Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 71

Ginawa Kong hayag ang lahat Ko sa inyo, ngunit bakit hindi ninyo magagawang bulay-bulayin ang Aking mga salita nang inyong buong puso at kaluluwa? Bakit ipinalalagay ninyong basura ang Aking mga salita? Mali ba ang Aking sinasabi? Tinamaan ba kayo ng Aking mga salita sa isang maselang bahagi? Patuloy na inaantala, patuloy na nag-aatubili, bakit kayo kumikilos nang ganito? Hindi ba malinaw ang Aking pagkakasabi? Napakaraming beses Ko nang sinabi na dapat maingat na bulay-bulayin ang Aking mga salita, at dapat bigyang-pansin nang mabuti. Mayroon ba sa inyong masunurin at mapagpasakop na mga anak? Nagsalita ba Ako nang walang kabuluhan? Wala ba itong anumang resulta? Gaano karami ang nasa kalooban mo na maaaring umayon sa Aking kalooban? Kung sa isang sandali ay hindi ka napangaralan, ikaw ay magiging talipandas at hindi-mapigil. Kung hindi Ko sasabihin nang malinaw kung paano kumilos, o kung paano magsalita, maaari kayang wala kang ideya sa iyong puso? Sinasabi Ko sa iyo! Ang isang nagdurusa ng kawalan ay ang isa na masuwayin, siyang hindi nagpapasakop, siyang hangal na naniniwala! Kung ang isa ay hindi nagbibigay-pansin sa Aking sinasabi, kung hindi nila matatarok ang mga detalye, kung gayon ay hindi nila magagawang maarok ang Aking mga intensyon, at hindi Ako magagawang paglingkuran. Ang ganitong uri ng tao ay pakikitunguhan Ko, at mararanasan ang Aking paghatol. Ang hindi pag-intindi sa mga detalye ay ang maging sukdulang mapangahas at sadyang mapusok. Kung kaya kinamumuhian Ko ang ganitong uri ng tao, at hindi magiging madali sa kanila, hindi sila bibigyan ng awa kundi lahat ng kamahalan at paghatol; tingnan kung tatangkain mo pa ring linlangin Ako. Ako ay Diyos na sumusuri sa kaibuturan ng puso ng tao. Dapat maging malinaw sa lahat ang puntong ito; kung hindi, sila ay tutungo sa kanilang karaniwang gawain ng panloloko sa Akin. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang tao ay walang-malay na hinagupit Ko. Sinabi Ko na hindi Ko tatratuhin ang sinuman nang hindi-makatarungan, na hindi Ako gagawa ng maling mga bagay, na lahat ng Aking ginagawa ay ayon sa matalinong pagsasaayos ng Aking kamay.

Ang Aking paghatol ay bumagsak sa lahat ng tao na hindi tunay na nagmamahal sa Akin, kung kailan magiging malinaw kung sino ang Aking itinakda at pinili, at sino ang Aking mga inaalis. Ang mga ito ay dapat isa-isang linawin, na walang nakatago. Lahat ng tao, mga pangyayari, at mga bagay ay nakatayo at umiiral upang dalhin ang Aking mga salita sa katuparan, at mga abala sa paggawang totoo ng mga salita na binibigkas ng Aking bibig. Ang Aking kamay ang kumukontrol sa mga katapusan ng buong sansinukob. Hahagupitin Ko ang sinumang mangahas na suwayin ang Aking mga salita, o hindi pagtibayin ang Aking mga gawa. Kaya ang taong iyon ay lulubog sa impiyerno at hindi makaliligtas. Lahat ng Aking mga salita ay naaangkop at wasto na walang bahid ng karumihan. Ang inyo bang pananalita ay maaaring maging katulad ng Akin? Ang lahat ay napakahaba, hindi ka maintindihan at hindi nagpapaliwanag nang malinaw, at iniisip pa rin na nagkamit ka ng ilang bagay, na halos nakuha mo na ito, sinasabi Ko sa iyo! Kapag mas nasisiyahan-sa-sarili ang isang tao, mas malayo sila sa Aking mga pamantayan. Hindi sila nagpapakita ng konsiderasyon para sa Aking kalooban, at nililinlang nila Ako at lubhang inilalagay nila sa kahihiyan ang Aking pangalan! Walang hiya! Hindi mo tinitingnan ang iyong sariling tayog. Napakahangal at mangmang mo!

Itinuturo ng Aking mga salita ang mga bagay-bagay sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar. Maaari kayang hindi mo pa rin nauunawaan, at hindi pa rin malinaw? Nais mo ba Akong biguin? Pulutin ang inyong mga espiritu, at dagdagan ang inyong katapangan. Hindi ko tinatrato nang hindi-makatarungan ang sinumang nagmamahal sa Akin. Sinusuri Ko ang kaibuturan ng puso ng tao, at alam Ko ang lahat ng kung ano ang nasa loob ng puso ng bawat isa. Ang lahat ng ito ay isa-isang gagawing malinaw, at lahat ay sasailalim sa Aking pagsusuri. Hindi Ko kailanman lalampasan ang sinumang tunay na nagmamahal sa Akin. Lahat sila ay mga tagatanggap ng mga pagpapala; sila ang grupo ng panganay na mga anak na Aking itinalaga na maging mga hari. Para sa mga hindi tunay na nagmamahal sa Akin, sila ang mga layon ng kanilang sariling mga pandaraya, at ang mga tagatanggap ng kasawian, at ito ay itinalaga rin sa pamamagitan Ko. Huwag mag-alala. Ibubunyag Ko sila isa-isa. Inihanda Ko nang mabuti ang gawaing ito sa pauna, at sinimulan Ko nang gawin ang gawaing ito. Ito ay maayos, hindi kahit kailan magulo. Napagpasyahan Ko na kung sino ang pinili at kung sino ang inalis. Isa-isa silang ibubunyag upang inyong makita. Sa mga panahong ito ay makikita ninyo kung ano ang ginagawa ng Aking kamay, makikita ng lahat ng tao na ang Aking pagkamakatuwiran at ang Aking kamahalan ay hindi nagtutulot ng pagkakasala o paglaban ng sinuman, at sinumang nagkakasala ay parurusahan nang matindi.

Ako ang Isang patuloy na nagsasaliksik sa kaibuturan ng puso ng bawat isa. Huwag lamang Akong tingnan mula sa panlabas. Mga taong bulag! Hindi kayo nakikinig sa mga salita na Aking malinaw na sinabi, at hindi ninyo lamang Ako pinaniniwalaan, na siyang ganap na Diyos Mismo. Tiyak na hindi Ko hahayaan ang sinumang mangahas na magsagawa ng panlilinlang o magtago ng anumang bagay sa Akin.

Naaalala mo ba lahat ng Aking sinabi? “Ang makita Ako ay pareho sa pagkakakita ng bawat isang nakatagong misteryo mula sa walang-katapusan tungo sa walang-katapusan.” Napag-bulay-bulayan mo na ba nang maingat ang pahayag na ito? Ako ay Diyos. Ang Aking mga misteryo ay ipinakita para sa inyo. Hindi ba ninyo nakikita ang mga ito? Bakit hindi mo Ako binibigyang-pansin? At bakit mo totoong sinasamba ang malabong Diyos na nasa iyong isipan? Paanong Ako—ang isang tunay na Diyos—ay makagagawa ng mali? Tingnan ito nang malinaw! Maging sigurado dito! Ang Aking bawat salita at kilos, bawat hakbang at bawat galaw Ko, ang Aking pagngiti, Aking pagkain, at Aking pananamit, ang lahat Ko ay ginagawa sa pamamagitan ng Diyos Mismo. Hinahatulan ninyo Ako; maaari kayang nakita na ninyo ang Diyos bago pa ang Aking pagdating? Kaya bakit lagi mong inihahambing Ako sa iyong Diyos na nasa iyong puso? Ang lahat ng ito ay mga pagkaunawa ng mga tao! Ang Aking mga kilos at mga pag-uugali ay hindi tumutugma sa iyong mga imahinasyon, hindi ba? Hindi Ko tinutulutan ang sinumang tao na ipalagay kung ang Aking mga kilos at mga pag-uugali ay tama o hindi. Ako ang isang tunay na Diyos. Ito ang hindi-mababago, siguradong tamang katotohanan! Huwag magpalinlang sa iyong sariling mga pandaraya. Sinabi ito ng Aking mga salita sa ganap na kalinawan. Walang bahid ng pagkatao sa Akin, at lahat sa Akin ay Diyos Mismo, ginawang lubos na hayag sa inyo, na walang nakatago!

Sinundan:Kabanata 70

Sumunod:Kabanata 72

Baka Gusto Mo Rin