Magkasama Kaming Muli ng Panginoon

Setyembre 11, 2020

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang Cristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay, at naghahatid ng walang maliw at magpakailanmang daan ng katotohanan. Ang katotohanang ito ay ang landas kung saan makakamit ng tao ang buhay, at ang tanging landas kung saan makikilala ng tao ang Diyos at masasang-ayunan ng Diyos. Kung hindi mo hahanapin ang daan ng buhay na ibinigay ni Cristo ng mga huling araw, sa gayon, hindi mo kailanman makukuha ang pagsang-ayon ni Jesus, at hindi kailanman magiging karapat-dapat pumasok sa pintuan ng kaharian ng langit, sapagka’t ikaw ay kapwa sunud-sunuran at bilanggo ng kasaysayan. Silang mga kontrolado ng mga tuntunin, ng mga titik, at nakagapos sa kasaysayan ay hindi kailanman makakamtan ang buhay, at hindi kailanman makakamtan ang walang hanggang daan ng buhay. Iyan ay dahil ang mayroon lang sila ay malabong tubig kung saan kumapit nang libu-libong taon, sa halip na ang tubig ng buhay na dumadaloy mula sa luklukan. … Ang mga hakbang sa gawain ng Diyos ay malawak at makapangyarihan, tulad ng rumaragasang mga alon ng dagat at dumadagundong na mga kulog—nguni’t nakaupo at walang imik kang naghihintay ng pagkawasak, nananatili sa iyong kahangalan at walang ginagawa. Sa ganitong paraan, paano ka maituturing na isang tao na sumusunod sa mga yapak ng Cordero? Paano mo mapatutunayan na ang Diyos na kinakapitan mo ay isang Diyos na laging bago at hindi kailanman luma? At paano ka maihahatid ng mga salita sa iyong nanilaw na mga libro patawid sa panibagong kapanahunan? Paano ka papatnubayan ng mga ito sa iyong paghahanap ng mga hakbang sa gawain ng Diyos? At paano ka madadala ng mga ito paakyat sa langit? Ang hawak mo sa iyong mga kamay ay ang mga titik na magbibigay ng panandaliang ginhawa lang, hindi ang mga katotohanan na kayang magbigay ng buhay. Ang mga kasulatan na iyong nababasa ay ang mga makakapagpayaman lang ng iyong dila, hindi mga salita ng karunungan na makatutulong sa pag-unawa mo sa buhay ng tao, lalong hindi ang mga landas na makapaghahatid sa iyo sa pagkaperpekto. Ang pagkakaiba bang ito ay hindi nagdudulot sa iyo ng pagbubulay-bulay? Hindi ba nito naipapaunawa sa iyo ang mga hiwaga na sumasaloob dito? May kakayahan ka ba na dalhin ang iyong sarili sa langit upang makipagkita sa Diyos nang ikaw lang? Kung hindi dumating ang Diyos, kaya mo bang dalhin ang sarili mo sa langit upang matamasa ang kasayahan ng pamilyang kasama ang Diyos? Nananaginip ka pa rin ba ngayon? Imumungkahi Ko, sa gayon, na ihinto mo ang pananaginip, at tingnan kung sino ang gumagawa ngayon, at kung sino ang tumutupad sa gawain ng pagliligtas sa tao sa mga huling araw. Kung hindi mo gagawin, hindi mo kailanman makakamtan ang katotohanan, at hindi kailanman makakamtan ang buhay” (Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Naalala ko’ng pananalig ko dati dahil sa salitang ’yon ng Makapangyarihang Diyos. Dahil kumapit ako sa mga relihiyosong pagkaunawa at salita sa Biblia, muntik ko nang pagsarhan ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw. Gumamit Siya ng mga kamangha-manghang paraan para marinig ko ang tinig Niya at masalubong ang pagbabalik ng Panginoon.

