Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sinasabi mo na kailangang tanggapin ng mga taong nananalig sa Diyos ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, at noon lamang mapapadalisay ang kanilang tiwaling disposisyon at maliligtas sila mismo ng Diyos. Pero tayo, ayon sa mga hinihingi ng Panginoon, ay nagpapakumbaba at nagpapasensya, nagmamahal sa ating mga kaaway, nagpapasan ng ating krus, tumatalikod sa mga makamundong bagay, at gumagawa at nangangaral para sa Panginoon at kung anu-ano pa. Kaya hindi ba mga pagbabago ito sa atin? Palagi tayong naghahangad sa ganitong paraan, kaya hindi rin ba tayo maaaring magtamo ng pagdadalisay, madadala at makakapasok sa kaharian ng langit?

Sagot:

Tinubos lang tayo ng Panginoong Jesus. Noong Kapanahunan ng Biyaya hindi makalaya ang tao sa mga kasalanan at maging banal, kahit paano man sila nagsikap o nagbasa ng Biblia. ayon sa mga hakbang ng Kanyang plano sa pamamahala; dito Kanyang lilinisin at babaguhin ang tao para mapawalang-sala sila. Basahin natin ang salita ng Makapangyarihang Diyos. Sabi ng Makapangyarihang DiyosBagaman maraming ginawa si Jesus kapiling ang tao, kinumpleto lang Niya ang pagtubos sa buong sangkatauhanat naging handog para sa kasalanan ng tao, at hindi inalis ang lahat ng kanyang masamang disposisyon. Ang ganap na pagliligtas sa tao mula sa masamang impluwensya ni Satanas ay hindi lang nangailangan para akuin ni Jesus ang mga kasalanan ng tao bilang handog kundi nangailangan din sa Diyos ng mas malaking gawain upang tanggalin mula sa tao ang disposisyon na napasama ni Satanas At sa gayon, matapos mapatawad ang tao sa kanyang mga kasalanan, Siya ay nakabalik sa katawang-tao para pangunahan ang tao sa bagong kapanahunan, at sinimulan ang gawain ng paghatol, at ang gawaing ito ay nagdala sa tao sa isang mas mataas na kinasasaklawan. Ang mga nagpapasailalim sa Kanyang dominyon ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at makakatanggap ng mas malaking pagpapala. Sila’y tunay na mamumuhay sa liwanag at makakamtan ang katotohanan ang daan at ang buhay” ("Ang Pagkilala sa Diyos ang Daan sa Pagkatakot sa Diyos at Pag-iwas sa Masama" sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “Sa pamamagitan ng handog sa kasalanan, ang tao ay napatawad na , dahil ang gawain ng pagpapapako sa krus ay dumating na sa katapusan at ang Diyos ay nanaig laban kay Satanas. Nguni’t ang mga Masmang disposisyon ng tao ay nasa kanila pa rin Sila ay maaaring magkasala at labanan ang Diyos; hindi nakamit ng Diyos ang sangkatauhan. Kaya ginagamit Niya ang salita upang ibunyag ang masamang disposisyon nila at hinihinging magsagawa alinsunod sa tamang landas. Ang yugtong ito ay mas makahulugan kaysa nauna at ang yugto ring ito ay mas mabunga, dahil sa ngayon ang salita ang direktang nagbibigay-buhay sa mga tao at nagbibigay-daan upang ang disposisyon ng tao'y ganap na mapanibago; ito ay isang yugto ng gawain na mas masusi. Samakatuwid, ang pagkakatawang-tao ay nagpaging-ganap sa kabuluhan ng pagkakatawang-tao Niya at ganap na tumapos sa plano ng pamamahala ng Diyos para sa kaligtasan ng tao” (“Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (4)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Mula riyan, nakikita natin na itinakda ng pagtubos ng Panginoong Jesus ang pundasyon ng gawain ng Diyos na magligtas sa mga huling araw at ang paghatol sa mga huling araw ang sentro ng gawain ng Diyos na magligtas. ‘Yan ang susi, ang pinakamahalagang bahagi ng pagliligtas sa sangkatauhan. Sa pagdanas sa gawain ng Diyos noong Kapanahunan ng Biyaya, pinatatawad ang ating mga sala, pero hindi tayo mapapawalang-sala, hindi magiging banal. Ang paghatol lang ng Diyos sa mga huling araw ang Siyang makapagpapaunawa ng katotohanan sa mga tao, Makakapagpakilala sa kanila sa Diyos, babago sa kanilang mga disposisyon, susunod silang lahat at sasamba sa Diyos at makakaisa ng Diyos. Ganyan tatapusin ng Diyos ang Kanyang plano ng pamamahala na magligtas.

