Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 79

Bulag! Mangmang! Isang bunton ng walang-kabuluhang basura! Inyong inihihiwalay ang Aking normal na pagkatao mula sa Aking ganap na pagka-Diyos! Hindi ba ninyo iniisip na ito ay isang kasalanan laban sa Akin? At higit pa ito ay isang bagay na mahirap patawarin! Ang praktikal na Diyos ay sumasainyo ngayong araw ngunit ang inyo lamang alam ay ang isang bahagi Ko iyan ay ang Aking normal na pagkatao, at hindi pa nakita man lamang ang bahagi Ko na ganap ang pagka-Diyos. Iniisip ba ninyo na hindi Ko alam kung sino’ng sumusubok na dayain Ako sa Aking likuran? Hindi kita pinupuna ngayon, binabantayan Ko lamang kung ano’ng antas ang kaya mong maabot at kung ano ang iyong magiging huling hantungan. Ang Aking mga salita ay naisalita na nang libo-libo at kayo ay nakagawa na ng maraming masasamang bagay. Bakit ninyo paulit-ulit na sinusubukang dayain Ako? Dapat mong bantayan ang iyong sarili! Kung iyong pagningasin ang Aking galit sa isang tiyak na antas kung gayon hindi kita pakikitaan ng habag at sisipain kita palabas. Hindi Ko titingnan kung paano ka noong una, kung ikaw ay tapat o masigasig, kung gaano ka kumilos, kung gaano ka gumugol para sa Akin—hindi Ko na titingnan man lamang ang mga bagay na ito. Kailangan mo lamang na galitin Ako ngayon at itatapon kita tungo sa walang-hanggang kalaliman. Sino pa ang naglalakas-loob na subukang dayain Ako? Tandaan ito! Mula ngayon kapag Ako ay nagalit, kahit na kanino pa ito, aalisin kita kaagad upang hindi na magkaroon ng kaguluhan sa hinaharap at upang sa gayon ay hindi Ko na kailangang makita ka muli. Kung ikaw ay lumaban sa Akin agad-agad kitang kakastiguhin—natatandaan ba ninyo ito? Yaong mga matatalas ay agarang magsisisi.

Ngayong araw, iyan ay ngayon, Ako ay puno ng galit. Kayong lahat ay dapat na maging tapat sa Akin, at ialay ang iyong buong pagkatao sa Akin. Hindi na maaaring magkaroon ng mga pag-antala. Kung hindi mo pakinggan ang Aking mga salita Aking iuunat ang Aking kamay at pababagsakin kita. Mula rito Aking sasanhiin ang bawat isa na makilala Ako, at ngayong araw Ako ay puno ng galit at kamahalan sa lahat (ito ay mas matindi kaysa Aking paghatol). Ako ay nagsalita ng maraming mga salita ngunit kayo ay hindi man lamang tumutugon; kayo ba ay talagang napakabobo? Hindi Ko iniisip na ganoon kayo, ganoon ba kayo? Ito ay ang matandang diyablo sa loob ninyo na gumagawa ng masama—nakikita ba ninyo ito nang malinaw? Magmadaling magpatupad ng radikal na pagbabago! Ngayong araw, ang gawain ng Banal na Espiritu ay nakaabot sa yugtong ito—hindi ba ninyo ito nakita? Ang Aking pangalan ay kakalat sa bawat bahay sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng mga patutunguhan at isisigaw mula sa mga bibig ng kapwa matatanda at mga bata hanggang sa bawat bahagi ng sanlibutang sansinukob; ito ay isang tunay na tunay na katotohanan. Ako ang walang-katulad na Diyos Sarili Niya, lalong higit pa Ako lamang ang nag-iisang persona ng Diyos, at Ako, ang kabuuan ng laman, ay lalong higit pa na ang ganap na kahayagan ng Diyos. Sinuman ang naglalakas-loob na hindi gumalang sa Akin, sinuman ang naglalakas-loob na magpakita ng paglaban sa kanilang mga mata, sinuman ang naglalakas-loob na magsalita ng mga salita ng paglaban laban sa Akin ay tiyak na mamamatay mula sa Aking mga sumpa at galit (magkakaroon ng pagsumpa dahil sa Aking galit). At sinuman ang naglalakas-loob na hindi maging tapat o maging anak sa Akin, sinuman ang naglalakas-loob na subukang linlangin Ako ay tiyak na mamamatay sa Aking pagkamuhi. Ang Aking pagkamatuwid, kamahalan at paghatol ay mananatili magpakailan kailanman. Noong una, Ako ay mapagmahal at mahabagin, ngunit hindi ito ang disposisyon ng Aking ganap na pagka-Diyos; ang pagkamatuwid, kamahalan at paghatol ay ang disposisyon Ko lamang—ang ganap na Diyos Sarili Niya. Noong Kapanahunan ng Biyaya Ako ay mapagmahal at mahabagin. Dahil sa gawain na kailangan Kong tapusin mayroon Akong maibiging-kabaitan at habag, ngunit pagkatapos wala nang pangangailangan para sa anumang maibiging-kabaitan o habag (wala na simula noon). Ito lahat ay pagkamatuwid, kamahalan at paghatol at ito ang ganap na disposisyon ng Aking normal na pagkatao kasama ang Aking ganap na pagka-Diyos.

