Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

`

Ano ang Alam Mo Tungkol sa Pananampalataya?

Umiiral lamang sa tao ang hindi tiyak na salita ng pananampalataya, subalit hindi alam ng tao kung ano ang bumubuo sa pananampalataya, at lalo na kung bakit siya may pananampalataya. Masyadong maliit ang pang-unawa ng tao at ang tao mismo ay masyadong kulang; Siya ay may pananampalataya lamang sa Akin nang wala sa isip at walang pagkaalam. Bagaman hindi niya nalalaman kung ano ang pananampalataya o kung bakit siya may pananampalataya sa Akin, patuloy at mapilit niyang ginagawa. Ang hinihiling ko sa tao ay hindi lamang para tawagan niya Ako nang masidhi sa ganitong paraan o maniwala sa Akin sa isang paraang magulo. Sapagkat ang Aking gawain ay para sa tao upang makita niya Ako at makilala Ako, hindi para mamangha at tingnan Ako ng tao sa isang bagong liwanag dahil sa Aking gawain. Dati akong nagpamalas ng maraming tanda at himala at nagsagawa ng maraming milagro. Ang mga Israelita noong panahong iyon ay nagpakita sa Akin ng lubos na paghanga at lubhang sinamba ang Aking pambihirang kakayahang magpagaling ng maysakit at magpalayas ng mga demonyo. Noong panahong iyon, inakala ng mga Hudyo na ang Aking kapangyarihan sa pagpapagaling ay dalubhasa at hindi pangkaraniwan. Dahil sa Aking maraming naturang gawain, tinanaw nila Ako nang may respeto; nakaramdam sila ng malaking paghanga sa lahat ng Aking kapangyarihan. Kaya sinumang nakakita sa Aking gumawa ng mga milagro ay sinundan ako nang mabuti, kung saan napalibutan ako ng libu-libo upang panoorin akong magpagaling ng maysakit. Nagpamalas ako ng maraming tanda at himala, ngunit tinanaw lamang Ako ng tao bilang isang dalubhasang manggagamot; nagsalita rin Ako ng maraming salita ng pagtuturo sa mga tao noong panahong iyon, ngunit tinanaw lamang nila Ako bilang isang mataas na guro sa kanyang mga disipulo! Maging sa araw na ito, matapos matunghayan ng mga tao ang pangkasaysayang tala ng Aking gawain, nagpapatuloy ang kanilang interpretasyon sa Akin bilang isang magaling na doktor na nagpapagaling ng maysakit at isang guro sa mga mangmang. At tinukoy nila Ako bilang ang mahabaging Panginoong Jesucristo. Ang mga nagbibigay kahulugan sa banal na kasulatan ay maaaring nalampasan ang Aking kakayahan sa pagpapagaling, o maaaring mga disipulo na dinaig pa ang kanilang mga guro, ngunit ang mga ganoong tao na may dakilang katanyagan, na ang mga pangalan ay kilala sa buong mundo, ay tinatanaw Ako nang mababa bilang isang hamak na manggagamot! Mas higit pa sa bilang ng mga butil ng buhangin sa tabing-dagat ang Aking mga gawa, at mas lalong dakila pa kaysa sa lahat ng mga anak ni Solomon ang Aking karunungan, ngunit ang mga tao ay basta na lamang Akong pinapalagay bilang isang manggagamot na maliit ang kabuluhan at isang hindi kilalang guro ng tao! Gaano karami ang naniniwala sa Akin upang pagalingin lamang sila? Gaano karami ang naniniwala sa Akin para gamitin lamang ang