Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tungkol sa Biblia (4)

Maraming tao ang naniniwala na ang pag-unawa at makayang ipakahulugan ang Biblia ay tulad ng paghahanap ng totoong landas—ngunit sa katunayan, ganoon ba ka-simple ang mga bagay? Walang sinuman ang nakakaalam sa realidad ng Biblia: na ito’y walang iba kundi makasaysayang tala ng gawain ng Diyos, at isang testamento sa nakaraang dalawang yugto ng gawain ng Diyos, at hindi nagbibigay sa iyo ng pag-unawa sa mga layunin ng gawain ng Diyos. Ang bawat isa na nakapagbasa ng Biblia ay alam na ito ay nagtatala ng dalawang yugto ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan at ang Kapanahunan ng Biyaya. Ang Lumang Tipan ay nagsasalaysay sa kasaysayan ng Israel at ang gawain ni Jehova mula sa oras ng paglikha hanggang sa katapusan ng Kapanahunan ng Kautusan. Ang Bagong Tipan ay nagtatala ng gawain ni Jesus sa lupa, na nasa Apat na Ebanghelyo, pati na rin ang gawain ni Pablo; hindi ba sila mga tala ng kasaysayan? Ang pagbanggit ngayon sa mga bagay na nakalipas ay ginagawa itong kasaysayan, at hindi mahalaga kung gaano katotoo o tunay ang mga ito, ang mga ito ay kasaysayan pa rin—at ang kasaysayan ay hindi maaaring makatugon sa kasalukuyan. Sapagka't ang Diyos ay hindi lumilingon sa kasaysayan! At kaya, kung iyo lamang nauunawaan ang Biblia, at walang naiintindihan sa gawain na nilalayong gawin ngayon ng Diyos, at kung naniniwala ka sa Diyos ngunit hindi hinahanap ang gawain ng Banal na Espiritu, sa gayon ay hindi mo nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng hanapin ang Diyos . Kung binabasa mo ang Biblia upang pag-aralan ang kasaysayan ng Israel, upang saliksikin ang kasaysayan ng paglikha ng Diyos sa lahat ng mga kalangitan at kalupaan, sa gayon ay hindi ka naniniwala sa Diyos. Ngunit ngayon, dahil naniniwala ka sa Diyos, at itinataguyod ang buhay, dahil itinataguyod mo ang kaalaman sa Diyos, at hindi itinataguyod ang mga walang-buhay na liham at doktrina, o ang pag-unawa ng kasaysayan, dapat mong hanapin ang kalooban ng Diyos ngayon, at dapat mong hanapin ang direksyon ng gawain ng Banal na Espiritu. Kung ikaw ay isang arkeologo maaari mong mabasa ang Biblia—ngunit ikaw ay hindi, ikaw ang isa sa mga taong naniniwala sa Diyos, at pinakamainam na dapat mong hanapin ang kalooban ng Diyos sa ngayon. Sa pagbabasa ng Biblia, ang pinaka-mauunawaan mo ay kaunti ng kasaysayan ng Israel, matutunan mo ang tungkol sa buhay ni Abraham, David, at Moises, iyong malalaman kung paano nila iginalang si Jehova, kung paano sinunog ni Jehova ang mga laban sa Kanya, at kung paano Siya nangusap sa mga tao sa kapanahunang iyon. Malalaman mo lamang ang tungkol sa gawain ng Diyos sa nakaraan. Ang mga talaan ng Biblia ay isinasalaysay kung paano ang unang mga tao ng Israel ay iginalang ang Diyos at nabuhay sa ilalim ng gabay ni Jehova. Dahil ang mga Israelita ay ang piniling mga tao ng Diyos, sa Lumang Tipan makikita mo ang katapatan ng lahat ng tao ng Israel kay Jehova, kung paano ang lahat nang sumunod kay Jehova ay inalagaan at pinagpapala Niya, maaari mong matutunan na noong gumawa ang Diyos sa Israel Siya ay puno ng awa at pagmamahal, gayundin ng pagtataglay ng naglalagablab na apoy, at na ang lahat ng mga Israelita, mula sa aba hanggang sa makapangyarihan, ay iginalang si Jehova, at sa gayon ang buong bansa ay pinagpala ng Diyos. Ganoon ang kasaysayan ng Israel na naitala sa Lumang Tipan.

Ang Biblia ay isang makasaysayang talaan ng gawain ng Diyos sa Israel, at itinatala ang marami sa mga panghuhula ng mga sinaunang propeta gayundin ang ilan sa mga pagbigkas ni Jehova sa Kanyang gawain sa panahong iyon. Kaya, tinitingnan ng lahat ng mga tao ang librong ito na banal (sapagka't ang Diyos ay banal at dakila). Syempre, ang lahat ng ito ay resulta sa kanilang paggalang kay Jehova at sa kanilang pagsamba sa Diyos. Ang mga tao ay sumasangguni lamang sa aklat na ito sa ganitong paraan dahil ang mga nilalang ng Diyos ay lubhang sumasamba sa kanilang Maylalang, at mayroon pa nga na mga taong tinatawag ang aklat na ito na isang makalangit na aklat. Sa katunayan, ito ay isa lamang tala ng tao. Ito ay hindi personal na pinangalanan ni Jehova, ni hindi rin personal na ginabayan ni Jehova ang paglikha nito. Sa ibang salita, ang may-akda ng aklat na ito ay hindi ang Diyos, kundi ang mga tao. Ang Banal na Biblia ay ang magalang na pamagat lamang na ibinigay dito ng tao. Ang pamagat na ito ay hindi pinagpasiyahan ni Jehova at ni Jesus matapos silang magtalakayan; ito ay isa lamang ideya ng tao. Sapagkat ang aklat na ito ay hindi sinulat ni Jehova, lalong hindi ni Jesus. Sa halip, ito ay ang mga salaysay ng maraming mga sinaunang propeta, mga apostol, at mga manghuhula, na tinipon ng mga sunod na henerasyon bilang isang libro ng sinaunang kasulatan na, para sa mga tao, tila lubhang banal, isang libro na sa tingin nila ay naglalaman ng maraming hindi maarok at malalim na misteryo na naghihintay matuklasan ng susunod na mga henerasyon. Dahil dito, ang mga tao ay naging mas lalong nakaayong maniwala na ang aklat na ito ay isang makalangit na aklat. Dahil sa karagdagan ng Apat na Ebanghelyo at ang Aklat ng Pahayag, ang mga saloobin ng tao hinggil dito ay partikular na naiiba mula sa anumang iba pang libro, at kaya walang sinumang naglalakas-loob na himay-himayin itong makalangit na aklat—dahil ito ay napakasagrado.

Bakit, matapos nilang mabasa ang Biblia, ang mga tao ay kayang maghanap ng isang tamang landas upang isagawa ito? Bakit kaya nilang matamo ng marami yaong hindi nila naintindihan? Ngayon, hinihimay-himay Ko ang Biblia sa ganitong paraan at hindi ito nangangahulugan na kinasusuklaman Ko ito, o itinatanggi ang halaga nito para sa sanggunian. Ipinapaliwanag Ko ang mga likas na halaga at mga pinagmulan ng Biblia sa iyo upang pigilan ka sa pananatiling walang alam. Dahil ang mga tao ay napakaraming pananaw tungkol sa Biblia, at karamihan sa kanila ay mali; ang pagbabasa ng Biblia sa paraang ito ay hindi lamang humahadlang sa kanila mula sa pagkakaroon nang kung ano ang nararapat, ngunit, mas mahalaga, pinipigilan nito ang gawain na Aking nilalayong gawin. Ito ay isang napakalaking abala para sa mga gawain sa hinaharap, at nagbibigay lamang ng mga balakid, hindi kapakinabangan. Kaya, ang tinuturo Ko lamang sa iyo ay ang diwa at ang kuwentong napapaloob sa Biblia. Hindi Ko sinasabi na huwag mong basahin ang Biblia, o lumibot ka na ipinahahayag na ito ay lubusang walang halaga, kundi magkaroon ka ng wastong kaalaman at pananaw sa Biblia. Huwag maging masyadong nakatuon sa isang panig lang! Kahit na ang Biblia ay isang aklat ng kasaysayan na isinulat ng mga tao, itinatala rin nito ang karamihan ng mga prinsipyo na kung saan ang mga sinaunang santo at propeta ay naglingkod sa Diyos, gayundin ang mga kamakailang karanasan ng mga apostol sa paglilingkod sa Diyos—lahat ng mga ito ay talagang nakita at nalaman ng mga taong ito, at maaaring magsilbi bilang sanggunian para sa mga tao sa kapanahunang ito sa paghahanap ng totoong landas. Kaya, sa pagbabasa ng Biblia ang mga tao ay maaari ring makatamo ng maraming paraan sa buhay na hindi maaaring matagpuan sa iba pang mga libro. Ang mga paraan na ito ay ang mga daan sa buhay na gawain ng Banal na Espiritu na naranasan ng mga propeta at apostol sa mga nagdaang kapanahunan, at karamihan sa mga salita ay mahalaga, at maaaring magbigay ng mga pangangailangan ng tao. Kaya, ibig ng lahat na magbasa ng Biblia. Dahil sa napakarami ang nakatago sa Biblia, ang mga pananaw ng tao hinggil dito ay hindi tulad sa mga kasulatan ng dakilang espirituwal na mga tao. Ang Biblia ay isang talaan at koleksyon ng mga karanasan at kaalaman ng mga taong naglingkod kay Jehova at Jesus sa luma at bagong kapanahunan, at sa gayon ang mga sunod na henerasyon ay makayanang matamo ang maraming pagliliwanag, pagpapalinaw, at mga landas upang isagawa mula rito. Ang dahilan kung bakit ang Biblia ay mas mataas kaysa sa mga kasulatan ng sinumang dakilang espirituwal na tao ay sapagkat ang lahat ng kanilang mga kasulatan ay hinango mula sa Biblia, ang kanilang mga karanasan ay lahat nagmula sa Biblia, at lahat sila ay ipinapaliwanag ang Biblia. At sa gayon, bagaman ang mga tao ay maaaring makakuha ng panustos mula sa mga libro ng anumang dakilang espirituwal na tao, sinasamba pa rin nila ang Biblia, dahil ito ay tila sobrang mataas at malalim para sa kanila! Kahit na ang Biblia ay pinagsama-sama ang ilang mga aklat ng mga salita ng buhay, tulad ng mga liham nila Pablo at sulat ni Pedro, at bagaman ang mga tao ay maaaring matustusan at matulungan ng mga librong ito, gayunman hindi na napapanahon ang mga librong ito, ang mga ito ay nabibilang pa rin sa lumang kapanahunan, at kahit na gaano man sila kainam, ang mga ito ay angkop lamang para sa isang panahon, at hindi panghabang-panahon. Sapagka't ang gawain ng Diyos ay palaging umuunlad, at ito ay hindi maaaring basta na lang tumigil sa panahon nina Pablo at Pedro, o palagiang mananatili sa Kapanahunan ng Biyaya kung saan si Jesus ay ipinako sa krus. At kaya, ang mga librong ito ay angkop lamang para sa Kapanahunan ng Biyaya, hindi para sa Kapanahunan ng Kaharian ng mga huling araw. Ang mga ito ay maaari lamang maglaan para sa mga mananampalataya ng Kapanahunan ng Biyaya, hindi para sa mga banal ng Kapanahunan ng Kaharian, at hindi mahalaga kung gaano kainam ang mga ito, ang mga ito ay lipas pa rin. Ito ay pareho sa gawain ni Jehova ng paglikha o sa Kanyang gawain sa Israel: Hindi mahalaga kung gaano kahusay ang gawaing ito, ito pa rin ay wala na sa panahon, at ang oras ay darating pa rin kung kailan matatapos ito. Ang gawa ng Diyos ay pareho rin: Ito ay dakila, ngunit darating ang panahon na matatapos ito; hindi ito maaring palagiang manatili sa gitna ng gawain ng paglikha, ni hindi sa gitna ng pagpapako sa krus. Hindi mahalaga kung paano kapani-paniwala ang gawain ng pagpapako sa krus, hindi mahalaga kung gaano kabisa ito sa pagdaig kay Satanas, ang gawain ay, kung tutuusin, ay gawain pa rin, at ang kapanahunan, kung tutuusin, ay kapanahunan pa rin; ang gawain ay hindi maaaring palagiang manatili sa parehong pundasyon, ni ang mga panahon ay hindi magbabago kailanman, dahil mayroong paglikha at dapat mayroong mga huling araw. Ito ay tiyak na mangyayari! Kaya, ngayon ang mga salita ng buhay sa Bagong Tipan—ang mga liham ng mga apostol, at ang Apat na Ebanghelyo—ay naging makasaysayang mga libro, ang mga ito ay naging lumang almanak, at paanong dadalhin ng lumang almanak ang mga tao sa bagong kapanahunan? Hindi alintana gaano man ang kakayahan ng mga almanak na ito sa pagbibigay ng buhay sa mga tao, hindi alintana kung gaano man magagawa ng mga ito na akayin ang mga tao sa krus, hindi ba ang mga ito ay lipas na? Hindi ba nawalan na ang mga ito ng halaga? Kaya, sinasabi Ko na hindi ka dapat pikit-matang naniniwala sa mga almanak na ito. Ang mga ito ay napakaluma, hindi ka nito kayang dalhin sa bagong gawain, at maaaring pabigat lamang ang mga ito sa iyo. Hindi lamang sa hindi ka nito madadala sa bagong gawain, at sa bagong pagpasok, ngunit dinadala ka ng mga ito sa mga lumang relihiyosong simbahan—at kung gayon, hindi ka ba paurong sa paniniwala mo sa Diyos?

Ang Biblia ay nagtatala ng mga bagay-bagay ng Israel at ang mga kilos ng piniling mga tao sa panahong iyon. Ibig sabihin, ito ay salaysay ng mga patungkol kay Jehova, isang bagay na kung saan hindi naninisi ang Banal na Espiritu. Kahit na nagkaroon ng pagpili ng mga bahagi para sa pagtanggap o pagtanggal, kahit na hindi sinang-ayunan ng Banal na Espiritu, hindi pa rin Siya naninisi. Ang Biblia ay walang iba kundi isang kasaysayan ng Israel at ng gawain ng Diyos. Ang mga tao, mga usapin, at mga bagay na itinatala nito ay tunay lahat, at wala sa mga ito ang nagpapahiwatig ng hinaharap—maliban sa, siyempre, ang mga hula nina Isaias at Daniel, o ang aklat ng mga pangitain ni Juan. Ang sinaunang mga tao ng Israel ay may kaalaman at may kalinangan, at ang kanilang mga sinaunang kaalaman at kultura ay maituturing na makabago, at kaya kung ano ang kanilang isinulat ay mas mataas kaysa sa mga tao sa ngayon. Bunga nito, hindi nakapagtataka na maaari nilang isulat ang mga librong ito, sapagkat si Jehova ay napakaraming tinupad na gawain sa kanila, at napakarami ang nakita nila. Namasdan ni David ang mga gawa ni Jehova sa kanyang sariling mga mata, personal niyang natamasa ang mga ito, at nakita ang maraming mga tanda at mga kababalaghan, at kaya sinulat niya ang lahat ng mga salmo iyon bilang papuri sa mga gawa ni Jehova. Na nagawa nilang isulat ang mga aklat na ito ay dahil sa kanilang mga kalagayan, hindi dahil sila ay may pagka-Diyos. Pinuri nila si Jehova dahil Siya ay nakita nila. Kung wala kayong nakikitang anuman kay Jehova, at walang kamalay-malay sa Kanyang pag-iral, paano ninyo Siya mapupuri? Kung hindi pa ninyo namasdan si Jehova, sa gayon ay hindi ninyo malalaman kung paano Siya purihin, ni sambahin Siya, lalong hindi ninyo magagawang sumulat ng mga kanta na nagbibigay papuri sa Kanya, at kahit na hilingin sa inyo na bumalangkas ng ilang mga gawa ni Jehova hindi ninyo makakayang gawin ang gayon. Na, ngayon, maaari ninyong purihin ang Diyos at mahalin ang Diyos ay sapagkat napagmasdan ninyo Siya, at nakaranas din ang Kanyang gawain—at kung ang inyong kakayahan ay humuhusay, kayo man ba ay hindi rin magagawang magsulat ng mga tula bilang papuri sa Diyos na gaya ni David?

Na maunawaan ang Biblia, na maunawaan ang kasaysayan, ngunit hindi maunawaan kung ano ang ginagawa ng Banal na Espiritu ngayon—iyon ay mali! Nakagawa ka ng napakahusay na pag-aaral ng kasaysayan, nakagawa ka ng isang napakagaling na trabaho, ngunit wala kayong nauunawaan sa gawain na ginagawa ng Banal na Espiritu ngayon. Hindi ba ito ay kahangalan? Ang ibang mga tao ay nagtatanong sa iyo: Ano ang ginagawa ng Diyos ngayon? Ano ang dapat mong pasukin sa araw na ito? Kumusta na ang iyong pagtaguyod sa buhay? Naiintindihan mo ba ang kalooban ng Diyos?" Wala kang magiging tugon sa kanilang mga katanungan—kaya ano ang alam mo? Sasabihin mo: Batid ko lang na dapat akong tumalikod sa laman at kilalanin ang aking sarili. At kapag sila ay magtatanong pagkatapos "Ano pa ang iba mong batid?" sasabihin mo na alam mo rin kung paano ang pagsunod sa lahat ng mga pagsasaayos ng Diyos, at nauunawaan nang kaunti ang kasaysayan ng Biblia, at iyon lang. Iyon lamang ba ang lahat na inyong nakamit sa paniniwala sa Diyos sa buong panahong ito? Kung iyon lamang ang lahat na nauunawaan mo, kung gayon napakalaki ng iyong kakulangan. Kaya, ang inyong tayog ngayon ay talagang hindi kaya ang pagtupad ng Aking mga hinihingi sa inyo, at ang inyong kapangyarihan na makita ang pagkakaiba-iba at ang katotohanang inyong nauunawaan ay napakaliit—na ang ibig sabihin, ang inyong paniniwala ay napakababaw! Dapat kayong masangkapan ng higit pang mga katotohanan, kailangan ninyo ng karagdagang kaalaman, dapat kayong makakita ng higit pa, at sa gayon lamang magagawa ninyong maipalaganap ang ebanghelyo, sapagkat ito ang dapat ninyong makamit!

Sinundan:Tungkol sa Biblia (3)

Sumunod:Pagsasagawa (1)

Baka Gusto Mo Rin