Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tumakas Mula sa Impluwensiya ng Kadiliman at Makakamit Ka ng Diyos

Ano ba ang impluwensiya ng kadiliman? Ang “impluwensiya ng kadiliman” ay ang impluwensiya ni Satanas na nanlilinlang, nagtitiwali, gumagapos at kumokontrol ng mga tao; ang impluwensiya ni Satanas ay ang impluwensiya na nagtataglay ng aura ng kamatayan. Lahat ng nabubuhay sa ilalim ng sakop ni Satanas ay nahahatulan na mapahamak.

Paano ka maaaring tumakas mula sa impluwensiya ng kadiliman pagkatapos makamit ang panaanmpalataya sa Diyos? Pagkatapos mong manalangin nang taos sa Diyos, ibaling mo ang iyong puso sa Diyos nang buo. Sa puntong ito, ang iyong puso ay pinakikilos ng Espiritu ng Diyos, nais mong ibigay ang iyong sarili nang buo, at sa sandaling ito, nakatakas ka na mula sa impluwensiya ng kadiliman. Kung ang lahat ng ginagawa ng tao ay nakalulugod sa Diyos at tumutugon sa mga hinihingi ng Diyos, kung gayon siya ay isang tao na namumuhay sa loob ng mga salita ng Diyos, siya ay isang tao na namumuhay sa ilalim ng pangangalaga at pag-iingat ng Diyos. Kung hindi kayang isagawa ng mga tao ang mga salita ng Diyos, laging nililinlang ang Diyos, kumikilos sa paraang wala-sa-puso para sa Diyos, at hindi naniniwalang mayroong Diyos, ang mga ganitong tao ay namumuhay lahat sa ilalim ng impluwensiya ng kadiliman. Ang mga tao na hindi nakatanggap ng pagliligtas ng Diyos ay namumuhay lahat sa ilalim ng sakop ni Satanas, ibig sabihin, lahat sila ay namumuhay sa ilalim ng impluwensiya ng kadiliman. Sila na hindi naniniwala sa Diyos ay namumuhay sa ilalim ng sakop ni Satanas. Kahit sila na naniniwala na mayroong Diyos ay hindi maaaring mangahulugan na namumuhay sa liwanag ng Diyos, dahil sila na naniniwala sa Diyos ay hindi maaaring mangahulugang namumuhay sa loob ng mga salita ng Diyos, at sila ay hindi maaaring mangahulugang mga taong kayang sumunod sa Diyos. Ang tao ay naniniwala lamang sa Diyos, at dahil sa kabiguan ng tao na kilalanin ang Diyos, namumuhay pa rin siya sa ilalim ng mga lumang panuntunan, namumuhay sa loob ng mga patay na salita, namumuhay sa isang buhay na madilim at walang-katiyakan, hindi lubos na napadalisay ng Diyos o hindi lubos na nabawi ng Diyos. Samakatuwid, kahit hindi man sabihin na sila na hindi naniniwala sa Diyos ay namumuhay sa ilalim ng impluwensiya ng kadiliman, kahit sila na naniniwala sa Diyos ay maaaring namumuhay pa rin sa ilalim ng impluwensiya ng kadiliman, dahil hindi pa nakaganap ng gawain sa kanila ang Banal na Espiritu. Sila na hindi pa nakatanggap ng biyaya ng Diyos o ng habag ng Diyos, at hindi makakakita ng gawain ng Banal na Espiritu, lahat sila ay namumuhay sa ilalim ng impluwensiya ng kadiliman; sila na tinatamasa lamang ang biyaya ng Diyos subali’t hindi nakikilala ang Diyos ay namumuhay rin sa ilalim ng impluwensiya ng kadiliman sa halos lahat ng oras. Kung ang isang tao ay naniniwala sa Diyos subali’t ginugugol ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa pamumuhay sa ilalim ng impluwensiya ng kadiliman, ang pananatili ng taong ito ay nawalan na ng kabuluhan, bukod pa sa kanila na hindi naniniwala sa pag-iral ng Diyos.

