Isang Sermon sa Mateo 24:23–24: Paano Masasabi ang Tunay na Cristo sa mga Huwad na Cristo

Mayo 23, 2020

Iba’t-ibang uri ng sakuna ang nangyayari ngayon at ang mga propesiya sa Bibliya tungkol sa pagparito ng Panginoon ay halos natupad na. Maraming mga kapatid ang nakakaramdam sa kanilang mga puso na ang Panginoon ay malamang na nakabalik na, at silang lahat ay naghahanap sa Panginoon. Ngunit mayroon ding marami na iniisip ang talatang ito mula sa Bibliya, “Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinomang tao, Narito ang Cristo, o, Nariyan; huwag ninyong paniwalaan. Sapagka’t may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa’t ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang” (Mateo 24:23–24). Kahit na maaaring naririnig nila ang sinuman na nagpapatotoo na ang Panginoon ay dumating na, hindi nila hinahanap o sinisiyasat ang pahayag na ito, ngunit sa halip ay sinusunod ang relihiyosong mundo at kumakapit sa paniwala na “ang anumang mensahe na nangangaral na ang Panginoon ay bumalik sa katawang-tao ay hindi totoo.” Kung gagawin natin ito, magagawa ba nating tanggapin ang pagbabalik ng Panginoon? Ang Panginoong Jesus ay nagpropesiya nang maraming beses na babalik Siya, kaya kung susundin natin ang Kanyang mga salita upang sabihin na ang anumang mensahe na nangangaral na ang Panginoon ay bumalik sa katawang-tao ay hindi totoo, hindi ba natin itinatanggi kung gayon ang pagbabalik ng Panginoon? Nilalabanan natin kung gayon ang Diyos at gumagawa ng isang kahila-hilakbot na pagkakamali, siyang tunay. Pagdating sa paghihintay ng pagbabalik ng Panginoon, hindi tayo dapat manatiling basta na lamang nagbabantay, sapagkat, sa paggawa nito, mapapalampas natin ang pagbabalik ng Panginoon. Upang masalubong ang Panginoon, dapat nating aktibong hanapin na makinig sa tinig ng Diyos, tulad ng sinasabi sa Bibliya, “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25:6). Iprinopesiya rin sa Aklat ng Pahayag, “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko” (Pahayag 3:20), at “Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia” (Pahayag 2:7). Ito ay kalooban ng Panginoon na manatiling maingat tayo at magtuon ng pansin sa pakikinig sa tinig ng Diyos. Sa sandaling magpatotoo ang isang tao na bumalik ang Panginoon, dapat tayong maging matalinong dalaga na aktibong naghahanap ng tinig ng Panginoon, sapagkat sa ganitong paraan ay masasalubong natin ang Panginoon. Kung ang lahat ng ating ginagawa ay nagbabantay laban sa mga huwad na Cristo at magtatapos sa pagsasara ng ating mga pintuan sa Panginoon sa pagbabalik din Niya, hindi ba iyon parang tayo na tumigil sa pagkain nang sabay-sabay dahil sa takot sa mabulunan? At hindi ba tayo magiging katulad ng mga mangmang na dalaga, hindi masasalubong ang Panginoon, inabandona at tinanggal? Ang mga tupa ng Diyos ay nakikinig sa Kanyang tinig; ang mga tunay na may kakayahan at pag-unawa ay makikinig sa tinig ng Diyos, at mahahanap nila ang katotohanan at masasabi ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na Cristo at huwad na mga Cristo. Hindi sila malilinlang ng mga huwad na Cristo. Ang dapat nating maunawaan ngayon nang higit pa kaysa sa anumang bagay, samakatuwid, ay kung paano masasabi sa pagitan ng tunay na Cristo at huwad na mga Cristo. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ay mapoprotektahan tayo mula sa mga panlilinlang ng mga huwad na Cristo, at masasalubong natin ang pagbabalik ng Panginoon. Ang ating fellowship sa ibaba ay may kinalaman sa aspetong ito ng katotohanan.

