Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tungkol sa Biblia (2)

Bilis

`

Tungkol sa Biblia (2)

Ang Biblia ay tinatawag din na Luma at Bagong Tipan. Alam ninyo ba kung ano ang tinutukoy ng "tipan"? Ang "tipan" sa "Lumang Tipan" ay mula sa kasunduan ni Jehova sa mga tao ng Israel nang patayin Niya ang mga taga-Ehipto at iniligtas ang mga Israelita mula sa Paraon. Siyempre pa, ang patunay ng kasunduang ito ay ang dugo ng tupa na ipinahid sa mga piraso ng kahoy, kung saan nagtatag ang Diyos ng kasunduan sa tao, isa na kung saan ito ay sinabi na ang lahat nang may dugo ng tupa sa itaas at gilid ng katawan ng pintuan ay mga Israelita, sila ang mga piniling tao ng Diyos, at silang lahat ay ililigtas ni Jehova (sapagkat noon ay papatayin ni Jehova ang lahat ng mga panganay na lalaki ng Ehipto at panganay na mga tupa at baka). Ang kasunduang ito ay may dalawang antas ng kahulugan. Wala sa mga tao o mga alagang hayop ng Ehipto ang maihahatid ni Jehovah; papatayin Niya ang lahat ng kanilang panganay na lalaki at panganay na mga tupa at baka. Kaya, sa maraming mga libro ng propesiya hinulaan na ang mga taga-Egipto ay lubhang mapaparusahan bilang resulta ng kasunduan ni Jehova. Ito ang unang antas ng kahulugan. Pinatay ni Jehova ang mga panganay na lalaki ng Ehipto at ang lahat ng mga panganay na hayop sa sakahan, at iniligtas Niya ang lahat ng mga Israelita, na ibigsabihin na ang lahat ng mga tao sa lupain ng Israel ay itinangi ni Jehova, at ang lahat ay maililigtas; ninanais Niyang magsagawa ng pang-matagalang gawain sa kanila, at itinatag ang kasunduan sa kanila gamit ang dugo ng tupa. Patuloy mula noon, hindi papatayin ni Jehova ang mga Israelita, at sinabi na sila ang Kanyang magpakainlanmang mga pinili. Kabilang sa labing-dalawang angkan ng Israel, sisimulan Niya ang Kanyang gawain sa buong Kapanahunan ng Kautusan, bubuksan Niya ang lahat ng Kanyang mga batas sa mga Israelita, at pipili sa kanila ng mga propeta at mga hukom, at sila ang magiging sentro ng Kanyang gawain. Gumawa Siya ng isang kasunduan sa kanila: Maliban kung ang kapanahunan ay magbago, Siya ay magtatrabaho lamang kasama ng mga pinili. Ang kasunduan ni Jehova ay hindi nababago, dahil ito ay nakasulat sa dugo, at itinatag sa pamamagitan ng Kanyang piniling mga tao. Higit na mahalaga, Siya ay pumili nang naaangkop na saklaw at tudlaan kung saan magsisimula ang Kanyang gawain para sa buong kapanahunan, at sa gayon nakita ng mga tao ang kasunduan na lalong mahalaga. Ito ang ikalawang antas ng kahulugan ng kasunduan. Sa pagbubukod ng Genesis, na kung saan bago pa ang pagtatatag ng kasunduan, ang lahat ng iba pang mga libro sa Lumang Tipan ay nagtatala ng gawa ng mga Israelita pagkatapos ng pagtatatag ng kasunduan. Syempre pa, may mga paminsan-minsang mga salaysay ang mga Hentil, ngunit sa pangkalahatan, ang Lumang Tipan ay nagdo-dokumento ng gawain ng Diyos sa Israel. Dahil sa kasunduan ni Jehova sa mga Israelita, ang mga aklat na isinulat sa Kapanahunan ng Kautusan ay tinawag na ang "Lumang Tipan." Ang mga ito ay ipinangalan sa kasunduan ni Jehova sa mga Israelita.