Lahat sila na hindi makakatanggap sa gawain ng Diyos o sila na tumatanggap sa gawain ng Diyos ngunit hindi makatugon sa mga hinihingi ng Diyos ay namumuhay sa ilalim ng impluwensiya ng kadiliman; sila lamang na naghahangad ng katotohanan at kayang tumugon sa mga hinihingi ng Diyos ay makatatanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos, at sila lamang ang tatakas mula sa impluwensiya ng kadiliman. Ang mga tao na hindi napalaya, na laging kontrolado ng ilang bagay-bagay at hindi nakakayang maibigay ang kanilang mga puso sa Diyos, ay ang mga tao na nasa ilalim ng gapos ni Satanas, at namumuhay sa ilalim ng lambong ng kamatayan. Sila na hindi tapat sa kanilang mga sariling tungkulin, hindi tapat sa tagubilin ng Diyos, at sila na hindi gumaganap ng kanilang tungkulin sa iglesia ay namumuhay sa ilalim ng impluwensiya ng kadiliman. Sila na sinasadyang gambalain ang buhay ng iglesia, na sinasadyang wasakin ang mga kaugnayan sa pagitan ng mga kapatid na lalaki at babae, o nagtitipon ng kanilang sariling mga pangkat ay namumuhay nang higit pang malalim sa ilalim ng impluwensiya ng kadiliman, sila ay namumuhay sa loob ng gapos ni Satanas. Sila na nagkakaroon ng hindi wastong kaugnayan sa Diyos, na laging may maluhong mga pagnanasa, na laging nais na makinabang sa bawat sitwasyon, at hindi kailanman naghanap ng pagbabago sa kanilang disposisyon ay mga taong namumuhay sa ilalim ng impluwensiya ng kadiliman. Sila na laging pabaya, hindi seryoso sa kanilang pagsasagawa ng katotohanan, at hindi naghahanap na makatugon sa mga naisin ng Diyos kundi binibigyang-kasiyahan lamang ang kanilang sariling laman ay mga tao rin na namumuhay sa ilalim ng impluwensiya ng kadiliman at nalalambungan ng kamatayan. Sila na gumagamit ng kabuktutan at panlilinlang kapag gumaganap ng gawain para sa Diyos, nakikitungo sa Diyos sa isang paraang wala-sa-puso, dinadaya ang Diyos, at laging nag-iisip para sa kanilang mga sarili ay ang mga taong namumuhay sa ilalim ng impluwensiya ng kadiliman. Lahat sila na hindi taos-pusong maiibig ang Diyos, na hindi naghahangad sa katotohanan, at hindi tumutuon sa pagbabago ng kanilang disposisyon ay namumuhay sa ilalim ng impluwensiya ng kadiliman.

Kung nais mo na mapapurihan ng Diyos, kailangan mo munang tumakas mula sa impluwensiya ng kadiliman ni Satanas, buksan ang iyong puso sa Diyos, at ibaling ito sa Diyos nang buo. Ang mga bagay bang ginagawa mo sa ngayon ay pinupuri ng Diyos? Naibaling mo na ba ang iyong puso sa Diyos? Ang mga bagay ba na nagawa mo na ay ang mga hiningi sa iyo ng Diyos? Naaayon ba ang mga iyon sa katotohanan? Kailangan mong laging suriin ang iyong sarili, tumutok sa pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, ilatag ang iyong puso sa harapan ng Diyos, ibigin ang Diyos nang may katapatan, at gumugol ng tapat para sa Diyos. Ang mga ganitong tao ay tiyak na tatanggap ng papuri ng Diyos.

Lahat ng naniniwala sa Diyos nguni’t hindi naghahangad ng katotohanan ay walang paraan upang makatakas mula sa impluwensiya ni Satanas. Lahat sila na hindi namumuhay ng kanilang buhay nang may katapatan, na umaasal sa isang paraan kapag nasa harap ng iba ngunit sa isa pang paraan kapag nasa likod nila, na nagpapakita ng pagpapakumbaba, pagtitiyaga, at pag-ibig habang sa diwa sila ay mapanira, tuso, at walang katapatan sa Diyos—ang mga taong ito ang mga tipikal na kinatawan ng mga namumuhay sa ilalim ng impluwensiya ng kadiliman. Sila ay kauri ng mga ulupong. Sila na ang paniniwala sa Diyos ay palaging para sa kanilang sariling mga pakinabang, mga mapagmagaling at mayayabang, na ipinangangalandakan ang kanilang mga sarili, laging pinangangalagaan ang kanilang sariling katayuan ay mga taong umiibig kay Satanas at sumasalungat sa katotohanan. Nilalabanan nila ang Diyos at lubusang nabibilang kay Satanas. Sila na hindi nakatuon ang pansin sa mga pasanin ng Diyos, hindi naglilingkod sa Diyos nang buong-puso, laging nagmamalasakit sa kanilang mga sariling interes at sa interes ng kanilang pamilya, hindi kayang iwanan ang lahat upang gumugol para sa Diyos, hindi kailanman namuhay nang naaayon sa mga salita ng Diyos ay namumuhay sa labas ng mga salita ng Diyos. Ang mga ganitong tao ay hindi tatanggap ng papuri ng Diyos.

