Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Salita Mula sa Makapangyarihang Diyos Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

X Mga Klasikong Salita tungkol sa Realidad ng Katotohanan na Kailangang Pasukin ng mga Taong Hinirang ng Diyos

(VII) Mga Klasikong Salita tungkol sa Kung Paano Maging Matapat na Tao

176. Ang ibig sabihin ng katapatan ay ang ibigay ang inyong puso sa Diyos; huwag kailanman maging bulaan sa Kanya sa anumang bagay; maging bukas sa Kanya sa lahat ng mga bagay, hindi kailanman nagtatago ng katotohanan; huwag kailanman gawin yaong nanlilinlang sa mga nakatataas at nagliligaw sa mga nasa ibaba; at huwag kailanman gawin yaong pagmamagaling lamang ng iyong sarili sa Diyos. Sa madaling salita, ang pagiging matapat ay ang pag-iwas sa karumihan sa mga kilos at salita, at hindi manlinlang ng Diyos o tao.

mula sa “Tatlong Paalaala” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

177. Kailangan ninyong malaman na gusto ng Diyos ang matapat na tao. Ang Diyos ay may substansya ng katapatan, kaya’t ang Kanyang salita ay palaging napapagkatiwalaan. Higit pa, ang Kanyang mga pagkilos ay walang-kapintasan at hindi-mapag-aalinlanganan. Ito ang dahilan kung bakit gusto ng Diyos yaong mga lubos na matapat sa Kanya.

mula sa “Tatlong Paalaala” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

178. Lubos Kong kinalulugdan ang mga hindi nagkikimkim ng paghihinala tungkol sa iba at gustung-gusto Ko rin yaong mga tumatanggap kaagad ng katotohanan; ang dalawang uri ng mga taong ito ang lubos Kong kinakalinga, dahil sa Aking paningin sila ay matapat na mga tao.

mula sa “Paano Makikilala ang Diyos na Nasa Lupa” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

179. Kung ang paghahanap sa daan ng katotohanan ay nakalulugod sa iyo nang mabuti, kung gayon, ikaw ay isa na laging nananahan sa liwanag. Kung galak na galak kang maging isang taga-serbisyo sa tahanan ng Diyos, masipag at matapat na gumagawa nang nakakubli, laging nagbibigay at hindi kailanman tumatanggap, kung gayon ay sinasabi Ko na ikaw ay isang tapat na banal, sapagka’t hindi ka naghahanap ng gantimpala at nagiging isang matapat na tao lamang. Kung handa kang maging lantad, kung handa kang gugulin ang iyong lahat-lahat, kung kaya mong isakripisyo ang iyong buhay para sa Diyos at tumayong saksi, kung ikaw ay matapat hanggang sa punto na ang alam mo lamang ay bigyang-kasiyahan ang Diyos at hindi isaalang-alang ang iyong sarili o kumukuha para sa sarili, kung gayon ay sinasabi Ko na ang mga taong ito ay yaong pinalulusog sa liwanag at siyang mabubuhay magpakailanman sa kaharian.

mula sa “Tatlong Paalaala” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

180. Walang kalikuan o panlilinlang sa mga disposisyon ng mga normal na tao, may normal na relasyon sa isa't isa ang mga tao, hindi sila nag-iisa, at hindi katamtaman ni may-kabulukan ang kanilang buhay. Gayundin naman, mataas sa lahat ang Diyos, lumalaganap sa gitna ng tao ang Kanyang mga salita, namumuhay ang mga tao nang may kapayapaan sa isa't isa at sa ilalim ng pag-aalaga at pag-iingat ng Diyos, napupuspos ng pagkakasundo ang lupa, nang walang panghihimasok ni Satanas, at ang kaluwalhatian ng Diyos ang itinuturing na pinakamahalaga sa gitna ng tao. Ang gayong mga tao ay tulad ng mga anghel: dalisay, masisigla, hindi kailanman nagrereklamo tungkol sa Diyos, at ginugugol ang lahat ng kanilang mga pagsisikap para lamang sa kaluwalhatian ng Diyos sa lupa.

mula sa “Pakahulugan sa Ikalabing-anim na Pagbigkas” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

181. Ang Aking kaharian ay humihingi sa kanila na tapat, hindi mapagkunwari, at hindi mapanlinlang. Hindi ba’t ang mga tunay at tapat na mga tao sa mundo ay hindi sikat? Ako ay ganap na salungat nito. Ito ay katanggap-tanggap para sa tapat na mga tao na lumapit sa Akin; Ako ay nalulugod sa ganitong uri ng tao, kailangan Ko rin ang ganitong uri ng tao. Ito mismo ang Aking pagkamatuwid.

