Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 88

Hindi talaga maguni-guni ng mga tao ang lawak kung gaano napabilis ang Aking tulin: Kamangha-mangha ito na naganap na di-maarok ng tao. Simula sa paglikha ng mundo, nakapagpapatuloy ang Aking tulin at hindi kailanman napatigil ang Aking gawain. Nagbabago araw-araw ang buong mundong sansinukob, at palaging nagbabago rin ang mga tao. Lahat ng mga ito ang Aking gawain, lahat Aking plano, at higit pa nga, Aking pamamahala—walang taong nalalaman o nauunawaan ang mga bagay na ito. Tanging kapag Ako Mismo ang nagsabi sa inyo, tanging kapag nakikipag-usap Ako sa inyo nang mukhaan may nalalaman kayo kahit kaunti; kung hindi, talagang walang sinumang nakakaalam ng kayarian ng Aking plano ng pamamahala. Gayon ang Aking dakilang kapangyarihan at higit pa ang Aking mga kamangha-manghang pagkilos, na walang makapagbabago. Kaya nga, kung ano ang sinasabi Ko ngayon ay nangyayari, at hindi ito basta mababago. Sa mga pagkaunawa ng tao wala kahit katiting na kaalaman sa Akin—lahat ng ito ay walang katuturang daldalan! Huwag isipin na tama na sa’yo o puno ka na! Sinasabi Ko sa'yo, malayo pa ang lalakbayin mo! Sa Aking buong plano ng pamamahala, maliit lang ang alam ninyo, kaya dapat kayong makinig sa sinasabi Ko at gawin anumang sinasabi Ko sa inyo na gawin. Kumilos ayon sa Aking nais sa lahat at tiyak na magkakaroon kayo ng pagpapala Ko; makatatanggap ang sinumang naniniwala, samantalang sinumang hindi naniniwala ay magkakaroon ng “wala” na ginuguni-guni niyang natupad sa kanya. Ito ang Aking pagkamakatuwiran, at, higit pa, ito ang Aking kamahalan, poot, at pagkastigo—hindi Ko pinalalagpas ang kaninumang puso o isip, ni ang kanilang bawat pagkilos.

Pagkarinig sa Aking mga salita karamihan sa mga tao ay natatakot at nanginginig na nakakunot ang noo. Nakagawa ba Ako ng mali sa'yo? Maaari ba na ikaw ay hindi isa sa mga anak ng malaking pulang dragon? Nagkukunyari kang mabait! At nagkukunyari na Aking panganay na anak! Iniisip mo ba na bulag Ako? Iniisip mo ba na hindi Ko maaaring kilalanin ang kaibahan ng mga tao? Ako ang Diyos na sumisiyasat sa kaloob-loobang puso ng mga tao: Ito ang sinasabi Ko sa Aking mga anak at kung ano rin ang sinasabi Ko sa inyo—ang mga anak ng malaking pulang dragon. Malinaw Kong nakikita ang lahat, na walang mali paanuman. Papaanong hindi Ko malalaman kung ano ang ginagawa Ko? Napakalinaw Ko tungkol dito! Bakit Ko sinasabi na Ako ang Diyos Mismo, ang Manlilikha ng lahat sa sansinukob? Bakit Ko sinasabi na Ako ang Diyos na sinusuri ang kaloob-loobang puso ng mga tao? Lubos na nababatid Ko ang kalagayan ng bawat tao. Iniisip ba ninyo na hindi Ko nalalaman kung ano ang gagawin o kung ano ang sasabihin? Hindi mo ito alalahanin—mag-ingat na hindi mapatay ng Aking kamay; sa ganyan mawawalan ka. Hindi mapagpatawad ang Aking mga utos ng pangangasiwa. Nauunawaan mo ba? Lahat sa itaas ay bahagi ng Aking mga utos ng pangangasiwa. Simula sa araw na sinasabi Ko sa inyo, kung mayroon anumang karagdagang paglabag magkakaroon ng kagantihan, dahil noong una hindi ninyo naunawaan. Ngayon pinagtitibay Ko ang Aking mga utos ng pangangasiwa para sa inyo (nagkabisa simula ng pagpapatibay ng mga ito, nagtatalaga ng ibat-ibang pagkastigo sa ibat-ibang tao): Tinutupad Ko ang Aking mga pangako, at lahat ay nasa Aking mga kamay: Sinumang magdududa ay siguradong mapapatay. Walang lugar para sa anumang pagsasaalang-alang. Kaagad silang lilipulin, inaalis ang pagkamuhi mula sa Aking puso. (Pinatutunayan mula rito na sinumang pinapatay ay hindi dapat isa sa mga kasapi sa Aking kaharian, at dapat inapo ni Satanas.)