Isang araw, dalawang taon na’ng nakakaraan, maaga akong nagising at binuklat ko’ng Biblia. Nabasa ko yung tungkol sa pagsaway ng Panginoong Jesus sa mga Fariseo: “Pumasok si Jesus sa templo, at ’tinaboy lahat na nagtitinda’t bumibili, ginulo Niya’ng mesa ng mga nagpapalit ng salapi, at upuan ng mga nagtitinda ng kalapati; At sinabi Niya, Nasusulat, Ang Aking bahay ay tatawaging bahay-panalanginan, nguni’t ginagawa niyong yungib ng tulisan” (Mateo 21:12–13). Medyo malungkot ako nung panahong ’yon. Parang walang kaibahan yung kasalukuyang lagay ng iglesia sa lagay ng templo nung katapusan ng Kapanahunan ng Kautusan. Yung mga pastor at elder sa iglesia, laging sinasabing dapat magmahalan ang mga mananampalataya, pero sila mismo, laging nasasangkot sa inggitan at pagtatalo tungkol sa mga handog. Nagpapasuhol pa nga sila kapalit ng panalangin, at kung minsan yung magiging haba ng panalangin nila, binabase sa laki ng nakuha nila. Karamihan sa mga miyembro ng iglesia, mahina, at pakonti nang pakonti ang dumadalo sa mga pulong. Hindi kasi mula sa puso ang sermon ng mga pastor at elder at ’di nila alam pastulin ang kawan ng Panginoon, pero ’di sila nagsasawang mangasiwa ng kasal ng mga mananampalataya. Mismo. Dapat lugar ng pagpupuri ang isang simbahan, pero ngayon, naging lugar na ’yon na pinagdadausan ng kasal. Naisip ko tuloy, “Naligaw ng landas ang mga pastor. Parang wala nang kaugnayan sa relihiyon ang iglesia. Parang yung dulo ng Kapanahunan ng Kautusan, naging lungga ng magnanakaw ang templo. Magpapakita ba’ng Panginoon sa ganitong uri ng iglesia pagbalik Niya?”

Biglang tumunog yung alarm ng cellphone ko habang iniisip ko ’to, at nang i-off ko ’yon, napansin ko yung video recommendation sa YouTube na nagmula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Talagang nalito ’ko nang dahil do’n. Hindi naman ako kailanman nag-subscribe sa channel ng iglesiang ’yon, kaya ba’t ako nagka-notification? Tapos naalala kong isang buwan bago ’yon, isinama ako ng isang kaibigan na makinig ng sermon do’n, at yung narinig ko ro’n talagang bago at talaga namang nakakapaliwanag. Talagang may nakamit ako ro’n. Gusto kong ituloy ang pagsusuri ro’n, pero nagpatotoo sila na ang Panginoong Jesus daw ay nagbalik na at gumagawa ng gawain ng paghatol sa mga huling araw at nagpapahayag ng katotohanan, at puno ng salita ng Makapangyarihang Diyos yung librong Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao. Sinabi nila na sa mga pagpupulong, binabasa nila’ng salita ng Makapangyarihang Diyos. Hindi ko talaga ’yon maintindihan. Laging sinasabi sa’min ng mga pastor at elder na nasa Biblia’ng lahat ng salita at gawa ng Diyos, at ang lahat ng ’yon ay hindi umiiral sa labas no’n. Pa’no sila nakakapagpatotoong bumigkas ng bagong salita ang Panginoon? Binase ng mga mananampalataya ang pananalig nila sa Biblia, kaya ang paniniwala sa Panginoon, paniniwala sa Biblia. Pa’no magiging paniniwala sa Panginoon ang ano pa man? ’Pag niyayaya ’ko ng kaibigan kong makinig ng sermon sa iglesia’ng ’yon, tumatanggi ako. Kaya nung nakita ko sa phone ko yung link mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, hindi ko na ’yon tiningnan pa.

Pero nagulat ako, nung mga sumunod na araw, lagi akong nakakakuha ng mga YouTube recommendation para sa mga pelikula’t himno sa channel ng iglesiang ’yon. Naisip ko, “’Di pa ’ko nagsu-subscribe sa kanila, pero lagi na ’kong may notification. Hindi kaya ginagabayan ako ng Panginoon? Kalooban Niya kayang tingnan ko’ng channel ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos?” Sa naisip kong ’yon, nagdasal ako sa Panginoon. Sabi ko, “O Panginoon! Bakit laging lumilitaw sa cellphone ko ang mga video ng channel na ’to? Ipinapatotoo nila na nagbalik Ka na. Totoo ba talaga ’yon? Dapat ko ba ’tong panoorin? Panginoon, gabayan Mo ako.” Matapos akong magdasal, naisip ko’ng mga salitang ito ng Panginoong Jesus: “Mapalad ang mabababang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit” (Mateo 5:3). Talaga ngang mahalaga’ng pagdating ng Panginoon, kaya naisip ko, ’pag narinig ko ’yon, dapat maghanap ako nang may kababaang-loob at siyasatin ’yon, at maingat ’yong pag-isipan para makita kung ang Makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Jesus. Kung hindi ko ’yon hinanap o siniyasat, at talaga ngang nagbalik na ang Panginoon, ’di ba mapapalagpas ko ang pagkakataong salubungin Siya? Sa pag-iisip no’n, nagdesisyon akong panoorin ang ilan sa video ng iglesia. Nang tingnan ko ang website ng iglesiang ’yon, nakita ko na sari-sari pala ang mga laman no’n, may mga pelikula, mga video ng himno, choral specials, at mga artikulo ng patotoo. Yung isa sa mga video ng himno na “Mahal Ko, Pakihintay Ako,” meron ’yong lyrics na talagang nakaantig sa’kin. Naisip ko yung mga panahong nasa malungkot na iglesia ako, no’ng naghahanap ako ng isang iglesiang may gawain ng Banal na Espiritu. Habang mas tinitingnan ko’ng mga laman ng website, mas marami akong nakamit mula ro’n. Gusto kong maintindihan at suriin ang iglesia, kaya naghanap pa ako ng mas maraming mapapanood na pelikula sa website nila.