mula sa “Kabanata 33” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

182. Nasabi Ko na dati na hindi Ko ninanais na bolahin o kunyari’y hangaan, o pakitunguhan Ako nang may lubos na kasiglahan. Nais Ko ng mga matapat na taong haharap sa Aking katotohan at mga inaasahan. Higit pa rito, nais Ko ng mga taong nagpapakita ng lubos na pangangalaga at pagsasaalang-alang sa Aking puso at isusuko ang lahat para sa Aking kapakanan. Sa ganitong paraan lamang maaaring mabigyan ng kaginhawahan ang Aking puso.

mula sa “Hinggil sa Patutunguhan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

186. Yaong mga malinis; yaong mga bukas; yaong mga tapat; yaong mga hindi kontrolado ng anumang tao, bagay, o usapin; yaong mga walang malay sa kaanyuan kahit maygulang sila sa buhay, ang mga ito ang Aking minamahal, mga pakay ng Aking pagpapala.

mula sa “Kabanata 69” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

188. Sa bawat pagkakataong gagawa ka ng anumang bagay, dapat mong siyasatin kung ang iyong mga pagganyak ay tama. Kung nagagawa mong kumilos alinsunod sa mga kinakailangan ng Diyos, kung gayon ang iyong kaugnayan sa Diyos ay normal. Ito ang pinakamababang pamantayan. Kung, sa pagsisiyasat mo sa iyong mga pagganyak, lumabas yaong mga hindi tama, at kung magagawa mong talikuran ang mga ito at kikilos alinsunod sa mga salita ng Diyos, kung gayon ikaw ay magiging yaong nararapat sa harap ng Diyos, na magpapakita na ang iyong kaugnayan sa Diyos ay normal, at na ang lahat ng iyong ginagawa ay para sa kapakanan ng Diyos, at hindi para sa sarili mo. Sa bawat pagkakataon na ikaw ay gumagawa o nagsasabi ng anumang bagay, dapat mong ilagay sa tama ang iyong puso, maging matuwid, at huwag pangunahan ng iyong mga damdamin, o kumilos alinsunod sa iyong sariling kalooban. Ito ang mga panuntunan kung saan iginagawi ng mga sumasampalataya ang kanilang mga sarili.

mula sa “Kumusta Ang Iyong Kaugnayan sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

189. Ang lahat ng iyong ginagawa, bawat pagkilos, bawat hangarin, at ang bawat tugon ay dapat na dalhin sa harapan ng Diyos. Iyon ay, ang iyong normal na buhay espirituwal, ang iyong mga panalangin, ang iyong pagiging malapit sa Diyos, ang pagkain at pag-inom sa salita ng Diyos, ang pakikipagsamahan sa iyong mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, ang pamumuhay ng iyong buhay sa iglesia, at maging ang iyong paglilingkod sa iyong tambalan ay mga bagay lahat na dapat dalhin sa harapan ng Diyos at mamasdan Niya. Ito ang uri ng pagsasagawa na makatutulong sa iyo na umunlad sa buhay. Ang proseso ng pagtanggap sa pagmamasid ng Diyos ay ang proseso ng pagdalisay. Habang lalo mong tinatanggap ang pagmamasid ng Diyos, mas lalo kang dinadalisay, habang lalo kang nakikiayon sa kalooban ng Diyos, nang upang hindi mo marinig ang tawag ng kabuktutan at pagkagumon sa kasamaan, at ang iyong puso ay mabubuhay sa harap ng Diyos; mas lalo mong matatanggap ang pagmamasid ng Diyos, mas lalo mong hinihiya si Satanas at tinatalikuran ang laman. Kaya, ang pagtanggap sa pagmamasid ng Diyos ay isang landas na dapat isagawa ng mga tao. Maging anuman ang iyong ginagawa, maging sa panahon ng iyong pagsasamahan sa iyong mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, kung dadalhin mo ang iyong mga pagkilos at hahangarin ang pagmamasid ng Diyos, at kung ang iyong hangad ay upang sundin ang Diyos, ang iyong pagsasagawa ay mas tama. Kung ikaw ay isang tao na dinadala ang lahat ng iyong ginagawa sa harapan ng Diyos at tinatanggap ang Kanyang pagmamasid saka ka pa lamang magiging isang tao na tunay na nabubuhay sa harapan ng Diyos.

mula sa “Ginagawang Perpekto ng Diyos Yaong Mga Naghahangad sa Kanyang Puso” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

