Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang mga Kautusan ng Bagong Kapanahunan

Bilis

`

Ang mga Kautusan ng Bagong Kapanahunan

Kayo ay sinabihan na ihanda ang inyong sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos, hindi alintana kung ano ang inayos para sa inyo, ang lahat ay binalangkas ng sariling kamay ng Diyos, at hindi na kailangan ang inyong masigasig na pananalangin at pagmamakaawa—ang mga ito ay walang silbi. Subalit sa kasalukuyang kalagayan, ang mga praktikal na suliraning inyong kinakaharap ay di-maubos maiisip para sa inyo. Kapag hinintay ninyo lamang ang pagbabalangkas ng Diyos, ang inyong pagsulong ay magiging labis na mabagal, at sa mga hindi alam kung paano makaranas magkakaroon ng pagsasakawalang-kibo. Kaya, kung hindi mo kayang lubos na maaninag ang mga bagay na ito, ikaw ay nalalabuan at hangal sa iyong dinaranas. Kung ikaw ay walang katotohanan at puro mga salita lamang, hindi ba’t ito ay tanda ng kamalian? Maraming kamalian ang makikita sa inyo, sa kalipunang ito. Ngayon, wala kayong kakayanang magkamit ng mga pagsubok na katulad ng “mga taga-serbisyo”, o kung hindi man ay walang kakayahang mag-isip o magkamit sa ibang pagpipino na may kaugnayan sa mga salita ng Diyos. Kailangan niyong sumunod sa maraming bagay na hinihingi sa inyong isabuhay. Ibig sabihin, ang mga tao ay dapat sumunod sa mga tungkulin na kailangan nilang gampanan. Ito ang dapat sundin ng mga tao, at kung ano ang dapat nilang isagawa. Hayaan ninyong gawin ng Banal na Espiritu ang kailangang gawin ng Banal na Espiritu: walang bahagi ang tao rito. Ang tao ay dapat umayon sa kung ano ang kailangang gawin ng tao, na walang kaugnayan sa Banal na Espiritu. Ito ay wala ngunit isang kailangang gawin ng tao, at dapat sundin dahil ito ay iniutos, katulad ng pagsunod sa kautusan ng Lumang Tipan. Bagaman hindi ngayon ang Kapanahunan ng kautusan, mayroon pa ring mga salita sa Kapanahunan ng Kautusan na kailangang sang-ayunan, at ang mga ito ay hindi lamang naisasagawa sa pamamagitan ng pag-asa sa paghipo ng Banal na Espiritu, ngunit kailangang sang-ayunan ng tao. Halimbawa: Huwag mong hatulan ang gawain ng praktikal na Diyos. Huwag mong labanan ang taong pinatotohanan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos, panatilihin mo ang iyong lugar at huwag maging talipandas. Maging mahinahon sa iyong pananalita, at ang iyong mga salita at kilos ay dapat sinusunod ang pagsasaayos ng taong pinatotohanan ng Diyos. Igalang mo ang patotoo ng Diyos. Huwag mong bale-walain ang gawain ng Diyos at ang mga salita na nagmumula sa Kanyang labi. Huwag mong gayahin ang himig at mga hangad ng pananalita ng Diyos. Sa panlabas, huwag kang gumawa ng kahit na anong nagpapahayag ng pagsalungat sa taong pinatotohanan ng Diyos. Ito, at ang marami pang iba, ay mga dapat sundin ng bawat tao. Sa bawat panahon, maraming tuntunin ang tinutukoy ng Diyos na katulad ng mga kautusan na kailangang sundin ng tao. Sa pamamagitan nito, pinaghihigpitan Niya ang disposisyon ng tao, at inaalam ang kanilang katapatan. Ang mga salitang “Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina” sa Lumang Tipan, halimbawa. Ang mga salitang ito ay hindi na akma ngayon; sa panahong iyon, pinaghigpitan lamang nila ang ilan sa mga panlabas na disposisyon ng tao, ginamit ang mga ito upang ipakita ang katapatan ng paniniwala ng tao sa Diyos, at tanda ng mga naniniwala sa Diyos. Bagaman ngayon sa Kapanahunan ng Kaharian, mayroon pa ring mga tuntunin na dapat sundin ang tao. Ang mga tuntunin sa nakaraan ay hindi na akma; ngayon, marami, ang mas angkop na kasanayan para isagawa ng tao, at mga kinakailangan. Hindi nila isinasama ang gawain ng Banal na Espiritu sa kailangang isagawa ng tao.

Sa Kapanahunan ng Biyaya, marami sa mga kasanayan sa Kapanahunan ng Kautusan ang iniwaksi dahil ang mga kautusang ito ay hindi mabisa para sa gawain sa panahong iyon. Matapos iwaksi ang mga ito, maraming mga kasanayan ang itinakda na mas angkop sa panahon, at naging mga tuntunin sa ngayon. Nang ang Diyos ng panahong ito ay dumating, ang mga tuntuning ito ay itiniwalag, at hindi na kailangang sundin, at may mga itinalagang maraming pagsasagawa na mas angkop sa gawain ngayon. Ngayon, ang mga pagsasagawang ito ay hindi mga tuntunin, ngunit para magkamit ng bunga; ito ay mas angkop sa ngayon—at bukas, marahil, ito ay magiging mga tuntunin. Bilang buod, nararapat mong sundin yaong mas mabunga para sa gawain ngayon. Huwag ninyong intindihan ang bukas: Kung ano ang magagawa ngayon ay para sa kapakanan ng ngayon. Maaaring bukas ay magkakaroon ng mga mas mabuting kasanayan na kakailanganin mong isagawa—ngunit huwag ninyong masyadong bigyang-pansin ito, sumunod kayo sa kung ano ang nararapat ninyong sundin sa ngayon upang hindi ninyo salungatin ang Diyos. Ngayon, walang mas mahalaga na dapat sundin ng tao kaysa sa mga sumusunod: Huwag kang mandaya o magtago ng kahit na ano mula sa Diyos na nakatayo sa iyong harapan. Huwag kang magsabi ng mga marurumi at mayayabang na salita sa harap ng Diyos. Huwag mong linlangin ang Diyos sa iyong harapan sa pamamagitan ng mga mahuhusay na salita at mga makatarungang pananalita upang makamit ang Kanyang tiwala. Huwag kang umasta nang walang pakundangan sa harap ng Diyos. Sundin mo ang lahat ng lumalabas sa bibig ng Diyos, at huwag pigilan, labanan, o makipagtalo sa Kanyang mga salita. Huwag mong bigyang-kahulugan batay sa kung ano ang iyong nais, ang mga salita na nanggaling sa bibig ng Diyos. Bantayan mo ang iyong mga dila upang maiwasan ninyong mahulog sa bitag ng mga masasamang balak ng masama. Bantayan mo ang iyong mga hakbang upang maiwasan ang pagsuway sa mga hangganang itinalaga ng Diyos para sa iyo. Ang paggawa nito ay magiging sanhi upang ikaw ay magsalita ng mayabang at mapagmataas na mga salita ayon sa pananaw ng Diyos, at kaya kamuhian ng Diyos. Huwag kang padalus-dalos na-uulitin ang mga salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos, baka makutya ka ng iba at gawing hangal ng diyablo. Sundin mo ang lahat ng gawain ng Diyos sa ngayon. Kahit na ito’y hindi mo nauunawaan, huwag mo itong bigyan ng paghatol; ang iyo lamang magagawa ay ang maghanap at pagsasamahan. Walang tao ang dapat lumabag sa orihinal na lagay ng Diyos. Wala kang ibang magagawa kundi ang pagsilbihan ang Diyos ng ngayon mula sa posisyon ng tao. Hindi mo matuturuan ang Diyos ng ngayon mula sa posisyon ng tao—ang gawin ito ay hindi tama. Walang maaaring pumalit sa lagay ng taong itinalaga ng Diyos; sa iyong mga salita, kilos, at mga saloobin, ikaw ay nakatayo sa posisyon ng tao. Ito ay dapat sundin, ito ay responsibilidad ng tao, ito ay hindi maaaring baguhin ninuman, at ang gawin iyon ay isang paglabag sa kautusan ng pamamahala. Ito ay dapat tandaan ng lahat.