Isang araw, may pinanood akong isang gospel movie na tungkol sa relasyon sa pagitan ng Diyos at ng Biblia. Meron ako ro’ng ’di malilimutang sipi ng mga salita ng Diyos: “Mula noong panahong mayroong Biblia, ang pananalig ng mga tao sa Panginoon ay ang paniniwala sa Biblia. Sa halip na sabihing ang mga tao ay nananalig sa Panginoon, mas mabuti pang sabihin na naniniwala sila sa Biblia; sa halip na sabihing nagsimula na silang magbasa ng Biblia, mas mabuti pang sabihing nagsimula na silang maniwala sa Biblia; at sa halip na sabihing nagbalik na sila sa Panginoon, mas mabuti pang sabihing nagbalik na sila sa Biblia. Sa ganitong paraan, sinasamba ng mga tao ang Biblia na para bang ito ang Diyos, na para bang ito ang kanilang ikinabubuhay at ang mawalan nito ay kapareho ng mawalan ng kanilang buhay. Itinuturing ng mga tao ang Biblia na kasintaas ng Diyos, at may mga tao pa na itinuturing itong mas mataas pa kaysa sa Diyos. Kung wala sa mga tao ang gawain ng Banal na Espiritu, kung hindi nila nadarama ang Diyos, maaari silang patuloy na mabuhay—ngunit sa sandaling mawala sa kanila ang Biblia, o mawala ang mga bantog na kabanata at kasabihan mula sa Biblia, parang nawalan na sila ng buhay. … Talagang hindi nauunawaan ng karamihan ng mga tao kung bakit sila kailangang maniwala sa Diyos, ni kung paano maniwala sa Diyos, at walang gagawin kundi pikit-matang naghahanap ng mga pahiwatig upang maunawaan ang mga kabanata sa Biblia. Hindi kailanman hinanap ng tao ang direksyon ng gawa ng Banal na Espiritu; mula’t sapul, wala silang ginawa kundi desperadong mag-aral at mag-imbestiga ng Biblia, at walang sinumang naghanap kahit minsan ng bagong gawa ng Banal na Espiritu sa labas ng Biblia, walang sinumang lumihis kahit minsan mula sa Biblia, o nangahas na lumihis mula sa Biblia” (Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Nang mapanood ko’ng parteng ’to, naisip ko, “Gano’n nga mismo’ng saloobin ko pagdating sa Biblia. Kinakatawan no’n ang Panginoon, na paniniwala sa Kanya’ng paniniwala sa Biblia, at hindi mapaghihiwalay ang dalawang ’yon. Pero ito’ng hindi ko maintindihan: Ang Biblia’ng patotoo ng Panginoon at pundasyon ng pananalig natin. Bilang mga Kristiyano, matagal na nating ’binase sa Biblia’ng pananalig natin, kaya hindi ba talaga ’yon ayon sa kalooban ng Panginoon? Ano ba talaga’ng nangyayari rito?”