Bilang mga panganay na anak dapat panatilihin ninyo ang inyong mga sariling katayuan at gawin ang inyong mga tungkulin nang mainam at huwag maging mga taong mapanghimasok. Dapat ihandog ninyo ang inyong mga sarili sa Aking plano ng pamamahala, sa lahat ng dakong pinupuntahan ninyo dapat sumaksing mabuti sa Akin at luwalhatiin ang Aking pangalan. Huwag gumawa ng mga kahiya-hiyang bagay, pero maging halimbawa para sa lahat ng Aking mga anak at Aking bayan. Huwag maging di-napipigilan kahit isang sandali: Dapat palagi kang magpakita sa lahat na may pagkakakilanlan ng mga panganay na anak, hindi pagiging asal-alipin, pero lumalakad na taas-noo. Hinihingi Ko sa inyo na luwalhatiin ang Aking pangalan, hindi ipahiya ang pangalan Ko. Bawat isa yaong mga panganay na anak ay mayroong kanilang sariling tungkulin, at hindi magagawa ang lahat. Ito ang pananagutang naibibigay Ko sa inyo, na hindi dapat inaatrasan, at dapat italaga ninyo ang inyong mga sarili sa pagtupad sa kung ano ang naipagkakatiwala Ko sa inyo ng inyong buong puso, ng inyong buong isip at ng inyong buong lakas.

Pagkatapos nito, sa buong mundo ng sansinukob, ang tungkulin ng pagpapastol sa lahat ng Aking anak at buong bayan ay ipinagkakatiwala sa Aking mga panganay na anak para tuparin, at sinumang hindi maipatutupad ito ng kanilang buong puso at ng kanilang buong isip, kakastiguhin Ko. Ito ang Aking pagkamakatuwiran—hindi Ko palalagpasin o pagagaangin kahit sa Aking mga panganay na anak.

Kung mayroong sinumang kasama ng Aking mga anak o kasama sa bayan Ko na tinutuya at iniinsulto ang isa sa Aking mga panganay na anak, paparusahan Ko siya nang may kalupitan dahil ang Aking mga panganay na anak ay kumakatawan sa Sarili Ko, at anumang ginagawa ninuman sa kanila, ginagawa niya rin sa Akin. Ito ang pinakamatindi sa Aking mga utos ng pangangasiwa. Tinatawagan Ko ang Aking mga panganay na anak na mangasiwa ng Aking pagkamakatuwiran ayon sa kanilang mga naisin laban sa sinumang kasama sa Aking mga anak at Aking bayan na lumalabag sa utos na ito.

Unti-unting pinababayaan Ko ang sinumang itinuturing Ako nang walang gaanong kabuluhan; pinagtutuunan lang ang Aking pagkain, kasuotan, at pagtulog; inaasikaso lang ang Aking mga panlabas na gawain at hindi inaasikaso ang pagsasaalang-alang sa Aking pasanin; at hindi binibigyang pansin ang pagtupad na kanilang sariling tungkulin nang wasto. Nakatuon ito sa lahat na may pandinig. Sinumang tinatapos ang paggawa ng serbisyo para sa Akin ay dapat masunuring umurong at hindi mag-ingay. Maging maingat, kung hindi Ako ay pakikitunguhan ka. (Karagdagan ito.)

Dadamputin ng Aking mga panganay na anak ang tungkod na bakal simula ngayon at sinisimulang ipatupad ang Aking awtoridad na mamahala sa lahat ng bansa at mga tao, maglakad sa gitna ng lahat ng bansa at mga tao, at isagawa ang Aking paghatol, pagkamakatuwiran, at kamahalan sa gitna ng lahat ng bansa at mga tao. Katatakutan Ako ng Aking mga anak at Aking bayan, pupurihin Ako, ipagbubunyi Ako, at luluwalhatiin Ako nang walang patid dahil natutupad ang Aking plano ng pamamahala at mamumunong kasama Ko ang Aking mga panganay na anak.

Bahagi ito ng Aking mga utos ng pangangasiwa, at pagkatapos sasabihin Ko sa inyo ayon sa antas ng pag-unlad ng gawain. Mula sa mga utos ng pangangasiwa sa itaas makikita ninyo ang bilis kung saan ginagawa Ko ang Aking gawain, at nakikita ang hakbang kung saan nakakikilos ang Aking gawain. Ito ang pagpapatunay.

