Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 11: Pinatototohanan mo na si Jesus at ang Makapangyarihang Diyos ang parehong si Cristo, ang una at ang huling Cristo. Hindi ‘yan tinatanggap ng ating CCP. Sa The Internationale, malinaw na sinabi “Walang sinumang naging tagapagligtas ng mundo kailanman.” Pilit n’yong pinatototohanan na dumating na si Cristong Tagapagligtas. Paanong hindi kayo tutuligsain ng CCP? Sa palagay namin, ang Jesus na pinananaligan ng mga Kristiyano ay isang karaniwang tao. Ipinako pa nga siya sa krus. Kahit ang Judaismo ay hindi kinilala na Siya si Cristo. Ang Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao sa mga huling araw na pinatototohanan n’yo ay isa lamang palang karaniwang tao. Malinaw na inilalarawan sa mga dokumento ng CCP na may apelyido at pangalan Siya. Totoo rin ‘yan. Bakit n’yo pinatototohanan na ang gayong karaniwang tao ay si Cristo, ang pagpapakita ng Diyos? Mahirap paniwalaan ‘yan! Gaano man n’yo patotohanan ang katotohanang naipahayag at kung paano nagawa ng Makapangyarihang Diyos ang gawain ng paghatol sa mga huling araw, hindi kikilalanin ng ating CCP na ang taong ito ay ang Diyos. Palagay ko katulad lang kayo ng mga tao ng Kristiyanismo, Katolisismo, at Eastern Orthodoxy na nananalig kay Jesus, na nananalig na Diyos ang isang tao. Hindi ba kamangmangan ‘yan? Ano ba talaga ang Diyos at ang pagpapakita at gawain ng Diyos? Ibig sabihin ba nito ay ang pagpapahayag lang ng katotohanan at paggawa ng gawain ng Diyos ay pagpapakita ng tunay na Diyos? Yan ang hinding-hindi namin tatanggapin. Kung makakagawa ang Diyos ng mga himala at hiwaga, mapupuksa ang CCP at lahat ng kumakalaban sa Kanya, kikilalanin namin na Siya ang tunay na Diyos. Kung magpapakita ang Diyos sa kalangitan, gagawa ng madagundong na kulog na tatakot sa buong sanglibutan, yan ang pagpapakita ng Diyos. Sa gayo’y kikilalanin Siya ng ating CCP. Kung hindi, hinding-hindi tatanggapin ng CCP na may Diyos.