Tinuloy ko’ng panonood sa pelikula, gusto kong masagot ang mga tanong ko. Yung tauhang nagbabahagi ng ebanghelyo, nagbasa ng isa pang sipi ng salita ng Diyos: “Naniniwala sila sa Aking pag-iral ngunit sa loob lamang ng saklaw ng Biblia. Para sa kanila, Ako ay kapareho ng Biblia; kung wala ang Biblia wala rin Ako, at kung wala Ako, walang Biblia. Hindi nila pinapansin ang Aking pag-iral o mga pagkilos, kundi sa halip ay pinag-uukulan ng sobra at espesyal na pansin ang bawat isang salita ng Kasulatan, at marami pa nga sa kanila ang naniniwala na hindi Ko dapat gawin ang anumang bagay na nais Kong gawin maliban kung ito ay hinulaan sa Kasulatan. Sobra ang pagpapahalaga nila sa Kasulatan. Masasabi na itinuturing nilang napakahalaga ang mga salita at pahayag, hanggang sa gumamit sila ng mga talata mula sa Biblia upang sukatin ang bawat salitang Aking sinasabi, at upang tuligsain Ako. Ang kanilang hinahanap ay hindi ang paraan para makaayon sila sa Akin, o ang paraan para makaayon sila sa katotohanan, kundi ang paraan para makaayon sila sa mga salita ng Biblia, at naniniwala sila na anumang hindi umaayon sa Biblia, nang walang itinatangi, ay hindi Ko gawain. Hindi ba ang gayong mga tao ang masunuring mga inapo ng mga Fariseo? Ginamit ng mga Fariseong Judio ang batas ni Moises upang tuligsain si Jesus. Hindi nila hinangad na maging kaayon ni Jesus noong panahong iyon, kundi masigasig nilang sinunod nang perpekto ang batas, hanggang sa ipinako nila ang walang-salang si Jesus sa krus, pinagbintangan Siyang hindi sumusunod sa batas ng Lumang Tipan at na hindi Siya ang Mesiyas. Ano ang kanilang diwa? Hindi kaya na hindi nila hinanap ang paraan para makaayon sa katotohanan? Nahumaling sila sa bawat isang salita ng Kasulatan, habang hindi nila pinapansin ang Aking kalooban at ang mga hakbang at pamamaraan ng Aking gawain. Hindi sila mga taong naghangad sa katotohanan, kundi mga taong mahigpit na sumunod sa mga salita; hindi sila mga taong nanalig sa Diyos, kundi mga taong naniwala sa Biblia. Ang totoo, mga tagapagbantay sila ng Biblia” (Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Matapos niyang basahin ang mga salitang ito mula sa Makapangyarihang Diyos, tinuloy nila’ng pagbabahagi. Sa iba raw, ang paniniwala sa Panginoon, paniniwala sa Biblia, kung hindi, hindi ’yon pananalig sa Panginoon, pero isa ’yong maling pananaw. Sabi rin nila, “No’ng gumagawa’t nangangaral ang Panginoong Jesus, humiwalay raw sa Kasulatan ang Kanyang mga tagasunod para tanggapin ang Kanyang gawai’t mga salita, kaya hindi ba sila talagang nananalig sa Panginoon? Ang mga Fariseo ng Hudaismo, kumapit sa mga Kasulatan, pero pinako nila’ng Panginoong Jesus na nagpahayag ng katotohanan at gumawa ng gawain ng pagtubos. Ano ang problema ro’n? Ang pagkapit ba sa Kasulatan nangangahulugang kilala Siya ng tao? Nangangahulugan ba ’yong sumusunod sila sa landas ng Panginoon, na ’ginagalang at nagpapasakop sila sa Kanya? Siya’ng Panginoon ng paglikha, ang pinagmumulan ng buhay ng lahat, samantalang ang Biblia isa lang talaan ng nakaraang gawain at mga salita ng Diyos. Papa’no ’yon magiging kapantay ng Diyos? Bulag na naniniwala’ng mananampalataya sa Biblia’t tinuturing ’yong kapantay ng Diyos, sa katunayan, pinapalitan nga nila’ng Panginoon at ang gawain Niya ng Biblia. Hindi ba paglapastangan ’yon sa Panginoon? Ang kumakapit ba sa Biblia nang ’di hinahanap ang pagpapakita ng Panginoon talagang mananampalataya o tagasunod Niya? Ito ang sinabi ng Panginoong Jesus sa mga Fariseo: ‘Saliksikin niyo’ng kasulatan, pagka’t iniisip niyong mayro’n kayo ro’ng buhay na walang hanggan: at ang mga ito’y siyang nagpapatotoo sa’Kin. At ayaw niyong magsilapit sa’Kin, upang kayo’y magkaro’n ng buhay’ (Juan 5:39–40). Sinabi Niya rin na: ‘Ako’ng daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoma’y ’di makaparoro’n sa Ama, kundi sa pamamagitan Ko’ (Juan 14:6). Napakalinaw ng Panginoong Jesus tungkol sa relasyon ng Diyos at ng Kasulatan. Nagpapatotoo lang sa Diyos ang mga Kasulatan—hindi ’yon kumakatawan sa Panginoon, ni makakapalit sa gawain Niya ng pagliligtas. ’Di magdadala sa’tin ng buhay na walang hanggan ang Biblia. Si Cristo lang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kailangan nating hanapin ang Panginoon para magkamit ng buhay!”

