Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

`

Pagtatapos ng Relihiyosong Serbisyo

Sa simula ng Kanyang gawain sa sansinukob, Ang Diyos ay may itinalaga nang mga tao upang paglingkuran Siya, kabilang ang mga tao mula sa lahat ng uri ng pinagmulan. Ang Kanyang layunin ay tuparin ang Kanyang sariling kagustuhan at tiyakin na ang Kanyang gawain sa lupa ay magbunga. Ito ang layunin ng Diyos sa pagpili ng mga tao upang maglingkod sa Kanya. Ang bawat tao na naglilingkod sa Diyos ay dapat maunawaan ang kaloobang ito ng Diyos. Sa pamamagitan ng Kanyang gawain, mas nakikitang mabuti ng mga tao ang karunungan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos, at upang makita ang mga prinsipyo ng Kanyang gawain sa lupa. Ang Diyos ay sadyang bumababa sa lupa upang gawin ang kanyang gawain at makitungo sa mga tao nang sa gayon kanilang malaman nang mas malinaw ang Kanyang mga gawain. Ngayon, ito ay pribilehiyo ninyong mga grupo ng tao upang paglingkuran ang praktikal na Diyos. Ito ay isang malaking pagpapala para sa inyo. Tunay na itinataas kayo ng Diyos. Kapag ang Diyos ay pumipili ng maglilingkod sa Kanya, lagi Siyang may sariling prinsipyo. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang isang bagay ng kasabikan gaya ng iniisip ng tao. Ngayon ang tao ay maaaring maglingkod sa Diyos sa Kanyang presensya, tulad ng inyong nakikita, sapagkat sila ay ginagabayan ng Diyos at may gawain ng Banal na Espiritu; at dahil sila ay naghahanap ng katotohanan. Ang mga ito ang kaunting kinakailangan para sa isang tagapaglingkod ng Diyos.

Hindi isang simpleng tungkulin ang maglingkod sa Diyos. Ang mga taong hindi nagbago ang tiwaling disposisyon ay hindi kailanman maaaring maglingkod sa Diyos. Kung ang iyong kalooban ay hindi pa nahatulan at nakastigo ng mga salita ng Diyos, samakatuwid ang iyong disposisyon ay kumakatawan pa rin kay Satanas. Ito ay sapat upang patunayan na ang iyong paglilingkod sa Diyos ay galing sa iyong pansariling intensyon. Ito ay paglilingkod na batay sa iyong makademonyong kalikasan. Naglilingkod ka sa Diyos sa iyong likas na karakter, at ayon sa iyong mga personal na mga kagustuhan; bukod dito, pilit mong iniisip na iniibig ng Diyos ang lahat ng gustuhin mo, at kinamumuhian ng Diyos ang lahat ng hindi mo gusto, at ang iyong gawain ay lubusang ginabayan ng iyong kagustuhan. Matatawag ba itong paglilingkod sa Diyos? Sa bandang huli, ni katiting ay walang magbabago sa iyong disposisyon sa buhay. Sa katunayan, mas titigas ang iyong kalooban dahil ikaw ay naglilingkod sa Diyos, at lalo nitong ibabaon ang iyong tiwaling disposisyon. Sa iyong kalooban, ikaw ay bubuo ng mga doktrina ng paglilingkod sa Diyos, walang iba kundi batay sa iyong sariling karakter, at ang karanasang nagmula sa iyong paglilingkod ayon sa iyong sariling disposisyon. Ang mga ito ay mga aral at karanasan ng tao. Ito ang pilosopiya ng tao sa buhay. Ang mga taong tulad nito ay kabilang sa mga Pariseo at mga relihiyosong opisyal. Kung hindi sila kailanman magigising at magsisisi, sa bandang huli sila ay magiging huwad na Kristo na lilitaw sa mga huling araw. Sila ay magiging mga manlilinlang. Ang mga huwad na Kristo at mga manlilinlang na napag-uusapan ay manggagaling sa ganitong klaseng mga tao. Kung ang mga naglilingkod sa Diyos ay sumusunod sa kanilang karakter at kumilos ayon sa kanilang sariling kalooban, kung gayon patuloy silang manganganib na mapalayas. Sa mga ginamit ang kanilang maraming taong karanasan sa paglilingkod sa Diyos upang manlinlang ng mga puso ng mga tao, mangaral at mag—kontrol ng mga tao, itinaas ang kanilang mga sarili—at sinumang hindi kailanman nagsisi, hindi kailanman nangumpisal, hindi kailanman tinalikuran ang mga benepisyo ng posisyon—ang mga taong ito ay babagsak sa harapan ng Diyos. Ang mga taong ito ay kapareho ni Pablo, mapagmataas at ipinangangalandakan ang kanilang mataas na katungkulan. Hindi gagawing perpekto ng Diyos ang mga taong tulad nito. Ang ganitong uri ng paglilingkod ay humahadlang sa mga gawain ng Diyos. Ang mga tao ay mahilig kumapit sa luma na. Sila ay kumakapit sa mga palagay ng nakaraan, kumakapit sa mga bagay mula sa nakaraan. Ito ay isang malaking balakid sa kanilang paglilingkod. Kung hindi mo kayang itakwil ang mga ito, ang mga bagay na ito ang pipigil sa kabuuan ng iyong buhay. Hindi ka pupurihin ng Diyos, kahit sa pinakakatiting, kahit pa mapagod sa kakatakbo ang iyong binti o mabali ang iyong likod sa pagtratrabaho, o kahit magpakamartir ka sa iyong “paglilingkod” sa Diyos. Lubhang kabaligtaran: Sasabihin niya na ikaw ay masasamang tao.

