Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 44

Ako ay matuwid, Ako ay matapát, Ako ang Diyos na sinusuri ang kaibuturan ng puso ng tao! Ibubunyag Ko agad kung sino ang totoo at kung sino ang bulaán. Hindi kailangang mangambá, lahat ng mga bagay ay nagagawa sa Aking panahon. Kung sino ang naghahangad sa Akin nang matapat, kung sino ang hindi naghahangad sa Akin nang matapat─sasabihin Ko sa inyo. Kumain lamang nang mabuti, uminom nang mabuti, pumarito sa Aking harapan at lumapit sa Akin at gagawin Ko Mismo ang Aking gawain. Huwag labis na mabagabag sa mga kagyat na resulta, ang Aking gawain ay hindi isang bagay na maisasagawa agad lahat. Nakapaloob dito ang Aking mga hakbang at Aking karunungan, upang ang Aking karunungan ay maibubunyag. Ipakikita Ko sa inyo kung ano yaong maisasagawa sa pamamagitan ng Aking mga kamay─ang pagpaparusa sa kasamaan at paggantimpala sa kabutihan. Ako ay talagáng hindi pumapabor sa kahit na sino. Ako ay nagmamahal nang tapat sa iyo na nagmamahal nang tapat sa Akin, at ang aking poót ay mamalagi magpakailanman doon sa di nagmamahal sa Akin nang tapat, upang maalala nila palagi na Ako ang tunay na Diyos, ang Diyos na sinusuri ang kaibuturan ng puso ng tao. Huwag kumilos nang sang-ayon kapag humarap sa kapwa ngunit salungat kapag nakatalikod sila, sapagkat nakikita Ko nang malinaw ang lahat ng bagay na ginagawa mo at kahit na maaaring malinlang mo ang kapwa ay hindi mo Ako malilinlang. Nakikita Ko nang malinaw ang lahat. Hindi posibleng maitago mo ang anumang bagay; ang lahat ay nasa Aking mga kamay. Huwag mong isiping ikaw ay tuso, nang inihahanda ang lahat ng iyong mga makasariling kalkulasyon. Sinasabihan kita, makagagawa ang tao ng sanlibong mga plano, o sampung libong mga plano, pero sa katapusan ay hindi sila makatatakas mula sa Aking palad. Lahat ng mga bagay at pangyayari ay pinamamahalaan ng Aking mga kamay, mas gaano pa kayâ sa isang tao? Huwag subukang umiwas o magtago, huwag mandaya o magkubli. Hindi mo ba nakikita na ang Aking maluwalhating mukha, Aking poot at Aking paghatol ay naibunyag na sa madla? Hahatulan Ko kaagad at nang walang awa ang lahat ng mga yaong di nagnanais sa Akin nang tapat. Ang Aking awà ay umabot na sa sukdulan at wala nang natitira pa. Huwag ka nang magkunwari pa at ihinto ang iyong mga gawíng marahás.

Mga anak Ko, mag-ingat kayo, gumugol nang higit na panahon sa Aking harapan at Ako ang iyong magiging suporta. Huwag matakot, dalhin ang Aking espadang kabilaan ang talim, kalabanin si Satanas hanggang sa katapusan nang ayon sa kalooban Ko at ikaw ay Aking ipagsasanggalang. Huwag mag-alala, ang lahat ng bagay na ikinukubli ay mabubuksan at mabubunyag. Ako ang Araw na nagbibigay-liwanag, liliwanagan nang walang-humpay ang kadiliman. Ang Aking paghatol ay sumapit na nang lubusan at ang iglesia ay isang lugar ng digmaan. Kayong lahat ay dapat na maghandâ at dapat ninyong italagá ang inyong buong pagkatao hanggang sa katapusang labanan na magpapasiya; Tiyak na ipagsasanggalang Ko kayo upang makikipaglaban kayo para sa Akin sa mabuti at matagumpay na labanán.

Mag-ingat, ang puso ng mga tao ngayon ay mapanlinlang at di-mahuhulaan at sila ay di-mapagkakatiwalaan. Ako lamang ang para sa inyo nang lubós. Walang panlilinlang sa Akin; sumandal lang sa Akin! Tiyak na magiging matagumpay ang Aking mga anak sa katapusang labanán na magpapasiya at si Satanas ay tiyak na darating at aatake sa bingit ng kamatayan nito. Huwag matakot! Ako ang iyong kapangyarihan, Ako ang iyong lahat. Huwag mag-isip tungkol sa mga bagay-bagay nang paulit-ulit, hindi ka mapapalagay kung napakarami mong iniisip. Nasabi Ko na noon, hindi Ko na kayo maaakay sa tamang landas sapagkat gahól na sa panahon. Wala na Akong oras para maganyak kayong makinig muli at ipaalala sa inyo─ito ay di posible! Tapusin na lang ang iyong paghahanda para sa labanán. Ganap na pananagutan kita; ang lahat ng mga bagay ay nasasa-Aking mga kamay. Ito ay isang labanán ng buhay at kamatayan at ito ay magiging pakikibaka na hanggang sa kamatayan. Ngunit dapat mong matanto na Ako ay matagumpay at di-natatalo kailanman, at yaong si Satanas ay tiyak na mamamatay. Ito ang Aking paraan, Aking gawain, Aking kalooban at Aking plano!

Ito’y tapós na! Lahat ay tapós na! Huwag panghinaan ng loob o matakot. Kasama mo Ako at ikaw ay kasama Ko na maghahari magpakailanman! Ang Aking mga sinalita ay di magbabago kailanman at malapit na kayong abutan ng mga pangyayari. Laging magmasid! Dapat ninyong pag-isipan nang mabuti ang bawat salita; huwag nang maging malabo pa tungkol sa mga ito. Dapat kayong malinawan tungkol sa mga ito! Tandaan─gumugol nang higit pang panahon sa harap Ko!

Sinundan:Kabanata 43

Sumunod:Kabanata 45