Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 17

Itinatayo ang iglesia at sinusubukan ni Satanas ang buong makakaya nito na gibain ito. Gusto nitong gibain ang Aking pagtatayo sa anumang posibleng paraan, kaya dapat kaagad dalisayin ang iglesia. Dapat na walang mga latak o anumang masasamang natitira; dapat itong dalisayin upang maging walang kapintasan ito at nananatiling kasing-dalisay tulad nang dati. Dapat na gising kayo at naghihintay sa bawat sandali, at dapat mas manalangin sa harapan Ko. Dapat matanto ang ibat ibang balak at mga tusong pakana ni Satanas, kilalanin ang espiritu, kilalanin ang mga tao at makayang mahiwatigan ang lahat ng uri ng tao, mga usapin at mga bagay; dapat mas kumain at uminom ng Aking mga salita at, mas mahalaga pa, dapat makayang kumain at uminom ng mga ito sa sarili ninyo. Sangkapan ang sarili ninyo ng buong katotohanan, lumapit sa Akin upang mabuksan Ko ang inyong mga espirituwal na mata at pahintulutan kayong makita ang lahat ng mga hiwaga na nasa loob ng espiritu. Kapag pumapasok ang iglesia sa bahagi ng pagtatayo nito, nauuwi ito sa isang digmaan ng mga banal laban kay Satanas[a]. Inilalahad sa harap ninyo ang ibat ibang nakapangingilabot na kaanyuan ni Satanas; tumitigil ba kayo at bumabalik sa dati, o naninindigan kayo at lumalakad pasulong, na umaasa sa Akin? Lubusang ilantad ang masasama at mga pangit na kaanyuan ni Satanas, at huwag mag-atubiling makasakit at huwag magpakita ng awa! Labanan si Satanas hanggang kamatayan! Ako ang iyong ayuda at dapat mayroon kang espiritu ng batang lalaki! Nagwawala si Satanas sa kahuli-hulihang paghihingalo nito pero hindi pa rin nito matatakasan ang Aking paghatol. Nasa ilalim ng Aking mga paa si Satanas at tinatapakan din ng inyong mga paa—totoo ito!

Lahat ng mga relihiyosong nanggagambala at ang mga gumigiba sa gusali ng iglesia ay hindi dapat pinapayagan kahit katiting at kaagad Ko silang hahatulan. Ilantad si Satanas, yurakan ito, lubusang wasakin ito at hayaan itong walang mataguan. Tiyak na ibubunyag ng lahat ng uri ng mga demonyo at multo ang mga tunay na anyo nito sa harapan Ko at itatapong lahat ang mga ito sa walang hanggang hukay kung saan hindi sila makalalaya kailanman; lahat ng mga ito ay nasa ilalim ng ating mga paa. Kung gusto mo na makibaka ng mabuting pakikibaka para sa katotohanan, kung gayon una sa lahat, huwag bigyan ng pagkakataon na gumawa si Satanas, at para magawa ito kailangang maging isa kayo sa isipan at kayang maglingkod na nakikipag-ugnayan, bitiwan lahat ng mga sarili ninyong pagkaintindi, mga kuro-kuro, mga pananaw at mga paraan ng paggawa ng mga bagay, payapain ang puso mo sa loob Ko, magtuon sa tinig ng Banal na Espiritu, bigyang pansin ang gawain ng Banal na Espiritu at maranasan ang mga salita ng Diyos nang detalyado. Dapat mayroon kang isang layunin, na magawa ang kalooban Ko. Wala kang dapat na ibang layunin. Dapat na tumingin ka sa Akin ng buong puso mo, masdan ang Aking mga pagkilos at ang paraan nang paggawa Ko ng mga bagay nang malapitan, at huwag magpabaya sa anumang paraan. Dapat na matalas ang iyong espiritu, bukas ang mga mata mo. Karaniwan na, ang mga hindi tama ang mga layunin at tunguhin, ang mga gustong makita ng iba, mga sabik gumawa ng mga bagay, mga malamang na manggagambala, mga matibay sa relihiyosong katuruan, mga kampon ni Satanas, atbp., kapag nanindigan ang mga taong ito nagiging suliranin sila para sa iglesia at napupunta sa wala ang kainan at inuman ng mga kapatiran; kapag nakatagpo kayo ng ganitong uri ng taong nagkukunwari kung gayon agad na pagbawalan sila. Kung hindi sila nagbabago sa kabila ng paulit-ulit na pagpapaalala kung gayon magdurusa sila nang matindi. Kung ang mga nagmamatigas na ipinipilit ang kanilang paraan ay ipinagtatanggol ang kanilang sarili at sinusubukang pagtakpan ang kanilang kasalanan, dapat kaagad silang ihiwalay ng iglesia at huwag bigyan ng lugar para magmaniobra. Huwag mawalan ng marami sa pagsisikap na magligtas ng kaunti, at ituon ang tingin sa buong larawan.

