Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 101

Hindi Ako magiging maluwag tungo kaninuman na gumagambala sa Aking pamamahala o hinahanap na sirain ang Aking mga plano. Dapat maunawaan ng lahat kung ano ang Aking ibig sabihin mula sa mga salitang Aking sinasabi at dapat maging malinaw tungkol sa Aking sinasabi. Dahil sa kasalukuyang katayuan, dapat siyasatin ng bawa’t isa ang kanilang mga sarili: Anong papel ang ginagampanan? Nabubuhay ba para sa Aking kapakanan, o naglilingkod ba kay Satanas? Ang bawa’t isa ba at lahat ng iyong mga pagkilos ay nagbubuhat sa Akin, o ang mga iyon ba ay nagbubuhat sa diyablo? Lahat ito ay dapat maging malinaw upang maiwasan ang paglabag sa Aking mga utos sa pangangasiwa at sa gayon ay naiipon ang Aking nagpupuyos na galit. Sa paglingon sa nakaraan, ang mga tao ay palagi nang naging di-tapat at di-nararapat na anak sa Akin, naging walang galang sila, at higit pa, naipagkanulo na nila Ako. Dahil ng mga dahilang ito hinaharap ng mga taong ito ang Aking paghatol ngayon. Bagaman Ako ay mukhang isang tao lamang, lahat niyaong hindi Ko sinasang-ayunan ay magiging tudlaan ng Aking pag-aalis. (Dapat ninyong maunawaan ang Aking ibig sabihin mula rito; hindi ito tungkol sa kung gaano ka kaganda o gaano ka kaakit-akit, kundi kung ikaw ay Aking paunang-naitálágá at pinili.) Ito ay walang-pasubaling totoo. Sapagka’t Ako ay maaaring mukhang tao, nguni’t kailangan mong tumingin nang lampas sa Aking pagkatao upang mawawatasan ang Aking pagkaDiyos. Maraming ulit Ko nang nasabi, “Ang normal na pagkatao at ganap na pagkaDiyos ay dalawang di-mapaghihiwalay na mga bahagi ng kumpletong Diyos Mismo.” Gayunpaman, hindi pa rin ninyo Ako nauunawaan, at pinahahalagahan mo lamang ang iyong malabong Diyos. Kayo ay mga taong hindi nakakaunawa ng espirituwal na mga bagay. Gayunman ang gayong mga tao ay gusto pa ring maging Aking mga panganay na anak-na-lalaki. Napakawalang-hiya! Hindi nila nakikita kung ano talaga ang sarili nilang katayuan! Wala man lamang sila ng katayuan para maging Aking bayan, paano kaya sila maaring maging Aking mga panganay na anak-na-lalaki na magiging mga haring kasama Ko? Hindi kilala ng gayong mga tao ang kanilang mga sarili, sila ay mga kauri ni Satanas; hindi sila karapat-dapat na maging haligi sa Aking bahay, at lalong hindi karapat-dapat na maglingkod sa Aking harapan. Samakatuwid aalisin Ko silang isa-isa, at isa-isa Kong ibubunyag ang kanilang totoong mga mukha.

