Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 84

Dahil sa kanilang kakulangan ng pagkakilala sa Akin, nagambala ng tao ang Aking pamamahala at inilagay-sa-alanganin ang Aking mga plano nang di-mabilang na beses, nguni’t hindi nila kailanman nakayang hadlangan ang Aking mga pasulong na hakbang. Ito ay dahil sa isa Akong Diyos ng karunungan. May walang-hangganang karunungan sa Akin; may walang-hangganan at di-maarok na mga hiwaga sa Akin. Hindi pa kailanman ito nakayang arukin at ganap na naunawaan ng tao mula sa napakatagal-nang-panahon hanggang sa kawalang-hanggan. Hindi ba ganoon? Hindi lamang may karunungan sa bawa’t salitang sinasabi Ko, mayroon din Akong natatagong hiwaga. Sa Akin, ang lahat ay hiwaga, at bawa’t bahagi Ko ay hiwaga. Nakakita lamang kayo ng hiwaga ngayon, na yaong nakita ninyo ang Aking persona, nguni’t hindi pa ninyo natutuklasan ang natatagong hiwagang ito. Makakapasok lamang ang tao sa Aking kaharian sa pamamagitan ng pagsunod sa Aking pangunguna. Kung hindi, mamamatay sila kasama ng mundo at magiging abo. Ako ang ganap na Diyos Mismo, at walang-iba kundi ang Diyos Mismo. Ang mga kasabihan ng nakaraan gaya ng “pagpapamalas ng Diyos” ay lipás na; ang mga iyon ay mga nalúmà nang bagay na hindi na mailalapat sa kasalukuyan. Ilan sa inyo ang nakakita nito nang malinaw? Ilan sa inyo ang nakakatiyak sa Akin nang ganito kasigurado? Ang lahat ay dapat Kong maipaliwanag at maituro nang malinaw.

Ang kaharian ni Satanas ay nawasak na at sa lalong madaling panahon ay matatapos ng mga tao nito ang kanilang paglilingkod sa Akin. Sila ay palalayasin mula sa Aking bahay nang isa-isa, na ang ibig sabihin ay naipakita nang lahat ngayon ang tunay na mga kulay niyaong mga dating nagpapanggap sa sari-saring mga papel, at silang lahat ay puputulin mula sa Aking kaharian. Dapat ninyong tandaan! Mula ngayong araw, yaong Aking mga tinatalikuran, kasama na yaong sa nakalipas, ay yaong mga umaarte lamang, yaong mga pakunwari. Nagpapalabas lamang sila para sa Akin, at dapat nilang iwanan ang entablado sa sandaling tapos na ang palabas. Yaong mga tunay Kong anak-na-lalaki ay opisyal na mapaparoon sa Aking kaharian upang tanggapin ang Aking pag-ibig at tamasahin ang mga pagpapala na Akin nang naihanda para sa inyo. Pinagpala ang mga panganay na anak-na-lalaki! Kayo ay angkop para magamit Ko ngayon dahil tinanggap ninyo ang Aking pagsasanay noon pa. Maniwala kayo na Ako ang makapangyarihang Diyos. Ang mga bagay na hindi magawa ng mga tao, magagawa Ko nang walang sabit, at walang-pasubaling walang puwang para sa paligsahan. Huwag ninyong isiping wala kayong magagawa at hindi kayo angkop na maging Aking mga panganay na anak-na-lalaki. Kayo ay ganap na karapat-dapat! Ito ay dahil sa Ako ang Siyang gumagawa at tumatapos ng lahat ng mga bagay. Bakit ninyo nararamdaman ngayon na may gayon kayong tayog? Ito ay dahil lamang sa hindi pa nakarating ang sandali para kayo ay tunay Kong magamit. Ang dakilang mga talento ay hindi maaaring gamitin sa mga pangkaraniwang layunin; nauunawaan ba ninyo? Kayo ba ay limitado lamang sa isang maliit na Tsina mula sa buong mundo ng sansinukob? Ibig sabihin niyan, lahat ng mga tao sa buong mundo ng sansinukob ay ibibigay sa inyo para akayin at pangunahan, sapagka’t kayo ang mga panganay na anak-na-lalaki, at ang pag-aakay ng mga kapatid na lalaki ay ang tungkuling dapat ninyong tuparin. Alamin ninyo ito! Ako ang makapangyarihang Diyos! Minsan Ko pang idinidiin na hinahayaan Ko kayong magtamasa. Ako ang Siyang gumagawa—ang Banal na Espiritu ay gumagawa sa lahat ng dako at personal na nangunguna.

