34 Sumayaw sa Paligid ng Trono

Nagpapakita na ngayon si Cristo ng mga huling araw,

dumating na ang kaharian sa lupa.

Ang Diyos na naging tao ay nagsasalita ng katotohanan,

binubuksan ang balumbon,

ito ang Salita na nagpapakita sa katawang-tao.

Lahat ng salita ng Diyos ay may ganoong awtoridad,

nilulupig ang lahat ng tao,

ipinakikta ang Kanyang kamahalan.

Purihin Siya, lahat ng papuri sa Kanya,

lahat ay sumasayaw sa galak!

At sumasayaw tayo sa paligid ng Kanyang trono!

Lahat ay sumasayaw sa galak!

Narinig natin ang tinig ng Diyos at naitaas na

aa harap ng Kanyang trono,

upang dumalo sa piging ng Cordero.

At matatamasa natin ang Kanyang mga salita sa bawat araw,

ang nabubuhay sa presensiya ng Diyos ay kagalakan mismo.

Nakatakas na tayo sa kadiliman

at nakamit ang kalayaan,

kaya habang mas sumasayaw tayo,

mas nagagalak tayo.

Purihin Siya, lahat ng papuri sa Kanya,

lahat ay sumasayaw sa galak!

At sumasayaw tayo sa paligid ng Kanyang trono!

Lahat ay sumasayaw sa galak!

Humaharap tayo sa Diyos,

humaharap tayo sa Diyos,

at tinatanggap ang pagsasanay ng kaharian.

Sa pamamagitan ng paghatol,

pagpipino ng mga salita ng Diyos,

ang ating mga disposisyon ay nagbabagong-anyo.

Ngayon nakamit na natin ang lahat

ng pagliligtas ng Diyos,

at nasisiyahan tayo sa pag-ibig Niya,

ito ay biyaya ng Diyos.

Purihin Siya, lahat ng papuri sa Kanya,

lahat ay sumasayaw sa galak!

At sumasayaw tayo sa paligid ng Kanyang trono!

Lahat ay sumasayaw sa galak!

Magalak ang langit at lupa! Magalak!

Ngumingiti ang buwan,

sumasayaw ang mga bituin,

at humuhuni ang lahat ng ibon sa mga puno.

Ngayon nabubuhay tayo sa isang bagong buhay

na may walang-katapusang pasasalamat.

Ginagampanan natin nang tapat

ang lahat ng ating tungkulin,

naghahanap ng katotohanan at sumasaksi sa Diyos.

Purihin Siya, lahat ng papuri sa Kanya,

lahat ay sumasayaw sa galak!

At sumasayaw tayo sa paligid ng Kanyang trono!

Lahat ay sumasayaw sa galak!

Dumating na ang matuwid na kaharian,

naghahari ang mga salita ng Diyos.

Dumanas na tayo ng pang-aapi,

matitinding pagdurusa,

namumuhi tayo sa malaking pulang dragon

ng ating buong puso.

Matatag nating itinatalaga na laging sumunod kay Cristo.

Nalulupig ng mga salita ng Diyos ang buong mundo.

Sumasamba sa Kanya ang mga bansa,

umaawit tayo ng mga papuri sa Kanya.

Nakagawa na ang Diyos ng isang grupo

ng mga mananagumpay.

Ang dakilang gawain ng Diyos

ay ganap nang matagumpay.

Natupad na ang kalooban ng Diyos

dito sa lupa gaya ng sa langit.

Ganap na Niyang napahiya ang diyablong si Satanas.

Lahat ng bayan ng Diyos ay sumasaksi sa Kanya.

Ngayon ang Kanyang kaharian ay ganap

na natutupad sa lupa.

Purihin Siya, lahat ng papuri sa Kanya,

lahat ay sumasayaw sa galak!

At sumasayaw tayo sa paligid ng Kanyang trono!

Lahat ay sumasayaw sa galak!

Purihin Siya, lahat ng papuri sa Kanya,

lahat ay sumasayaw sa galak!

At sumasayaw tayo sa paligid ng Kanyang trono!

Lahat ay sumasayaw sa galak!

Sinundan: 33 Purihin ang Tagumpay ng Makapangyarihang Diyos

Sumunod: 35 Tumayo at Sumayaw para sa Diyos

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito