Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Tanging ang Diyos, na May Pagkakakilanlan ng Maylalang, ang Nagtataglay ng Natatanging Awtoridad

6

Ang espesyal na pagkakakilanlan ni Satanas ay nagdulot sa maraming tao para magpakita ng matinding interes sa mga pagpapakita nito sa iba’t-ibang anyo. May marami ngang mga hangal na tao ang naniniwala na, tulad ng Diyos, nagtataglay rin si Satanas ng awtoridad, dahil may kakayahan si Satanas na magpakita ng mga himala, at may kakayahang gumawa ng mga bagay na imposible sa sangkatauhan. At kaya, kalakip ng pagsamba sa Diyos, naglalaan din ang sangkatauhan ng lugar sa kanyang puso na para kay Satanas, at sinasamba pa si Satanas bilang Diyos. Parehong kaawa-awa at kasuklam-suklam ang mga taong ito. Kaawa-awa sila dahil sa kanilang kamangmangan, at kasuklam-suklam dahil sa kanilang maling pananampalataya at likas na masamang kaisipan. Sa puntong ito, pakiramdam ko na kailangang ipaalam sa inyo kung ano ang awtoridad, ano ang isinasagisag nito, at kung ano ang kinakatawan nito. Sa pangkalahatang pananalita, ang Diyos Mismo ay awtoridad, isinasagisag ng Kanyang awtoridad ang pangingibabaw at diwa ng Diyos, at ang awtoridad ng Diyos Mismo ay kumakatawan sa kalagayan at pagkakakilanlan ng Diyos. Sa anong sitwasyon, na nangangahas na sabihin ni Satanas na siya mismo ay Diyos? Nangahas ba si Satanas na sabihin na nilikha nito ang lahat ng mga bagay, at humahawak ng kapangyarihang maghari sa lahat ng mga bagay? Siyempre hindi! Dahil wala itong kakayahan na lumikha ng lahat ng mga bagay; hanggang ngayon, hindi kailanman ito gumawa ng anumang bagay na nilikha ng Diyos, at hindi kailanman lumikha ng anumang bagay na may buhay. Dahil wala itong awtoridad ng Diyos, hindi kailanman maaaring magtaglay ng kalagayan at pagkakakilanlan ng Diyos, at tinutukoy ito sa pamamagitan ng kanyang diwa. Mayroon ba itong kaparehong kapangyarihan tulad ng sa Diyos? Siyempre hindi! Ano ang tawag natin sa mga gawa ni Satanas, at ang mga himalang ipinakikita ni Satanas? Kapangyarihan ba ito? Maaari ba itong tawaging awtoridad? Siyempre hindi! Pinamamahalaan ni Satanas ang agos ng kasamaan, at sinisira, pinipinsala, at hinahadlangan ang bawat aspeto ng gawa ng Diyos. Sa nakaraang ilang libong taon, bukod sa pagtiwali at pang-aabuso sa sangkatauhan, at pang-aakit at panlilinlang sa tao sa kasamaan, at sa pagtanggi sa Diyos, kaya naglalakad ang tao patungo sa lambak ng anino ng kamatayan, nakagawa ba ng anumang bagay si Satanas para maging karapat-dapat kahit sa pinakamaliit na pag-alala, papuri, o pagmamahal ng tao? Kung nagtataglay ng awtoridad at kapangyarihan si Satanas, natiwali na kaya nito ang sangkatauhan? Kung nagtataglay ng awtoridad at kapangyarihan si Satanas, napahamak na kaya nito ang sangkatauhan? Kung nagtataglay ng kapangyarihan at awtoridad si Satanas, tinalikuran na kaya ng sangkatauhan ang Diyos at humarap na sa kamatayan? Dahil walang awtoridad at kapangyarihan si Satanas, ano ang maaari nating pagtibayin tungkol sa diwa ng lahat ng ginagawa nito? May mga taong itinuturing ang lahat ng ginagawa ni Satanas bilang isang panlilinlang, ngunit naniniwala ako na hindi masyadong naaangkop ang naturang kahulugan. Ang masasama bang gawain ng katiwalian nito sa sangkatauhan ay panlilinlang lamang? Ang masamang kapangyarihan kung saan inabuso ni Satanas si Job at ang masidhing kagustuhan niya para abusuhin at lamunin siya, ay hindi maaaring makamit ng panlilinlang lamang. Kung titignang muli, sa isang iglap, ang mga kawan at mga bakahan ni Job, na nakakalat nang malayo at malawak sa buong kaburulan at kabundukan, ay nawala; sa isang iglap, nawala ang malaking kayamanan ni Job. Kaya ba iyong makamit ng panlilinlang lamang? Ang kalikasan ng lahat ng ginagawa ni Satanas ay tumutugon at akma sa mga negatibong termino para maminsala, para humadlang, para manira, para manakit, kasamaan, paghahangad ng masama, at kadiliman, at kaya ang pangyayari ng lahat ng iyon ay hindi matuwid at mahigpit na kadikit ng kasamaan ng mga gawa ni Satanas, at hindi maaaring ihiwalay sa masamang diwa ni Satanas. Kahit gaano pa “kalakas” si Satanas, kahit gaano pa ito kapangahas at kaambisyoso, kahit gaano pa katindi ang abilidad nito para magdulot ng pinsala, kahit gaano pa kalawak ang mga paraan kung saan tinitiwali at inaakit nito ang tao, kahit gaano pa kagaling ang mga pandaraya at mga pakana niya kung saan tinatakot nito ang tao, kahit gaano pa pabago-bago ang anyo kung saan ito ay umiiral, hindi ito kailanman nakalikha ng isang buhay na nilalang, hindi kailanman nakapagtakda ng mga batas at patakaran para sa pag-iral ng lahat ng mga bagay, at hindi kailanman nakapaghari o kumontrol ng anumang bagay, kahit pa may buhay o walang buhay. Sa buong lawak ng kalawakan, wala ni isang tao o bagay ang nagmula rito, o umiral ng dahil dito; wala ni isang tao o bagay ang pinagharian nito, o kinontrol nito. Sa kabilang banda, hindi lamang nito kailangang sumailalim sa dominyon ng Diyos, ngunit, higit pa rito, kailangang sundin niya ang lahat ng mga utos at kautusan ng Diyos. Kung walang pahintulot ang Diyos, mahirap para kay Satanas na hawakan kahit ang patak ng tubig o butil ng buhangin sa lupa; Kung walang pahintulot ang Diyos, ni hindi malaya kahit na ilipat man lang ni Satanas ang mga langgam sa lupa—lalo na ang sangkatauhan, na nilikha ng Diyos. Sa mga mata ng Diyos, mas mababa pa si Satanas sa mga liryo ng kabundukan, sa mga ibon na lumilipad sa himpapawid, sa isda sa karagatan, at sa mga uod sa lupa. Ang papel nito sa lahat ng mga bagay ay para pagsilbihan ang lahat ng mga bagay, at magtrabaho para sa sangkatauhan, at pagsilbihan ang gawain ng Diyos at Kanyang plano sa pamamahala. Kahit gaano pa kasama ang hangarin ng kalikasan nito, at gaano kasama ang diwa nito, ang tanging bagay na maaaring gawin nito ay ang tapat na sumunod sa tungkulin nito: pagbibigay ng serbisyo sa Diyos, at pagbibigay kasalungat sa Diyos. Iyon ang silbi at gawain ni Satanas. Hindi konektado ang diwa nito sa buhay, hindi konektado sa kapangyarihan, hindi konektado sa awtoridad; laruan lamang ito sa mga kamay ng Diyos, isang makina na nagsisilbi sa Diyos!