Hindi naunawaan ng mga tao ang Aking pagliligtas sa nakalipas—nalinawan na ba kayo rito ngayon? Ang Aking pagliligtas ay kinabibilangan ng ilang mga aspeto: Isa sa mga iyon ay yaong walang pagtatálágá para sa ilang mga tao kahit kailan, na nangangahulugang hindi sila maaaring magtamasa ng Aking biyaya kahit kailan; ang isa pa ay mayroon yaong mga sa pasimula ay itinálágá, na nagtatamasa ng Aking biyaya sa isang yugto ng panahon nguni’t Aking aalisin pagkatapos ng ilang panahon, ang panahon na Aking naitakda, at pagkatapos ay ganap nang matatapos ang kanilang mga buhay; gayunman isa pa ay mayroon yaong mga Aking naitálágá at pinili, na nagtatamasa ng walang-hanggang mga pagpapala; tinatamasa nila ang Aking biyaya mula sa simula hanggang sa katapusan, kasama ang mga paghihirap na kanilang napagdusahan bago at pagkatapos na tanggapin Ako gayundin ang kaliwanagan at pagpapalinaw na kanilang tinatanggap pagkatapos na tanggapin Ako. Mula roon, magsisimula silang magtamasa ng mga pagpapala, iyan ay, sila ang mga lubusan Kong inililigtas. Ito ang pinaka-kitang-kitang pagpapahayag ng kaganapan ng Aking dakilang gawain. Ano, kung gayon, ang tinutukoy ng pagpapala? Nais Kong itanong, ano ang pinakagusto ninyong gawin? Ano ang pinakaayaw ninyo? Ano ang pinakaaasam ninyong makuha? Dumaan na kayo sa mga pasakit at paghihirap sa nakalipas alang-alang lahat sa pagkakamit sa Akin at para lumago ang inyong mga buhay; ang mga iyon ay bahagi ng biyaya. Ang kahulugan ng pagpapala ay hindi na mangyayari sa inyo sa hinaharap ang mga bagay na inyong kinasusuklaman, na ang ibig sabihin, ay mawawala na ang mga bagay na ito sa inyong mga tunay na buhay. Ang mga iyon ay ganap na aalisin sa harap ng inyong mga mata: pamilya, trabaho, asawa, mga anak, mga kaibigan at mga kamag-anak. Kahit ang tatlong-beses na pagkain sa isang araw na inyong kinasusuklaman araw-araw ay mawawala. (Ibig sabihin nito ay hindi nalilimitahan ng panahon at lumalakad palabas sa laman nang lubusan. Ang iyong katawan ay mapapanatili lamang sa pamamagitan ng pagiging busog mo sa espiritu. Ang iyong katawan, hindi ang laman, ang siyang tinutukoy. Ikaw ay magiging ganap na malaya at nangingibabaw. Ito ang pinakadakila at pinakalantad na himala na naipakita ng Diyos simula sa paglikha ng mundo.) Lahat ng sangkap na lupa sa inyong katawan ay maaalis, at kayo ay buong magiging espirituwal na katawang banal at walang-bahid, at kayo ay maglalakbay hanggang sa mga dulo ng sansinukob. Lahat niyaong nakayayamot na paghuhugas at pagkukuskos ay maaalis din mula noon, at kayo ay magtatamasa lamang hanggang sa kasukdulan. Mula sa sandaling iyon, hindi na kayo magkakaroon ng konsepto ng pag-aasawa (dahil winawakasan Ko ang isang kapanahunan, hindi nililikha ang mundo), at hindi na magkakaroon ng mga hirap sa panganganak na nagpapahirap sa mga babae. Ni hindi na rin kayo magtatrabaho o magpapagal sa hinaharap. Lubusan kayong mabababad sa Aking yakap ng pagmamahal at tatamasahin ang mga pagpapalang naibigay Ko sa inyo. Ito ay walang-pasubali. Habang nagtatamasa kayo sa mga pagpapalang ito, patuloy kayong susundan ng biyaya. Ang Aking naihanda para sa inyo, iyan ay, ang bihira at mahalagang mga kayamanan mula sa buong mundo, ay ibibigay lahat sa inyo. Hindi ninyo maiisip ni maguguni-guni ang lahat ng ito sa kasalukuyan, at walang sino mang tao ang nakapagtamasa nito noong una. Kapag dumating ang mga pagpapalang ito sa inyo, kayo ay liligaya nang walang-katapusan, nguni’t huwag kalilimutang kapangyarihan Kong lahat ang mga ito, Aking pagkilos, Aking katuwiran at lalong higit pa, Aking pagka-hari. (Magiging maawain Ako sa mga pinipili Kong pagpapakitaan Ko ng awa, at magiging mahabagin Ako sa mga yaon na pinipili Kong pagpapakitaan Ko ng habag.) Sa panahong iyon, mawawalan na kayo ng mga magulang, at hindi na magkakaroon ng mga kadugong ugnayan. Kayong lahat ay mga taong Aking minamahal, minamahal Kong mga anak-na-lalaki. Walang mangangahas na apihin kayo mula sa panahong iyon. Ito’y magiging panahon para lumago kayo tungo sa hustong-gulang, at panahon para sa inyo na pamunuan ang mga bansa gamit ang bakal na pamálò! Sinong nangangahas na hadlangan ang minamahal Kong mga anak-na-lalaki? Sinong nangangahas na saktan ang minamahal Kong mga anak-na-lalaki? Igagalang nilang lahat ang minamahal Kong mga anak-na-lalaki dahil ang Ama ay naluwalhati. Lahat ng mga bagay na kailanman ay walang sinumang makakaguni-guni ay lilitaw sa harap ng inyong mga mata. Ang mga iyon ay hindi-limitado, hindi-nauubos, walang-katapusan. Hindi magtatagal, tiyak na hindi na kayo mangangailangang masunog ng araw at magtiis ng nagpapahirap na init. Hindi na rin kayo magdudusa ng lamig, ni maaabot kayo ng ulan, niebe o hangin. Ito ay dahil mahal Ko kayo, at ang buong ito ay magiging ang mundo ng Aking pag-ibig. Ibibigay Ko sa inyo ang lahat ng gusto ninyo, at ihahanda Ko para sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo. Sinong nangangahas na magsabing Ako ay hindi matuwid? Papatayin kita agad, dahil nasabi Ko na dati na ang Aking poot (laban sa masasama) ay tatagal tungo sa kawalang-hanggan, at hindi Ako lulubay kahit katiting. Gayunpaman, ang Aking pag-ibig (para sa Aking minamahal na mga anak-na-lalaki) ay tatagal din tungo sa kawalang-hanggan; hindi Ko ito pipigilan kahit kaunti.

