Bible Study Topics Tagalog: Mga Mapagkukunang Pang-Kristiyanong Debosyonal

19 nauugnay na media

Ang Misteryo ng “Ako at ang Ama ay Iisa” ay Naibunyag

Mayroong misteryo sa loob ng mga salita ng Panginoon, “Ako at ang Ama ay iisa.” Tanging ang Diyos lamang ang maaaring maghayag ng misteryo na ito at ngayon ito ay naibunyag. Basahin ang artikulong ito upang malaman ang h…

Abril 17, 2020

Ang Panginoong Jesus ba ay Diyos o ang Anak ng Diyos?

Ni: Xie Wen, JapanKamakailan, nang malapit ng matapos ang isang grupo sa pag-aaral ng Biblia, ang Kapatid na Li, isang manggagawa, ay nagtanong ng ganito: “Nakatala sa Biblia, ‘At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka'y u…

Hulyo 2, 2019