Sagot: Hindi ko lang maunawaan, bakit palaging galit ang CCP sa Diyos? Bakit nito palaging tinatanggihan ang Diyos? Bakit ito galit lalo na kay Cristo na nagkatawang-tao? Bakit inilalarawan ng CCP ang Panginoong Jesus at Makapangyarihang Diyos bilang karaniwang tao, at tinatanggihan ang banal na tunay na diwa ni Cristo? Kayong mga komunista ay mga ateista. Hindi n’yo tinatanggap na mayroong Diyos. Paano n’yo malalaman ang hiwaga sa likod ng pagkakatawang-tao ng Diyos? Hindi ba tao ang anyo ng Panginoong Jesus nang Siya ay magkatawang-tao? Pero ang isang salita Niya ay kayang buhaying muli ang patay at payapain ang malalakas na hangin at alon. Kaya Niyang pakainin ang limang libong tao sa limang tinapay at dalawang isda. Hindi ba ito ang kapangyarihan at awtoridad ng Diyos? Kung wala ang Espiritu ng Diyos sa kalooban, kaya ba ng tao na gumawa ng gayong mga himala at hiwaga? Nang ipako ang Panginoong Jesus sa krus, hinangad ng Diyos na tubusin ang sangkatauhan sa pamamagitan nito. Nang si Panginoong Jesus ay magbangon mula sa mga patay, magpakita sa madla at umakyat sa langit, ‘yon ang walang-hanggang kapangyarihan ng Diyos. Hindi n’yo kinikilala ang taong maaaring magpahayag ng katotohanan at magsagawa ng gawain ng Diyos bilang Cristo at Diyos Mismo. Kung gayo’y sabihin n’yo sa ‘kin, maliban kay Cristo na nagkatawang-tao, sino pa ang nakikita n’yong maaaring magpahayag ng katotohanan at magsagawa ng gawain ng Diyos? Nananalig man ang mga tao o hindi, ang katotohanan na naging tao ang Diyos at nagpahayag ng katotohanan para sa kaligtasan ng sangkatauhan ay hindi maikakaila. Yaon lamang mga napopoot at nasusuklam sa katotohanan ang tatanggi kay Cristo at lalaban sa Kanya. Lahat ng nagmamahal sa katotohanan ay maaaring tanggapin at sundin ang gawain ng Diyos. Sa paggunita noong ang Panginoong Jesus ay gumagawa, galit na kinalaban at tinuligsa ng mga pinuno ng Judaismo ang Panginoong Jesus na nagkatawang-tao. Tinanggihan din ng mga Judio ang Panginoong Jesus. Pero ang katotohanan ng pagtubos ng Panginoong Jesus sa sangkatauhan ay kumakalat pa rin sa buong mundo. Maraming tao sa mga bansa sa buong mundo ang nananalig sa Panginoong Jesus. Matatagpuan ang mga iglesiang Kristiyano sa lahat ng dako. Ayon sa estadistika, mahigit dalawang bilyong tao ang nananalig sa Panginoong Jesus ngayon. Sapat na ito para patunayan na ang Panginoong Jesus si Cristo at ang Tagapagligtas. Walang saysay ang ikaila ito. Sa mga huling araw, ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao ang lahat ng katotohanan para mapadalisay at mailigtas ang sangkatauhan, at ginawa ang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos. Noong gumagawa Siya, sumailalim Siya sa baliw na pagkalaban at pagtuligsa ng rehimen ng makademonyong CCP at ng mga puwersa ng mga anticristo ng iba’t ibang relihiyon. Pero sa loob lang ng dalawampung taon, ang ebanghelyo ng kaharian ng Makapangyarihang Diyos ay kumalat na sa buong lupain ng China. Gumawa na ang Makapangyarihang Diyos ng isang grupo ng mga mananagumpay, ang mga unang bunga sa China. Ngayon ang salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos at iba’t ibang sine, video at MV na ginawa ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay naka-post na sa Internet. Parami nang parami ang mga tao na nagsisimulang pag-aralan ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Palagay n’yo ba posibleng gawin ‘yan ng tao? Ang gayong mga resulta ay naging posible lamang dahil sa patnubay ng gawain ng Banal na Espiritu. Masasabi n’yo ba kung sino sa mundong ito ang maaaring magpahayag ng katotohanan at gumawa ng gawain na maaaring sumakop at magligtas sa sangkatauhan? Kaninong gawain ang maaaring palawakin sa buong sangkatauhan? Maliban kay Cristo na nagkatawang-tao, wala nang makakagawa ng gayong gawain. Ipinapakita sa atin n’yan ang kapangyarihan at awtoridad ng salita ng Diyos, ang kapangyarihan, karunungan, at kamangha-manghang mga gawa ng Diyos. Ang Makapangyarihang Diyos ang pagpapakita ng Diyos na nagkatawang-tao, ang Cristo ng mga huling araw. Totoo talaga ‘yan.

Ang Diyos ay naging tao para ipahayag ang katotohanan at gawin ang Kanyang sariling gawain. Hindi ito mababago ng kalooban ng tao. Kinikilala n’yo man ang pagkakatawang-tao ng Diyos o hindi, hindi mapipigil ang gawain ng Diyos. Sinasabi ng Makapangyarihang Diyos: “Ang gawain ng Diyos ay tulad ng makapangyarihang umaalimbukay na alon. Walang sinuman ang maaaring pumigil sa Kanya, at wala ni isang maaaring magpahinto sa Kanyang mga yapak. Tanging ang mga taong nakinig nang mabuti sa Kanyang mga salita, at mga taong naghahanap at nauuhaw sa Kanya, ang maaaring sumunod sa Kanyang mga yapak at tanggapin ang Kanyang pangako. Ang mga taong hindi gagawa ay isasailalim sa napakahirap na kalamidad at karapat-dapat sa kaparusahan” (“Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Ang gawain ng paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay malapit nang magwakas. Malapit na ang malaking kapahamakan. Lahat ng tumatanggi at kumakalaban sa Diyos ay malilipol. Magiging huli na ang lahat at wala nang saysay ang kilalanin pa ang Makapangyarihang Diyos pagsapit n’yon. Yaon lamang mga nalinis at nagawang perpekto sa pagtanggap sa paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ang makaliligtas sa malaking kapahamakan at makakapasok sa kaharian ng Diyos.

