Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Ika-pitumpu’t-limang Pagbigkas

Lahat ay matutupad sa sandaling ang Aking mga salita ay sinambit, nang wala ni katiting na paglihis. Mula ngayon, lahat ng natatagong mga hiwaga ay hindi na malalambungan o matatakpan man, at mabubunyag sa inyo—mga minamahal Kong anak-na-lalaki. Gagawin Ko na makita mo ang higit na dakila pang mga tanda at mga kababalaghan sa Akin, at makikita ang higit na dakila pang mga hiwaga. Tiyak na magugulat kayo sa mga bagay na ito at bibigyan kayo ng mas maigi pang pagkaunawa sa Akin, ang makapangyarihang Diyos, at tutulutan kayong masiyahan sa Aking karunungang nakapaloob doon. Ngayong araw ay nakakaharap ninyo ang nag-iisang totoong Diyos na hindi pa nakita kailanman ng mga tao simula pa sa paglikha, at walang anumang natatangi tungkol sa Akin. Ako ay kumakain, nabubuhay, nagsasalita, at tumatawa kasama ninyo, at lagi Akong nabubuhay sa loob ninyo, habang kasabay ring gumagalaw sa kalagitnaan ninyo. Para sa mga hindi naniniwala o may matinding sariling mga paniwala, ito ay isang katitisuran. Ito ang Aking karunungan. Ibubunyag Ko rin ang ilang mga tao sa mga bagay-bagay na hindi nalalaman ng Aking karaniwang pagkatao, nguni’t hindi ito nangangahulugan na Ako ay hindi ang Diyos Mismo. Sa kabaligtaran, sapat ang puntong ito upang patunayan na Ako ang makapangyarihang Diyos. Para sa mga taong naniniwala, ang puntong ito ay may epekto ng matibay-na-pagpapasya, at dahil lamang sa puntong ito sila ay may isandaang porsiyentong katiyakan sa Akin. Huwag masyadong mabahala; ibubunyag Ko sa inyo nang isa-isa.

Para sa inyo, Ako ay bukás at hindi nakatago. Gayunpaman, para sa mga hindi-naniniwala—yaong mga taksil, na pinásámâ ni Satanas hanggang sa isang tiyak na lawak—mananatili Akong nakatago sa kanila. Gayunpaman, nang Ako ay nagsalita noong una tungkol sa pagbubunyag ng Aking sarili sa lahat ng mga bayan, tinutukoy Ko ang Aking pagkamatuwid, paghatol, at pagka-hari, upang kanilang malaman mula sa kanilang kalalabasan na Ako ang namamahala sa lahat ng mga bagay sa sansinukob. Kumilos nang may-katapangan! Itunghay lamang ninyo ang inyong mga ulo! Huwag matakot: Ako—ang inyong Ama—ay narito para alalayan kayo, at hindi kayo magdurusa. Hangga’t nananalangin kayo at nagsusumamo sa Akin nang malimit, ipagkakaloob Ko sa inyo ang buong pananampalataya. Yaong mga nasa kapangyarihan ay maaaring mukhang masama sa panlabas, nguni’t huwag matakot, sapagka’t ito ay dahil sa kayo ay may mahinang pananampalataya. Hangga’t ang inyong pananampalataya ay lumalago, walang anumang magiging napakahirap. Magsaya at tumalon hangga’t nais ng inyong mga puso! Ang lahat ay nasa ilalim ng inyong mga paa at Aking hawak. Hindi ba’t ang katuparan o pagkawasak ay ipinapasya ng isang salita Ko lamang?

Yaong mga ginagamit Ko ngayon ay matagal Ko nang nasang-ayunang lahat, isa-isa. Ibig sabihin, yaong mga taong nasa pangkat ng mga panganay na anak-na-lalaki ay naalaman na, at naalaman na simula noong nilikha Ko ang mundo. Walang sinumang makapagbabago nito, at ang lahat ay dapat na nasa pag-uutos Ko. Walang tao ang makagagawa nito; lahat ng mga ito ay Aking pagsasaayos. Kasama Ako, ang lahat ay matibay at matatag; kasama Ako, ang lahat ay magagawa nang angkop at wasto, nang wala kahit katiting na pagsisikap. Nagsasalita Ako at ito ay naitatatag; nagsasalita Ako at ito ay nagagawa. Sabay sa pandaigdig na katayuang nasa kaguluhan, bakit hindi kayo nagmamadaling simulan ang inyong pagsasanay? Hanggang kailan kayo maghihintay? Maghihintay ba kayo hanggang sa araw na bumaha ng mga dayuhan patungong Tsina para makipagkita sa inyo? Maaaring naging medyo mabagal kayo dati, nguni’t hindi kayo maaaring magpatuloy na magpábáyâ! Aking mga anak! Maging mapagsaalang-alang sa Aking matiyagang mga hangarin! Yaong mga nakakalapit sa Akin nang mas malimit ay magkakamit ng lahat. Hindi ba ninyo Ako pinagtitiwalaan?