Aking kapangyarihan sa pagtaboy ng mga masasamang espiritu mula sa kanilang katawan? At gaano karami ang naniniwala sa Akin upang makatanggap lamang ng kapayapaan at kaligayahan mula sa Akin? Gaano karami ang naniniwala sa Akin upang hingian lamang Ako ng higit pang materyal na kayamanan, at gaano karami ang naniniwala sa Akin upang gugulin ang buhay na ito sa kaligtasan at upang maging ligtas at maayos sa mundong darating? Gaano karami ang naniniwala sa Akin para maiwasan lamang ang paghihirap ng impiyerno at tumanggap ng mga pagpapala ng langit? Gaano karami ang naniniwala sa Akin para lamang sa pansamantalang ginhawa ngunit hindi naghahangad na may makamit man lang sa mundong darating? Nang Ako ay naghatid ng Aking matinding galit sa tao at kinuha ang lahat ng kaligayahan at kapayapaan na dati niyang taglay, nagsimulang magduda ang tao. Nang ibinigay Ko sa tao ang paghihirap ng impiyerno at tinubos ang mga pagpapala ng langit, naging galit ang kahihiyan ng tao. Nang tinanong Ako ng tao upang pagalingin siya, ngunit hindi ko siya kinilala at nakadama ng poot para sa kanya, ang tao ay lumayo mula sa Akin at hinahangad ang paraan ng mga doktor sa pangungulam at mangbabarang. Nang inalis Ko ang lahat ng hiningi ng tao sa Akin, nangagsiwalaan ang lahat nang walang bakas. Samakatuwid, sinasabi Ko na ang tao ay may pananampalataya sa Akin sapagkat Ako’y nagbibigay ng masyadong maraming biyaya, at masyadong maraming pakinabang. Ang mga Hudyo ay naniwala sa Akin dahil sa Aking biyaya, at sumunod sa Akin saan man ako nagtungo. Ang mga ignoranteng tao na ito na may limitadong kaalaman at karanasan ay hinanap lamang ang mga tanda at himala na ipinamalas ko. Tinanaw nila Ako bilang pinuno ng tahanan ng mga Hudyo na kayang gumawa ng mga pinakamagagandang milagro. Samakatuwid, kapag pinalayas Ko ang mga demonyo mula sa mga tao, nag-uusap usap sila na may malaking kalituhan, sinasabing ako si Elijah, ako si Moses, na ako ang pinaka sinauna sa lahat ng mga propeta, na ako ang pinakamagaling sa lahat ng mga manggagamot. Bukod sa Aking sarili na nagsasabing Ako ang buhay, ang daan at ang katotohanan, walang sinuman ang makaaalam ng Aking pagkatao o ng Aking pagkakakilanlan. Bukod sa Aking sarili na nagsasabing ang langit ang lugar kung saan naninirahan ang Aking Ama, walang nakaalam na Ako ang Anak ng Diyos, at Diyos Mismo. Bukod sa Aking sarili na nagsasabing dadalhin ko sa kaligtasan ang lahat ng sangkatauhan at tutubusin ang sangkatauhan, walang nakaalam na Ako ang Tagapagligtas ng sangkatauhan; kilala lang Ako ng tao bilang isang mabait at maawaing tao. At bukod sa Aking sarili na nagagawang ipaliwanag ang lahat ng tungkol sa Akin, walang nakakilala sa Akin, at walang naniwala na Ako ang Anak ng buhay na Diyos. Ang tao lang ang may ganitong paraan ng pananampalataya sa Akin, at nililinlang Ako sa ganitong paraan. Paanong magagawa ng tao na maging saksi sa Akin kapag taglay niya ang ganitong pananaw tungkol sa Akin?

