Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Ika-walumpung Pagbigkas

Ang lahat ay nangangailangan ng tunay na pakikipagtalastasan sa Akin para maliwanagan at mailawan; higit pa, sa pamamagitan lamang nito magiging mapayapa ang espiritu. Kung hindi, hindi ito mapapayapa. Ngayon ang pinaka-malalang karamdaman sa gitna ninyo ay ang paghihiwalay ng Aking karaniwang pagkatao mula sa Aking ganap na pagkaDiyos; higit pa, ang karamihan sa inyo ay nagpapabigat sa Aking karaniwang pagkatao, na para bang hindi kailanman nalaman na mayroon din Akong ganap na pagkaDiyos. Sinasalangsang nito Ako! Alam ba ninyo? Ang inyong karamdaman ay napakalalâ na kung hindi kayo magmamadali at manunumbalik kayo ay mapapatay ng Aking mga kamay. Sa Aking harap nag-aasal kayo sa isang paraan (nagpapakita bilang isang totoong maginoo, mapagkumbaba at matiyaga), nguni’t sa Aking likuran nag-aasal kayo ng ganap na iba (ganap na isang huwad na maginoo, walang-patumangga at walang pagpipigil, ginagawa anuman ang nais ninyong gawin, lumilikha ng mga paghahati-hati, nagtatatag ng sariling mga kaharian, inaasam na ipagkanulo Ako), kayo ay bulag! Buksan ninyo ang inyong mga mata na napalabò na ni Satanas! Tingnan ninyo kung sino talaga Ako! Wala kayong hiya! Hindi ninyo nalalaman na ang Aking mga pagkilos ay kamangha-mangha! Hindi ninyo nalalaman ang Aking pagka-makapangyarihan! Sino ang masasabi na gumagawa siya ng paglilingkod kay Cristo datapuwa’t hindi ligtas? Hindi ninyo alam kung anong papel ang inyong ginagampanan! Sa totoo lamang ay lumalapit ka sa harap Ko na balatkayong nagpapakita ng iyong mga panghalina, anong kababaan! Sisipain kita palabas ng Aking bahay, hindi Ko ginagamit ang ganitong tipo ng tao dahil hindi Ko sila itinalaga o pinili.

Ginagawa Ko ang sinasabi Ko, yaong mga gumagawa ng masama ay hindi dapat matakot. Hindi Ako gumagawa ng mali sa kanino mang tao. Lagi Akong kumikilos ayon sa Aking plano, kumikilos ayon sa Aking pagkamatuwid. Dahil yaong mga gumagawa nang masama ay naging mga inápó ni Satanas simula sa paglikha, hindi Ko sila pinili, ito ang ibig sabihin ng “hindi binabago ng mga leopardo ang kanilang mga batik-batik.” Sa mga bagay na hindi maunawaan ng sangkatauhan, lahat ay napalinaw na at walang natatago sa Akin. Marahil ikaw ay makakapagtago ng isang bagay mula sa paningin ng maliit na bilang ng mga tao, nakukuha ang tiwala ng iilang mga tao, nguni’t sa Akin ito ay hindi napakadali. Sa katapusan hindi kayo makakatakas sa Aking paghatol. Ang titig ng sangkatauhan ay limitado, at kahit yaong mga nakakaunawa sa maliit na bahagi ng kasalukuyang situwasyon ay ibinibilang na mayroong kaunting kasanayan. Para sa Akin lahat ay nagpapatuloy nang maayos, walang humaharang sa Aking daan kahit katiting, dahil lahat ay nasa ilalim ng Aking pagkontrol at pagsasaayos. Sinong mangangahas na hindi magpasakop sa Aking pagkontrol! Sinong mangangahas na gambalain ang Aking pamamahala! Sinong mangangahas na magtaksil o hindi gumalang sa Akin! Sinong mangangahas na magsabi sa Akin ng isang bagay na hindi totoo, kundi magsasabi sa Akin ng isang pakete ng kasinungalingan! Walang sinuman sa kanila ang tatakas mula sa Aking napopoot na mga kamay. Kahit na ngayon ikaw ay sumuko na, at handa kang makastigo, at pumasok sa walang-hanggang hukay, hindi kita madaling palilibrihin. Dapat kitang iahon mula sa walang-hanggang hukay para muli kang maisailalim sa Aking puno-ng-poot na kaparusahan (namumuhi sa sukdulang antas), nakikita kung saan ka tatakbo. Ang bagay na kinasusuklaman Ko nang higit sa lahat ay ang paghihiwalay ng Aking karaniwang pagkatao mula sa Aking ganap na pagkaDiyos.

