Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

Mga Nilalaman

Ang Tiwaling Tao ay Hindi Maaaring Kumatawan sa Diyos

Ang tao ay nabubuhay sa ilalim ng pagkabalot sa impluwensya ng kadiliman, nakagapos na walang kalayaan sa impluwensya ni Satanas. At ang disposisyon ng tao, pagkatapos itong ma-proseso ni Satanas, ay nagiging mas tiwali. Sa ibang salita, ang tao ay patuloy na nabubuhay sa kanyang tiwali at mala-demonyong disposisyon, walang kakayahang umibig ng tunay sa Diyos. Samakatuwid, kung nais ng tao na ibigin ang Diyos, kailangan niyang alisin ang kanyang sariling-katuwiran, sariling-kahalagahan, pagmamataas, pagmamalaki, at mga kauri nito na nanggagaling sa disposisyon ni Satanas. Kung hindi, ang pag-ibig ng tao ay isang maruming pag-ibig, lubos na pag-ibig ni Satanas, at isang bagay na siguradong hindi makakatanggap ng pagsang-ayon ng Diyos. Kung ang tao ay hindi direktang magawang perpekto, pakitunguhan, masira, pungusin, madisiplina, maparusahan, o gawing dalisay ng Banal na Espiritu, kung gayon ay walang tunay na umiibig sa Diyos. Kung sasabihin mo na ang isang bahagi ng iyongdisposisyon ay kumakatawan sa Diyos at kaya mong ibiginng tunay ang Diyos, sa gayon ay isa kang tao na nagsasambit ng mga salita ng kayabangan at isang taong salungat sa katuwiran. Ang katulad ng ganitong mga tao ay ang arkanghel! Ang sadyang kalikasan ng tao ay hindi maaaring direktang kumatawan sa Diyos. Kailangang mahubog ang tao sa pamamagitan ng pagka-perpekto ng Diyos, pagkatapos ay alagaan at pasayahin ang kalooban ng Diyos at magpasakop sa gawain ng Banal na Espiritu, bago aprubahan ng Diyos ang kanyang pagsasabuhay. Walang sinuman na nabubuhay sa katawang-tao ang maaaring direktang kumatawan sa Diyos maliban kung siya ay ginamit ng Banal na Espiritu. Gayunman, kahit na ang gayong disposisyon ng tao at kung ano ang kanyang isinasabuhay ay hindi maaaring sabihin na ganap na kumakatawan sa Diyos; ito ay maaari lamang sabihin na ang kanyang isinasabuhay ay pinamahalaan ng Banal na Espiritu. Ang disposisyon ng gayong tao ay hindi maaaring kumatawan sa Diyos.

Kahit na ang disposisyon ng isang tao ay itinalaga ng Diyos—ito ay walang alinlangan at maaaring ituring na isang positibong bagay—ito ay naproseso ni Satanas. Kaya ang lahat ng disposisyon ng tao ay disposisyon ni Satanas. Maaaring sabihin ng isang tao na ang Diyos, sa disposisyon, ay desidido sa Kanyang gawain, at siya rin ay kumikilos sa ganitong paraan; siya rin may ganitong uri ng karakter, at kaya nasasabi niya na ang kanyang disposisyon ay kumakatawan sa Diyos. Anong klaseng tao ito? Maaari bang katawanin ng tiwaling mala-demonyong disposisyon ang Diyos? Sinumang magpahayag na ang kanyang disposisyon ay kumakatawan sa Diyos ay lumalapastangan sa Diyos, at ito ay pag-insulto sa Banal na Espiritu! Kung titingnan kung paano gumagawa ang Banal na Espiritu, ang gawain ng Diyos sa mundo ay tanging upang lupigin, kaya malaking bahagi sa tiwaling malademonyong disposisyon ng tao ay hindi pa nalinis. Ang isinasabuhay pa rin ng tao ay ang larawan ni Satanas. Ito ang kabutihan ng tao at kumakatawan ito sa mga pagkilos ng katawang-tao ng tao. Higit na wasto, ito ay kumakatawan kay Satanas at walang pasubali na hindi maaaring kumatawan sa Diyos. Kahit na ang isang tao ay umiibig na sa Diyos sa lawak na natatamasa na niya ang buhay ng langit sa lupa, ay makakagawa siya ng mga pahayag na tulad ng: “Diyos! Hindi Kita maibig nangsapat,” at umabot na sa pinakamataas na antas, hindi momaaaring sabihin na isinasabuhay niya ang Diyos o kumakatawan sa Diyos, dahil ang diwa ng tao ay hindi katulad ng sa Diyos. Hindi kailanman maaaring isabuhay ng tao ang Diyos, mas lalo na ang maging Diyos. Ang isinasabuhay ng tao na pinamahalaan ng Banal na Espiritu ay alinsunod lamang sa kung ano ang hinihiling ng Diyos sa tao.