Tanging ang Diyos, na May Pagkakakilanlan ng Maylalang, ang Nagtataglay ng Natatanging Awtoridad

Kahit pa naintindihan na ang tunay na mukha ni Satanas, maraming tao ang hindi pa rin nakaiintindi kung ano ang awtoridad nito, kaya hayaan mong sabihin Ko! Maaaring ipaliwanag ang mismong awtoridad bilang kapangyarihan ng Diyos. Una, maaaring sabihin nang may katiyakan na positibong pareho ang awtoridad at kapangyarihan. Walang koneksiyon ang mga ito sa anumang bagay na negatibo, at hindi kaugnay ang mga ito sa anumang nilikha o di-nilikhang mga nilalang. Kayang lumikha ng kapangyarihan ng Diyos ng anumang anyo na may buhay at kasiglahan, at nalalaman ito sa pamamagitan ng buhay ng Diyos. Ang Diyos ay buhay, kaya Siya ang pinagmumulan ng lahat ng mga nabubuhay na nilalang. At saka, magagawang mapasunod ng awtoridad ng Diyos ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa bawat salita ng Diyos, iyon ay, mabuhay ayon sa mga salita mula sa bibig ng Diyos, at mamuhay at magparami sa pamamagitan ng utos ng Diyos, samakatuwid naghahari at inuutusan ng Diyos ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang, at hindi kailanman magkakaroon ng paglihis, magpakailanman. Walang tao o bagay ang mayroong mga ganitong bagay; tanging ang Maylalang lamang ang nagtataglay at mayroong naturang kapangyarihan, at kaya ito tinawag na awtoridad. Ito ang pagiging natatangi ng Maylalang. Dahil dito, kahit ang mismong salitang “awtoridad” o ang diwa ng awtoridad na ito, ang bawat isa ay maaari lang iugnay sa Maylalang, dahil sumasagisag ito sa natatanging pagkakakilanlan at diwa ng Maylalang, at kumakatawan ito sa pagkakakilanlan at kalagayan ng Maylalang; bukod sa Maylalang, walang tao o bagay ang maaaring iugnay sa salitang “awtoridad.” Ito ang paliwanag sa natatanging awtoridad ng Maylalang.