Ang Aking gawain ay nagpapatuloy nang isa-isang hakbang nang hindi nahahadlangan at walang anumang sagabal kahit ano dahil natamo Ko na ang tagumpay at dahil Ako ay naghahari na bilang Hari sa buong sansinukob. (Ang Aking tinutukoy ay yaong pagkatapos talunin ang diyablong si Satanas ay muli nabawi Ko na ang Aking kapangyarihan.) Habang tinatamo Ko ang lahat ng mga panganay na anak-na-lalaki, ang bandila ng tagumpay ay tataas naman sa Bundok Sion. Ibig sabihin niyan, ang Aking mga panganay na anak-na-lalaki ay ang Aking bandila ng tagumpay, Aking luwalhati, Aking ipinagmamalaki; sila ang tanda na naipahiya Ko na si Satanas at sila ang pamamaraan kung paano Ako gumagawa. (Sa pamamagitan ng isang pangkat ng mga tao na pinasamâ ni Satanas pagkatapos na sila ay Aking paunang-naitálágá, nguni’t bumalik muli sa Aking tabi, hinihiya Ko ang malaking pulang dragon at pinakikitunguhan ang lahat ng anak ng paghihimagsik.) Ang Aking mga panganay na anak-na-lalaki ay kung saan naroon ang Aking pagka-makapangyarihan, sila ang Aking dakilang katagumpayan, di-mababago at di-mapasusubalian. Sa pamamagitan ng Aking mga panganay na anak-na-lalaki na Aking tatapusin ang Aking planong pamamahala, ito ang Aking ibig sabihin sa nakalipas nang Aking sinabi: “Sa pamamagitan ninyo Aking pababalikin ang lahat ng mga bansa at lahat ng mga bayan sa harap ng Aking trono.” Higit pa, ito ang ibig Kong sabihin sa “ang mabigat na pasanin sa inyong mga balikat.” Malinaw ba? Nauunawaan mo ba? Ang mga panganay na anak-na-lalaki ang pagkakabuu-buo ng Aking buong planong pamamahala. Samakatuwid, hindi Ko kailanman niluwagan ang pangkat na ito at palagi Ko silang nadidisiplina nang mahigpit. (Ang mga paghihirap na pinagdusahan sa mundo, ang mga kasawiampalad ng mga pamilya, ang pagtalikod ng mga magulang, mga asawang-lalaki, mga asawang-babae, at mga anak. Sa kabuuan, ang pagtalikod ng mundo at ang pagpapabaya ng kapanahunan.) Samakatuwid, mayroon kang mabuting kapalaran na lumapit sa harapan Ko ngayon. Ito ang sagot sa tanong na malimit ninyong naiisip “Bakit hindi tinanggap ng ibang mga tao ang pangalang ito, nguni’t tinanggap ko ito?” Ngayon alam na ninyo!

Ngayon ay wala pang katulad sa nakaraan. Ang Aking planong pamamahala ay gumagamit ng bagong mga pamamaraan, ang Aking gawain ay mas iba pa kaysa noong nakaraan at ang Aking mga pagbigkas ay lalo pa ngayong kauna-unahan. Samakatuwid, paulit-ulit Ko nang nabigyang-diin na dapat kayong maglingkod sa Akin nang wasto (sinasabi ito sa mga taga-serbisyo). Huwag ninyong tratuhin ang inyong mga sarili nang negatibo, kundi panatilihin ang isang masigasig na pagtataguyod. Hindi ba kasiya-siya na magtamo ng kaunting biyaya? Ito ay di-hamak na mas mabuti kaysa pagdurusa ng mundo. Sinasabi Ko sa’yo! Kung hindi ka maglilingkod sa Akin nang buong puso ngayon bagkus ay naghihinakit sa Akin bilang di-matuwid, kung gayon bukas ay bababa ka sa Hades at impiyerno. Walang sinumang gustong mamatay nang maaga, hindi ba? Kung ito man ay isa pang araw lamang, ito ay isang araw na mahalaga, kaya iyong iaalay ang iyong sarili nang buo sa Aking planong pamamahala at pagkatapos ay maghihintay para sa Aking paghatol sa iyo at maghihintay para sa Aking matuwid na paghatol na bumagsak sa iyo. Huwag isipin na ang Aking sinasabi ay walang katuturan; nagsasalita Ako mula sa Aking pagkamatuwid at mula sa Aking disposisyon, at higit pa kumikilos Ako sa Aking kamahalan at pagkamatuwid. Sinasabi ng mga tao na Ako ay hindi matuwid. Ito ay sapagka’t hindi nila Ako kilala. Ito ang malinaw na pagpapahayag ng kanilang mapaghimagsik na disposisyon. Sa Akin ay walang emosyon, sa halip mayroon lamang pagkamatuwid, kamahalan, paghatol, at poot. Habang nagtatagal mas higit mo pang makikita ang Aking disposisyon. Ang kasalukuyan ay isang yugto ng paglipat, at nakakaya lamang ninyong makita ang maliit lamang na bahagi nito, nakikita ang ilang panlabas na mga bagay. Kapag ang Aking mga panganay na anak-na-lalaki ay lumitaw, kung gayon ay hahayaan Ko kayong makita ang lahat at maunawaan ang lahat. Lahat ay mapapaniwala sa kanilang mga puso at sa kanilang mga salita. Papapagsalitain Ko kayo upang saksihan Ako, purihin Ako magpakailanman, at itaas Ako magpakailanman. Ito ay di-maiiwasan at hindi mababago ninuman. Bahagya na itong maguni-guni ng mga tao, lalo pa ang paniwalaan ito.