Noong likhain ng Diyos ang mga tao, ito ay upang tamasahin ng mga tao ang Kanyang kayamanan at upang ibigin Siya nang tapat; sa ganitong paraan, mabubuhay ang mga tao sa Kanyang liwanag. Ngayon, lahat sila na hindi kayang umibig sa Diyos, hindi nakatuon ang pansin sa mga pasanin ng Diyos, hindi kayang ibigay nang buo ang kanilang puso sa Diyos, hindi kayang damahin ang puso ng Diyos na parang kanila, hindi kayang balikatin ang mga pasanin ng Diyos na parang kanila-ang liwanag ng Diyos ay hindi sumisikat sa ganitong mga tao, samakatuwid lahat sila ay namumuhay sa ilalim ng impluwensiya ng kadiliman. Sila ay nasa landas na malawak na sumasalungat sa kalooban ng Diyos, at ang lahat ng kanilang ginagawa ay walang bahid ng katotohanan. Sila ay nakalublob sa pusali kasama ni Satanas, at sila ang mga namumuhay sa ilalim ng impluwensiya ng kadiliman. Kung lagi kang makakakain at makakainom ng mga salita ng Diyos at lagi ring nakakapagtuon ng pansin sa kalooban ng Diyos at nagsasagawa ng mga salita ng Diyos, kung gayon ikaw ay kabilang sa Diyos, ay ikaw ay isang tao na namumuhay sa loob ng mga salita ng Diyos. Nais mo bang tumakas mula sa sakop ni Satanas at mamuhay sa liwanag ng Diyos? Kung nabubuhay ka sa loob ng mga salita ng Diyos, kung gayon ang Banal na Espiritu ay magkakaroon ng pagkakataon upang gampanan ang Kanyang gawain; kung nabubuhay ka sa ilalim ng impluwensiya ni Satanas, kung gayon ang Banal na Espiritu ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na ganapin ang anumang gawain. Ang gawain na ginagampanan ng Banal na Espiritu sa mga tao, ang liwanag na Kanyang pinasisikat sa mga tao, ang tiwala na ibinibigay Niya sa mga tao ay tumatagal lamang nang isang saglit; kung ang mga tao ay hindi maingat at hindi nag-uukol ng pansin, malalampasan sila ng gawain na ginagampanan ng Banal na Espiritu. Kung ang mga tao ay namumuhay sa loob ng mga salita ng Diyos, kung gayon ang Banal na Espiritu ay sasakanila at gaganap ng gawain sa kanila; kung ang mga tao ay hindi namumuhay sa loob ng mga salita ng Diyos, kung gayon sila ay namumuhay sa loob ng gapos ni Satanas. Ang mga tao na namumuhay sa isang tiwaling disposisyon ay hindi nagtataglay ng presensiya ng Banal na Espiritu o ng gawain ng Banal na Espiritu. Kung ikaw ay namumuhay nang naaayon sa mga salita ng Diyos, kung ikaw ay namumuhay sa loob ng kalagayan na hinihingi ng Diyos, kung gayon ay nabibilang ka sa Diyos, at ang gawain ng Diyos ay gaganapin sa iyo; kung ikaw ay hindi namumuhay nang naaayon sa mga hinihingi ng Diyos ngunit sa halip ay namumuhay sa ilalim ng sakop ni Satanas, kung gayon ay tiyak na namumuhay ka sa ilalim ng pagtutuwali ni Satanas. Tanging sa pamumuhay sa loob ng mga salita ng Diyos at sa pagbibigay ng iyong puso sa Diyos, iyong matutugunan ang mga hinihingi ng Diyos; kailangan mong gawin kung ano ang sinasabi ng Diyos, kailangan mong gawin ang mga salita ng Diyos na pundasyon ng iyong pag-iral at ang realidad ng iyong buhay, at sa gayon ka lamang mapapabilang sa Diyos. Kung ikaw ay taos na nagsasagawa nang naaayon sa kalooban ng Diyos, gaganap ang Diyos ng gawain sa iyo at sa gayon ay mabubuhay ka sa ilalim ng mga pagpapala ng Diyos, mabubuhay ka sa liwanag ng mukha ng Diyos, matatarok ang gawain na ginaganap ng Banal na Espiritu, at iyong madarama rin ang kagalakan ng presensiya ng Diyos.