Kapag tinatanggap lang nila ay ang pagtubos ng Panginoong Jesus noong Kapanahunan ng Biyaya, pero hindi ang paghatol at pagkastigo ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, Hindi sila makakalaya mula sa kasalanan, at tiyak na hindi rin makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Walang duda ‘yan! Kasi noong Kapanahunan ng Biyaya, ginawa ng Panginoong Jesus ang pagtubos. Dahil sa katayuan ng mga tao noon, binigyan Niya lang sila ng paraan para makapagsisi, at inutusan silang unawain ang mga katotohanan para ito'y maisabuhay Halimbawa: inutusan Niya silang magsisi sa kanilang mga kasalanan Tinuruan Niya silang magpakumbaba, magtiis, magmahal, mag-ayuno, magpabawtismo, atbp. Ito ang ilang napakalimitadong katotohanan na mauunawaan at matatamo ng mga tao noon. Hindi Siya nagpahayag ng mas malalalim na katotohanan na talagang may malaking kinalaman sa mga pagbabago ng disposisyon sa buhay, maligtas, malinis, magawang perpekto at marami pang iba dahil noon, wala sila sa katayuan para kayanin ang mga katotohanang ‘yon. Kailangan nilang hintaying magbalik ang Panginoong Jesus, Ipagkakaloob Niya sa tao ang lahat ng katotohanan para maligtas sila at maging perpekto ayon sa plano NG pamamahala ng Diyos na iligtas ang MASAMANG sangkatauhan at mga pangangailangan nila. Katulad ng sinabi ng Panginoong Jesus, “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa katotohanan: sapagka’t hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ito ang sasabihin Niya: at ipahahayag Niya sa inyo ang mga bagay na magsisidating” (Juan 16:12-13). Napakalinaw ng mga salita ng Panginoong Jesus. Noong Kapanahunan ng Biyaya, hindi Niya ibinigay sa mga MASAMANG tao ang lahat ng katotohanang kailangan para maligtas sila. Marami pang mas malalalim at matataas na katotohanan, ibig sabihin, marami Siyang katotohanang hindi sinabi sa sangkatauhan pati mga katotohanang kailangan ng tao para masunod at makilala ang Diyos. Samakatuwid, sa mga huling araw, ipinapahayag Niya ang mga katotohanang kailangan para iligtas ang tao. Ang mga ito'y para hatulan, kastiguhin, at gawing perpekto ang lahat ng tumatanggap sa Kanyang pagliligtas sa mga huling araw Sa huli, sila'y gagawing ganap at dadalhin sa kaharian ng Diyos. Sa ganyan matatapos ang plano NG pamamahala ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan. Pag tatanggapin lang ng mga tao ang pagtubos ng Panginoong Jesus, pero hindi tatanggapin ang paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, Hindi nila matatamo ang mga katotohanan at mababago ang disposisyon. Hindii nila gagawin ang kalooban ng Diyos at hindi sila makapapasok sa Kanyang kaharian.

Ginawang masama ni Satanas ang mga tao ng mga huling araw; puno sila ng lason ni Satanas. Ang mga opinyon, prinsipyo ng kaligtasan, pananaw sa buhay, mga pagpapahalaga nila ay laban sa katotohanan at sa Diyos. Lahat ng tao’y gusto ng kasamaan at nagiging kaaway ng Diyos. Pag di dumanas ang sangkatauhang puno ng masamang disposisyon ng paghatol at pagkastigo at pagsunog at paglilinis ng Kanyang mga salita pa’no sila maghihimagsik kay Satanas at makakalaya sa kanya Pa’no sila gagalang sa Diyos, iiwas sa kasamaan, at susunod sa Kanya? Nakikita natin na marami ang matagal nang nananalig sa Kanya Pero sa kabila ng masigasig na pagpapatotoo na si Jesus ang Tagapagligtas ang kabiguan nilang malaman ang matuwid na disposisyon ng Diyos at gumalang sa Kanya ay dahilan pa rin para tuligsain nila ang Kanyang gawain at tanggihan ang pagbalik Niya kapag isinagawa ang gawain sa mga huling araw Muli pa nilang ipapako sa krus si Cristo pagbalik Niya sa mga huling araw. Sapat na ‘to para ipakita na pag hindi nila tinanggap ang paghatol Niya sa mga huling araw, Hindi malulutas ang pinagmumulan ng likas na kasamaan ng mga tao. Ipapahamak sila ng pagkalaban nila sa Diyos. Hindi talaga ‘yan maikakaila ninuman! Sa mga nananalig, ang mga tapat na tumatanggap sa paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay magtatamo ng katotohanan. gagawin ang kalooban ng Ama sa langit, at makikilala ang Diyos at magiging kasundo Niya. Sila ang magiging karapat-dapat na makibahagi sa Kanyang pangako at dadalhin sa kaharian.

