Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 9: Pero nakita ko na sinasabi sa mga dokumento ng gobyerno, gaya ng ilang taong nananalig kay Jesus, iniiwan ng mga nananalig sa Makapangyarihang Diyos ang kanilang pamilya para ipangaral ang ebanghelyo. Hindi pa nga nag-aasawa ang ilan habambuhay. Sinasabi rin sa mga dokumento na gusto ng gobyerno na ikulong ang isang grupo ng mga taong nananalig sa Makapangyarihang Diyos at patayin ang isa pang grupo. Balewala sa kanila ang patayin sila. May isa pa gaya ng “Hindi paaatrasin ang mga kawal hangga’t walang pagbabawal.” Maraming nananalig sa Makapangyarihang Diyos ang inaresto, ibinilanggo, sinugatan at nilumpo ng CCP. Nawalan pa ng trabaho ang ilan at nawasak ang kanilang pamilya. Nag-ani ito ng maraming puna na ang mga taong nananalig sa Diyos ay ayaw sa kanilang pamilya. Totoo ba ito? Hindi maaaring iwanan n’yo ang inyong pamilya o hindi kayo mag-asawa. Kung ganito talaga ang pananalig n’yo sa Diyos, ang payo ko ay huwag kayong maniwala sa Makapangyarihang Diyos, okey?

Sagot: Kung talagang alam n’yo na ang pagpapakita at gawain ng Diyos ay para sa kaligtasan ng tao, mananalig at susunod din kayo sa Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanila: “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Walang taong nagiwan ng bahay, o asawang babae, o mga kapatid, o mga magulang o mga anak, dahil sa kaharian ng Dios, Na di tatanggap ng makapupung higit sa panahong ito, at sa sanglibutang darating, ng walang hanggang buhay” (Lucas 18:29-30). “At ang hindi nagpapasan ng kaniyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi karapatdapat sa akin. Ang nakasusumpong ng kaniyang buhay ay mawawalan nito; at ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyaon” (Mateo 10:38-39). Kung makikita mo ang mga salitang ito ng Panginoong Jesus, malalaman n’yo kung anong klaseng mga tao ang mga tunay na nananalig sa Panginoong Jesus. Ang ganitong klase mismo ng mga alagad ng Panginoon ang pinaka-kinamumuhian ng CCP. Alam n’yo ba kung bakit nila sinusunod ang Panginoon sa ganitong paraan? Sinusunod nila ang Panginoon sa ganitong paraan para sa katotohanan, para sa buhay, at para sa Panginoon. Maaari nilang talikuran ang makamundong kaluwalhatian at kayamanan, hindi sila nag-iimbot ng pisikal na kaginhawahan at makamundong kasiyahan, handa silang magtiis ng mga hirap sa pangangaral ng ebanghelyo at magdusa ng lahat ng klase ng pasakit para magpatotoo para sa Panginoon. Napakarangal nilang mga tao! Ang gayong mga tao ay pinupuri ng Panginoon. Gayunman, bakit labis na kinamumuhian, sinisiraan at tinutuligsa ng CCP ang mga taong ito? Bakit ikinukulong at pinapatay ang mga taong ito? Nagbabanta pa ito na, “Hindi paaatrasin ang mga kawal hangga’t walang pagbabawal.” Hindi ba ito kasamaan laban sa Langit? Hindi ba ito pagkalaban sa Diyos? Sa palagay ko, lahat ng nagawa ng CCP sa mga taong ito na nananalig sa Diyos ay isang krimen at makasalanan. Talagang ayaw nito ng pagbabago!