190. hindi alintana maging ito man ay kapag nananalangin ka, kapag ikaw ay nakikipag-usap o nakikisama sa iyong mga kapatid na babae at mga kapatid na lalaki, o kapag ginagampanan mo ang iyong tungkulin o gumagawa ng iyong gawain, kailangan mong ilaan ang iyong puso sa harap ng Diyos. Kapag natupad mo ang iyong tungkulin, ang Diyos ay kasama mo, at hangga’t ang iyong hangarin ay tama at ito ay para sa gawain ng bahay ng Diyos, tatanggapin ng Diyos ang lahat mong ginagawa, kaya buong taimtim mong ialay ang iyong sarili sa pagtupad ng iyong tungkulin. Kapag ikaw ay nananalangin, kung mayroon kang pag-ibig para sa Diyos sa iyong puso, at kung ikaw ay naghahangad sa malasakit ng Diyos, pag-iingat, at pagmamasid, kung ito ang iyong mga hangarin, ang iyong mga panalangin ay magiging mabisa. Kapag ikaw ay nananalangin sa mga pagtitipon, dapat mong buksan ang iyong puso at manalangin sa Diyos, sabihin sa Diyos kung ano ang nasa iyong puso, at kung hindi mangungusap ng mga kasinungalingan, kung gayon ang iyong mga panalangin ay magiging mabisa.

mula sa “Ginagawang Perpekto ng Diyos Yaong Mga Naghahangad sa Kanyang Puso” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

194. Dapat mong malaman kung mayroong totoong pananampalataya at totoong katapatan sa iyong kalooban, kung ikaw ay may talâ ng pagdurusa para sa Diyos, at kung nakakapagpasakop ka na nang ganap sa Diyos. Kung wala ka ng mga ito, kung gayon nananatili sa iyong kalooban ang pagiging-suwail, panlilinlang, kasakiman, at pagdaing. Dahil ang iyong puso ay malayo sa katapatan, hindi ka kailanman nakakatanggap ng positibong pagkilala mula sa Diyos at hindi kailanman nakakapamuhay sa liwanag. Kung ano ang magiging kapalaran ng isa sa katapusan ay nakabatay sa kung siya ay may pusong matapat at simpula ng dugo, at kung siya ay may dalisay na kaluluwa. Kung ikaw ay isa na sobrang hindi-matapat, isa na may pusong naghahangad-ng-masama, at isa na may maruming kaluluwa, kung gayon ang talâ ng iyong tadhana ay tiyak na nasa lugar kung saan ang tao ay pinarurusahan. Kung inaangkin mo na ikaw ay napaka-tapat, nguni’t hindi kailanman nakakakilos alinsunod sa katotohanan o nagsasabi ng salita ng katotohanan, kung gayon naghihintay ka pa rin ba na gagantimpalaan ka ng Diyos? Inaasahan mo pa rin ba na ituturing ka ng Diyos na katangi-tangi sa Kanyang mata? Hindi ba’t ang pag-iisip na ito ay walang katuturan? Nililinlang mo ang Diyos sa lahat ng bagay, kaya paanong natatanggap ng tahanan ng Diyos ang isang tulad mo, na marumi ang mga kamay?

mula sa “Tatlong Paalaala” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

195. Para sa kapakanan ng inyong kapalaran, kailangan ninyong hanapin na kayo ay masang-ayunan ng Diyos. Ibig sabihin, yamang kinikilala ninyo na kayo ay kabilang sa tahanan ng Diyos, kayo kung gayon ay dapat magsanhi ng kapayapaan ng isipan ng Diyos at bigyang-kasiyahan Siya sa lahat ng bagay. Sa ibang salita, dapat may-prinsipyo kayo sa inyong mga pagkilos at naaayon sa katotohanang nasa mga iyon. Kung hindi ito abot ng iyong kakayahan, kung gayon ay kamumuhian ka at tatanggihan ng Diyos at hahamakin ng bawa’t tao. Sa sandaling nahulog ka sa ganoong kahirap na kalagayan, hindi ka na kung gayon naibibilang na kasama sa tahanan ng Diyos. Ito ang kahulugan ng hindi sinasang-ayunan ng Diyos.

mula sa “Tatlong Paalaala” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:(V) Mga Klasikong Salita tungkol sa Kung Paano Maunawaan ang Gawain ng Banal na Espiritu at Matukoy ang Gawain ng Masasamang Espiritu

Sumunod:(IV) Mga Klasikong Salita tungkol sa mga Pag-aliw ng Diyos sa Tao

Baka Gusto Mo Rin