Nahuhusgahan na si Satanas, dahil hindi nahahadlangan ang Aking kalooban, at dahil naluluwalhating kasama Ko ang Aking mga panganay na anak. At nagaganap Ko na ang Aking pagkamakatuwiran at kamahalan tungo sa mundo at lahat ng bagay na pag-aari ni Satanas. Hindi Ako nag-aangat ng daliri o magbibigay-pansin kay Satanas paanuman (dahil hindi ito karapat-dapat na makipag-usap sa Akin). Patuloy Ko lang ginagawa kung ano ang nais Kong gawin. Nagpapatuloy nang maayos ang Aking gawain, paisa-isang hakbang at hindi nahahadlangan ang Aking kalooban sa buong daigdig. Napapahiya nito si Satanas sa isang antas at lubusang nawasak na ito, pero hindi nito natutupad ang Akin kalooban. Papayagan Ko rin ang Aking mga panganay na anak na isagawa ang Aking mga utos ng pangangasiwa sa mga ito. Sa isang banda, kung ano ang hinahayaan Kong makita ni Satanas ay ang Aking poot tungo rito; sa kabilang banda hinahayaang Ko itong makita ang Aking kaluwalhatian (makita na ang Aking mga panganay na anak ang pinaka-umaalingawngaw na mga saksi sa pagkapahiya ni Satanas). Hindi Ko personal na pinarurusahan ito, pero hinahayaan Ko ang Aking mga panganay na anak na isagawa ang Aking pagkamakatuwiran at kamahalan. Dahil dati na nitong inaabuso ang Aking mga anak, inuusig ang Aking mga anak, at sinisiil ang Aking mga anak, ngayon, pagkatapos matapos ang serbisyo nito, pinapayagan Ko ang Aking mga maygulang na panganay na anak na pakitunguhan ito. Nawalang-kapangyarihan na si Satanas laban sa pagbagsak. Ang pagka-paralisa ng lahat ng bansa sa mundo ang pinakamahusay ng saksi, naglalaban ang mga tao at nakikipagdigma ang mga bayan ang malinaw na pagpapamalas ng pagbagsak ng kaharian ni Satanas. Na hindi Ako nagpakita ng anumang mga palatandaan at kababalaghan noon ay upang ipahiya si Satanas at luwalhatiin ang Aking pangalan nang paisa-isang hakbang. Kapag si Satanas ay lubusang tinatapos na sinisimulan Kong ipakita ang Aking kapangyarihan: Kung ano ang sinasabi Ko ay umiiral, at ang mga di-pangkaraniwang bagay na hindi nakaayon sa mga pagkaintindi ng tao ay matutupad (tinutukoy nito ang mga pagpapalang parating sa lalong madaling panahon). Dahil Ako ang buhay na Diyos Mismo at wala Akong mga alituntunin, at nagsasalita Ako ayon sa mga pagbabago sa Aking plano ng pamamahala, kaya nga kung ano ang nasabi na sa nakalipas ay hindi kinakailangang ipinatutupad sa kasalukuyan. Huwag kumapit sa sarili ninyong mga pagkaunawa! Hindi Ako Diyos na sumusunod sa mga alituntunin. Sa Akin lahat ay malaya, nakahihigit, at ganap na pinakawalan. Marahil ang mga sinabi kahapon ay di-napapanahon ngayon, o isinasantabi ngayon (pero ang Aking mga utos ng pangangasiwa, mula noong pinagtitibay ang mga ito, hindi kailanman magbabago ang mga ito). Ito ang mga hakbang sa Aking plano ng pamamahala. Huwag kumapit sa mga alituntunin. Araw-araw mayroong bagong liwanag, bagong mga kapahayagan, at iyan ang plano Ko. Mabubunyag sa’yo araw-araw ang Aking liwanag at pakakawalan sa mundong sansinukob ang Aking tinig. Nauunawaan ba? Ito ang iyong tungkulin, ang pananagutang naipagkakatiwala Ko sa’yo. Hindi mo dapat pabayaan ito kahit saglit. Ang mga taong sinang-ayunan Ko, gagamitin Ko hanggang wakas, at hindi ito kailanman magbabago. Dahil Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nalalaman Ko kung anong uri ng tao ang dapat gumawa ng kung anong bagay, at kung anong uri ng tao ang kayang gumawa ng kung anong bagay. Ito ang Aking pagka-pinakamakapangyarihan.

Sinundan:Kabanata 87

Sumunod:Kabanata 89