Sa ngayon, ang Diyos ay pormal na gagawing perpekto ang mga taong walang relihiyosong palagay, mga taong handang isantabi ang kanilang dating sarili, at sinumang sumusunod lamang sa Diyos, at gawing perpekto ang sinumang nag-aasam sa salita ng Diyos. Ang mga taong ito ay dapat tumindig at maglingkod sa Diyos. Walang hanggan ang kasaganaan sa Diyos at karunungang hindi masusukat. Ang Kanyang kahanga-hangang gawa at mga mahalagang salita ay nariyan upang tamasahin ng mga tao. Tulad nito, ang mga bagong bagay na hindi matanggap ng sinumang may mga relihiyosong palagay, sinumang ipinapalagay ang taas ng katungkulan, at sinumang hindi magsasantabi ng kanilang dating sarili. Ang Banal na Espiritu ay walang pagkakataon na gawing perpekto ang mga tao. Kung ang tao ay walang kagustuhan na sumunod, at hindi uhaw sa salita ng Diyos, kung gayon sila ay walang kakayahang tumanggap ng mga bagong bagay. Sila ay magiging higit pang palaban, higit pang tuso, at mauuwi sa maling landas. Sa gawain ng Diyos ngayon, itataas Niya ang maraming tao na tunay na nagmamahal sa Kanya at sinumang handang tumanggap ng bagong liwanag. At tuluyang Niyang puputulin ang mga relihiyosong opisyal na ipinangangalandakan ang kanilang mataas na katungkulan. Hindi Niya nais na sumasalungat sa pagbabago ang kahit isang tao. Nais mo bang maging isa sa mga taong iyon? Ginagampanan mo ba ang iyong paglilingkod nang ayon sa iyong sariling mga kagustuhan, o ginagawa mo ang nais ng Diyos? Ito ay isang bagay na dapat mong malaman para sa iyong sarili. Ikaw ba ay katulad ng mga relihiyosong opisyal, o ikaw ba ay isang bagong silang na sanggol na ginawang perpekto ng Diyos? Gaano karami sa iyong paglilingkod ang pinuri ng Banal na Espiritu? Gaano karami rito ang ni hindi maaalala ng Diyos? Pagkatapos ng maraming taon ng paglilingkod, gaano karaming pagbabago ang nagawa mo sa iyong buhay? Malinaw ba ang lahat ng ito sa iyo? Kung ikaw ay mayroong tunay na pananampalataya, sa gayon iyong isasantabi ang iyong mga relihiyosong palagay, at paglingkuran ang Diyos sa bago at mas mabuting paraan. Hindi pa huli ang lahat kung gagawin mo ito ngayon. Ang mga makalumang relihiyosong palagay ang kikitil sa buhay ng tao. Ang mga karanasan na nakamit ng tao ang maglalayo sa kanila sa Diyos, upang gawin ang mga bagay sa kanilang sariling paraan. Kung hindi mo isusuko ang mga bagay na ito, magiging sagabal ang mga ito sa iyong pag-unlad sa buhay. Ang Diyos ay palaging ginagawang perpekto ang sinumang naglilingkod sa Kanya. Hindi Niya sila pinapalayas nang basta-basta lamang. Mayroong kinabukasan para sa iyo kung iyong tunay na tatanggapin ang paghuhukom at pagkastigo ng salita ng Diyos, kung iyong isasantabi ang iyong mga lumang pagsasagawa na may kinalaman sa relihiyon at mga doktrina, at iwasang gamitin ang lumang relihiyosong palagay bilang sukatan ng salita ng Diyos ngayon. Ngunit kung ikaw ay kumakapit sa mga lumang bagay, kung ang mga ito ay pinahahalagahan mo pa, hindi ka maliligtas kung gayon. Hindi bibigyang-pansin ng Diyos ang mga taong tulad niyan. Kung gusto mo talagang gawing perpekto, kailangan mong lutasin at ganap na talikuran ang lahat sa nakaraan. Kahit na ang mga dating nagawa ay tama, kahit na ito ay gawa ng Diyos, dapat mo itong isantabi, hindi ka dapat kumapit dito. Kahit pa ito ay malinaw na gawa ng Banal na Espiritu, direktang ginawa ng Banal na Espiritu, dapat mo itong isantabi ngayon. Hindi mo ito dapat panghawakan. Ito ang mga pangangailangan ng Diyos. Dapat na baguhin ang lahat. Sa gawain at salita ng Diyos, hindi Siya sumasangguni sa mga lumang bagay mula sa nakaraan, at hindi Niya inuungkat ang lumang kasaysayan. Ang Diyos ay palaging bago at hindi kailanman luma. Hindi Siya kumakapit kahit sa Kanyang mga sariling salita mula sa nakaraan. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi sumusunod sa kahit na anong doktrina. Kung ikaw ay palaging mahigpit na kumakapit sa mga bagay sa nakaraan at pilit na ginagamit ang mga ito bilang pormula habang hindi na ginagawa ng Diyos ang pamamaraang ginawa Niya noon, kung gayon hindi ba’t pag-antala ang iyong mga salita at kilos bilang tao? Ikaw ba ay hindi naging kaaway ng Diyos? Handa ka ba sayangin ang iyong buong buhay para sa mga lumang bagay na ito? Ang mga bagay na ito ay ginagawa kang tao na humahadlang sa gawain ng Diyos. Ito ba ang klase ng tao na gusto mong maging? Kung talagang hindi mo ito gusto, itigil kaagad kung gayon ang iyong ginagawa at magbalik-loob; magsimula muli. Ang Diyos ay hindi nakakaalala sa nakalipas na paglilingkod.

Sinundan:Ang Tiwaling Tao ay Walang Kakayanang Kumatawan sa Diyos

Sumunod:Sa Inyong Pananampalataya sa Diyos Dapat Kayong Sumunod sa Diyos

Baka Gusto Mo Rin