Dapat nabuksan na ngayon ang iyong mga espirituwal na mata, at makita ang pagkakaiba ng ilang uri ng mga tao sa iglesia:

Anong uri ng tao ang nauunawaan ang mga espirituwal na usapin at nalalaman ang espiritu?

Anong uri ng tao ang hindi nauunawaan ang mga espirituwal na usapin?

Anong uri ng tao ang may masasamang espiritu sa loob nila?

Anong uri ng tao ang may Satanas na gumagawa sa kanila?

Anong uri ng tao ang malamang na manggagambala?

Anong uri ng tao ang may Banal na Espiritu na gumagawa sa kanila?

Anong uri ng tao ang nagpapakita ng pagsasaalang-alang sa pasanin ng Diyos?

Anong uri ng tao ang magagawa ang kalooban Ko?

Sino ang Aking tapat na saksi?

Alamin na ang kaliwanagan na ibinibigay ng Banal na Espiritu sa lahat ng iglesia ang pinakamataas na pangitain ngayon. Huwag maguguluhan tungkol sa mga bagay na ito, kundi sa halip dapat maglaan ng panahon na lubusang isipin ang mga ito—lubhang napakaselan nito para sa inyong pag-unlad sa buhay! Kung hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito sa harap mismo ng sarili ninyong mga mata kung gayon hindi ninyo kayang maglakad sa landas sa hinaharap, malalagay ka sa panganib ng tukso at pagkabihag anumang oras, at maaaring masila ka. Ang pangunahing bagay ngayon ay magtuon sa pagiging napapalapit sa Akin sa puso mo, higit na pakikisama sa Akin, at anumang kulang sa iyo o hinahanap mo ay pupunan sa iyo sa pamamagitan ng pagiging malapit sa Akin at sa pakikisama sa Akin. Tiyak na paglalaanan ang buhay mo at magkakaroon ka ng bagong kaliwanagan. Hindi Ko kailanman tinitingnan kung gaano ka kamangmang dati at hindi Ko inaalala ang inyong mga pagsalangsang. Tinitingnan Ko kung paano mo Ako minamahal: Kaya mo ba Akong mahalin nang higit sa lahat ng ibang bagay? Tumitingin Ako para makita kung makababalik ka o hindi at umaasa sa Akin para iwaksi ang iyong kamangmangan. Ilang tao ang naninindigan sa Akin, hayagang lumalaban sa Akin, at hinahatulan ang ibang tao; hindi nila alam ang Aking mga salita, at malamang din na hindi nila matagpuan ang Aking mukha. Lahat ng mga nasa harapan Ko na taimtim na naghahanap sa Akin, na may mga pusong nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, liliwanagan kita, mabubunyag sa iyo, hahayaan kang makita Ako sa iyong sariling mga mata at maunawaan ang Aking kalooban nang personal; tiyak na mabubunyag sa iyo ang Aking puso, upang maunawaan mo. Dapat isagawa mo iyan na nililiwanagan Ko sa loob mo ayon sa Aking mga salita, kung hindi ay hahatulan ka. Sumunod sa kalooban Ko at hindi ka maliligaw.