Ang Tao ay may pananampalataya sa Akin ngunit hindi maaaring maging saksi para sa Akin, at bago ko ipinakilala ang Aking sarili, ang tao ay hindi maaaring sumaksi para sa Akin. Nakikita lamang ng tao na nahihigitan Ko ang mga nilikha at lahat ng mga banal na tao, at nakikitang hindi kayang gawin ng tao ang gawaing ginagawa ko. Samakatuwid, mula sa mga Hudyo hanggang sa mga tao ng kasalukuyan panahon, ang sinumang nakakita ng Aking maluwalhating gawa ay napupuno ng pagkausisa tungo sa Akin, bagaman hindi sa bibig ng nag-iisang nilikha ang maaaring maging saksi sa Akin. Tanging ang aking Ama ang sumaksi sa Akin; gumawa Siya ng landas para sa Akin sa karamihan ng lahat ng nilalang. Kung hindi, kahit na papaano Ako gumawa, ang tao ay hindi kailanman malalaman na ako ang Panginoon ng paglikha, alam lamang ng tao ang kumuha, at wala man lamang pananampalataya sa Akin dahil sa Aking gawa. Kilala lamang Ako ng tao dahil wala Akong kasalanan at walang bahagi sa Akin ang naging makasalanan, dahil naipaliliwanag ko ang maraming misteryo, dahil nakahihigit ako sa marami, o dahil nakakuha ng benepisyo sa Akin ang tao. Ngunit kaunti ang mga taong naniniwalang Ako ang Panginoon ng paglikha. Ito ay kung bakit Aking sinasabi na hindi alam ng tao kung bakit siya may pananampalataya sa Akin; hindi niya alam ang layunin o kahulugan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa Akin. Ang katotohanan ng tao ay kapos, kung saan siya ay halos hindi karapat-dapat maging saksi sa Akin. Masyadong maliit ang tunay ninyong pananampalataya at masyadong maliit ang natamo, kaya masyadong napakaliit ang inyong patotoo. At gayundin, masyadong maliit ang inyong nauunawaan at masyadong malaki ang kakulangan, kung saan halos hindi kayo karapat-dapat sumaksi sa Aking mga gawa. Malaki sa katunayan ang inyong panukala, ngunit tiyak ba kayo na magagawa ninyong sumaksi nang matagumpay sa diwa ng Diyos? Ang naranasan at nakita ninyo ay nalampasan pa ang mga dating santo at propeta, ngunit kaya ninyo kayang magbigay ng testimonya nang higit pa sa mga salita ng mga dating santo at propetang ito? Kung saan ang ipinagkaloob ko sa inyo ay nalampasan na ngayon si Moses at mas higit kay David, gayon din hinihiling ko na ang inyong patotoo ay malampasan ang kay Moses at ang inyong mga salita ay mas higit pa kaysa kay David. Sandaang beses ako kung magbigay sa inyo, hinihiling ko sa inyong ibalik sa Akin ang ganoon din. Dapat ninyong malaman na Ako ang nagkakaloob ng buhay sa sangkatauhan, at kayo ang tumatanggap ng buhay mula sa Akin at dapat magpatotoo sa Akin. Ito ay ang inyong tungkulin, na Aking ipinadala para sa inyo at kung saan nararapat ninyong gawin ang para sa Akin. Ipinagkaloob ko sa inyo ang lahat ng Aking kaluwalhatian, at ipinagkaloob sa inyo ang buhay ng mga napiling tao, ang mga Israelita, na hindi kailanman tumanggap. Dapat lamang na sumaksi kayo para sa Akin, at italaga ang inyong kabataan at ialay ang inyong buhay sa Akin. Ang sinumang pagkakalooban ko ng Aking kaluwalhatian ang siyang magiging saksi sa Akin at ibibigay ang kanyang buhay para sa Akin. Matagal na itong