Kahit na tinitingnan ni Satanas si Job nang may inggit sa mga mata, kapag wala ang pahintulot ng Diyos hindi ito nangahas na hawakan ni isang buhok sa katawan ni Job. Kahit pa likas itong masama at malupit, matapos ibaba ng Diyos ang utos dito, walang magawa si Satanas kundi sumunod sa kautusan ng Diyos. At kaya, kahit na kasing ulol ni Satanas ang isang lobo sa gitna ng mga tupa nang lapitan niya si Job, hindi nito kinalimutan ang mga hangganan na itinakda ng Diyos, hindi nangahas na labagin ang mga utos ng Diyos, at sa lahat ng ginawa nito, hindi nangahas na lumihis si Satanas mula sa mga prinsipyo at mga hangganan ng mga salita ng Diyos—hindi ba ito isang katotohanan? Mula dito makikita na hindi nangahas si Satanas na sumalungat sa anumang mga salita ng Jehovah na Diyos. Para kay Satanas, utos ang bawat salita mula sa bibig ng Diyos, at isang kautusan ng kalangitan, at pagpapahayag ng awtoridad ng Diyos—dahil sa likod ng bawat salita ng Diyos ay pahiwatig ng kaparusahan ng Diyos para sa mga lumalabag sa mga utos ng Diyos, at sa mga sumusuway at kumokontra sa mga kautusan ng kalangitan. Malinaw na alam ni Satanas na kapag nilabag nito ang mga utos ng Diyos, kailangan nitong tanggapin ang mga bunga ng pagsuway sa awtoridad ng Diyos, at pagkontra sa mga kautusan ng kalangitan. At ano ba ang mga kahihinatnang ito? 'Di na kailangang sabihin, ang mga ito, siyempre, ay kaparusahan ng Diyos. Ang mga gawain ni Satanas tungo kay Job ay isang maliit na daigdig lamang ng katiwalian nito sa tao, at nang isinasagawa ni Satanas ang mga pagkilos na ito, ang mga itinakdang hangganan ng Diyos at ang Kanyang ibinabang mga utos kay Satanas ay isang maliit na daigdig lamang ng mga prinsipyo sa likod ng lahat ng ginagawa nito. Dagdag pa rito, ang tungkulin at papel ni Satanas sa bagay na ito ay isang maliit na daigdig lamang ng tungkulin at papel nito sa gawain sa pamamahala ng Diyos, at ang lubos na pagsunod ni Satanas sa Diyos sa panunukso nito kay Job ay isang maliit na daigdig lamang kung paanong hindi nangahas si Satanas na kumontra ng kahit kaunti lamang sa Diyos sa gawain sa pamamahala ng Diyos. Anong babala ang ibinibigay ng mga maliliit na mundong ito sa inyo? Sa lahat ng mga bagay, kasama na si Satanas, walang tao o bagay ang maaaring sumuway sa mga batas ng kalangitan at mga utos na itinakda ng Maylalang, at walang tao o bagay ang nangahas na labagin itong mga batas at utos ng kalangitan, dahil walang tao o bagay ang maaaring makapagpabago o makatatakas mula sa kaparusahan na ipapataw ng Maylalang sa mga sumusuway sa mga ito. Tanging ang Maylalang lamang ang may kakayahang magtatag ng mga batas at mga utos ng kalangitan, tanging ang Maylalang lamang ang may kapangyarihan na ipatupad ang mga ito, at tanging ang kapangyarihan lamang ng Maylalang ang hindi maaaring suwayin ng sinumang tao o bagay. Ito ang natatanging awtoridad ng Maylalang, nangingibabaw ang awtoridad na ito sa lahat ng mga bagay, at kaya, imposibleng sabihin na ang “Diyos ang pinakadakila at pangalawa si Satanas.” Maliban sa Maylalang na nagtataglay ng natatanging awtoridad, wala ng iba pang Diyos!