Ang mga nananalig sa Diyos ay nangangaral ng ebanghelyo para magpatotoo para sa Diyos para lumapit at sumamba ang mga tao sa Diyos, at maligtas sila ng Diyos. Nakikita n’yo rin na lalong nagiging madilim at masama ang mundo. Lalong nagiging tiwali ang mga tao. Ipinagtatanggol nila ang kasamaan at kinasusuklaman ang katotohanan. Lahat sila ay sumusunod sa masasamang kalakaran ng mundo, nag-iinuman, nagkakainan at naglalaro, nagtatamasa ng makasalanang kasiyahan, at lantarang tumatanggi, kumakalaban at kumikilos laban sa Diyos. Napakasama ng mundong ito at lubhang tiwali ang mga tao, matagal na ba silang dapat lipulin? Nagpropesiya ang Biblia ng isang malaking kapahamakan sa mga huling araw. Kung ang sangkatauhan ay hindi magbabalik sa Makapangyarihang Diyos, hindi tatanggapin ang paglilinis at pagliligtas ng Makapangyarihang Diyos, lilipulin ito ng malaking kapahamakan. Nalalapit na ngayon ang malaking kapahamakan, at nahaharap ang sangkatauhan sa kalamidad ng pagkalipol. Ang Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao ay nagpahayag ng katotohanan sa mga huling araw at gumawa ng hakbang sa Kanyang gawain para hatulan at linisin ang sangkatauhan para iligtas sila mula sa kasalanan at madala sa kaharian ng Diyos. Kung gustong maligtas ng sangkatauhan, iisa lang ang paraan ngayon. Yon ay ang tanggapin ang paghatol at pagkastigo ng Makapangyarihang Diyos para malinis mula sa tiwaling disposisyon nito para maligtasan ang malaking kapahamakan sa proteksyon ng Diyos. Nauunawaan ng mga nananalig sa Makapangyarihang Diyos ang kasabikan ng Diyos na iligtas ang tao. Handa silang talikuran ang pisikal na kasiyahan, na maaresto at mapahirapan ng CCP, at sikaping ipangaral at patotohanan ang ebanghelyo ng kaharian ng Makapangyarihang Diyos. Ginagawa ito para mas maraming tao ang mailigtas ng Diyos. Pagsasakatuparan ito ng kalooban ng Diyos! Sabi nga ng Panginoong Jesus: “Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal” (Marcos 16:15). Sinasabi ng Makapangyarihang Diyos: “Bilang mga miyembro ng sangkatauhan at tapat na mga Kristiyano, pananagutan at obligasyon nating lahat na ialay ang ating mga isipan at katawan para sa katuparan ng kautusan ng Diyos, dahil ang ating buong pagkatao ay nagmula sa Diyos, at ito ay umiiral salamat sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ang ating mga isip at katawan ay hindi para sa kautusan ng Diyos at hindi para sa matuwid na dahilan ng sangkatauhan, sa gayon ang ating mga kaluluwa’y hindi magiging karapat-dapat sa mga taong naging martir para sa kautusan ng Diyos, mas hindi karapat-dapat sa Diyos, na naglaan sa atin ng lahat ng bagay” (“Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Palagay n’yo ba ang mga taong nananalig sa Makapangyarihang Diyos ay mga hangal na hindi nahihiwatigan ang panganib sa pangangaral ng ebanghelyo? Kung gayon, mali kayo. Ang pangangaral ng ebanghelyo ay naaayon sa mga kalooban ng Langit at ng mga tao. Ito ay isang mabuti at banal na gawa! Gayunman, nagtaksil ang gobyernong CCP sa mga kalooban ng Langit at ng mga tao nang hibang nilang tuligsain ang kabaitan ng mga Kristiyano at malupit silang inaresto at pinahirapan. Maraming Kristiyano ang nawalan ng tirahan. Napakaraming taong inaresto at ibinilanggo at ang ilan ay pinahirapan pa hanggang sa mamatay! Ang gobyernong CCP ang salarin sa likod ng pagkawasak ng napakaraming pamilyang Kristiyano. Pero tumugon ito na ang mga pamilya ng mga taong ito ay winasak ng kanilang pananalig sa Diyos. Hindi ba pagbabaligtad ito ng mga tunay na pangyayari at pagbabaluktot ng katotohanan? Kung hindi sa baliw na panunupil, pag-aresto at pagpapahirap ng CCP sa mga Kristiyano, gayon din ba ang kahihinatnan? Hindi ba ito ang kasalanang ginawa ng CCP sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mga Kristiyano? Ang pananalig sa Diyos ay lubos na makatwiran. Napakaraming tao sa mga bansa sa buong mundo ang nananalig sa Diyos. Kaninong mga pamilya ang nawasak? Hindi ba totoong lahat ‘yan? Ang ilang taong walang malay ay nalilinlang pa rin ng mga tsismis at kalokohan ng CCP. Hindi lamang nila hindi kinasusuklaman ang CCP sa pagpapahirap sa mga Kristiyano, kundi sinasabi pa nila na mali ang mga Kristiyano sa pananalig sa Diyos. Hindi ba ito kawalang-isip at kahibangan?