naitalaga. Ito ang inyong magandang kapalaran na ipagkakaloob Ko ang aking kaluwalhatian sa inyo, at ang inyong tungkulin ay ang magpatotoo sa Aking kaluwalhatian. Kung naniniwala kayo sa Akin upang makakuha lamang ng mabuting kapalaran, walang magiging gaanong kabuluhan ang Aking gawain kung gayon, at hindi ninyo maisasakatuparan ang inyong tungkulin. Nakita lamang ng mga Israelita ang Aking awa, pag-ibig, at kadakilaan, at nasaksihan lamang ng mga Hudyo ang Aking pasensya at panunubos. Nakita lamang nila ang napakakaunting gawa ng aking Espiritu; maaaring kung saan ang antas ng kanilang pang-unawa ay isang sampu ng sanlibong narinig at nakita ninyo. Nahigitan pa ng nakita ninyo kahit ang mga pinunong saserdote. Sa araw na ito, ang katotohanan na inyong naunawaan ay nalampasan ang sa kanila; kung ano ang nakita ninyo sa araw na ito ay nalampasan ang nakita sa Kapanahunan ng Kautusan, pati na rin ang Kapanahunan ng Biyaya, at kung ano ang inyong naranasan ay nalampasan kahit na sina Moses at Elijah. Ang naunawaan lamang ng mga Israelita ay ang batas ni Jehovah at ang nakita nila ay ang likuran lamang ni Jehovah; ang naunawaan lamang ng mga Hudyo ay ang pagtubos ni Jesus, ang tinanggap nila ay ang luwalhati lamang na ipinagkaloob ni Jesus, at ang nakita nila ay ang imahe lamang ni Jesus sa loob ng tahanan ng mga Hudyo. Ang nakikita ninyo sa araw na ito ay ang kaluwalhatian ni Jehovah, ang pagtubos ni Jesus at ang lahat ng Aking mga gawa sa araw na ito. Narinig niyo na rin ang mga salita ng aking Espiritu, pinahalagahan ang Aking karunungan, nasaksihan ang Aking himala, at natutunan ang Aking disposisyon. Sinabi ko rin sa inyo ang lahat ng aking plano sa pamamahala. Ang nasaksihan ninyo ay hindi lamang isang mapagmahal at maawaing Diyos, ngunit isang Diyos na puno ng pagkamatuwid. Nakita ninyo ang Aking nakamamanghang gawain at nalaman ninyong puno Ako ng masidhing galit at kamahalan. Higit pa rito, batid ninyo na minsan Akong nagdala ng aking nag-aalab na poot sa sambahayan ng Israel, at sa araw na ito, darating ito sa inyo. Naunawaan ninyo nang higit pa ang Aking misteryo sa langit kaysa kay Isaias pati na rin kay Juan; alam ninyo nang higit pa ang aking kagandahan at pagkakagalang-galang kaysa sa lahat ng mga banal ng nakaraang henerasyon. Ang natanggap ninyo ay hindi lamang ang Aking katotohanan, Ang Aking daan, Ang Aking buhay, ngunit pati ang mga pangitain at pagbubunyag na mas higit pa kaysa kay Juan. Naunawaan ninyo ang higit pang maraming misteryo at nasaksihan din ang Aking tunay na anyo; tinanggap ninyo nang higit pa ang Aking paghatol at nalaman nang higit pa ang Aking matuwid na disposisyon. Kaya, kahit na ipinanganak kayo sa mga huling araw, ang inyong pag-unawa ay para sa nakaraan at nakalipas; naranasan ninyo rin kung ano ang araw na ito, at gayon ang nalikha ng Aking kamay. Makatuwiran ang hinihingi ko sa inyo; sapagkat ibinigay ko sa inyo ang higit na marami at higit ang nakita ninyo mula sa Akin. Samakatuwid, hinihiling ko sa inyong maging saksi para sa Akin gaya ng ginawa ng mga dating santo, at ito lamang ang nais ng Aking puso.