Yaong mga panganay na anak-na-lalaki ay palinaw nang palinaw tungkol sa mga pangitain, ang kanilang pag-ibig sa Akin ay lalo pang tumitindi. (Hindi ito romantikong pag-ibig, na siyang panunukso ni Satanas sa Akin, isang bagay na dapat na maaninag. Samakatuwid sa nakalipas Aking binanggit na mayroong mga tao na nagpakita ng kanilang mga pang-akit sa harapan Ko. Ang gayong mga tao ay sunud-sunuran kay Satanas, naniniwalang maaakit Ako sa kanilang mga itsura. Walang kahihiyan! Ang pinakamababa sa mga hamak!) Gayunpaman, sa pamamagitan ng mga salita Kong ito sa loob ng panahong ito, ang mga tao na hindi mismong ang mga panganay na anak-na-lalaki ay nagiging palabô nang palabô tungkol sa mga pangitain, at nawawalan sila ng pananampalataya sa Akin. Pagkatapos noon unti-unti silang mawawalan ng gana hanggang sa huli ay bumabagsak sila. Hindi makaya ng mga taong ito ang kanilang mga sarili. Iyan ang layunin ng Aking sinasabi sa loob ng panahong ito, dapat na makita ito ng lahat (nagsasalita sa mga panganay na anak-na-lalaki), at sa pamamagitan ng Aking mga pagbigkas at mga pagkilos, makita ang Aking pagiging kagila-gilalas. Bakit sinasabi na Ako ay Prinsipe ng Kapayapaan, Walang-hanggang Ama, na Ako ay Kagila-gilalas, na Ako ay Tagapayo? Masyadong mababaw na ipaliwanag ito mula sa Aking pagkakakilanlan, sa Aking mga pagbigkas, o mula sa Aking ginagawa: Hindi man lamang ito karapat-dapat banggitin. Ang dahilan ng pagtawag sa Akin na Prinsipe ng Kapayapaan ay ang Aking kapangyarihang gawing ganap ang mga panganay na anak-na-lalaki, ang Aking paghatol kay Satanas, at ang walang-hangganang mga pagpapala na Aking naigawad na sa mga panganay na anak-na-lalaki. Ibig sabihin niyan, tanging ang mga panganay na anak-na-lalaki ang karapat-dapat na tumawag sa Aking Prinsipe ng Kapayapaan, dahil mahal Ko ang Aking mga panganay na anak-na-lalaki, at ang bansag na Prinsipe ng Kapayapaan ay dapat manggaling sa mga bibig ng mga panganay na anak-na-lalaki. Para sa Aking mga panganay na anak-na-lalaki kaya Ako ay Prinsipe ng Kapayapaan. Para sa Aking mga anak-na-lalaki at Aking bayan Ako ay tinatawag na Walang-hanggang Ama. Dahil sa pag-iral ng Aking mga panganay na anak-na-lalaki, dahil kayang hawakan ng Aking mga panganay na anak-na-lalaki ang kapangyarihan ng pagiging-hari kasama Ko at pangasiwaan ang lahat ng bansa at lahat ng bayan (ang mga anak-na-lalaki at mga tao), samakatuwid, dapat Akong tawagin ng mga anak-na-lalaki at ng mga tao na Walang-hanggang Ama, ibig sabihin ay Diyos Mismo, na nasa ibabaw ng mga panganay na anak-na-lalaki. Ako ay Kagila-gilalas sa mga yaon na hindi ang mga anak-na-lalaki, ang mga tao, at ang mga panganay na anak-na-lalaki. Dahil sa pagiging-kagila-gilalas ng Aking gawa, hindi Ako nakikita ng mga di-mananampalataya kahit kailan (dahil natalukbungan Ko ang kanilang mga mata), at hindi nakikita man lamang ang Aking gawa nang malinaw, kaya para sa kanila Ako ay Kagila-gilalas. Sa lahat ng mga diyablo at kay Satanas Ako ay Tagapayo sapagka’t ang lahat ng Aking ginagawa ay nagsisilbing panghihiya sa kanila, at lahat ng Aking ginagawa ay para sa Aking mga panganay na anak-na-lalaki. Ang bawa’t hakbang Ko ay maayos at natatamo Ko ang tagumpay sa bawa’t isang hakbang. Higit pa, naaaninag Ko ang lahat ng mga pakánâ ni Satanas at ginagamit ang mga pakánâ nito para maglingkod sa Akin, ginagawa itong isang bagay na magsisilbi sa Aking mga layunin mula sa negatibong panig. Ito ang ibig sabihin ng Aking pagiging Tagapayo, na hindi mababago ng sinuman at walang sinumang ganap na makakaunawa. Nguni’t sa ngalan ng Aking persona, Ako ay Prinsipe ng Kapayapaan, at Walang-hanggang Ama, gayundin ay Tagapayo at Kagila-gilalas. Walang anuman dito na hindi totoo. Ito ay di-mapapasubalian at di-mababagong katotohanan!