Ang Bagong Tipan ay ipinangalan sa pagdanak ng dugo ni Jesus sa krus at ang Kanyang kasunduan sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya. Ang kasunduan ni Jesus ay ito: Ang mga tao ay dapat maniwala sa Kanya upang ang kanilang mga kasalanan ay mapatawad ng Kanyang dugo, at sa gayon ang mga ito ay mailigtas, at isilang muli sa pamamagitan Niya, at hindi na maging mga makasalanan; ang mga tao ay dapat maniwala sa Kanya upang matanggap ang Kanyang biyaya, at hindi maghirap sa impiyerno pagkatapos nilang mamatay. Ang lahat ng mga aklat na isinulat sa Kapanahunan ng Biyaya ay dumating pagkatapos ng kasunduang ito, at lahat sila ay isinulat ang gawain at mga pagbibigkas na nakapaloob dito. Sila ay pupunta na hindi lalagpas sa pagliligtas ng pagpako sa krus ng Panginoong Diyos o sa kasunduan; silang lahat ay mga aklat na isinulat ng mga kapatid sa Panginoon na nagkaroon ng mga karanasan. Kaya, ang mga librong ito ay ipinangalan din matapos ang isang kasunduan: Ang mga ito ay tinawag na ang "Bagong Tipan." Ang dalawang "tipan" na ito ay isinasama lamang ang Kapanahunan ng Biyaya at ang Kapanahunan ng Kautusan, at walang kaugnayan sa huling kapanahunan. Kaya, ang Biblia ay walang mahalagang gamit para sa mga tao ngayong mga huling araw. Sa karamihan, ito ay nagsisilbi bilang isang pansamantalang sanggunian, ngunit ito ay pangunahing mayroon maliit nahalaga ng paggamit. Datapwat ito pa rin ang pinakaiingat-ingatan ng mga relihiyosong tao. Hindi nila alam ang Biblia; alam lamang nila kung paano ipaliwanag ang Biblia, at higit na walang kamalayan sa mga pinagmulan nito. Ang kanilang saloobin sa Biblia ay: Lahat ng bagay sa Biblia ay tama, ito ay hindi naglalaman ng mga kamalian o mga pagkakamali. Pagkatapos nito sila ay magsisimulang pag-aralan ito. Dahil una nilang napagpasiyahan na ang Biblia ay tama, at walang pagkakamali, pinag-aaralan nila at sinusuri ito nang may malaking interes. Ang kasalukuyang yugto ng gawain ay hindi hinulaan sa Biblia. Hindi kailanman nabanggit ang gawaing panlulupig sa lahat ng mga pinaka-madilim na lugar, dahil sa ito ang pinakabagong gawain. Sapagka't ang kapanahunan ng gawain ay naiiba, kahit si Jesus mismo ay hindi alam na ang yugto ng gawain na ito ay matatapos sa mga huling araw—at sa gayon paano susuriin ng mga tao sa mga huling araw upang malaman ang yugtong ito ng gawain?