Tanging ang Aking Ama ang nagpatotoo para sa Akin, ngunit hinahanap kong tumanggap ng mas higit na kaluwalhatian at para sa mga salita ng patotoo na manggaling mula sa mga bibig ng mga nilikha. Kaya ibinibigay Ko ang lahat ng Akin para sa inyo sa layuning tuparin ninyo ang inyong tungkulin at tapusin ang Aking gawain sa mga tao. Dapat ninyong maunawaan kung bakit kayo may pananampalataya sa Akin. Kung susunod kayo sa Akin upang maging isang baguhan lamang o Aking pasyente, o upang maging isa sa Aking mga santo sa kalangitan, kung gayon ang inyong mga pagsisikap ay balewala. Ang pagsunod sa Akin sa ganoong paraan ay pag-aaksaya lamang ng lakas; ang pagkakaroon ng naturang paraan ng pananampalataya ay pag-aaksaya lamang ng inyong mga araw at pagsasayang ng inyong kabataan. At sa bandang huli, wala kayong matatanggap. Ito ba ay isang paggawa ng walang kabuluhan? Ako’y matagal nang nilisan ng mga Hudyo at hindi na isang manggagamot ng tao o ang gamot para sa tao. Hindi na Ako isang hayop na pantrabaho para sa tao upang maghatid o basta basta na katayin; sa halip Ako ay dumating sa mga tao upang hatulan at kastiguhin ang tao, at upang makilala Ako ng tao. Dapat mong malaman na minsan Kong ginawa ang gawain ng pagtubos; minsan akong naging si Jesus, ngunit hindi Ako maaaring manatiling si Jesus habang panahon, minsan naging si Jehovah ngunit sa paglaon ay naging si Jesus. Ako ang Diyos ng sangkatauhan, ang Panginoon ng paglikha, nguni’t hindi magpakailan man Ako maaaring manatiling si Jesus o magpakailanman manatili bilang Jehovah. Ako ay ang itinuring ng tao na naging manggagamot, ngunit hindi masasabi na ang Diyos ay basta na lang isang manggagamot para sa sangkatauhan. Kaya kung hawak mo ang lumang pananaw ng iyong pananampalataya sa Akin, wala kang makakamit kung ganon. Gaano mo man Ako purihin sa araw na ito: “Gaano mapagmahal ang Diyos sa tao; Pinagagaling Niya ako at binibigyan Niya ako ng mga biyaya, kapayapaan, at kagalakan. Gaano kabuti ang Diyos sa tao; kung tayo lang ay may pananampalataya sa Kanya, kung gayon ay hindi natin kailangang mag-alala sa pera at kayamanan…,” Hindi ko pa rin magagambala ang Aking orihinal na gawain. Kung ikaw ay naniniwala sa Akin sa araw na ito, tatanggapin mo ang Aking luwalhati at magiging karapat-dapat na saksi sa Akin, at magiging sekondarya ang lahat ng iba pa. Dapat mo itong malinaw na maunawaan.

Batid mo na ba talaga ngayon kung bakit ka naniniwala sa Akin? Alam mo ba ang tunay na layunin at kabuluhan ng Aking gawain? Batid mo ba talaga ang iyong tungkulin? Batid mo ba talaga ang Aking testimonya? Kung naniniwala ka lamang sa Akin, ngunit hindi sa Aking kaluwalhatian o hindi makita sa iyo ang Aking patotoo, matagal Ko na ikaw itinakwil kung gayon. Para sa mga alam ang lahat ng ito, higit silang mga tinik sa Aking mata at sa Aking tahanan, mga sagabal lamang sila. Mga panirang damo sila na dapat tahipin palabas ng Aking gawain, nang walang bahagyang tungkulin at walang anumang timbang; matagal ko na silang kinasusuklaman. At para sa mga walang testimonya, walang katapusan ang Aking galit sa kanila, at hindi kailanman lumilihis ang tungkod sa kanila. Matagal Ko na silang inihabilin sa mga kamay ng masama, at wala silang kahit anong pagpapala mula sa Akin. Sa araw na iyon, ang kanilang kaparusahan ay mas mahapdi pa kaysa sa hangal na babae. Ginagawa ko na lang ngayon ang tungkulin na Aking dapat gampanan; itatali ko ang lahat ng trigo sa bigkis, kasama ang mga panirang damo. Ito na ngayon ang Aking gawain. Itatahip ang mga panirang damo sa panahon