Nang matapos ko yung pelikula, naantig ako. Tama ang lahat ng sinabi no’n at ayon sa salita ng Panginoong Jesus. Natanto kong ’di talaga kinakatawan ng Biblia’ng Panginoon. Siya’ng nagtutustos sa’tin ng buhay, hindi ang Biblia. ’Di pareho ang paniniwala ro’n at ang pagsunod sa Panginoon! Pero lagi kong inakala na kinatawan Siya ng Biblia. ’Di ba naituring ko’ng Bibliang mas mataas sa Kanya? Nang mas inisip ko ’yon, lalo kong naramdamang may katotohanan ang salita Niya, na malulutas no’n ang kalituhan ko. Kailangan kong mas seryosong magsiyasat para ’di ko mapalagpas ang pagsalubong sa Kanya. Nagpasya akong bumalik sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos kasama’ng kaibigan ko. Pagdating namin sa iglesia, mainit kaming tinanggap ng lahat ng mga kapatid at talagang matiyaga na nagbahagi sa’min. ’Pinaliwanag ko sa kanila’ng pagkalito ko, sabi ko, “laging sinasabi ng mga pastor at elder sa mga pagtitipon na nasa Biblia’ng lahat ng salita at gawain ng Diyos, kaya anumang nasa labas no’n, ’di pwedeng maglaman ng gawa’t salita Niya. Pero sumasaksi kayong nagbalik na’ng Panginoong Jesus bilang ang Makapangyarihang Diyos at gumagawa Siya ng bagong gawain at nagpapahayag ng mga bagong salita. Ano ba talaga ang nangyayari?”