Ang matagal na panahong iginugol ng Diyos sa pagsasalita at pagbibigkas ay naging sanhi upang isaalang-alang ng tao na ang pagbasa at pagsaulo sa mga salita ng Diyos ay ang kanyang pangunahing tungkulin. Walang nagbibigay-pansin sa pagsasagawa, at maging ang mga kailangang sundin ngunit hindi ninyo sinunod, kaya’t ito ay nagdala ng maraming paghihirap at suliranin sa inyong paglilingkod. Kung, bago ang pagsasanay sa mga salita ng Diyos, hindi mo sinunod ang mga nararapat sundin, kasama ka sa mga kinamumuhian at tinatanggihan ng Diyos. Sa pagsunod sa mga kasanayang ito, ikaw ay dapat maging masigasig at tapat. Huwag mo itong ituring na mga kadena, sa halip ay sundin ang mga ito bilang mga utos. Ngayon, hindi mo kailangang mag-alala sa kung anong mga epektong makakamit; sa madaling salita, ganito kumilos ang Banal na Espiritu, at kung sino man ang makagawa ng pagkakasala ay nararapat mamatay. Ang Banal na Espiritu ay walang emosyon, at walang pag-intindi sa iyong pag-unawa. Kapag ikaw ay nagkasala sa Kanya ngayon, ikaw ay Kanyang parurusahan. Kapag ikaw ay nagkasala sa Kanya sa sakop ng Kanyang “nasasakupan”, hindi ka Niya patatawarin. Wala Siyang pakialam kung gaano ka katapat sa iyong pagsunod sa salita ni Jesus. Ngayon, kapag ikaw ay gumawa ng masama ikaw ay papatawan ng parusang kamatayan. Paano mo matatanggap na hindi sumunod? Nararapat kang sumunod—kahit na ito ay nangangahulugan ng pagdurusa ng maliit na sakit! Kahit na anong denominasyon, kalipunan, bansa, o sekta man ito, sa hinaharap sila ay nararapat na sumunod sa mga pagsasagawang ito. Walang hindi kasama rito, at walang patatawarin! Dahil ang mga iyon ang gagawin ng Banal na Espiritu ngayon, at ang mga iyon ay hindi makapananakit sa lahat. Kahit na hindi ito malalaking bagay, ito ay nararapat gawin ng bawat tao, at ito ang mga utos na itinalaga para sa tao ni Jesus, na nabuhay at umakyat sa langit. Hindi ba’t “Ang Landas … (7)” ay hindi nagsasabi na ang pagkakahulugan ni Jesus kung ikaw ay matuwid o makasalanan ay alinsunod sa iyong pagturing sa Diyos ngayon? Walang sinuman ang maaaring ipagwalang-bahala ang puntong ito. Sa Lumang Tipan, bawat salinlahi ng mga Fariseo ay naniwala sa Diyos, ngunit sa pagdating ng Kapanahunan ng Biyaya, hindi nila kilala si Jesus, at kinalaban Siya. Kaya ang lahat ng kanilang ginawa ay nawalan ng saysay, at ito ay walang kabuluhan, at hindi ito tinanggap ng Diyos. Kung nakikita mo ito, hindi ka madaling magkakasala. Maraming tao, marahil, ang sinukat ang kanilang sarili laban sa Diyos. Ano ang lasa kapag kinalaban ang Diyos, ito ba ay mapait o matamis? Kailangan mo itong maintindihan—huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Sa kanilang mga puso, marahil, ang ilang tao ay hindi pa rin naniniwala. Gayunman, pinapayuhan kita na iyong subukin at nang iyong makita—tingnan mo kung ano ang lasa. Mapipigilan nito ang maraming tao sa pagiging-mapaghinala tungkol dito. Maraming tao ang nakabasa ng salita ng Diyos ngunit palihim Siyang sinasalungat sa kanilang mga puso. Matapos Siyang kalabanin nang ganito, hindi mo ba nararamdaman na tila may patalim na tumutusok sa iyong puso? Kung hindi pag-aaway sa pamilya, ito ay kawalang-ginhawa ng katawan, o kahapisan ng mga anak. Kahit na ang iyong laman ay nakatakas sa kamatayan, ang kamay ng Diyos ay hindi ka kailanman lulubayan. Akala mo ba ay magiging ganoon lamang ka-payak? Partikular na, mas kailangan sa maraming mga malapit sa Diyos na magtuon dito. Sa paglipas ng panahon, makakalimutan mo ito, at, walang kamalay-malay, ikaw ay mahuhulog sa tukso, hindi ka na makatutugon sa lahat, at ito ang magiging simula ng iyong pagkakasala. Ito ba’y mukhang napakababaw para sa iyo? Kung kaya mo itong gawin nang maayos, mayroon kang pagkakataon na gawing perpekto—ang makatanggap ng patnubay mula sa sariling bibig ng Diyos sa harapan ng Diyos. Kung ito ay hindi mahalaga para sa iyo, ikaw ay magkakaroon ng suliranin—ikaw ay magiging palaban sa Diyos, ang iyong salita at kilos ay talipandas, at sa huli ikaw ay matatangay ng malalaking unos at malalakas na alon. Ang mga bagay na ito ay dapat isaalang-alang ng lahat. Hindi ka man isumpa ng taong pinatotohanan ng Diyos, ngunit ang Espiritu ng Diyos ay hindi pa tapos sa iyo, hindi ka Niya palalagpasin. Sa tingin mo ba ay nasa iyo ang pagsalangsang upang makagawa ng pagkakasala? Kaya, kahit na ano ang sabihin ng Diyos, nararapat isagawa ang Kanyang mga salita sa anumang paraang kaya mo. Ito ay hindi simpleng bagay!

Sinundan:Paano Malaman ang Realidad

Sumunod:Dumating na ang Milenyong Kaharian

Baka Gusto Mo Rin