Ang lahat ng mga kilos at mga gawa ni Satanas ay naipapakita sa pamamagitan ng tao. Ngayon ang lahat ng mga kilos at mga gawa ng tao ay pagpapahayag ni Satanas at samakatuwid ay hindi maaaring kumatawan sa Diyos. Ang tao ang sagisag ni Satanas, at ang disposisyon ng tao ay hindi kumakatawan sa disposisyon ng Diyos. Ang ilang mga tao ay may mabuting karakter; ang Diyos ay maaaring gumawa ng ilang gawain sa pamamagitan nito at ang kanilang gawain ay napamahalaan Banal na Espiritu, ngunit ang kanilang disposisyon ay hindi maaaring kumatawan sa Diyos. Ang gawain ng Diyos na ginagawa Niya sa kanila ay kumikilos lamang at lumalawak sa kung ano na ang umiiral sa loob. Maging sa mga propeta na mula sa mga nakaraang kapanahunan o ang mga taong ginamit ng Diyos, walang maaaring direktang kumatawan sa Kanya. Ang lahat ng tao ay umibig lamang sa Diyos dahil sa pamimilit mula sa kanilang paligid, at hindi isang pansariling pagsisikap upang makipagtulungan. Ano ang mga positibong bagay? Ang lahat ng mga direktang nanggagaling sa Diyos ay positibo. Gayunman, ang disposisyon ng tao ay naproseso ni Satanas at hindi maaaring kumatawan sa Diyos. Tanging ang pag-ibig, pagnanais na magdusa, pagkamatuwid, pagpapasakop, pagpapakumbaba, at pagkatago ng Diyos na nagkatawang-tao ang direktang kakatawan sa Diyos. Ito ay dahil noong Siya ay pumarito, Siya ay walang makasalanang kalikasan at direktang dumating mula sa Diyos; Hindi Siya naproseso ni Satanas. Naging katulad lamang si Jesus ng makasalanang katawang-tao at hindi kumakatawan ng kasalanan; samakatuwid, ang Kanyang mga kilos, mga gawa, at mga salita, hanggang sa panahon bago ang pagsasakatuparan ng gawain Niya sa pamamagitan ng pagpapako sa krus (kabilang ang pagpapako sa krus) ay direktang kumakatawan lahat sa Diyos. Ang halimbawang ito ni Jesus ay sapat na upang patunayan na ang sinumang tao na may makasalanang kalikasan ay hindi maaaring kumatawan sa Diyos, at ang kasalanan ng tao ay kumakatawan kay Satanas. Ang ibig sabihin nito, ang kasalanan ay hindi kumakatawan sa Diyos at ang Diyos ay walang kasalanan. Kahit ang gawaing ginawa sa tao sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay maaari lamang ituring na pinamahalaan ng Banal na Espiritu at hindi maaaring sabihin na ginawa ng tao sa ngalan ng Diyos. Kung tungkol sa tao, ang kanyang kasalanan o ang kanyang disposisyon ay hindi kumakatawan sa Diyos. Kung titingnan ang gawaing ginawa sa tao ng Banal na Espiritu sa ngayon at sa nakaraan, karamihan ay ginanap ng Banal na Espiritu. Ito ang nagpahintulot sa tao upang magkaroon ng pagsasabuhay. Gayunman, ito ay isang bahagi lamang, at napakakaunti ang nakagawang isabuhay ang katotohanan matapos ang pakikitungo at disiplina ng Banal na Espiritu. Ang ibig sabihin nito, tanging ang gawain ng Banal na Espiritu ang umiiral at ang kooperasyon sa bahagi ng tao ay wala. Malinaw naba ito saiyo ngayon? Kaya ngayon, ano ang dapat mong gawin upang masigasig kang gumawa ng tugma sa Banal na Espiritu at, sa gayong paggawa, tuparin moang iyong tungkulin?