Ito ba ang kabanalan na sinasabi ng mga tao ng relihiyon, at ang kabanalan na hinihingi ng Diyos ay parehong bagay ba? Sila ay hindi magkapareho, samakatuwid ang kabanalan na sinasabi ng tao ay hindi tunay na kabanalan. Kung sa paniniwala kay Jesus ikaw ay tunay na banal, kailangan pa rin bang gawin ng Diyos ang gawain sa mga huling araw? Hindi ka naniwala kay Jesus ng ilang taon, ngunit ngayon sinasabi mo na ikaw ay nagbago; kung gayon tignan mo ang lahat ng mga pastor na naniniwala kay Jesus, ang mga Cristianong na naniwala sa Diyos sa buong buhay nila, banal ba sila? Sino sa kanila ang banal? Sino sa kanila ang mangangahas magsabi niyan, naniniwala sa Diyos sa buong buhay niya, siya ay banal, at lubos na naligtas na? Hindi ka makakahanap ni isang tao na tulad nito. Naniwala sila sa Diyos ng buong buhay nila subalit hindi sila nangangahas na magsabing sila’y banal. May katuturan bang sabihin na ikaw ay nakarating sa kabanalan sa paniniwala sa Diyos nang sandaling panahon? Kung ang isang anak ay magsasabi “Ako ay nasa labas na ng lipunan nang ilang taon at nakita ko na ang lipunan,” hindi ba ito kawalan ng muwang? Maaari mong tanungin ang iyong ama at ina at iyong mga mas matanda sa iyo, nakita na ba nila ang lipunan? Kung wala sa kanila ang nakakita na sa lipunan, kaya mo bang makita ito? Samakatuwid, hindi naiintindihan ng tao ang katotohanan, at hindi alam ang tunay na kabanalan. Naniniwala siya na siya’y umaasal nang mabuti sa ilang maliliit na kaparaanan, mayroon siyang pananalig sa Diyos at hindi nasasangkot sa mga away, hindi siya nagnanakaw ng mga bagay, hindi niya minumura ang mga tao, hindi siya umiinom at kaya siya ay banal. Hindi ito sumasagisag ng kabanalan. Ano ang tinutukoy ng totoong kabanalan? Kasama rin dito ang katotohanan. Ang tunay na kabanalan ay tumutukoy sa pagiging malaya sa mga lason ni Satanas. Ang malasatanas na lohiko sa mga puso ng tao, pilosopiya ni Satanas, ang lahat ng uri ng kamalian ni Satanas, ang mga batas ni Satanas sa buhay ng tao, ang pananaw ng buhay at kahalagahan ng buhay na nabibilang kay Satanas, hindi ba ito mga lason ni Satanas? Ano ang namamahala sa pagkakasala at pagtutol ng tao sa Diyos? Ito’y ang lason ni Satanas sa loob ng tao ang nag-uudyok sa tao na magkasala, na nagbigay daan sa tao para humatol, magkamali ng intindi at sumuway. Ang pinagmulan ng pagkakasala ng tao ay ang kalikasan ni Satanas sa loob ng tao. Ang lahat ng mga bagay na nabibilang kay Satanas sa mata ng Diyos ay marumi, masama, at samakatuwid ang taong nagtataglay ng lahat ng uri ng lason ni Satanas sa loob niya ay naging marumi at masama. Ang mga lasong ito na nabibilang kay Satanas ay nag-ugat sa loob ng tao, namulaklak, at nagbunga, at ang mga tao ay naging tiwaling sangkatauhan, maruming sangkatauhan, masamang sangkatauhan. Ito ay katotohanan, samakatuwid, ang sangkatauhan na tumututol sa Diyos at siyangkaaway ng Diyos. Ayon sa katotohanang ito, anong problema ang ating nakikita na kailangan lutasin ng tao para makarating sa tunay na kabanalan? Kailangan niyang resolbahin ang lason ni Satanas, para resolbahin ang pananaw ni Satanas sa buhay at mga pinapahalagahan sa buhay, lohika ni Satanas, mga batas ni Satanas, lahat ng uri ng mga kamalian ni Satanas. Kung ang lahat ng mga bagay na ito ay ganap na natanggal sa puso ng mga tao, ito ay tunay nang nadalisay. Kung ang mga