Ngayon, yaong mga nakakarinig sa Aking mga salita bilang paghatol ay yaong mga wala sa tamang kalagayan, nguni’t pagdating ng sandali na matuklasan nila iyan, natalikuran na sila ng Banal na Espiritu. Ang mga panganay na anak-na-lalaki ay pinipili sa kalagitnaan ninyo mula sa buong mundo ng sansinukob, nguni’t maliit lamang na bahagi ang binubuo ng mga anak-na-lalaki at mga tao sa gitna ninyo. Ang pagdidiin Ko ay nasa buong mundo ng sansinukob, na nangangahulugang ang mga anak-na-lalaki at mga tao ay pinipili mula sa lahat ng mga bansa ng mundo. Nauunawaan ba ninyo? Bakit palagi Kong idinidiin na ang mga panganay na anak-na-lalaki ay dapat na lumagong mabilis at akayin yaong mga banyaga? Nauunawaan ba ninyo ang tunay na kahulugan sa likod ng Aking mga salita? Ito ay dahil isang bansang Aking naisumpa ang Tsina, nausig Ako nito nang higit sa lahat, at kinasusuklaman Ko ito nang higit sa lahat. Dapat ninyong malaman na ang Aking mga panganay na anak-na-lalaki at Ako ay nagmula sa langit at siyang mga tao na pangsansinukob. Hindi kami kabilang sa alin mang bansa. Huwag manangan sa pantaong mga paniwala! Ito ay dahil naipakita Ko na ang Aking persona sa inyo. Ang lahat ay nakasalalay sa Akin. Natatandaan mo ba ang Aking mga salita? Bakit Ko sinasabi na paunti nang paunti ang mga tao sa gitna ninyo at ang populasyon ay napipino nang napipino? Ito ay dahil unti-unting bumabaling ang Aking pagliligtas tungo sa mundo ng sansinukob. Yaong mga lumalabas ngayon, na nakátánggáp ng Aking pangalan ay lahat niyaong mga naglingkod para sa pagpeperpekto ng mga panganay na anak-na-lalaki. Nauunawaan mo ba? Bakit Ko sinasabi na sila lahat ay yaong mga naglilingkod para sa Aking mga anak-na-lalaki? Talagang naunawaan mo na ngayon, hindi ba? Talagang kakaunti ang bilang, tiyak na iilan lamang, nguni’t ang mga taong iyon ay nakinabang nang malaki dahil sa Aking mga anak-na-lalaki at nagtamasa nang malaki sa Aking biyaya, at iyan ang dahilan kung bakit sinabi Ko na inililigtas Ko ang lahi ng tao sa kahuli-hulihang pagkakataon. Ngayon ay alam na ninyo ang tunay na kahulugan sa Aking mga salita! Kakastiguhin Ko nang matindi ang sinumang lumalaban sa Akin, at ibabaling Ko ang Aking mukha tungo sa sinumang nagtatanggol sa Akin, sapagka’t Ako ay nanatiling, mula sa simula hanggang sa katapusan, ang makahari at matuwid na Diyos, at ang lahat ay ibubunyag sa inyo. Gumagawa Ako nang mabilis sa kamangha-manghang mga paraan, at hindi magtatagal, ang mga kamangha-manghang bagay na hindi kayang guni-gunihin ng mga tao ay magaganap. Ibig Ko talagang sabihin ay kaagad at hindi magtatagal, nauunawaan mo ba? Sikaping pumasok sa buhay nang walang pagkaantala! Minamahal Kong mga anak-na-lalaki, ang lahat ng mga bagay ay narito para sa inyo, at lahat ng mga bagay ay umiiral para sa inyo.

Sinundan:Kabanata 83

Sumunod:Kabanata 85