Bilang sagot, nagbasa si Sister Zhou ng sipi ng salita ng Makapangyarihang Diyos. “Maraming tao ang naniniwala na ang pag-unawa at kakayahang magpakahulugan sa Biblia ay tulad ng pagkasumpong sa totoong landas—ngunit sa katunayan, ganoon ba talaga kasimple ang mga bagay-bagay? Walang sinumang nakakaalam sa realidad ng Biblia: na ito’y walang iba kundi isang talaan ng kasaysayan ng gawain ng Diyos, at isang testamento sa sinundang dalawang yugto ng gawain ng Diyos, at hindi nagbibigay sa iyo ng pagkaunawa sa mga minimithi ng gawain ng Diyos. Alam ng lahat na nakabasa na sa Biblia na idinodokumento nito ang dalawang yugto ng gawain ng Diyos noong Kapanahunan ng Kautusan at Kapanahunan ng Biyaya. Isinasalaysay sa Lumang Tipan ang kasaysayan ng Israel at gawain ni Jehova mula sa panahon ng paglikha hanggang sa katapusan ng Kapanahunan ng Kautusan. Nakatala sa Bagong Tipan ang gawain ni Jesus sa lupa, na nasa Apat na Ebanghelyo, pati na rin ang gawain ni Pablo; hindi ba mga talaan ng kasaysayan ang mga ito?” “Ang lahat ng naitala sa loob ng Biblia ay limitado; hindi kayang kumatawan sa lahat ng gawain ng Diyos. Ang Apat na Ebanghelyo sa kabuuan ay may mas kaunti sa isang daang mga kabanata, na kung saan ay nakasulat ang takdang bilang ng mga pangyayari, tulad ng pagsumpa ni Jesus sa puno ng igos, tatlong pagtatwa ni Pedro sa Panginoon, pagpapakita ni Jesus sa mga alagad kasunod ng Kanyang pagkapako sa krus at muling pagkabuhay, pagtuturo tungkol sa pag-aayuno, pagtuturo tungkol sa panalangin, pagtuturo tungkol sa diborsiyo, ang kapanganakan at talaangkanan ni Jesus, paghirang ni Jesus sa mga alagad, at iba pa. Subali’t, pinahahalagahan ang mga ito ng tao bilang mga kayamanan, at pinatototohanan pa ang gawain sa ngayon kaugnay sa mga nakatalang ito. Naniniwala pa nga sila na gumawa lamang nang gayon karami si Jesus sa panahon pagkatapos ng Kanyang kapanganakan. Parang naniniwala sila na gayon lamang karami ang kayang gawin ng Diyos, na wala nang maaaring karagdagang gawain. Hindi ba ito katawa-tawa?” “Nang panahong iyon, nagsalita lamang si Jesus sa Kanyang disipulo ng magkakasunod na pangangaral sa Kapanahunan ng Biyaya, tulad ng kung paano magsagawa, kung paano magtipong sama-sama, kung paano humingi sa panalangin, kung paano ituring ang iba, at iba pa. Ang gawain na Kanyang isinakatuparan ay yaong sa Kapanahunan ng Biyaya, at Kanyang ipinaliwanag lamang ang tungkol sa kung paano dapat magsagawa ang mga disipulo at iyong mga sumusunod sa Kanya. Ginawa lamang Niya ang gawain ng Kapanahunan ng Biyaya at wala na sa huling mga araw. … Ang gawain ng Diyos sa bawa’t isang kapanahunan ay mayroong malinaw na mga hangganan; ginagawa Niya lamang ang gawain ng kasalukuyang kapanahunan at hindi Niya kailanman isinasakatuparan ang kasunod na yugto ng gawain nang pauna. Sa ganitong paraan lamang naisusulong ang Kanyang kumakatawang gawain ng bawa’t isang kapanahunan. Nagsalita lamang ni Jesus tungkol sa mga patalandaan ng huling mga araw, kung paano maging mapagpasensya at kung paano maligtas, kung paano magsisi at mangumpisal, pati na rin kung paano pasanin ang krus at tiisin ang pasakit; hindi Siya kailanman nagsalita kung paano dapat pumasok ang tao sa huling mga araw o kung paano hanapin na makapagbigay-kasiyahan sa kalooban ng Diyos. Sa gayon, hindi ba ito isang kamalian na hanapin sa loob ng Biblia ang gawain ng Diyos sa mga huling araw? Ano ang iyong natatalos kung basta hawak lamang ang Biblia sa iyong mga kamay? Maging isa mang tagapagpaliwanag ng Biblia o isang tagapangaral, sino ang nakakahula sa gawain ngayon?” “Kung nais mong makita ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan, at makita kung paano sumunod ang mga Israelita sa landas ni Jehova, kung gayon dapat mong basahin ang Lumang Tipan; kung nais mong maunawaan ang gawain ng Kapanahunan ng Biyaya, kung gayon dapat mong basahin ang Bagong Tipan. Ngunit paano mo makikita ang mga gawain sa huling mga araw? Kailangan mong tanggapin ang pamumuno ng Diyos sa kasalukuyan, at makilahok sa gawain sa kasalukuyan, dahil ito ang bagong gawain, at wala pang nakapagtatala nito sa Biblia. … Ang gawain sa kasalukuyan ay isang landas na hindi pa kailanman nalakaran ng tao, at daan na walang sinuman ang nakakita. Ito ay gawain na hindi pa kailanman nagawa—ito ang pinakabagong gawain ng Diyos sa mundo. … Sino ang maaaring magtala ng bawat isang kapiraso ng gawain ngayon, nang walang makakaligtaan, sa patiuna? Sino ang maaaring magtala nitong mas makapangyarihan, mas matalinong gawain na humahamon sa kinaugalian na nasa lumang inaamag na libro? Ang gawain sa kasalukuyan ay hindi kasaysayan, at dahil dito, kung nais mong lumakad sa bagong landas ngayon, sa gayon kailangan mong lisanin ang Biblia, dapat mong higitan ang mga libro ng propesiya o kasaysayan na nasa Biblia. Saka ka lamang maaaring makalakad sa bagong landas nang maayos, at saka ka lamang makakapasok sa bagong kaharian at sa bagong gawain” (Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Nagpatuloy si Sister Zhou matapos basahin ang salita ng Makapangyarihang Diyos. Sabi niya, “Alam ng lahat na pamilyar sa Biblia na ang Luma at Bagong Tipan ay talaan lang ng dalawang yugto ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan at Biyaya. Patotoo ’yon sa gawain ng Diyos. Tuwing nakakakumpleto Siya ng yugto ng gawain, yung mga taong nakaranas no’n, itinala ang mga gawa at mga salita Niya, at kalaunan, tinipon ang mga talaang ito sa Biblia. Pero ang gawain at mga salita ng Diyos sa parehong kapanahunang ’yon ay hindi lubos na itinala sa Biblia. Napakaliit na bahagi lang ang mga salita Niya sa Biblia. Gaya ng sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan: ‘Mayro’ng iba’t ibang bagay na ginawa si Jesus, na kung susulatin nang isa-isa, ay inaakala kong kahit sa sanglibutan ay ’di kakasiya’ng mga susulating aklat’ (Juan 21:25). May mga propesiya sa Kapanahunan ng Kautusan na ’di lubos na itinala sa mga Kasulatan. Karaniwang kaalaman na ’to. Kaya ’pag sinasabi ng mga pastor na nasa Biblia’ng lahat ng salita ng Diyos, at walang gawain at salita Niya ang umiiral sa labas no’n, ’di ba sinasalungat no’n ang katotohanan? ’Di ba nagsisinungaling sila’t nanlilinlang? Diyos ang Panginoon ng paglikha. Napakadakila Niya’t sagana, pa’nong ang isang aklat, ang Biblia’y lubos na mailalaman ang gawa’t salita Niya?” Nagbasa siya mula sa Aklat ng Pahayag: “Nakita ko sa kanang kamay ng nasa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas, na tinatakan ng pitong tatak” (Pahayag 5:1). “Sinabi sa’kin ng isa sa matatanda, Huwag kang umiyak; narito, ang Leon sa angkan ni Juda, ang Ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng pitong tatak nito” (Pahayag 5:5). Ibinahagi niyang may nasusulat sa loob at labas ng aklat, kaso meron ’yong pitong tatak, at ang nagbalik lang na Panginoon ng mga huling araw ang makakapagbukas ng aklat. ’Yon lang ang paraan para makita natin ang laman ng aklat. Prinopesiya rin sa Pahayag: ‘Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia’ (Pahayag mga Kapitulo 2–3). Pinatutunayan ng mga propesiyang ito na bibigkas ang Panginoon ng mas maraming salita sa pagbabalik Niya. Kaya talaga bang maitatala nang maaga sa Biblia’ng gawa’t salita ng nagbalik na Panginoon? Ang salita ba ng Diyos sa Biblia pwedeng pumalit sa sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia? Mapapalitan ba no’n ang aklat na binuksan ng Kordero? Mapapalitan ba no’n ang gawain Niya ng paghatol sa mga huling araw? Nang marinig ko ’to, naisip ko sa sarili ko, “Nabasa ko na ang mga bersikulong ’to. Bakit hindi man lang sumagi sa’kin ang mga tanong na ’to?” ’Tinuloy ni sister ang pagbabahagi: “Ang Biblia’y isang talaan ng nakalipas na gawain ng Diyos. Maraming taon matapos magawa ang Lumang Tipan, dumating ang Panginoong Jesus at nagtubos sa Kapanahunan ng Biyaya. Kaya kusa bang ’siningit ng mga gawa’t salita Niya’ng sarili nila sa Kasulatan? Kinailangang tipunin ang mga gawa’t salita ng Diyos at gawin ’yon bilang ang Biblia. Dumating na’ng Makapangyarihang Diyos at nagpahayag ng katotohanan para iligtas ang sangkatauhan. Pwede bang kusang sumingit ang katotohanan sa Biblia? Kaya yung pagsasabing nakatala sa Biblia ang lahat ng gawa’t mga salita ng Diyos, at wala sa mga ’yon ang nasa labas no’n, ay isang mali, at katawa-tawang pananaw, at resulta ’yon ng pagkaunawa’t haka-haka ng tao.”

