sa iyo,[a] at hindi mo kailangang gumugol ng napakaraming pagsisikap sa pagkakamit ng gawain ng Banal na Espiritu. Mangyari pa, iyon ay hangga’t ang iyong mga pagganyak ay tama, at hangga’t ikaw ay nakahandang maghangad, at magsagawa. Ang wika na gaya nito—wika na naugnay sa mga panuntunan—ay dapat maitampok sa iyong mga karanasan. Kung wala ito, ang iyong mga karanasan ay mapupuno ng panghihimasok ni Satanas, at puno ng hangal na kaalaman. Kung hindi mo nauunawaan kung paano gumagawa ang Banal na Espiritu, kung gayon hindi mo mauunawaan kung paano ka papasok, at kung hindi mo nauunawaan kung paano gumagawa si Satanas, kung gayon hindi mo nauunawaan kung paano ka magiging maingat sa iyong mga yapak. Dapat parehong maunawaan ng mga tao kung paano gumagawa ang Espiritu at kung paano gumagawa si Satanas; ang mga ito ay napakahalagang bahagi ng mga karanasan ng mga tao.

Bagamat wala kang sinumang pinaniniwalaan maliban sa Diyos, taglay mo ba ang isang normal na kaugnayan sa Diyos? Sinasabi ng ilang mga tao na ang tanging mahalaga ay mayroon silang isang normal na kaugnayan sa Diyos, at hindi nila iniintindi ang kanilang mga sarili sa kanilang mga kaugnayan sa iba. Ngunit paano ipinakikita ang isang normal na kaugnayan sa Diyos? Ang gayon bang mga tao ay wala ni katiting na totoong kaalaman? Bakit sinabi na ang lawak ng iyong paninindigan na ibigin ang Diyos, at kung tunay mong tinalikuran ang laman, ay nakasalalay kung ikaw ay may kinikilingan sa iyong mga kapatid, at sa kung, kung ikaw ay, maaaring maisantabi mo ang gayong mga pagkiling. Na ang ibig sabihin, kapag ang iyong kaugnayan sa iyong mga kapatid ay normal, kung gayon ang iyong mga kalagayan sa harap ng Diyos ay normal din. Kapag ang isa sa iyong mga kapatid ay mahina, hindi mo sila kamumuhian, lalaitin sila, pagtatawanan sila, o hindi mo sila papansinin. Kung mapaglilingkuran mo sila, makikipagniig ka sa kanila at sasabihing, “Dati akong pasibo at mahina. Ayokong dumalo sa isang pagtitipon, ngunit isang bagay ang nangyari na sa pamamagitan nito ay niliwanagan ako ng Diyos sa loob ko at dinisiplina ako; dinusta ako sa loob, hiyang-hiya ako, at palagi akong nakadadama ng kalungkutan sa Diyos. Pagkatapos, aking tinalaga ang sarili ko sa buhay ng iglesia, at habang lalo akong nakikibahagi sa aking mga kapatid, mas lalo kong naramdaman na hindi ako makagagawa kung wala ang Diyos. Nang ako ay kasama nila hindi ako nakadama ng lungkot; nang ako ay ikinulong sa isang silid nang nag-iisa nakadama ako ng lungkot at kawalan ng kaibigan, nadama ko na ang aking buhay ay hungkag at ang aking mga saloobin ay naging kamatayan. Ngayong ako ay nasa aking mga kapatid, hindi nangahas si Satanas na gawin ang kanyang gawain, at hindi ako nakadama ng lungkot. Nang makita ko kung gaano katatag ang pag-ibig para sa Diyos ng aking mga kapatid, ako ay nainspirado, at kaya ako ay palaging nasa aking mga kapatid, at ang aking pasibong kalagayan ay likas na naglaho.” Sa pagkarinig nito, nadadama nila na walang saysay na manalangin sa tahanan, nadadama pa rin nila na walang pag-ibig sa pagitan ng kanilang mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, na ang kanilang buhay ay hungkag, na sila ay walang sinumang maaasahan, at na hindi sapat na manalangin lamang. Kung ikaw ay nakikipagniig sa kanila sa ganitong paraan, kung gayon magkakaroon sila ng isang landas na isasagawa. Kung nadadama mo na hindi mo magagawang maglaan sa kanila, kung gayon maaari mo silang dalawin. Ito ay hindi kailangang gawin ng nangunguna sa iglesia—pananagutan ng bawat kapatid na gawin ang gawaing ito. Kung nakikita mo na ang isang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay nasa isang pangit na kalagayan, dapat mo silang dalawin. Ito ang pananagutan ng bawat isa sa inyo.

Mga Talababa:

a. Nilalaktawan ng orihinal na teksto ang “na nangyayari sa iyo.”

Sinundan:Tanging Yaong Mga Nagtutuon ng Pansin sa Pagsasagawa Ang Maaaring Gawing Perpekto

Sumunod:Isang Babala sa Mga Hindi Nagsasagawa ng Katotohanan