Upang tumakas mula sa impluwensiya ng kadiliman, kailangan mo munang maging tapat sa Diyos at magkaroon ng pananabik na hangarin ang katotohanan-sa gayon ka lamang magkakaroon ng tamang kalagayan. Ang pamumuhay sa tamang kalagayan ay paunang kailangan para sa pagtakas mula sa impluwensiya ng kadiliman. Ang hindi pagkakaroon ng tamang kalagayan ay nangangahulugan na hindi ka tapat sa Diyos at wala kang pananabik na hanapin ang katotohanan. Kung gayon, ang pagtakas mula sa impluwensiya ng kadiliman ay hindi na pinag-uusapan. Ang pagtakas ng tao mula sa impluwensiya ng kadiliman ay batay sa Aking mga salita, at kung ang tao ay hindi maaaring magsagawa alinsunod sa Aking mga salita, hindi sila makatatakas mula sa gapos ng impluwensiya ng kadiliman. Ang mamuhay sa tamang kalagayan ay ang mamuhay sa ilalim ng paggabay ng mga salita ng Diyos, ang mamuhay sa kalagayan ng pagiging tapat sa Diyos, ang mamuhay sa kalagayan ng paghahanap sa katotohanan, ang mamuhay sa realidad ng taos na paggugol para sa Diyos, ang mamuhay sa kalagayan ng tunay na pagmamahal sa Diyos. Sila na namumuhay sa mga ganitong kalagayan at sa loob ng ganitong realidad ay dahan-dahang mababago habang pumapasok sila nang higit na malalim sa katotohanan, at sila ay mababago kasabay ng paglalim ng gawain ng Diyos, hanggang sa kalaunan sila ay tiyak na makakamit ng Diyos, at magagawa nilang ibigin ang Diyos nang tunay. Sila na nakatakas na mula sa impluwensiya ng kadiliman ay unti-unting makatatarok sa kalooban ng Diyos, unti-unting makauunawa sa kalooban ng Diyos, at kalaunan ay maaaring pagkatiwalaan ng Diyos. Hindi lamang sila mawawalan ng maling pagkaunawa sa Diyos at mawawalan ng paghihimagsik laban sa Diyos, higit pa nilang kamumuhian ang mga dati nilang maling pagkaunawa at paghihimagsik, madarama ang tunay na pag-ibig sa Diyos sa kanilang mga puso. Sila na hindi makatakas mula sa impluwensiya ng kadiliman ay abala sa kanilang laman, at sila ay puno ng paghihimagsik; ang kanilang puso ay puno ng mga pagkaunawa ng tao at mga pilosopiya ng buhay gayon din ng kanilang sariling mga hangarin at pangangatwiran. Hinihingi ng Diyos ang tanging pag-ibig ng tao, at hinihingi ng Diyos na ang tao ay lubos na mapuno ng Kanyang mga salita at ng pag-ibig ng tao para sa Kanya. Ang mamuhay sa loob ng mga salita ng Diyos, ang matuklasan yaong dapat hinahanap ng tao sa loob ng mga salita ng Diyos, ang ibigin ang Diyos bilang bunga ng mga salita ng Diyos, ang kumilos sa araw-araw para sa kapakanan ng mga salita ng Diyos, ang mabuhay para sa mga salita ng Diyos-ito ang mga bagay na dapat makamit ng tao. Ang lahat ay dapat maitayo sa mga salita ng Diyos, at sa gayon lamang matutugunan ng tao ang mga hinihingi ng Diyos. Kung ang tao ay hindi nasasangkapan ng mga salita ng Diyos, ang tao ay isa lamang langaw na naaangkin ni Satanas. Timbangin ito sa iyong sariling puso-ilang salita ng Diyos na ang nag-ugat sa loob mo? Sa anong mga bagay ka namumuhay nang naaayon sa mga salita ng Diyos? Sa anong mga bagay ka hindi namumuhay nang naaayon sa mga salita ng Diyos? Kung hindi ka lubos na napuno ng mga salita ng Diyos, kung gayon ay hanggang saan ka lubos na napuno? Sa iyong pang-araw-araw na buhay, ikaw ba ay nakokontrol ni Satanas, o ikaw ba ay ginagabayan ng mga salita ng Diyos? Ang iyo bang mga panalangin ay bunsod ng mga salita ng Diyos? Ikaw ba ay lumabas sa iyong mga negatibong kalagayan dahil sa kaliwanagan ng mga salita ng Diyos? Ang gawin ang mga salita ng Diyos bilang pundasyon ng iyong pag-iral, ito ang dapat na mapasok ng bawat isa. Kung wala ang mga salita ng Diyos sa iyong buhay, kung gayon ikaw ay namumuhay sa ilalim ng impluwensiya ng kadiliman, ikaw ay mapanghimagsik laban sa Diyos, nilalabanan mo ang Diyos, at hindi mo pinararangalan ang ngalan ng Diyos-ang paniniwala ng mga ganitong tao sa Diyos ay panggulo lamang at isang paggambala. Gaano sa iyong buhay ang ginugugol nang naaayon sa mga salita ng Diyos? Gaano sa iyong buhay ang hindi ginugugol nang naaayon sa mga salita ng Diyos? Gaano sa mga hinihingi ng mga salita ng Diyos sa iyo ang natupad na sa iyo? Gaano na ang nawala sa iyo? Nasuri mo na ba nang malapitan ang mga ganitong bagay?

Upang tumakas mula sa impluwensiya ng kadiliman, ang isang aspeto ay nangangailangan ng gawain ng Banal na Espiritu, at ang isa pang aspeto ay nangangailangan ito ng nakaalay na pakikipagtulungan mula sa tao. Bakit Ko sinasabi na ang tao ay wala sa tamang landas? Kung ang isang tao ay nasa tamang landas, una, makakaya niyang ibigay ang kanyang puso sa Diyos, at ito ay isang takdang-gawain na nangangailangan ng mahabang panahon upang mapasok sapagkat nakasanayan na ng sangkatauhan na mamuhay sa ilalim ng impluwensiya ng kadiliman, at nasa ilalim na ng gapos ni Satanas sa loob ng libu-libong taon. Samakatuwid ang pagpasok na ito ay hindi kayang gawin sa loob ng isa o dalawang araw. Binanggit Ko ang usaping ito ngayon upang ang mga tao ay makakatarok ng kanilang sariling kalagayan; hinggil sa kung ano ang impluwensiya ng kadiliman at kung ano itong mamuhay sa loob ng liwanag, ang pagpasok ay nagiging posible kung makakaya ng tao na maarok ang mga bagay na ito. Sapagkat kailangan mong malaman kung ano ang impluwensiya ni Satanas bago ka makakatakas mula sa impluwensiya ni Satanas, at sa gayon ka lamang makatatahak sa landas ng unti-unting pag-aalis nito sa iyong sarili. Hinggil sa kung ano ang gagawin pagkatapos, iyan ay nasa mga tao na mismo. Kailangan mong laging pumasok mula sa positibong aspeto at hindi ka kailanman dapat basta naghihintay na lamang. Sa ganitong paraan lamang makakamit ka ng Diyos.

Sinundan:Ang Mahalagang Kaibahan sa Pagitan ng Nagkatawang-taong Diyos at ng mga Taong Ginamit ng Diyos

Sumunod:Dapat na Nakatuon sa Katotohanan ang Pananampalataya sa Diyos, Hindi sa mga Relihiyosong Ritwal

Baka Gusto Mo Rin