Alam din namin na may panganib na maaresto sa pangangaral ng ebanghelyo sa China. Pero kung hihintayin pa naming bumagsak ang CCP bago namin ipangaral ang ebanghelyo, mahuhuli na ang lahat. Pagsapit n’on tapos na ang gawain ng Diyos, at nakababa na ang malaking kapahamakan. Ang mga hindi tumanggap ng pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw ay mamamatay sa malaking kapahamakan, at mahuhulog sa impiyerno ang kanilang kaluluwa para maparusahan! Sinasabi ng Makapangyarihang Diyos: “Ang sakuna ay ibinaba Ko at siguradong nasa pagsasaayos Ko. Kung hindi ninyo kayang gumawa ng kabutihan sa Aking presensya, kung gayon, hindi kayo makatatakas sa pagdurusang dala ng sakuna” (“Dapat Kang Maghanda ng Sapat na Mabubuting Gawa para sa Iyong Hantungan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “Walang nakakaalam na ang paulit-ulit na paalala at mga pangaral ng Diyos ay dahil sa hawak Niya sa Kanyang mga kamay ang walang kahalintulad na sakuna na Kanyang inihanda, yaong hindi kakayanin ng laman at kaluluwa ng tao. Ang sakunang ito ay hindi isang simpleng kaparusahan ng laman kundi pati ng kaluluwa... Ito ay sa kadahilanang isang paglikha lamang at isang kaligtasan ang nakapaloob sa plano ng Diyos. Ito ang una at huling pagkakataon. Samakatuwid, walang maaaring makaunawa sa mabuting intensyon at taimtim na pag-asa ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan” (“Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Nasasabik ang Diyos na iligtas ang sangkatauhan mula sa bingit ng kalamidad. Kung matatakot kaming ipangaral ang ebanghelyo sa takot na pahirapan kami ng CCP, magtatago kami sa bahay para mapanatag at maligtas sa kahihiyan, hindi mapapayapa ang puso namin!

mula sa iskrip ng pelikulang Red Re-education sa Bahay

Sinundan:Tanong 8: Ang sinabi mo tungkol sa pagpunta sa impiyerno dahil sa pagkalaban sa Diyos, hindi ako naniniwala d’yan. Sino na ang nakakita sa impiyerno? Ano ang hitsura ng impiyerno? Ni hindi ko alam kung mayroon ngang Diyos. Hindi ko kinikilala na mayroong Diyos. Mayroon nga bang Diyos? Sino na ang nakakita sa Diyos? Kung ang Makapangyarihang Diyos ang tunay na Diyos, kapag desperadong tinutuligsa at inaatake ng CCP ang Makapangyarihang Diyos, bakit hindi pa ito pinupuksa ng Diyos? Kung ibubunyag ng Diyos ang Kanyang walang-hanggang kapangyarihan at pupuksain ang Communist Party, Siya nga ang tunay na Diyos. Sa gayong paraan, kailangang kilalanin ng buong sangkatauhan na ang Makapangyarihang Diyos ang tunay na Diyos, kahit ang CCP ay kailangang manikluhod at sumamba sa tunay na Diyos. Sino ang mangangahas na kalabanin ang Diyos? Pero ano ang totoong nangyari? Ang nakita ko ay inaaresto ng mga pulis ng CCP ang mga nananalig sa Diyos sa lahat ng dako. Marami sa mga nananalig sa Diyos ang ibinilanggo, pinahirapan at nilumpo. Marami sa kanila ang pinatay. Gayunman, iniligtas ba sila ng Diyos n’yo? Paano nito mapapaniwala ang isang tao na totoo ang Diyos na pinananaligan n’yo? Hindi ko talaga kayo maunawaan. Tunay ba o huwad ang Diyos na pinananaligan n’yo? Nangangamba ako na ni hindi n’yo ito alam. Kung gayon, hindi ba kahangalan ‘yan? Ano ang batayan n’yo sa pagsasabi na ang Diyos na pinananaligan n’yo ang tunay na Diyos? Malinaw ba n’yong maipapaliwanag ‘yan?