Talagang naliwanagan ako sa pagbabahagi ni Sister Zhou. Ramdam kong naaayon sa katotohanan ang ’binahagi niya. Talaan lang ang Biblia ng dalawang yugto ng gawain ng Diyos: Ang Kapanahunan ng Kautusan at Biyaya. Patotoo ’yon sa gawain Niya, pero ’di ’yon pwedeng kumatawan sa Panginoon o sa gawa’t salita Niya sa mga huling araw. Ang gawa’t salita ng Panginoong Jesus, hindi ganap na itinala sa Biblia, kaya pa’no maitatala sa Biblia nang mas maaga ang mga gawa at salita ng Diyos sa mga huling araw? Sinunod ko’ng sinabi ng mga pastor, nilimitahan ko’ng gawa’t salita ng Diyos sa kung ano’ng nasa Biblia, at naniwalang walang anuman sa labas no’n ang nagmula sa Diyos. Hindi ba kalokohan lang ang pinagsasabi ko? Hindi ba nilimitahan at nilapastangan ko’ng Panginoon? Napuno ako no’n ng pagsisisi. Ba’t ’di ko agad nabasa’ng salita ng Makapangyarihang Diyos? ’Di talaga ’ko dapat sumunod sa mga pastor, nilimitahan ang gawa ng Diyos base sa haka-haka. Mapaminsala’ng ganitong pananaw.