mula sa iskrip ng pelikulang Red Re-education sa Bahay

Sinundan:Tanong 10: Matagal na akong nagtatrabaho para sa United Front, at napag-aralan ko na ang iba’t ibang relihiyon. Ang Kristiyanismo, Katolisismo at Eastern Orthodoxy ay pawang mga relihiyong orthodox na nananalig kay Jesus. Pero ibang-iba ang pananalig n’yo sa Makapangyarihang Diyos. Ayon sa mga dokumento ng CCP, ang Makapangyarihang Diyos ay ni hindi kabilang ng Kristiyanismo. Nangangaral kayo ng ebanghelyo sa iba’t ibang sekta sa ilalim ng Kristiyanismo na hindi kayo kinikilalang Kristiyano. Kaya hinding-hindi ko kayo papayagang manalig sa Makapangyarihang Diyos. Maaari lang kayong manalig sa Kristiyanismo kung gusto nyo. Mas magaan ang pagpapahirap ng gobyerno sa ganitong paraan. Kung maaresto at mabilanggo kayo dahil sa pananalig sa Makapangyarihang Diyos, manganganib ang buhay n’yo. Nakita na ng CCP na lahat ng nananalig sa Makapangyarihang Diyos ay walang salang mga alagad ni Cristo sa mga huling araw na mga disipulo at apostol ni Cristo. Ang lubhang pinangangambahan ng CCP ay ang mga pahayag at patotoo sa aklat na Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao na ipinahayag ni Cristo sa mga huling araw, pati na ang matatag na grupong sumusunod kay Cristo sa mga huling araw. Napag-aralan na namin ang kasaysayan ng Kristiyanismo. Ang lubhang pinangambahan ng imperyong Romano ay ang mga disipulo at apostol ni Jesus. Kaya nang hulihin ang mga taong ito, pinagpapatay sila sa iba’t ibang pamamaraan. Ngayon, kung hindi ginawa ang mga hakbang na ito para supilin at lubos na ipagbawal ang grupong ito ng mga tao na sumusunod sa Cristo ng mga huling araw, ilang taon pa lang, mapapailalim sa kanila ang lahat ng iba’t ibang relihiyon. Sa ngayon, ang ilang pangunahing grupong Kristiyano sa China ay napailalim na ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Kung hindi inimbento ng CCP ang ilang opinyon ng publiko at nagpakana ng Kaso sa Zhaoyuan, darating siguro ang araw na mapapailalim ang iba’t ibang relihiyon sa mundo sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Kapag napailalim sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang lahat ng iba’t ibang relihiyon, lubhang makakasama ‘yan sa pamamahala ng CCP. Sa gayon, matatag ang determinasyon ng Central Committee na gamitin ang lahat ng puwersa para lubos na ipagbawal ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa loob ng maikling panahon. Dapat n’yong malaman, ang paglitaw ng Kidlat ng Silanganan ay hindi lamang nabalita sa China, malaking balita rin ito sa mundo. Dahil gumawa kayo ng napakalaking hakbang, paanong hindi galit na maglulunsad ng malakihang pagsupil at pag-aresto ang CCP laban sa inyo? Kung kailangan n’yong maniwala sa Diyos, maaari lang kayong manalig sa Kristiyanismo. Talagang bawal kayong manalig sa Makapangyarihang Diyos. Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay hindi kabilang ng Kristiyanismo, hindi n’yo ba alam ‘yan?

Sumunod:Tanong 12: Ayon sa mga propaganda ng gobyerno, Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay itinatag ng isang nagngangalang Zhao sa hilagang-silangang China. Ang lalaking ito ay mataas na saserdote ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Siya ang namumuno sa Iglesia. Sinasabi ng mga nananalig sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na siya ay isang taong ginagamit ng Banal na Espiritu. Madalas silang makinig sa pangangaral ng taong ito na ginagamit ng Banal na Espiritu, at nakikinig sila sa kanya sa pangangasiwa sa iglesia. Bagama’t binabasa ninyong mga nananalig sa Makapangyarihang Diyos ang salita ng Makapangyarihang Diyos, nagdarasal kayo sa pangalan ng Makapangyarihang Diyos, itinuturing n’yong banal na kasulatan ang Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao na ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos, at ibinabahagi ang salita ng Makapangyarihang Diyos sa inyong kongregasyon, ano’t anuman, ang taong ito ang nagdedesisyon sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Kaya natitiyak namin na ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay nilikha ng taong ito. Ang CCP at ang iba’t ibang relihiyon ay inilalarawan ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos bilang isang organisasyon ng tao. Palagay ko totoo ‘yan. Nauunawaan n’yo ba ito?

Baka Gusto Mo Rin

Baka Gusto Mo Rin