…………

May bagong kaalaman na ba kayo sa awtoridad ng Diyos? Una, may kaibahan ba sa pagitan ng awtoridad ng Diyos na kababanggit lamang, at ang kapangyarihan ng tao? At ano ang kaibahan? Sinasabi ng ilang tao na walang pagkakahalintulad sa dalawa. Tama iyon! Bagama’t sinasabi ng mga tao na walang pagkakahalintulad sa dalawa, sa mga kaisipan at mga pagkaintindi ng tao, madalas na napagkakamalang awtoridad ang kapangyarihan ng tao, na kadalasang inihahalintulad na magkapareho ang dalawa. Ano ang nangyayari rito? Hindi ba sinasadyang magkamali ang mga tao na mapagpalit ang isa sa iba? Hindi magkaugnay ang dalawa, at walang pagkakahalintulad sa pagitan nila, ngunit hindi pa rin ito maiwasan ng mga tao. Paano ba ito aayusin? Kung talagang gusto mong maghanap ng kalutasan, ang tanging paraan lamang ay ang pag-intindi at pagkilala sa natatanging awtoridad ng Diyos. Pagkatapos maintindihan at malaman ang kapangyarihan ng Maylalang, hindi mo na babanggitin ang kapangyarihan ng tao at ang awtoridad ng Diyos sa parehong sukatan.

Sa pag-unlad ngayon ng sangkatauhan, masasabing yumayabong ang siyensiya ng sangkatauhan at mailalarawan ang mga nakamtan ng maka-siyensyang pananaliksik ng tao bilang kahanga-hanga. Ang abilidad ng tao, ay maaaring sabihing mas lumaki, ngunit may isang pambihirang tagumpay ang siyensiya na hindi kayang gawin ng sangkatauhan: Nakagawa ang sangkatauhan ng mga eroplano, mga panghimpapawid na sasakyan, at ng bombang atomika, nakarating na sa kalawakan ang sangkatauhan, nakalakad na sa buwan, nakaimbento ng Internet, at nabuhay na may hi-tech na estilo ng pamumuhay, ngunit walang kakayahan ang sangkatauhan na lumikha ng buhay, ng humihingang bagay. Ang mga likas na pag-uugali ng bawat buhay na nilalang at ang mga batas kung saan nabubuhay ang mga ito, at ang pag-ikot ng buhay at kamatayan ng bawat uri ng buhay na bagay—ang lahat ng mga ito ay imposible at 'di mako-kontrol ng siyensiya ng sangkatauhan. Sa puntong ito, masasabi na kahit gaano kataas ang natamo ng siyensiya ng tao, hindi ito maihahambing sa mga kaisipan ng Maylalang, at walang kakayahang makita ang mapaghimalang paglikha ng Maylalang, at ang kapangyarihan ng Kanyang awtoridad. Napakarami ang mga karagatan sa mundo, ngunit hindi sila kailanman lumabag sa kanilang mga saklaw at 'di basta-basta na lamang pumunta sa lupa, at ito’y dahil itinakda ng Diyos ang hangganan ng bawat isa sa kanila; nanatili sila kung saan man sila inutusan, at hindi sila malayang makagagalaw nang walang pahintulot ang Diyos. Kapag walang pahintulot ang Diyos, hindi sila maaaring manghimasok sa bawat isa; at makagagalaw lamang kapag sinabi ng Diyos, at kung saan sila pupunta at mananatili ay pinagpapasyahan ng awtoridad ng Diyos.

Para gawin itong simple, “ang awtoridad ng Diyos” ay nangangahulugang bahala na ang Diyos. May karapatan ang Diyos kung paano gawin ang isang bagay, at ginagawa ito sa kung papaanong paraan Niya naisin. Nakasalalay sa Diyos ang batas ng lahat ng mga bagay, at hindi nakabatay sa tao; ni hindi kayang baguhin ng tao. Hindi ito maaaring ilipat sa pamamagitan ng kalooban ng tao, ngunit sa halip ay binabago ng kaisipan ng Diyos, at ng karunungan ng Diyos, at ng mga utos ng Diyos, at ito ang katotohanan na hindi maaaring itanggi ng sinumang tao. Ang mga kalangitan at lupa at lahat ng mga bagay, ang kalawakan, ang mabituing kalangitan, ang apat na mga panahon ng taon, na kung saan ay nakikita at di-nakikita ng tao—ang lahat ay umiiral, gumagana, at nagbabago, nang walang kamali-mali, sa ilalim ng awtoridad ng Diyos, ayon sa mga utos ng Diyos, ayon sa mga kautusan ng Diyos, at ayon sa mga batas ng simula ng paglikha. Walang tao o bagay ang maaaring magbago ng kanilang mga batas, o baguhin ang likas na landas kung saan sila ay tumatakbo; nilikha sila dahil sa awtoridad ng Diyos, at mawawala dahil sa awtoridad ng Diyos. Ito ang mismong awtoridad ng Diyos. Ngayong marami nang nasabi, nararamdaman mo ba na sagisag ng pagkakakilanlan at kalagayan ang awtoridad ng Diyos? Maaari bang taglayin ng anumang nilikha o di-nilikhang nilalang ang awtoridad ng Diyos? Maaari ba itong gayahin, tularan, o palitan ng anumang tao, bagay, o paksa?

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao