Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Kahit pinamamahalaan ng mga pastor at elder ang mga relihiyon, at mga ipokrito sila na tumatahak sa landas ng mga Fariseo, ano ang kinalaman natin sa mga kasalanan nila? Kahit sinusunod natin sila at pinakikinggan, ang pinaniniwalaan natin ay ang Panginoong Jesus at hindi ang mga pastor. Pakiramdam ko, ‘di pa tayo nakatapak sa landas ng mga Fariseo. Bakit naging mga Fariseo rin tayo?

Sagot: Maraming tao sa relihiyon na pikit-matang naniniwala, sumasamba at sumusunod sa mga Fariseo. Kaya landas man ng mga Fariseo ang tinatahak nila, malinaw ‘yan kung iisipin mo. Ang sabi mo, pinoprotektahan mo’ng mga Fariseo sa puso mo pero wala kang kinalaman sa kasalanan nila? Ang sabi mo, sinusunod mo ang mga ipokritong Fariseo, pero hindi ka katulad nila na kumakalaban sa Diyos? Hindi pa rin ba natin nauunawaan ang simpleng tanong na ‘yan? Ang taong sinusunod mo, ay ang landas na tinatahak mo. Kung sinusunod mo ang mga Fariseo, nasa landas ka nila. Kung tinatahak mo ang landas nila, natural lang na katulad ka rin nila. Sinuman ang sinusunod ng isang tao at alinmang landas ang pinipili nila, may kaugnayan ‘yan sa pagkatao nila. Sinumang sumusunod sa mga Fariseo ay may ugali at diwang katulad ng mga Fariseo. Hindi maikakaila ang katotohanang ‘yan. Pagkaipokrito ang tunay na diwa ng mga Fariseo. Nananalig sila sa Diyos pero hindi nila mahal ang katotohanan. Nananalig lang sila sa isang malabong Diyos, at sa sarili nilang mga pag-aakala, pero hindi nila tinatanggap ang Cristo na nagkatawang-tao. Sa madaling salita, lahat sila’y hindi mananampalataya. Ang pananalig nila’y pagsasaliksik ng teolohiya at pag-iisip na’ng pananampalataya’y kaalaman sa pagsaliksik. Nakadepende ang kabuhayan nila sa pagsasaliksik ng Biblia. Sa mga puso nila, ang Biblia ang kanilang kabuhayan. Iniisip nilang pag magaling sila sa pagpapaliwanag ng Biblia’t teolohiya, mas maraming tao ang sasamba sa kanila at mas mataas at mas matatag silang makakatayo sa pulpito, at mas matatag ang katayuan nila. Kasi, nabubuhay lang ang mga Fariseo para sa kanilang katayuan at kabuhayan, at sawa na sila at nasusuklam sa katotohanan, kaya nang magkatawang-tao ang Panginoong Jesus at pumarito para gumawa, pinanghawakan pa rin nila ang mga pag-aakala nila, imahinasyon at kaalaman sa Biblia para protektahan ang sarili nilang katayuan at kabuhayan, at ‘di napigil sa pagkalaban at pagtuligsa sa Panginoong Jesus at pagkontra sa Diyos. Mula sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos lubos nating makikita ang pagkamuhi ng mga Fariseo sa katotohanan at kung bakit nila kinalaban ang Diyos. Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Gusto ba ninyong malaman kung ano ang pinag-ugatan ng pagkalaban ng mga Fariseo kay Jesus? Gusto ba ninyong malaman ang substansya ng mga Fariseo? Puno sila ng mga pantasya tungkol sa Mesiyas. Bukod pa riyan, naniwala lang sila na darating ang Mesiyas, subalit hindi nila hinanap ang katotohanan ng buhay. … nagkamali silang magbigay ng walang saysay na parangal sa pangalan ng Mesiyas habang kinakalaban ang pagkatao ng Mesiyas sa anumang paraan. Ang mga Fariseong ito sa pagkatao ay mga sutil, mayayabang, at ayaw sumunod sa katotohanan. Ang panuntunan ng paniniwala nila sa Diyos ay: Gaano man kalalim ang pangangaral Mo, gaano man kataas ang Iyong awtoridad, hindi Ikaw si Cristo maliban kung Ikaw ang tinatawag na Mesiyas. Hindi ba katawa-tawa at kakatwa ang mga pananaw na ito?” (“Mamamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus Kapag Napanibago Na ng Diyos ang Langit at Lupa” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “… marami sa mga hindi pinagsisikapan ang katotohanan ay naging mga kaaway ng Diyos na nagkatawang-tao, naging antikristo. Hindi ba ito isang maliwanag na katotohanan? Noong hindi pa nagiging tao ang Diyos, maaaring ikaw ay naging isang relihiyosong personalidad o isang debotong mananampalataya. Pagkatapos na ang Diyos ay maging tao, marami sa gayong mga debotong mananampalataya ay hindi kusang naging mga antikristo. Alam mo ba kung ano ang nangyayari dito? Sa iyong paniniwala sa Diyos, hindi ka nagtuon ng pansin sa katotohanan o humanap ng katotohanan, sa halip ay patuloy mong isinaisip ang mga kabulaanan—hindi ba ito ang pinakamalinaw na dahilan ng iyong alitan sa Diyos na nagkatawang-tao? Ang Diyos na nagkatawang-tao ay tinatawag na Kristo, kaya hindi ba ang lahat ng hindi naniniwala sa Diyos na nagkatawang-tao ay mga antikristo?” (“Tanging Yaong mga Kilala ang Diyos at Kanyang Gawa ang Makapagbibigay-kasiyahan sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Ipinapakita niyan na talagang sawa na at kinamumuhian ng mga relihiyosong Fariseo ang katotohanan. Naniniwala lang sila sa sarili nilang mga pag-aakala, sa teoryang teolohikal na sinaliksik at binuo nila, pero hindi kay Cristo na nagkatawang-tao, o sa mga katotohanang ipinahayag Niya. Lahat sila’y kaaway ng Diyos na nagkatawang-tao. Lahat sila ay mga anticristong nalantad ng gawain ng nagkatawang-tao ang Diyos sa mga huling araw. Ang mga sumusunod sa kanila ay katulad nila, na pinanghahawakan pa rin ang mga pag-aakala nila at kaalaman sa Biblia at teoryang teolohikal. Tinatanggihan, kinakalaban, at tinutuligsa rin nila si Cristo, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan at itinuturing na kaaway si Cristo! Sapat na ‘yan para patunayan na ang totoo ay sinumang sumusunod sa mga Fariseo ay sawa na rin at namumuhi sa katotohanan. Tinatahak nila ang mismong landas ng mga Fariseo. Katulad lang sila ng mga Fariseo at kinokontra nila si Cristo! Nakikita ng lahat na totoo ito. Lubos na ‘tong nailantad ng gawain ng Diyos sa mga huling araw!

Sa relihiyon, lahat ng nananalig sa Diyos na kontrolado ng mga Fariseo, ay ganap na sumusunod sa kanila ang mga tao. Gaya nila, Biblia at teolohiya lang ang pinag-aaralan nila, nakatuon lang sila sa kaalaman sa Biblia at teoryang teolohikal, at ‘di sila nakatuon sa pagsasabuhay ng mga salita ng Panginoon. Gaya ng mga Fariseo, nananalig lang sila sa malabong Diyos sa langit, hindi sa Cristong nagkatawang-tao sa mga huling araw---ang Makapangyaring Diyos. Gaano man kamakapangyarihan ang mga katotohanang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos, pilit pa rin nilang pinanghahawakan ang mga imahinasyon nila, at sumusunod sa mga pastor sa pagkalaban at pagtuligsa sa Makapangyarihang Diyos. Di na kailangang sabihin na ang gayong mga tao ay katulad ng mga Fariseo, at tumatahak sa landas ng mga Fariseo na kumakalaban sa Diyos! Kahit hindi sila sumusunod sa mga Fariseo, kapareho pa rin sila ng mga Fariseo at mga inapo din sila ng mga ‘yon dahil pareho ang likas na pagkatao at diwa nila. Sarili lang nila’ng pinaniniwalaan nila pero ‘di nila mahal ang katotohanan. Mga anticristo sila’ng nasusuklam sa katotohanan at kontra kay Cristo! Tulad ng inihayag ng Makapangyarihang Diyos: “May mga taong walang pang-unawa sa iglesia, at pag nangyayari ang isang mapanlinlang na bagay naninindigan lamang sila sa panig ni Satanas. Pag tinatawag silang mga utusan ni Satanas, pakiramdam nila’y masyado silang minamasama. Sinasabing wala silang pagkaunawa, ngunit lagi silang naninindigan sa panig ng walang katotohanan. Wala ni isang mahalagang sandali na sila’y nanindigan sa panig ng katotohanan, wala ni isang pagkakataon na sila’y nakipagtalo para sa katotohanan, kaya wala ba talaga silang pagkaunawa? Bakit palagi silang naninindigan sa panig ni Satanas? Bakit hindi sila kailanman nagsasabi ng isang salita na makatarungan o makatuwiran para sa katotohanan? Nilikha ba’ng kalagayang ito ng kanilang panandaliang pagkalito? Kung mas kaunti ang pagkakaunawa ng isang tao, lalo silang ‘di makakapanindigan sa panig ng katotohanan. Ano ang ipinakikita nito? Hindi ba nito ipinakikita na yaong mga walang pagkaunawa ay umiibig sa kasamaan? Hindi ba nito ipinakikita na yaong mga walang pagkaunawa ay mga tapat na anak ni Satanas? Bakit ba palagi silang nakapaninindigan sa panig ni Satanas at sinasalita ang kaparehong wika nito? Ang kanilang bawat salita at gawa, at ang kanilang mga pagpapahayag ay pinatutunayang sila ay hindi anumang uri ng mangingibig ng katotohanan, sa halip sila’y namumuhi sa katotohanan” (“Isang Babala sa Mga Hindi Nagsasagawa ng Katotohanan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Hindi ba ‘yan ang katotohanan? Pag sinusunod ng mga tao sa relihiyon ang mga pastor, di lang sila nakikinig sa mga ‘to kundi pinoprotektahan pa nila; pag may naririnig silang naglalantad sa mga pastor, hindi sila napapanatag at ipinagtatanggol nila ang mga pastor at elder. Ano’ng problema rito? Di pa ba ‘to sapat para patunayang mga pastor at elder lang ang nasa puso nila at hindi ang Diyos? Sa puso ng mga taong ito, tinuturing nilang mas mataas ang mga pastor at elder kaysa sa Diyos. Ano’ng problema diyan? Pag kinakalaban ng tao ang Diyos, kaunti lang ang nagtatanggol sa Diyos. Kaunti lang ang taong nagpapatotoo sa Diyos. Pero pag nalantad na ang diwa ng mga Fariseo sa mga pastor at elder, ba’t napakaraming taong humihingi ng katarungan para sa kanila, at nagtatanggol sa kanila? Sapat na ‘yan para patunayan na mga masunuring inapo sila ng mga Fariseo. Mga kasabwat at utusan sila ng mga anticristo! Hindi ‘yan maitatatwa ng sinuman.

mula sa iskrip ng pelikulang Kumawala sa Bitag

Kaugnay na Content