Pinagpala yaong mga tapat sa Akin, iyan ay, pinagpala yaong mga totoong kinikilala Ako bilang ang Diyos Mismo na malapitang nagsusuri sa puso ng tao, at tiyak na pararamihin Ko ang kanilang mga pagpapala, tinutulutan silang tamasahin ang mabubuting mga pagpapala sa Aking kaharian magpakailanman. Ito rin ang pinakamabisang paraan para hiyain si Satanas. Gayunpaman, huwag masyadong mainip o mabahala, may panahon Akong itinakda para sa lahat. Kung ang itinakda Kong panahon ay hindi pa nakarating, kahit na ito ay kulang pa ng isang segundo, hindi Ako kikilos. Kumikilos Ako nang tumpak at ayon sa isang ritmo, hindi kumikilos nang walang dahilan. Sa sangkatauhan hindi Ako nag-aalala, kasing-tatag ng Bundok Taishan, nguni’t hindi mo ba nalalaman na Ako ay ang makapangyarihang Diyos Mismo? Huwag masyadong mainip, ang lahat ay nasa Aking mga kamay. Lahat ay matagal nang naihanda, hindi makapaghintay ang mga iyon na maglingkod sa Akin. Ang buong mundo ng sansinukob ay mukhang nasa kaguluhan sa panlabas, nguni’t mula sa Aking pagtanaw ito ay may kaayusan. Ang naihanda Ko para sa inyo ay para lamang sa inyong pagtatamasa, natatanto ba ninyo ito? Huwag ninyong isingit ang inyong mga sarili tungo sa Aking pamamahala, hahayaan Kong makita ng lahat ng mga bayan at lahat ng mga bansa ang Aking pagka-makapangyarihan mula sa Aking mga kilos, pagpalain at purihin ang banal Kong pangalan para sa Aking kamangha-manghang mga gawa. Dahil sinabi Ko na wala Akong ginagawa na walang basehan, kundi lahat ay puno ng Aking karunungan at Aking kapangyarihan, puno ng Aking pagkamatuwid at pagka-hari, at lalong higit pa ng Aking poot.

Yaong mga nagigising kaagad pagkarinig ng Aking mga salita ay tiyak na tatanggap ng Aking mga pagpapala, tiyak na tatanggap ng Aking pangangalaga at kalinga, at hindi daranas ng pagdurusa ng pagkastigo, kundi tatamasahin ang kaligayahan ng langit. Alam ba ninyo ito? Ang pagdurusa ay walang-hanggan, nguni’t ang galak ay higit pang walang-hanggan; ang mga iyon ay kapwa nararanasan simula ngayon. Kung ikaw man ay nagdurusa o nagagalak, ito ay nakadepende sa kung ikaw ay may saloobin ng pagsisisi. Tungkol sa kung ikaw ay isa sa Aking itinalaga at pinili o hindi, dapat kang makatiyak dito batay sa liwanag ng Aking nasabi. Madadaya mo ang mga tao, nguni’t hindi mo Ako madadaya. Yaong mga naítálágá at napili Ko ay pagpapalain nang masagana simula ngayon; yaong mga hindi Ko naítálágá at napili ay marahas Kong kakastiguhin simula ngayon. Ito ang magiging patunay Ko sa inyo. Yaong mga pinagpapala ngayon ay walang-dudang Aking minamahal; yaong mga kinakastigo, hindi na kailangang sabihin na sila ay hindi Ko itinalaga at pinili. Dapat kang maging malinaw dito! Ibig sabihin niyan, kung ang nakukuha mo ngayon ay ang pakikitungo Ko sa iyo, kung ito ay mga salita Ko ng marahas na paghatol, kung gayon ay kinamumuhian ka at kinasusuklaman sa Aking puso at ikaw ay siya Kong itatapon. Kung tinatanggap mo ang Aking kaaliwan at tinatanggap mo ang Aking kaloob ng buhay, kung gayon ikaw ay nasa Aking pag-aari, ikaw ay isa sa Aking minamahal. Hindi mo malalaman ito batay sa Aking panlabas na itsura. Huwag kang masisiraan ng isip tungkol dito!