Yaong mga hindi nakakakilala sa Akin ay mapapahamak sa walang-hanggang kalaliman at yaong mga nakatitiyak tungkol sa Akin ay mabubuhay magpakailanman, upang kalingain at pangalagaan sa loob ng Aking pag-ibig. Ako ay nagwiwika ng isang salita at ang buong sansinukob ay nanginginig mula sa isang dulo hanggang sa isa—sino’ng makaririnig ng Aking mga salita at hindi manginginig sa takot? Sino’ng hindi makalilinang ng isang puso na gumagalang sa Akin? Sino’ng hindi makaaalam sa Aking pagkamatuwid at kamahalan mula sa Aking mga gawa? At sino’ng hindi makakakita sa Aking pagka-makapangyarihan-sa-lahat at karunungan sa loob ng Aking mga gawa? Sinuman ang hindi nag-iingat ay tiyak na mamamatay. Ito ay dahil yaong mga hindi nag-iingat ay yaong mga lumalaban sa Akin, na hindi nakakakilala sa Akin, at sila ay ang arkanghel, ang pinakamabagsik. Suriin ninyo ang inyong mga sarili—sinuman ang mabagsik, matuwid-sa-sarili, mayabang at bilib-sa-sarili ay tiyak na pagtutuunan ng Aking pagkamuhi at mapapahamak!