Sumunod:Tanong 10: Matagal na akong nagtatrabaho para sa United Front, at napag-aralan ko na ang iba’t ibang relihiyon. Ang Kristiyanismo, Katolisismo at Eastern Orthodoxy ay pawang mga relihiyong orthodox na nananalig kay Jesus. Pero ibang-iba ang pananalig n’yo sa Makapangyarihang Diyos. Ayon sa mga dokumento ng CCP, ang Makapangyarihang Diyos ay ni hindi kabilang ng Kristiyanismo. Nangangaral kayo ng ebanghelyo sa iba’t ibang sekta sa ilalim ng Kristiyanismo na hindi kayo kinikilalang Kristiyano. Kaya hinding-hindi ko kayo papayagang manalig sa Makapangyarihang Diyos. Maaari lang kayong manalig sa Kristiyanismo kung gusto nyo. Mas magaan ang pagpapahirap ng gobyerno sa ganitong paraan. Kung maaresto at mabilanggo kayo dahil sa pananalig sa Makapangyarihang Diyos, manganganib ang buhay n’yo. Nakita na ng CCP na lahat ng nananalig sa Makapangyarihang Diyos ay walang salang mga alagad ni Cristo sa mga huling araw na mga disipulo at apostol ni Cristo. Ang lubhang pinangangambahan ng CCP ay ang mga pahayag at patotoo sa aklat na Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao na ipinahayag ni Cristo sa mga huling araw, pati na ang matatag na grupong sumusunod kay Cristo sa mga huling araw. Napag-aralan na namin ang kasaysayan ng Kristiyanismo. Ang lubhang pinangambahan ng imperyong Romano ay ang mga disipulo at apostol ni Jesus. Kaya nang hulihin ang mga taong ito, pinagpapatay sila sa iba’t ibang pamamaraan. Ngayon, kung hindi ginawa ang mga hakbang na ito para supilin at lubos na ipagbawal ang grupong ito ng mga tao na sumusunod sa Cristo ng mga huling araw, ilang taon pa lang, mapapailalim sa kanila ang lahat ng iba’t ibang relihiyon. Sa ngayon, ang ilang pangunahing grupong Kristiyano sa China ay napailalim na ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Kung hindi inimbento ng CCP ang ilang opinyon ng publiko at nagpakana ng Kaso sa Zhaoyuan, darating siguro ang araw na mapapailalim ang iba’t ibang relihiyon sa mundo sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Kapag napailalim sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang lahat ng iba’t ibang relihiyon, lubhang makakasama ‘yan sa pamamahala ng CCP. Sa gayon, matatag ang determinasyon ng Central Committee na gamitin ang lahat ng puwersa para lubos na ipagbawal ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa loob ng maikling panahon. Dapat n’yong malaman, ang paglitaw ng Kidlat ng Silanganan ay hindi lamang nabalita sa China, malaking balita rin ito sa mundo. Dahil gumawa kayo ng napakalaking hakbang, paanong hindi galit na maglulunsad ng malakihang pagsupil at pag-aresto ang CCP laban sa inyo? Kung kailangan n’yong maniwala sa Diyos, maaari lang kayong manalig sa Kristiyanismo. Talagang bawal kayong manalig sa Makapangyarihang Diyos. Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay hindi kabilang ng Kristiyanismo, hindi n’yo ba alam ‘yan?

Baka Gusto Mo Rin

Baka Gusto Mo Rin