May isa pang puntong sinabi si Sister Zhou: Ba’t ang paninindigan lang sa Biblia nang ’di tinatanggap ang gawa’t salita ng Diyos ay nangangahulugang ’di magkakamit ang tao ng buhay na walang hanggan? Sabi niya, “Talaan lang ang Biblia ng dalawang yugto ng gawain ng Diyos. Hindi ’yon makakapalit sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Sa Kapanahunan ng Kautusan, pangunahing gawain ng Diyos ang ihayag ang batas at kautusan para gabayan ang tao sa lupa. Sa Kapanahunan ng Biyaya, gawain ng pagtubos lang ang ginawa ng Panginoong Jesus. ’Pinako Siya sa krus para tubusin ang sangkatauhan mula sa saklaw ni Satanas, tubusin tayo sa kasalanan natin, at gawin tayong angkop na magdasal sa Diyos para matamasa natin ang lahat ng biyaya Niya. Pero ’di nalutas ang makasalanan nating kalikasan at ugat ng kasalanan natin. Kaya patuloy pa rin tayong nagkakasala at lumalaban sa Diyos, at ’di tayo dapat pumasok sa kaharian Niya. Kaya ’hinula ng Panginoong Jesus na babalik Siya at magpapahayag ng katotohanan sa mga huling araw para hatulan at iligtas ang tao. Sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan, ‘Mayro’n pa ’Kong maraming bagay na sa inyo’y sasabihin, nguni’t ngayo’y ’di niyo matitiis. Kung Espiritu ng katotohana’y dumating, papatnubayan Niya kayo sa buong katotohanan’ (Juan 16:12–13). Sinasabi rin do’n, ‘Ang nagtatakwil sa’Kin, at ’di tumatanggap sa’King salita, ay hahatulan: ang salitang Aking sinalita, ay siyang hahatol sa kanya sa huling araw’ (Juan 12:48). Ang pagdating ng Makapangyarihang Diyos para maghayag ng katotohana’t gawin ang gawain ng paghatol ang tumutupad sa hula ng Panginoong Jesus. Maraming salita ang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos at tinatalakay ng mga ’yon ang lahat. Hinayag ang mga hiwaga ng Biblia, may hula sa hinaharap ng kaharian, yung iba tungkol sa destinasyon ng sangkatauhan, at yung iba sumuri sa pagsalungat ng sangkatauhan sa Diyos. Malinaw ding ibinunyag ng Diyos ang mga katotohanang kailangan ng mga tao upang magkamit ng ganap na kaligtasan. Kasama ro’n ang kwento ng tatlong yugto ng gawain ng Diyos para iligtas ang tao, hiwaga ng gawain Niya ng paghatol, at hiwaga ng pagkakatawang-tao Niya. ’Nilalantad Niya kung pa’no tinitiwali ni Satanas ang tao, pa’no gumagawa ang Diyos para iligtas ang tao, ang diwa’t katotohanan ng pagtitiwali ni Satanas sa tao, ano ang tunay na pananalig, at pagmamahal sa Diyos, pa’no isabuhay ang makabuluhang buhay, at iba pa. Ang mga katotohanang ’pinahayag ng Makapangyarihang Diyos ay landas ng buhay na walang hanggang binibigay Niya. Kung kakapit lang tayo sa Biblia na ’di tinatanggap ang paghatol ng Diyos sa mga huling araw, ’di natin makakamit ang katotohanan, maliligtas, at makakapasok sa kaharian ng langit.”

Ang pagbabahagi ng mga kapatid mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang nagpakita sa’king ang gawain ng paghatol Niya ang tumutupad sa mga propesiya sa Biblia. Ang mga salita Niya’ng katotohanan, ’yon ang tinig ng Diyos, at ’yon ang daan ng buhay na walang hanggang binibigay Niya sa mga huling araw! Akala ko limitado sa Biblia’ng mga gawa’t salita Niya dahil nakinig ako sa mga pastor at kumapit sa relihiyosong pagkaunawa. ’Di ko hinanap ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. ’Di ko nakamit ang pagtustos ng salita Niya’t nahulog ako sa kadiliman. Kung wala ang awa ng Diyos at ang pagrerekomenda ng YouTube sa video ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, na nagtulot sa’king marinig ang tinig Niya, sinusunod ko pa rin ang mga pastor at elder, at ’di ko masisiyasat ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Kung gano’n, isandaang taon ko mang basahin ang Biblia, ’di ko Siya masasalubong sa pagbabalik Niya. Nakita kong dahil sa patnubay ng Diyos kaya nakamit ko ang kaligtasan Niya sa mga huling araw. Ito ang kamangha-manghang kaligtasan Niya!

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.

Kaugnay na Nilalaman

Kontakin Kami Gamit ang Messenger