Akin ngayong ipinahahayag ang mga batas ng pamamalakad ng Aking kaharian: Ang lahat ng mga bagay ay nasa loob ng Aking paghatol, lahat ng mga bagay ay nasa loob ng Aking pagkamatuwid, lahat ng mga bagay ay nasa loob ng Aking kamahalan, at ang pagkamatuwid ay isinasagawa sa lahat. Yaong mga nagsasabi na sila ay naniniwala sa Akin subalit sinasalungat Ako sa kanilang mga puso, o ang mga puso ay tumalikod sa Akin ay sisipain palabas, ngunit lahat ay sa loob ng Aking sariling tamang panahon. Yaong mga nagsasalita nang may panunuya tungkol sa Akin, ngunit sa isang paraan na hindi napapansin ng mga tao, ay mamamatay kaagad (sila ay mamamatay sa espiritu, katawan at kaluluwa). Para sa mga yaong umaapi o malamig-na-pinakikitunguhan yaong Aking mga minamahal, ang Aking galit ay hahatol sa kanila agad-agad. Ito ay upang sabihin na yaong mga may pusong mapanibughuin tungo sa mga yaong Aking minamahal at iniisip na Ako ay hindi matuwid ay ipapasa sa mga yaong ninanais Kong hatulan. Lahat nang may mabuting-asal, simple at tapat (kabilang yaong mga kulang sa karunungan) at taos na may iisang-pag-iisip tungo sa Akin ay mananatili lahat sa Aking kaharian. Yaong mga hindi dumaan sa pagsasanay, ibig sabihin yaong mga tapat na tao na kulang sa karunungan at panloob-na-kaunawaan, ay magkakaroon ng kapangyarihan sa loob ng Aking kaharian. Gayunman sila ay nagdaan din sa pagsubok at pagkabasag. Iyang sila ay hindi dumaan sa pagsasanay ay hindi ganap, ngunit sa halip sa pamamagitan ng mga bagay na ito Aking ipakikita sa bawat isa ang Aking pagkamakapangyarihan-sa-lahat at ang Aking karunungan. Aking sisipain palabas yaong mga nag-aalinlangan pa rin sa Akin ngayon, hindi Ko nais ang isa man sa kanila (Aking kinamumuhian yaong mga nag-aalinlangan pa rin sa Akin sa isang panahong gaya nito). Sa pamamagitan ng mga hakbang na Aking ginagawa sa bawat bahagi ng buong sansinukob, Aking ipakikita sa mga tapat na tao ang pagiging kamangha-mangha ng Aking mga pagkilos, sa gayon ay pinalalago ang kanilang karunungan, panloob-na-kaunawaan at pag-arok, at Aking sasanhiin ang mga mapanlinlang na mga tao upang mawasak sa isang saglit dahil sa Aking kamangha-manghang mga gawa. Lahat ng mga panganay na mga anak-na-lalaki na siyang unang tumanggap sa Aking pangalan (ibig sabihin yaong banal at walang-dungis, tapat na mga tao) ay siyang mauunang pumasok tungo sa kaharian at mamamahala sa lahat ng mga bansa at lahat ng mga bayan kasama Ko, maghahari bilang mga hari sa kaharian at sama-samang hahatulan ang lahat ng mga bansa at lahat ng mga bayan (ibig sabihin lahat ng panganay na mga anak-na-lalaki sa kaharian, at wala nang iba). Yaong mga nasa mga bansa at lahat ng mga bayan na nahatulan na at nangagsisi ay papasok sa Aking kaharian at magiging Aking bayan, at yaong mga matitigas-ang-ulo at hindi nangagsisi ay itatapon tungo sa walang-hanggang kalaliman (upang mapahamak magpakailanman). Ang paghatol sa loob ng kaharian ay magiging huling panahon at ito ay magiging ang Aking lubusang paglilinis ng sanlibutan. Hindi na magkakaroon pa ng anumang kawalang-katarungan, anumang dalamhati, anumang mga luha, anumang mga buntong-hininga at lalong higit pa hindi na magkakaroon ng sanlibutan. Lahat ay magiging ang kahayagan ni Cristo, lahat ay magiging ang kaharian ni Cristo. Anong luwalhati! Anong luwalhati!

Sinundan:Kabanata 78

Sumunod:Kabanata 80

Baka Gusto Mo Rin

 • Sa Inyong Pananampalataya sa Diyos Dapat Kayong Sumunod sa Diyos

  Sa loob nila, maraming mga alituntunin at mga ipinagbabawal tungkol sa pananampalataya sa Diyos, mga nakaraang karanasan na bunga ng maraming taong pananampalataya, o iba-ibang mga aral na nakabatay sa Biblia.

 • Ang Landas… (2)

  Marahil ang ating mga kapatirang lalaki at babae ay may bahagyang balangkas ng pagkakasunud-sunod, mga hakbang, at mga pamamaraan ng gawain ng Diyos s…

 • Ang Landas... (4)

  Na nakakaya ng mga tao na matuklasan ang kariktan ng Diyos, mahanap ang daan ng pagmamahal sa Diyos sa kapanahunang ito, at na sila ay handang tanggap…

 • Umiiral ba ang Trinidad?

  Pagkatapos lamang na nagkatotoo na si Jesus ay nagiging katawang-tao saka napagtanto ito ng tao: Hindi lamang ang Ama sa langit, kundi ang Anak din, a…