Para sa lahat ng naghahangad na makapasok sa Aking mga salita, ibayong biyaya at mga pagpapala ang mapapasainyo, magkakaroon kayo ng bagong kaliwanagan araw-araw, bagong mga pananaw araw-araw at makadama nang mas sariwa sa pagkain at pag-inom ng Aking mga salita araw-araw; matitikman ito sa inyong sariling bibig: Napakatamis nito! … Dapat maging maingat, at huwag masisiyahan kapag mayroon kayo ng ilang pananaw at nakatikim ng katamisan-ang susi ay magpatuloy na sumusulong sa paghahanap! Iniisip ng ilang tao na ang gawain ng Banal na Espiritu ay totoong kamangha-mangha at tunay—ito nga talaga ang persona ng Makapangyarihang Diyos na hayagang ibinubunyag, at lalo pang dakilang mga tanda at kababalaghan ang nasa hinaharap. Maging maingat at gising sa lahat ng oras, panatilihing nakatuon ang paningin sa pinagmulan, manahimik sa Aking harapan, magbigay-pansin at makinig nang mabuti, at maging tiyak tungkol sa Aking mga salita. Walang maaaring kalabuan; kung may anumang pagaalinlangan ka kung gayon kinatatakutan Kong mawawala ka paglampas sa pintuang-daan. Magkaroon ng malilinaw na pangitain, manindigan sa matibay na saligan, sundan itong agos ng buhay at mahigpit na sumunod saanman ito dadaloy; walang pasubaling huwag magkaroon ni katiting na pag-aatubili. Kumain lang, uminom at magbigay papuri, maghanap na may malinis na puso at huwag manghimagod. Dalhin anumang hindi maunawaan sa harapan Ko nang higit pa at tiyaking huwag magkaroon ng isang nagdududang puso upang maiwasan ang dumanas ng matinding kawalan. Sumabay! Sumabay! Huwag lalayo! Itapon ang mga hadlang at huwag maging napakasama. Buong pusong magtaguyod at huwag umurong. Dapat ihandog mo ang iyong puso sa lahat ng panahon at huwag kailanman pumalya kahit isang sandali. Palaging mayroong bagong gawain ang Banal na Espiritu, gumagawa ng mga bagong bagay at may bagong kaliwanagan araw-araw; isang pagbabagong-anyo sa bundok—lumitaw na ang banal na espirituwal na katawan ng Diyos! Ang Araw ng katuwiran ay nagpapasinag ng liwanag at nagniningning, nakikita na ng lahat ng mga bansa at lahat ng mga tao ang Iyong maluwalhating mukha. Magniningning ang Aking liwanag sa lahat ng mga lumalapit sa harapan Ko. Liwanag ang Aking mga salita, nangunguna sa yong harapan. Hindi babaling sa kaliwa o kanan habang naglalakad kayo pero lalakad sa loob ng Aking liwanag, at ang inyong pagtakbo ay hindi magiging isang di-mabungang pagpapagal. Dapat malinaw na makita ninyo ang gawain ng Banal na Espiritu at ang Aking kalooban ay naroon sa loob nito. Nakakubli ang lahat ng hiwaga at unti-unti itong mabubunyag sa iyo. Isaisip ang Aking mga salita sa lahat ng panahon at lumapit sa harapan Ko para sa higit pang pakikisama sa Akin. Sumusulong ang gawain ng Banal na Espiritu. Lumakad sa Aking mga yapak; mga dakilang kababalaghan ang nasa unahan at ibubunyag ang mga ito sa iyo isa-isa. Yaon lamang mga nagmamalasakit, mga naghihintay at mga gising ang makikita ang mga ito. Tiyaking hindi magpapabaya. Ang plano ng pamamahala ng Diyos ay papalapit na sa huling yugto nito, magtatagumpay ang pagtatayo ng iglesia, ang bilang ng mga matatagumpay ay nakatakda na, magagawa ang matagumpay na batang lalaki at papasok sila sa kaharian kasama Ko, panghahawakan ang pagka-hari na kasama Ko, pamumunuan ang lahat ng bansa ng may bakal na tungkod at magsasama-sama sa kaluwalhatian!

Talababa:

a. Wala sa orihinal na teksto ang pariralang “laban kay Satanas”

Sinundan:Kabanata 16

Sumunod:Kabanata 18

Baka Gusto Mo Rin

 • Kabanata 32

  Iniiwan ng mga salita ng Diyos ang mga tao na nagkakamot ng kanilang mga ulo; ito ay para bang, kapag Siya ay nagsasalita, iniiwasan ng Diyos ang tao …

 • Ang Landas... (5)

  Dati ay walang nakakakilala sa Banal na Espiritu, at partikular na hindi nila nalalaman kung ano ang landas ng Banal na Espiritu. Kaya laging dinadaya…

 • Ang Landas... (1)

  Sa buong buhay nila, walang tao ang nakaaalam kung anong uri ng mga kabiguan ang kanilang makakatagpo, ni nalalaman nila kung sa anong uri ng pagpipin…

 • Kabanata 24

  Dumarating ang Aking pagkastigo sa lahat ng mga tao, gayon pa man ay nananatili rin itong malayo mula sa lahat ng mga tao. Ang buong buhay ng bawat ta…