Ang Aking mga salita ay nangungusap sa tunay na katayuan ng bawa’t tao. Naniniwala ba kayo na tinutukmo Ko lamang ang mga paksa? Na sinasabi Ko kung anuman ang gusto Kong sabihin? Hinding-hindi! Sa bawa’t salita Ko ay natatago ang Aking karunungan. Ariin mo lamang ang Aking mga salita bilang katotohanan. Sa loob ng napakaikling panahon, ang mga banyagang naghahanap ng tunay na daan ay magsisipasok. Sa panahong iyon matitigilan kayo at ang lahat ay matutupad nang walang kahirap-hirap. Hindi ba ninyo nalalaman na Ako ang makapangyarihang Diyos? Pagkarinig ng Aking mga salita matatag ninyong pinaniniwalaan ang mga iyon, hindi ba? Hindi Ako nagkakamali, lalo pa ang gumawa ng mga maling pahayag, alam ba ninyo ito? Samakatuwid, paulit-ulit Kong idinidiin na mabilis Ko kayong sinasanay para pangunahan at akayin sila, alam ba ninyo ito? Sa pamamagitan ninyo gagawin Ko silang perpekto. Mas mahalaga pa, sa pamamagitan ninyo magpapamalas Ako ng malalaking mga tanda at kababalaghan, ibig sabihin, sa gitna niyaong mga minamaliit ng sangkatauhan napili ko ang isang pangkat ng mga tao na maghahayag sa Akin, para luwalhatiin ang Aking pangalan, para pamunuan ang lahat para sa Akin, para mamuno bilang mga haring kasama Ko. Samakatuwid, na sinasanay Ko kayo ngayon ay ang pinakadakilang pamamahala sa mundo; ito ay isang kamangha-manghang bagay na hindi kayang isakatuparan ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagpeperpekto sa inyo itatapon Ko si Satanas tungo sa lawa ng apoy at asupre at sa walang-hanggang hukay, ganap na ibubulid ang malaking pulang dragon sa kamatayan nito, hindi na kailanman mabubuhay pa. Samakatuwid, lahat nang itinatapon sa walang-hanggang hukay ay mga inápó ng malaking pulang dragon. Kinasusuklaman ko sila nang sukdulan. Ito ay naipatupad Ko, hindi ba ninyo nakikita? Lahat ng hindi tapat, lahat ng gumagamit ng kalikuan at pandaraya ay nalantad na. Ang mga mapagmalaki, mayabang, matuwid-sa-sarili at bastos ay mga inápó ng arkanghel at sila ang mga pinakatipo ng Satanas—lahat ay Aking isinumpang mga kaaway, Aking mga kalaban. Dapat Ko silang parusahang isa-isa upang mapawi ang galit sa Aking puso. Gagawin Ko ito nang isa-isang klase, isa-isang klase.

Ngayon, ano matapos ang lahat ang lawa ng apoy at asupre at ang walang-hanggang hukay? Sa imahinasyon ng sangkatauhan ang lawa ng apoy at asupre ay isang materyal na bagay, nguni’t hindi alam ng sangkatauhan na ito ay isang maling-maling pagpapaliwanag, gayunman ay ito pa rin ang nasa mga isipan ng sangkatauhan. Ang lawa ng apoy at asupre ay ang Aking kamay na namamahagi ng pagkastigo sa sangkatauhan. Sinuman ang naitapon tungo sa lawa ng apoy at asupre ay napaslang ng Aking kamay. Ang mga espiritu, mga kaluluwa, at mga katawan ng mga taong ito ay magpakailanmang nagdurusa. Ito ang tunay na kahulugan ng Aking sinabi nang sabihin Ko na ang lahat ay nasa Aking mga kamay. At ano ang kahulugan ng walang-hanggang hukay? Sa mga pagkaintindi ng mga tao ito ay ipinalalagay na isang malaking bangin na walang katapusan at hindi maarok ang kalaliman. Ang tunay na walang-hanggang hukay ay impluwensiya ni Satanas. Kung ang isang tao ay nahuhulog sa mga kamay ni Satanas, ang taong ito ay nasa walang-hanggang hukay; kahit na tubuan pa sila ng mga pakpak hindi sila makalipad palabas. Samakatuwid, ito ay tinatawag na walang-hanggang hukay. Ang mga taong ito ay isasailalim lahat sa walang-hanggang pagkastigo, naisaayos Ko ito nang ganito.

Sinundan:Ang Ika-pitumpu’t-walong Pagbigkas

Sumunod:Ang Ika-walumpu’t-isang Pagbigkas

Baka Gusto Mo Rin