Ang paghakbang ng Aking gawain ay isang pagguhit ng kidlat, nguni’t tiyak na hindi ang dumadagundong na tunog ng kulog. Nauunawaan mo ba ang tunay na kahulugan ng mga salitang ito? Dapat ninyong makayang makipag-koordina nang mas maigi sa Akin at maging mapagsaalang-alang sa Aking mga hangarin. Gusto mong tumanggap ng mga pagpapala, nguni’t natatakot din sa pagdurusa; hindi ba’t ito ang inyong pag-iiba-iba? Hayaang sabihin Ko sa iyo! Kung ninanais ng isa na tumanggap ng mga pagpapala ngayon nguni’t hindi ginagawa ang lahat ng sakripisyo tungo sa layuning iyon, kung gayon ang lahat ng tatanggapin nila ay kaparusahan at Aking paghatol. Gayunpaman, yaong mga nagsasakripisyo ng lahat ay daranas ng kapayapaan sa lahat ng mga bagay at magiging masagana sa lahat, at lahat ng tatanggapin nila ay magiging pagpapala Ko. Ang madaliang kinakailangan ngayon ay ang inyong pananampalataya, at para sa inyo na magbayad ng halaga. Huwag pagkakamalian ang Aking mga hangarin. Ang lahat ay mangyayari, at makikita ninyo ito ng sarili ninyong mga mata at mararanasan ito nang personal. Sa Akin, wala kahit isang maling salita o kasinungalingan; lahat nang Aking sinasabi ay lubusang totoo, nguni’t hindi kulang sa karunungan. Huwag maniwala nang kalahati at mag-alinlangan nang kalahati. Ako ang siyang tumupad ng lahat sa kalagitnaan ninyo, at Ako rin ang siyang humahatol at nagsasaayos niyaong mga gumagawa ng masama. Minamahal Ko kayo, at ginagawa Ko kayong perpekto. Para sa kanila, gayunpaman, Ako ang ganap na kabaligtaran: pagkamuhi at pagkawasak, walang anumang daraanan at walang iniiwang bakas. Ang Aking kasaganaan ay likas sa lahat ng Aking sinasabi at ginagawa. Nasuri na ba ninyo ang mga iyon nang unti-unti? Nasabi Ko na ang ilang mga salita nang maraming ulit, kaya bakit hindi ninyo nauunawaan ang Aking ibig sabihin? Pagkatapos ninyong basahin ang Aking mga salita, ang lahat ba ay magiging kung ano ito dapat? Ang lahat ba kung gayon ay matutupad? Wala kayong anumang hangaring maging mapagsaalang-alang sa Aking puso. Bakit Ko sinasabing Ako ay ang lubos na makapangyarihan, marunong-sa-lahat at nag-iisang totoong Diyos na tumitingin nang malalim sa mga puso ng mga tao? Hindi pa rin ba ninyo nauunawaan ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Naisaulo mo na ba ang bawa’t isa sa mga salitang Aking binigyang-diin? Ang mga iyon ba ay tunay na naging mga prinsipyo kung paano ka kikilos?

Nakatayo Ako sa ibabaw ng lahat, minamasdan ang buong sansinukob. Ipakikita Ko ang Aking dakilang kapangyarihan at lahat ng Aking karunungan sa bawa’t bansa at bayan. Huwag basta gawin ang lahat ng inyong makakaya para habulin ang kasiyahan sa sandaling ito. Kapag ang lahat ng mga bansa ng mundo ay nagkaisa, ano ang hindi mapapasainyo? Gayunpaman, hindi ko kayo papapagkulangin ngayon, ni pahihintulutan Ko kayong magdusa. Maniwalang Ako ang makapangyarihang Diyos! Ang lahat ay matutupad at bubuti nang bubuti! Aking mga panganay na anak-na-lalaki! Lahat ng mga pagpapala ay darating sa inyo! Matatamasa ninyo ang mga iyon nang walang katapusan, hindi nauubos ang tustos, mayaman at masagana, at puno ng kahustuhan!

Sinundan:Ang Ika-pitumpu’t-tatlong Pagbigkas

Sumunod:Ang Ika-pitumpu’t-anim na Pagbigkas

Baka Gusto Mo Rin