Napakarami Kong sasabihin, hindi ito basta maikukumpara. Samakatuwid, kailangan Ko kayong maging matiisin at maghintay. Anuman ang ginagawa, huwag kikilos batay sa kaunting pag-udyok na umalis. Sapagka’t ang inyong naunawaan sa nakaraan ay lipás na ngayon, hindi na ito mailalapat, at ang kasalukuyan ay isang saglit ng pagbabago—gaya ng isang paglipat sa pag-itan ng mga dinastiya, samakatuwid kailangan Ko na magbago kayo ng inyong pag-iisip) at inyong lumang mga pagkaintindi. Ito ang tunay na kabuluhan ng pagsusuot ng banal na balabal ng pagkamatuwid. Ako lamang ang makakapagpaliwanag ng sarili Kong mga salita, at Ako lamang ang nakakaalam kung ano ang Aking gagawin. Samakatuwid, tanging ang Aking mga salita ang walang dumi, ang Aking buong hinahangad, at samakatuwid ito ay pagsusuot ng banal na balabal ng pagkamatuwid. Ang pagkaunawa ng pantaong isipan ay guni-guni lamang; ang pagkaunawa ng mga iyon ay di-dalisay at hindi kayang kamtin ang Aking mga hangarin. Samakatuwid Ako Mismo ang nagsasalita, at Ako Mismo ang nagpapaliwanag, at ito ang hinahangad na kahulugan sa likod ng “Ako Mismo ang gumagawa ng gawain.” Ito ay isang di-maaring-mawalang bahagi ng Aking planong pamamahala, at dapat Akong luwalhatiin at papurihan ng lahat ng mga tao. Tungkol sa pag-unawa ng Aking mga salita, hindi Ko pa kailanman naibigay ang kapangyarihang yaon sa mga tao at wala man lamang silang taglay na kakayahan para diyan. Ito ay isa sa Aking mga pamamaraan para hiyain ang diyablo. (Kung naunawaan ng mga tao ang Aking mga pagbigkas at maari nilang siyasatin ang Aking mga hangarin sa bawa’t hakbang, kung gayon maaring angkinin ni Satanas ang mga tao anumang sandali, at bunga nito ang mga tao ay babaling laban sa Akin at gagawing imposible na makamit ang Aking layunin ng pagpili ng mga panganay na anak-na-lalaki. Kung Aking naunawaan ang bawa’t hiwaga, at Ako Mismo ay nakakapagsalita ng mga pagbigkas na walang sinumang nakakaarok, maari din Akong maangkin ni Satanas. Ito ang dahilan kung bakit kapag Ako ay nasa katawang-tao Ako ay hindi kailanman higit-sa-natural.) Mahalaga para sa bawa’t isa na maunawaan nang malinaw ang kabuluhan ng mga salitang ito at gawin ang mga bagay-bagay kasunod ng Aking pangunguna. Huwag subukan para sa inyong mga sarili na unawain ang malalalim na mga salita at mga doktrina.

Sinundan:Kabanata 100

Sumunod:Kabanata 102

Baka Gusto Mo Rin

 • Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI

  Ang Kabanalan ng Diyos (III) Anong paksa ang ating ibinahagi noong nakaraan? (Ang kabanalan ng Diyos.) At aling aspeto ng Diyos Mismo ang nauukol sa k…

 • Kabanata 33

  Sa katotohanan, batay sa ginawa ng Diyos sa mga tao, at ibinigay sa kanila, pati na rin ang siyang pagmamay-ari ng mga tao, maaaring sabihin na hindi …

 • Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I

  Ang Awtoridad ng Diyos (I) Ang huli kong maraming mga pagbabahagi ay tungkol sa gawain ng Diyos, sa disposisyon ng Diyos, at sa Diyos Mismo. Pagkatapo…

 • Isang Napakaseryosong Problema: Pagkakanulo (1)

  Ang Aking gawain ay malapit nang maging ganap. Ang maraming mga taon na ginugol nating magkasama ay naging di-mabatáng alaala ng nakaraan. Nagpatuloy …