bagay na ito ay hindi naalis mula sa mga puso ng mga tao, kaya pa ring tutulan ng tao ang Diyos, hatulan ang Diyos, maging isang kaaway ng Diyos, at ipagkanulo ang Diyos. Samakatuwid, ang sangkatauhan ay maituturing lang na tunay na banal na sangkatauhan kapag ang mga bagay ni Satanas ay naalis na, at naresolba. Buweno, sa paniniwala kay Jesus, posible bang resolbahin ang mga lason ni Satanas? Kaya bang baguhin ng pananalig kay Jesus ang pananaw sa buhay at mga pinahahalagahan sa buhay ng tao? Kaya ba nitong magbigay daan sa tunay na pagsunod sa Diyos atpara hindi tutulan ang Diyos? Kaya ba nitong magbigay daan para tunay na makilala ng tao ang Diyos, para sambahin ang Diyos? Sa paniniwala kay Jesus napatawad na ang iyong mga kasalanan; para makarating sa tunay na kapasyahan ng katiwalian ng tao at para maging banal, kailangan ng tao ang Diyos para gampanan ang Kanyang gawain ng paghatol at pagkastigo sa mga huling araw. Kung wala ang gawain sa mga huling araw, ang natiwaling sangkatauhan ay hindi makakamit ang pagdadalisay. Ang pagdadalisay ay hindi lamang nakakamit sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kasalanan, ngunit ang tunay na pagdadalisay ay makakamit sa pamamagitan ng pagpapalayas ng tao sa kanyang tiwaling disposisyon sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo. Kapag ang tiwaling disposisyon ng tao ay naresolba, hindi na siya tumututol sa Diyos, kaya na niyang sumunod sa Diyos, kaya niyang mahalin ang Diyos sa kanyang puso, at kaya na niyang mahalin ang katotohanan; tanging ang ganitong uri ng tao ang banal na sangkatauhan. Bigong maintindihan ng ilan kung ano ang tinatawag na kabanalan, ang paniniwala na ang pagiging banal ay hindi para magnakaw, hindi para mangurakot, hindi para magbasag, na ang kabanalan ay hindi pambubugbog ng iba at hindi pagmumura sa iba. Tama ba ito? Napakalayo nito sa pamantayan at sila’y nakatingin lang sa problema mula sa panlabas nitong kaanyuan. Dahil ang mga tao ng relihiyon ay walang katotohanan, ganito sila lahat mag-isip. Mayroon silang napakasimplengpananaw sa mga bagay, hindi nila nakikita ang pinagmulan, hindi nila nakikita ang diwa; samakatuwid, ito’y hindi masyadong nakakagulat na nakakapagisip ang mga tao sa ganitong paraan. Ang ilan ay nagsasabi na “Ang Panginoong Jesus ay hindi pa nakabalik, may oras pa para hangarin ang kabanalan,” gagana ba ang ganoong pananalita o hindi? Tanungin mo sila: “Kung kayo ay may oras pang hangarin ang kabanalan, batay sa iyong tantya, gaano karaming oras pa ang kailangan mo bago ka makarating sa kabanalan? Kaya mo bang tumantya?” Pumunta ka at tanungin sila: “Kung ang Panginoong Jesus ay hindi dumating ng limang taon, kaya mo bang maging banal?” “Hindi sapat ang limang taon.” “Kung Siya ay hindi dumating ng sampung taon, kaya mo bang maging banal?” “Sampung taon, marahil hindi.” “Paano kung dalawampung taon?” “Tamang-tama lang ang panahong iyon.” “Buweno, makikita mo ba iyong ang siyang pananalig ay mas matibay kaysa sa iyo ay banal o hindi? Iyong mga naniwala ba sa Diyos sa buong buhay nila ay banal o hindi? Maaari ka bang magsalita batay sa katotohanan, at hindi sa kung ano ang iyong imahinasyon?” Tama bang magsalita sa ganitong paraan?

mula sa “Mga Sermon at Paliwanag tungkol sa Pangangaral ng Ebanghelyo” sa Maliligtas Lamang ang Isang Tao Kapag Nanalig Siya sa Makapangyarihang Diyos