Karamihan sa mga taong ipinapaliwanag ang Biblia ay gumagamit ng lohikal na pagkilala, at walang aktwal na karanasan. Sila ay gumagamit lamang ng lohika upang magpahiwatig ng maraming bagay. Sa bawat taon, wala kahit isa ang nangahas na pag-aralan ang Biblia, o magsabing "hindi" sa Biblia, dahil ang aklat na ito ay ang "banal na aklat," at ang mga tao ay sinasamba ito bilang Diyos. Ito ay nawala ng ilang libong taon. Ang Diyos ay hindi inalintana, at walang sinuman ang nakatuklas sa panloob na kuwento ng Biblia. Sinasabi natin na ang pagpapahalaga sa Biblia ay idolo na pagsamba, gayunma'y wala sa mga taos-pusong mananampalataya ang naglakas-loob upang tingnan ito sa ganitong paraan, at kanilang sasabihin sa iyo: “Kapatid! Huwag mong sabihin iyon, iyon ay kakila-kilabot! Paano mo nagagawang lumapastangan laban sa Diyos?” Susunod aangkinin nila ang masakit na pagpapahayag: O maawaing Jesus, Panginoon ng kaligtasan, nakikiusap ako sa Iyo upang patawarin ang kanyang mga kasalanan, sapagkat Ikaw ang Panginoon na nagmamahal sa tao, at lahat kami ay nagkasala, mangyaring ipakita sa amin ang dakilang pagkahabag, amen.” Makikita mo kung gaano maka-Diyos ang mga ito; paano ito naging madali para sa kanila upang tanggapin ang katotohanan? Ang iyong sinasabi ang nakakatawang tatakot sa kanila. Wala kahit isa ang maglalakas-loob na mag-isip na ang Biblia ay maaaring nabahiran ng pantaong mga ideya at pantaong mga katangian, at walang sinuman ang nakakakita sa kasiraang ito. Ang ilan sa kung ano ang nasa Biblia ay mga karanasan ng tao at kaalaman, ilan sa mga ito ay ang kaliwanagan ng Banal na Espiritu, at mayroon ding nahaluan ng talino at kaisipan ng tao. Ang Diyos ay hindi kailanman nanghimasok sa mga bagay na ito, ngunit may limitasyon: Hindi sila maaaring lumampas sa kaisipan ng normal na mga tao, at kung gagawin nila, sila ay nanghihimasok at gumagambala sa gawain ng Diyos. Yaong lumalampas sa karaniwang kaisipan ng mga tao ay gawain ni Satanas, dahil sila ay inaalis nito sa kanilang tungkulin, ito ay gawain ni Satanas, at sa direksyon ni Satanas, at sa sandaling ito kayo ay hindi pahihintulutan ng Banal na Espiritu na kumilos sa ganoong paraan. Kung minsan, ang mga kapatid na lalaki at babae ay nagtatanong: “Ito ba ay mabuti para sa akin na magtrabaho sa ganito-at-ganoong paraan?” Tiningnan Ko ang kanilang tayog at sinabi: “OK!” May mga tao din na nagsasabi: Kung ako ay magtrabaho sa ganito-at-ganoong paraan, normal ba ang aking estado?” At sinasabi ko: “Oo! Ito ay normal, lalong normal!” Sinasabi naman ng iba: Ito ba ay mabuti para sa amin na magtrabaho sa ganitong paraan?” At sinasabi ko: “Hindi!” Sabi nila: Bakit mabuti para sa kanila at hindi para sa amin?” At sinasabi ko: Dahil ang inyong ginagawa ay mula kay Satanas, ito ay nakakabagabag, at ang pinagmulan ng inyong mga motibasyon ay palihis.” May mga oras din na ang trabaho ay hindi masyadong nakatagal, at hindi alam ng mga kapatid na lalaki at babae. Ang ilan ay nagtatanong sa Akin kung mabuti ba ang magtrabaho sa ganoong paraan, at kapag nakita ko na ang kanilang mga pagkilos ay hindi makakaabala sa gawain sa hinaharap, sinasabi ko: “Ayos lang.” Ang gawain ng Banal na Espiritu ay nagbibigay sa mga tao ng isang saklaw; ang mga tao ay hindi kailangang sundin ang mga kagustuhan ng Banal na Espiritu ayon sa mga nakasulat, dahil ang mga tao ay nagmamay-ari ng karaniwang kaisipan at kahinaan, at mayroon silang ilang mga makalaman na mga pangangailangan, mayroon silang tunay na mga problema, at sa kanilang mga utak ay mga pag-iisip na wala silang paraan na mapigilan ang mga ito. Lahat ng Aking hinihingi sa mga tao ay may limitasyon. Ang ilan ay naniniwala na ang Aking mga salita ay hindi-tiyak, na Ako ay nagsasabi sa kanila na kumilos sa anumang paraan—iyon ay dahil hindi ninyo naunawaan na mayroong isang angkop na saklaw sa Aking mga kinakailangan. Kung ito ay tulad ng inyong iniisip—kung ginawa Ko ang parehong mga kahilingan ng lahat ng mga tao nang walang pagbubukod, at hingin sa kanilang lahat na abutin ang parehong tayog—sa gayon ito ay hindi gagana. Ito ay paghingi ng imposible, at ito ay ang panuntunan ng gawain ng tao, hindi ang mga panuntunan ng gawain ng Diyos. Ang gawain ng Diyos ay ipinapatupad ayon sa aktwal na mga pangyayari sa mga tao, at ito ay batay sa kanilang mga likas na kakayahan. Ito rin ang prinsipyo ng pagpapalaganap ng ebanghelyo: Dapat kayong magpatuloy nang dahan-dahan, hayaan ang kalikasan na gawin ang kanyang paraan, hanggang sa malinaw ninyong banggitin ang katotohanan sa isang tao. Sa gayon lamang nila mauunawaan ito, at sa oras lamang na iyon magagawa nilang isantabi ang Biblia. Kung hindi ginawa ng Diyos ang yugto ng gawain na ito, sino ang makakagawa na humiwalay sa kumbensiyon? Sino ang maaaring gumawa ng bagong gawain? Sino ang maaaring maghanap ng isang bagong landas sa labas ng Biblia? Dahil ang tradisyunal na mga pagkaintindi ng mga tao at ang pyudal na tuntunin ay nakakasuklam, wala silang kakayahan sa pagpapaalis ng mga bagay na ito sa kanilang mga sarili, at wala rin silang lakas ng loob na gawin ito. Iyon ay upang walang sabihin kung paano ang mga tao sa ngayon ay sinakop ng ilang patay na mga salita sa Biblia, mga salita na nag-aangkin ng kanilang mga puso. Paano sila magiging handa na isuko ang Biblia? Paano nila madaling tatanggapin ang paraan na nasa labas ng Biblia? Iyon ay maliban kung malinaw ninyong maisasalaysay ang kuwento sa loob ng Biblia at ang mga panuntunan ng gawain ng Banal na Espiritu, upang ang lahat ng tao ay lubos na maniwala—kung saan pinaka-kinakailangan. Ito ay dahil ang lahat ng tao sa loob ng relihiyon ay sumasamba sa Biblia, at sinasamba ito bilang Diyos, sinusubukan din nila na pilitin ang Diyos sa loob ng Biblia, at ito pati ang sitwasyon na kanila lamang nakakamit ang kanilang mga layunin kapag muli nilang ipinako sa krus ang Diyos.

Sinundan:Tungkol sa Biblia (1)

Sumunod:Tungkol sa Biblia (3)

Baka Gusto Mo Rin