Kaugnay na mga Video: Maikling Dula | "Paggutom sa Sarili sa Takot na Mabulunan"

Ang Unang Paraan Upang Masabi ang Kaibahan sa Pagitan ng Tunay na Cristo sa mga Huwad na Cristo: Pagkilala kay Cristo Bilang ang Katotohanan, ang Daan, at ang Buhay

Upang makilatis kung ang sinuman ay ang tunay na Cristo o isang huwad na Cristo, kailangan nating tingnan kung kaya nilang ipahayag ang katotohanan at kung kaya nilang isagawa ang gawain ng pagliligtas ng tao. Sabi ng Diyos, “Siya na pagkakatawang-tao ng Diyos ay magkakaroon ng diwa ng Diyos, at Siya na pagkakatawang-tao ng Diyos ang magkakaroon ng pagpapahayag ng Diyos. Yamang ang Diyos ay nagiging katawang-tao, ilalahad Niya ang gawaing dapat Niyang gawin, at yamang ang Diyos ay nagiging katawang-tao, ipapahayag Niya kung ano Siya, at nagagawa Niyang ihatid ang katotohanan sa tao, pagkalooban ng buhay ang tao, at ipakita sa tao ang daan. Ang katawan na walang diwa ng Diyos ay tiyak na hindi ang Diyos na nagkatawang-tao; walang duda ito. Para masiyasat kung ito ang katawang-tao ng Diyos, kailangan itong matukoy ng tao mula sa disposisyon na Kanyang ipinapahayag at sa mga salitang Kanyang sinasambit. Ibig sabihin, kung ito nga ang katawang-tao ng Diyos o hindi, at kung ito nga ang tunay na daan o hindi, kailangan itong matukoy mula sa Kanyang diwa. Kaya nga, sa pagtukoy[a] kung ito ang katawan ng Diyos na nagkatawang-tao, ang susi ay bigyang-pansin ang Kanyang diwa (Kanyang gawa, Kanyang mga salita, Kanyang disposisyon, at marami pang iba), sa halip na ang panlabas na anyo. Kung ang nakikita lamang ng tao ay ang Kanyang panlabas na anyo, at hindi niya napapansin ang Kanyang diwa, ipinapakita niyan ang kamangmangan at kawalang-muwang ng tao” (Paunang Salita sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “Ang Diyos na nagkatawang-tao ay tinatawag na Cristo, at ang Cristo na kayang magbigay ng katotohanan sa tao ay tinatawag na Diyos. Walang kalabisan tungkol dito, sapagka’t Siya ay may taglay ng diwa ng Diyos, at may taglay ng disposisyon ng Diyos, at may karunungan sa Kanyang gawain, na hindi kayang abutin ng tao. Sila na itinuturing ang sarili nila bilang Cristo, nguni’t hindi kayang gawin ang gawain ng Diyos ay mga manlilinlang. Ang Cristo ay hindi lang ang pagpapakita ng Diyos sa lupa, kundi ang partikular na katawang-tao ring tinaglay ng Diyos habang ginagawa at tinatapos Niya ang Kanyang gawain sa tao. Ang katawang-taong ito ay hindi kayang palitan ng kahit na sinong tao lang, kundi ng isang taong sapat na makakayanan ang gawain ng Diyos sa lupa, at makapagpapahayag ng disposisyon ng Diyos, at maaaring katawanin nang husto ang Diyos, at makapagbibigay ng buhay sa tao. Sa malao’t madali, yaong mga nagpapanggap na Cristo ay babagsak na lahat, dahil kahit sinasabi nila na sila ang Cristo, wala silang taglay na diwa ng Cristo. Kaya nga sinasabi Ko na ang pagiging-tunay ng Cristo ay hindi kayang tukuyin ng tao, nguni’t ito’y sinasagot at pinagpapasiyahan ng Diyos Mismo” (“Tanging ang Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Malinaw na sinasabi ng mga salita ng Diyos na ang Diyos lamang na nagkatawang-tao ang maaaring tawaging Cristo. Si Cristo ay ang Espiritu ng Diyos na napangyari sa laman, iyon ay, kung ano ang mayroon at ano ang Diyos, ang disposisyon ng Diyos, at karunungan ng Diyos, na napangyaring lahat sa laman. Si Cristo ay nagtataglay ng banal na diwa, Siya ay kumakatawan sa katotohanan; Maaari Niyang ipahayag ang katotohanan upang magpastol at magkaloob sa tao sa anumang oras at sa anumang lugar, at si Cristo lamang ang makagagawa ng gawain ng pagtubos at pagliligtas ng sangkatauhan. Ito ay hindi maikakailang katotohanan. Halimbawa, ang Panginoong Jesus ay ang Cristo na nagkatawang-tao; nagawa Niyang ipahayag ang katotohanan sa anumang oras at sa anumang lugar, dinala niya sa tao ang daan ng pagsisisi, at iniligtas ang tao mula sa higpit ng mga batas. Ang Panginoon ay gumawa din ng ilang mga kinakailangan sa atin upang maunawaan natin kung paano mahalin at patawarin ang iba, at upang kuhanin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan Niya Mismo, Siya ay personal na ipinako sa krus. Ang lahat ng gawain na ginawa ng Panginoong Jesus at ang lahat ng mga salita na Kanyang binigkas, pati na rin ang Kanyang pag-ibig at awa sa sangkatauhan, ay mga bagay na hindi makakamit ng tao, at lubos nilang kinakatawan ang pagkakakilanlan ng Diyos.