ng Aking pagtatahip, pagkatapos ang mga butil ng trigo ay iipunin sa kamalig, at sa mga panirang damo na natahip ay itatapon sa apoy upang sunugin sa alabok. Ang aking gawain ngayon ay igapos lang ang lahat ng tao sa mga bigkis, iyon ay, upang ganap na lupigin sila. Pagkatapos sisimulan kong magtahip upang ibunyag ko ang katapusan ng lahat ng tao. Kaya dapat mong malaman kung paano Ako malulugod ngayon at kung paano mo dapat itakda sa tamang landas ang iyong pananampalataya sa Akin. Ang Aking hinihingi ngayon ay ang iyong katapatan at pagkamasunurin, ang iyong pag-ibig at patotoo ngayon. Kahit na hindi mo alam sa panahong ito kung ano ang patotoo o kung ano ang pag-ibig, dapat mong dalhin sa Akin ang iyong kabuuan, at ibigay sa Akin ang tanging kayamanan na mayroon ka: ang iyong katapatan at pagkamasunurin. Dapat ninyong malaman na ang tipan ng pagkatalo ni Satanas sa akin ay namamalagi sa loob ng katapatan at pagkamasunurin ng tao, gaya ng ginagawa ng testamento sa Aking kumpletong paglupig sa tao. Ang tungkulin ng iyong pananampalataya sa Akin ay ang magpatotoo para sa Akin, maging tapat sa Akin at wala nang iba, at maging masunurin hanggang sa katapusan. Bago ko simulan ang susunod na hakbang ng aking gawain, paano ka magbibigay saksi para sa Akin? Papaano ka magiging tapat at masunurin sa Akin? Itatalaga mo ba ang lahat ng iyong katapatan sa iyong mga tungkulin o ikaw ba ay basta susuko na lang? Sa halip, nais mo ba magpasakop sa bawat Aking pagsasaayos (maging ito man ay kamatayan o pagkawasak) o lumisan sa kalagitnaan upang maiwasan ang Aking pagkastigo? Kakastiguhin kita upang maging saksi sa Akin, at maging tapat at masunurin sa Akin. Gayundin, ang pagkastigo sa kasalukuyan ay upang ilantad ang susunod na hakbang ng Aking gawain at upang pahintulutang sumulong nang walang hadlang ang gawain. Kaya itinatagubilin Ko sa iyo na maging matalino at huwag tratuhin ang iyong buhay o ang kahalagahan ng iyong pag-iral bilang walang kabuluhang buhangin. Alam mo ba kung ano mismo ang darating na gawain Ko? Alam mo ba kung paano ako magtatrabaho sa mga darating na araw at kung paano masisiwalat ang Aking gawain? Dapat mong malaman ang kahalagahan ng iyong karanasan sa Aking gawain, at bukod pa rito, ang kabuluhan ng iyong pananampalataya sa Akin. Marami na akong nagawa; paano Ako susuko sa kalagitnaan sa iyong palagay? Gumawa na Ako ng isang malawak na gawain; paano Ko ito sisirain? Sa katunayan, naparito Ako upang dalhin ang panahong ito sa pagwawakas. Ito ay totoo, ngunit higit pa rito, dapat mong malaman na sisimulan Ko ang isang bagong panahon, upang simulan ang bagong gawain, at, higit sa lahat, upang ikalat ang ebanghelyo ng kaharian. Kaya dapat mong malaman na ang gawain ngayon ay upang simulan ang isang panahon lamang, at upang ilatag ang pundasyon para sa pagkalat ng ebanghelyo at magdadala sa panahong ng pagwawakas sa hinaharap. Ang aking gawain ay hindi pangkaraniwan tulad ng naiisip mo, at hindi rin ito walang halaga at walang kahulugan na maaari mong pinaniniwalaan. Samakatuwid, sinasabi Ko sa iyo tulad ng dati: Dapat mong ibigay ang iyong buhay sa aking gawain, at bukod dito, dapat mong italaga ang iyong sarili sa Aking kaluwalhatian. Bilang karagdagan, ang iyong pagiging saksi para sa Akin ay ang matagal ko nang hinihintay, at mas higit kong hinahangad para iyo ang ikalat ang Aking ebanghelyo. Dapat mong maunawaan kung ano ang nasa Aking puso.

Sinundan:Ang Kahulugan ng Tunay na Tao

Sumunod:Walang Sinumang Nabubuhay sa Laman ang Makatatakas sa Araw ng Poot

Baka Gusto Mo Rin