Ang mga huwad na Cristo, sa kabilang banda, ay sa diwa ng masasamang espiritu at mga demonyo. Ang mga huwad na Cristo ay lubos na walang katotohanan, wala ring kakayahang ipahayag ang katotohanan. Karamihan sa mga ito ay mapagmataas at sukdulang salungat sa katwiran. Alam nila na ang mga tao ay iniidolo ang kaalaman sa bibliya, at sa gayon ginagamit nila ang kaisipan na ito upang magkamali ng pakahulugan sa Bibliya, upang kuhanin ang mga taludtod sa labas ng konteksto, at ilabas ang lahat ng mga uri ng walang katotohanang mga teorya upang linlangin ang mga tao. Hindi lamang ang kanilang mga salita ay hindi magagawang magdulot ng pagbabago sa mga disposisyon ng mga tao o magpapahintulot sa mga tao na makilala ang Diyos, ngunit ginagawa rin nila ang mga espiritu ng mga tao na madilim at malumbay. Hindi sila nangahas na ipahayag sa publiko ang kanilang mga salita upang hanapin at saliksikin ng lahat ng sangkatauhan, ngunit maaari lamang linlangin ang isang maliit na bilang ng mga hindi nakaka-kilalang tao nang lihim. Samakatuwid, upang masabi ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tunay na Cristo at huwad na mga Cristo, dapat nating alamin muna ang kanilang kakanyahan; Tanging ang Cristo na nagtataglay ng banal na diwa ang nakapagpapahayag ng katotohanan upang iligtas at magtustos para sa sangkatauhan, samantalang ang mga walang banal na diwa ay hindi magagawa ito, gaano man kadami ang kaalaman na mayroon sila o kung gaano man sila may kakayahan. Ang mga masasamang espiritu at demonyo ay walang kakayahang magpahayag ng katotohanan o isagawa ang gawain ng pagliligtas ng tao; ang kaya nilang gawin ay linlangin at itiwali ang mga tao. Kaya malinaw na upang masabi ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na Cristo at huwad na mga Cristo, dapat nating kilalanin na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Ito ay tulad ng sinabi ng Panginoong Jesus, “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay” (Juan 14:6). “Ang mga ito’y ang nagsisisunod sa Cordero saan man siya pumaroon” (Pahayag 14:4).

Ang Ikalawang Paraan Upang Masabi ang Kaibahan sa Pagitan ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo: Ang Gawain ng Diyos ay Laging Bago at Hindi Naluluma, at Hindi Niya Inuulit ang Kanyang Gawain

Tulad ng alam nating lahat, ang Diyos ay palaging bago at hindi naluluma, at hindi Niya inuulit ang Kanyang gawain. Maaari natin sa gayong gamitin ang puntong ito upang makilala sa pagitan ng tunay na Cristo sa mga huwad na Cristo. Una, ating basahin ang isang sipi ng mga salita ng Diyos, “Kung, sa kasalukuyan, mayroong isang tao na darating na kayang magpakita ng mga tanda at kababalaghan, magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng maysakit, at magpakita ng maraming milagro, at kung ang taong ito ay nagsasabing sila si Jesus na dumating, kung gayon ay ito ang huwad na masasamang espiritu, at ang kanilang paggaya kay Jesus. Tandaan ito! Hindi inuulit ng Diyos ang parehong gawain. Nakumpleto na ang yugto ng gawain ni Jesus, at hindi na muling isasagawa ng Diyos ang yugtong iyon ng gawain. … Kung, nitong mga huling araw, ang Diyos ay nagpapakita pa rin ng mga tanda at kababalaghan, at nagpapalayas pa rin ng mga demonyo at nagpapagaling ng maysakit—kung ginawa Niya ang eksaktong ginawa ni Jesus—uulitin ng Diyos ang parehong gawain, at ang gawain ni Jesus ay walang magiging kabuluhan o halaga. Kaya, isinasagawa ng Diyos ang isang yugto ng gawain sa bawat kapanahunan. Kapag ang isang yugto ng Kanyang gawain ay nakumpleto na, agad itong ginagaya ng masasamang espiritu, at matapos simulan ni Satanas na sundan ang mga yapak ng Diyos, binabago ng Diyos ang pamamaraan. Kapag nakumpleto na ng Diyos ang isang yugto ng Kanyang gawain, ginagaya ito ng masasamang espiritu. Kailangan mong malinawan ito” (“Pagkilala sa Gawain ng Diyos Ngayon” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Makikita natin mula sa mga salita ng Diyos na ang Diyos ay bago at hindi kailanman naluluma, at hindi Niya na inuulit ang Kanyang gawain. Sa tuwing nagsasagawa ang Diyos ng gawain, nagsisimula Siya ng isang bagong kapanahunan at tinatapos ang luma, na nagdadala ng isang bago at mas mataas na yugto ng gawain. Halimbawa, nakumpleto ng Diyos na Jehova ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan na pagproklama ng batas at kautusan at pamumuno sa buhay ng mga tao. Nang dumating ang Panginoong Jesus upang maisagawa ang Kanyang gawain, hindi Niya inulit ang gawain na nauna; sa halip, tinapos Niya ang Kapanahunan ng Kautusan at sinimulan ang Kapanahunan ng Biyaya, at isinagawa Niya ang gawain ng kaligtasan ng tao at ang pagpapatawad ng kanyang kasalanan. Tanging ang Diyos Mismo ang maaaring gumawa ng ganoong gawain. Sapagkat, dahil ang mga huwad na Cristo, ay walang kakanyahan ng Diyos, hindi nila kayang gawin ang gawain ng Diyos, mas lalong hindi nila magagawang gawin ang pagsisimula ng isang bagong kapanahunan at pagtatapos ng isang kapanahunan. Ang magagawa lamang nila ay ang sumunod sa likuran ng gawain ng Diyos, na ginagaya ang tono ng pagsasalita ng Diyos at mga salita na sinabi Niya, at ginagaya ang gawaing ginawa ng Diyos noong nakaraan. Nagpapakita sila ng ilang mga simpleng palatandaan at kababalaghan at nagpapanggap na Diyos upang linlangin ang mga tao. Ang mga huwad na Cristo, bukod dito, ay walang awtoridad; kahit gaano pa nila sinusubukan na tularan ang Panginoon, hindi sila maaaring gumawa ng ganoong mga palatandaan at kababalaghan tulad ng ginawa ng Panginoong Jesus, tulad ng pagpapakain sa limang libo ng dalawang isda at limang tinapay at ibinalik si Lazarus mula sa mga patay. Ang ibig sabihin nito ay ang Diyos sa mga huling araw ay ganap na hindi na uulitin ang gawain na ginawa ng Panginoong Jesus, at ang lahat sa mga huling araw na ginagaya ang gawain ng Diyos, na nagpapakita ng ilang simpleng mga palatandaan at kababalaghan at pagpapagaling ng mga maysakit at pagpapalayas ng mga demonyo upang linlangin ang mga tao, ay tiyak na mga masasamang espiritu na nagpapanggap—sila ay mga huwad na Cristo. Kaya’t binigyan tayo ng Panginoong Jesus ng babalang ito, “Sapagka’t may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa’t ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang” (Mateo 24:24).

Mula sa fellowship na ito, nalaman natin ngayon na si Cristo lamang ang may kakanyahan ng buhay ng Diyos, at si Cristo lamang ang maaaring magpahayag ng katotohanan at magtustos para sa buhay ng mga tao. Kapag ang mga nagmamahal sa katotohanan at nauuhaw sa katotohanan ay nakikinig sa salita ng Diyos, sila ay napapalapit at nasasakop ng Kanyang salita. Ang ganitong mga tao ay pag-aari ng Diyos; nauunawaan nila ang tinig ng Diyos at kinikilala si Cristo bilang ang Diyos Mismo. Si Pedro, Juan, at ang iba pang mga alagad, halimbawa, lahat ay nakilala ang mga salita ng Panginoong Jesus na Siya ang Mesiyas na bumalik, at sa gayon, isa-isa, sinimulan nilang sundan Siya. Ang Makapangyarihang Diyos ay dumating na sa mga huling araw, at, nagsisimula sa bahay ng Diyos, isinasagawa Niya ang gawain ng paghatol, at ipinapahayag Niya ang lahat ng mga katotohanan upang mailigtas ang sangkatauhan; inihayag Niya ang misteryo ng anim-na-libong- taong pamamahala ng Diyos sa kabuuan nito, at inilantad Niya ang satanikong kalikasan at diwa ng tao, upang malaman niya ang katotohanan ng kanyang katiwalian at magkaroon ng landas na humahantong sa mga pagbabago sa kanyang disposisyon. Sinasabi rin sa atin ng Makapangyarihang Diyos kung paano isagawa ang mga salita ng Diyos, kung paano mamuhay ng may wastong pagkatao, kasama ng maraming iba pang mga bagay, at magkasama, lahat ng mga bagay na ito ay daan ng buhay na walang hanggan. Ang gawain ng pagliligtas ng sangkatauhan na isinagawa ng Makapangyarihang Diyos ay ang gawain ng Diyos Mismo, na tiyak na tinutupad ang mga propesiya na ito sa Bibliya, “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating” (Juan 16:12–13). “At kung ang sinomang tao’y nakikinig sa aking mga pananalita, at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan: sapagka’t hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan” (Juan 12:47).

Ngayon, ang aklat ng mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos, Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao ay ginawang pampubliko sa online para sa pagpupursige at pagsisiyasat ng mga nagmamahal sa katotohanan mula sa lahat ng panig ng mundo. Maraming mga tao na nagnanais na magpakita ang Diyos ay nabasa ang mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos at kinikilala silang ang tinig ng Diyos, at sa gayon ay natitiyak na ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus sa mga huling araw. Isa-isa, sinundan nila ang mga yapak ng Kordero at bumalik sa harap ng trono ng Diyos. Ito ay ganap na resulta ng gawain ng Diyos Mismo, na ganap na tinutupad ang propesiyang ito sa Isaias kabanata 2 bersikulo 2, “At mangyayari sa mga huling araw, na ang bundok ng bahay ni Jehova ay matatatag sa taluktok ng mga bundok, at magiging mataas sa mga burol; at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon.” Maliwanag na sa pagsalubong sa Panginoon, ang mahalaga ay ang pagtutuon ng pansin sa pakikinig sa tinig ng Diyos at kilalanin si Cristo bilang ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Dapat tayong maghanap at magsaliksik kapag naririnig natin na ang isang tao ay may mga pananalita ng Diyos o may nangangaral sa pagbabalik ng Panginoon. Kung mananatili tayong natatakot na malinlang ng mga huwad na Cristo at manatiling nagbabantay, kung hindi tayo mangangahas na maghanap o magsaliksik, at tumatanggi tayong tanggapin ang kaligtasan ng Makapangyarihang Diyos—ang Cristo ng mga huling araw—kung gayon hindi ba tayo nagiging sukdulang hangal? Kung ginawa natin iyon, maiwawala natin nang magpakailanman ang kaligtasan ng Diyos sa mga huling araw!

Rekomendasyon: Maikling Dula | "Ang Totoo Ay Hindi Maaaring Maging Huwad"

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Kontakin Kami Gamit ang Messenger